Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Volksvertegenwoordiging

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de artikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetten en andere voorschriften), 105 (begrotingen), en 137 en 138 (grondwetgeving) van de grondwet en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

Het ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit doen de ambtelijke diensten door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor 2024 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

153.654

177.354

176.115

170.325

175.950

170.660

168.000

         
 

Uitgaven

157.556

177.354

176.115

170.325

175.950

170.660

168.000

         

3.0

Wetgeving en controle Tweede Kamer

157.556

177.354

176.115

170.325

175.950

170.660

168.000

 

Institutionele inrichting

108.161

124.721

126.716

118.002

125.805

121.604

118.944

 

Apparaat Tweede Kamer

107.876

123.416

125.378

116.667

124.470

120.269

117.609

 

Onderzoeksbudget

285

1.305

1.338

1.335

1.335

1.335

1.335

 

Materiële uitgaven

49.395

52.633

49.399

52.323

50.145

49.056

49.056

 

Drukwerk

830

2.126

2.146

2.146

2.146

2.146

2.146

 

Fractiekosten

42.936

43.101

44.010

47.279

45.101

44.012

44.012

 

Uitzending leden

262

517

517

517

517

517

517

 

Parlementaire enquêtes

3.170

4.508

345

0

0

0

0

 

Bijdrage ProDemos

2.197

2.381

2.381

2.381

2.381

2.381

2.381

         
 

Ontvangsten

11.746

8.339

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

         

Overzicht van risicoregelingen

Tabel 5 Overzicht garanties (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Uitstaande garanties 2022

Verleende garanties 2023

Vervallen garanties 2023

Uitstaande garanties 2023

Garantie plafond 2023

Geraamd te verlenen 2024

Geraamd te vervallen 2024

Uitstaande garanties 2024

Garantie plafond 2024

Art.

Fractiekosten

6.499

0

0

6.499

0

0

0

6.499

6.499

           
 

Totaal

6.499

0

0

6.499

0

0

0

6.499

6.499

Toelichting

Op basis van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 krijgen de fracties een voorschot van 100% voor fractiekosten. De fracties kunnen zelf een egalisatiereserve opbouwen. Sinds 1 januari 2014 kunnen er geen nieuwe trekkingsrechten worden opgebouwd.

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Tweede Kamer.

Onderzoeksbudget

De Tweede Kamer beschikt over een bedrag voor uitgaven aan Kennis en Onderzoek om de Kamerbrede onderzoeken uit te voeren. Verder zijn 16 Kamercommissies ingesteld die ieder beschikken over een eigen budget.

Materiële uitgaven

Drukwerk

Op dit artikelonderdeel staan de geraamde uitgaven voor de publicatie van officiële documenten.

Fractiekosten

Het bedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van de fractiestichtingen is in 2025 en 2026 hoger. De reden voor deze verhogingen zijn de geplande Tweede Kamerverkiezingen van 2025. Bij zetelverlies ontvangen de fractiestichtingen nog een jaar lang een bijdrage gebaseerd op het oude zetelaantal.

Uitzending leden

Op dit artikelonderdeel staat het bedrag dat beschikbaar is voor commissies en werkbezoeken aan het buitenland.

Parlementaire enquêtes

Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven gepland voor parlementaire enquêtes. In 2024 loopt de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en dienstverlening.

Bijdrage ProDemos

Jaarlijks betaalt de Tweede Kamer een bijdrage aan ProDemos voor de uitvoering van educatieve activiteiten. Hierover maken de Tweede Kamer en ProDemos jaarlijks afspraken.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit diverse posten. De omzet van het restaurantbedrijf, doorbelastingen aan derden en inhoudingen op lonen en salaris en ontvangsten voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen.

Licence