Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Volksvertegenwoordiging

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de artikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetten en andere voorschriften), 105 (begrotingen), en 137 en 138 (grondwetgeving) van de grondwet en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

Het ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit doen de ambtelijke diensten door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor 2023 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

172.136

154.267

153.712

147.151

149.398

147.646

146.616

        

Uitgaven

153.833

154.267

153.712

147.151

149.398

147.646

146.616

        

Institutionele inrichting

       

Apparaat Tweede Kamer

105.253

100.579

103.646

98.356

97.510

97.819

97.819

Onderzoeksbudget

616

2.158

1.235

2.468

2.468

2.468

2.468

Materiële uitgaven

       

Drukwerk

1.251

2.008

2.008

2.008

2.008

2.008

2.008

Fractiekosten

43.303

42.878

41.649

41.634

44.727

42.666

41.636

Uitzending leden

54

484

484

484

484

484

484

Parlementaire enquêtes

1.223

3.959

2.489

0

0

0

0

Bijdrage ProDemos

2.133

2.201

2.201

2.201

2.201

2.201

2.201

        

Ontvangsten

6.105

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Overzicht van risicoregelingen

Tabel 5 Overzicht garanties (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Uitstaande garanties 2021

Verleende garanties 2022

Vervallen garanties 2022

Uitstaande garanties 2022

Garantie plafond 2022

Geraamd te verlenen 2023

Geraamd te vervallen 2023

Uitstaande garanties 2023

Garantie plafond 2023

Art.

Fractiekosten

6.499

0

0

6.499

0

0

0

6.499

6.499

           
 

Totaal

6.499

0

0

6.499

0

0

0

6.499

6.499

Toelichting

Op basis van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 krijgen de fracties een voorschot van 100% voor fractiekosten. De fracties kunnen zelf een egalisatiereserve opbouwen. Sinds 1 januari 2014 kunnen er geen nieuwe trekkingsrechten worden opgebouwd.

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Tweede Kamer.

Onderzoeksbudget

De Tweede Kamer beschikt over een bedrag voor uitgaven aan Kennis en Onderzoek om Kamerbrede onderzoeken uit te voeren. Verder zijn zestien Kamercommissies ingesteld die ieder beschikken over een budget.

Materiële uitgaven

Drukwerk

Op dit onderdeel staan de uitgaven gepland voor de publicatie van officiële documenten.

Fractiekosten

Het bedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van de fracties is 2025 en 2026 hoger. De reden voor deze verhogingen zijn de geplande Tweede Kamerverkiezingen van 2025. Bij zetelverlies ontvangen de fracties nog een jaar lang een bijdrage gebaseerd op het oude zetelaantal.

Uitzending leden

Op dit onderdeel staat het bedrag dat beschikbaar is voor commissies voor werkbezoeken aan het buitenland.

Parlementaire enquêtes

Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven gepland voor parlementaire enquêtes. In 2023 loopt de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening. Naar verwachting zal begin 2023 het onderzoeksrapport van de Parlementaire Enquête Aardgaswinning worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bijdrage ProDemos

Jaarlijks betaalt de Tweede Kamer een bijdrage aan ProDemos voor de uitvoering van educatieve activiteiten. Hierover maken de Tweede Kamer en ProDemos jaarlijks afspraken.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit diverse posten. De omzet van het restaurantbedrijf, doorbelastingen aan derden en inhoudingen op lonen en salaris en ontvangsten voor zwangerschap- en bevallingsuitkeringen.

Licence