Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

153.712

0

153.712

27.684

181.396

24.922

20.927

28.304

24.044

          

Uitgaven

153.712

0

153.712

27.684

181.396

24.922

20.927

28.304

24.044

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat Tweede Kamer

103.646

0

103.646

23.764

127.410

21.728

17.857

25.351

21.150

Onderzoeksbudget

1.235

0

1.235

73

1.308

167

167

167

167

Materiële uitgaven

         

Drukwerk

2.008

0

2.008

118

2.126

138

138

138

138

Fractiekosten

41.649

0

41.649

1.452

43.101

2.376

2.552

2.435

2.376

Uitzending leden

484

0

484

33

517

33

33

33

33

Parlementaire enquêtes

2.489

0

2.489

2.064

4.553

300

0

0

0

Bijdrage ProDemos

2.201

0

2.201

180

2.381

180

180

180

180

          

Ontvangsten

3.639

0

3.639

4.700

8.339

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

Bedrijfsvoering

In het kader van de bedrijfsvoering zijn er een aantal zaken waarvoor budgetten toegevoegd worden aan de begroting. Ten eerste wordt de ICT-organisatie bij de Tweede Kamer weer structureel goed ingebed. Na een periode goed bezien wat nodig is, is de formatie daar nu rond. Dat wordt hiermee ook budgettair structureel ingeregeld. Ten tweede behelst deze mutatie eenmalige (vervangings-)investeringen in het Rijksdatacenter. Tot slot zorgt de uitvoering van een aantal moties (Vergaderen in crisistijd / motie Van Gent kamerstukken II, 35 322, nr. 43), Papierloos vergaderen (motie Bromet / kamerstukken II, 36 062 nr. 10) eenmalig voor stijgende kosten.

Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting

Voor een goede begeleiding van de renovatie vanuit de Tweede Kamer is jaarlijks € 0,23 mln. nodig voor het inzetten van externe expertise. Daarnaast is voor de geplande terugverhuizing naar het Binnenhof in de opeenvolgende jaren van terugverhuizing (en het jaar daarna) € 7,5 mln. en € 2,5 mln. nodig voor gedeeltelijke vervangingsinvesteringen in het Audiovisuele (AV)-systeem op het Binnenhof. Ten slotte wordt de Tweede Kamer in de tijdelijke huisvesting geconfronteerd met hogere uitgaven als gevolg van de huisvestingssituatie in B67.

Ambtelijke uitbreiding

Als gevolg van een veranderende omgeving met gewijzigd dreigingsniveau is het werkpakket van zowel de Beveiligingsdienst als het bureau beveiligingsautoriteit verzwaard. Om de beveiligingstaken zo goed mogelijk te vervullen worden in personele capaciteit investeringen gedaan.

Daarnaast is er om de kwaliteit van de ondersteuning van het parlementaire proces te behouden en verbeteren een uitbreiding van personeel nodig. Dit zelfde geldt voor de overige bedrijfsvoering van de Tweede Kamer.

Materiële uitgaven

Parlementaire enquêtes

In 2023 wordt de begroting opgehoogd met € 0,89 mln. voor de overlopende uitgaven Parlementaire Enquête Aardgaswinning. In 2022 is de totale begroting van de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening verhoogd naar € 4,3 mln. Per saldo wordt de begroting hiervoor opgehoogd in 2023 met € 0,78 mln. en in 2024 met € 0,3 mln. Er is voor de Tijdelijke Commissie Corona in 2023 € 0,25 mln. nodig. Voor deze bijstelling op de parlementaire enquête worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.

Daarnaast betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 4,7 mln. hoger door verwachte hogere teruggave van de fractiekosten over 2022 van enkele fracties en hogere doorbelastingen aan de andere Hoge Colleges van Staat.

Licence