Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.6 Justid

De Justitiële Informatiedienst (Justid) is opgericht in 2006 om cruciale justitiële (keten)informatie eenvoudig en snel te delen binnen overheidsinstanties.

Ze werkt daarbij intensief samen met diverse partners binnen de strafrecht-, migratie- en jeugdketen zowel in Nederland als op Europees niveau. Met ingang van 1 januari 2022 heeft Justid de status van Agentschap binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tabel 79 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

      

Omzet

66.431

73.383

71.742

72.071

72.465

72.922

waarvan omzet moederdepartement

59.056

66.047

64.268

64.460

64.711

65.024

waarvan omzet overige departementen

2.929

2.914

2.975

3.035

3.098

3.164

waarvan omzet derden

4.446

4.422

4.498

4.576

4.655

4.735

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

2.277

1.642

1.114

675

101

 

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

68.708

75.025

72.856

72.746

72.566

72.922

       

Lasten

      

Apparaatskosten

65.808

71.744

68.260

68.188

68.242

68.487

- Personele kosten

50.483

55.409

51.639

51.275

51.031

50.972

waarvan eigen personeel

39.953

39.953

41.571

43.252

44.313

45.198

waarvan inhuur externen

9.744

14.670

9.282

7.237

6.135

5.192

waarvan overige personele kosten

786

786

786

786

583

583

- Materiële kosten

15.325

16.335

16.621

16.913

17.211

17.515

waarvan apparaat ICT

6.410

6.410

6.538

6.669

6.802

6.938

waarvan bijdrage aan SSO's

2.241

2.241

2.286

2.332

2.378

2.426

waarvan overige materiële kosten

6.674

7.684

7.797

7.913

8.030

8.151

Materiële programmakosten

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

2.900

3.281

3.419

3.829

4.076

4.076

- Materieel

2.900

3.281

3.419

3.829

4.076

4.076

waarvan apparaat ICT

623

1.639

2.305

3.154

3.975

4.076

waarvan overige materiele kosten

2.277

1.642

1.114

675

101

 

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

68.708

75.025

71.679

72.017

72.318

72.563

       

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

1.177

729

248

359

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

1.177

729

248

359

Baten

Omzet

De omzet van het moederdepartement betreft omzet van werkzaamheden voor kerndepartement, de uitvoeringsorganisaties en de agentschappen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. De personeelskosten bestaan uit de uitgaven voor vast en flexibel personeel. Voor het eigen personeel in loondienst is een groei geprognosticeerd bij een hogere omzet (groei dienstverlening). Extern personeel wordt waar mogelijk verambtelijkt en alleen ingehuurd voor specifieke kennis of moeilijk te vervullen functies.

Tabel 80 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Eigen personeel

      

Kosten

39.953

39.953

41.571

43.252

44.313

45.198

Aantal fte's

452

452

470

489

501

511

       

Externe inhuur

      

Kosten

9.744

14.670

9.282

7.237

6.135

5.192

Aantal fte's

63

93

59

46

39

33

       

Overige personele kosten

786

786

786

786

583

583

       

Totale kosten

55.410

55.410

51.639

51.275

51.031

50.972

Materiële kosten

De ICT kosten bestaan uit contracten met externe leveranciers voor onder andere onderhoud van ICT apparatuur (zoals servers en netwerk), ICT middelen (zoals opslagruimtes, multifunctionals etc) en jaarlijkse licentiekosten voor software.

De bijdrage aan SSO heeft te maken met de dienstverlening die wordt afgenomen bij het facilitair Bedrijf DJI, de Justitiële ICT Organisatie en het Financieel Diensten Centrum.

De overige materiële apparaatskosten bevatten o.a. telefoonkosten, overige exploitatiekosten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen op hardware en software. De investeringen die worden gedaan zijn gerelateerd aan vernieuwing en vervanging van diensten die Justid levert alsook aan netwerk-, server-, en opslagcapaciteit.

Tabel 81 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

0

0

0

1.177

1.906

2.154

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

66.431

73.383

71.742

72.071

72.465

72.922

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 65.808

‒ 71.744

‒ 68.260

‒ 68.188

‒ 68.242

‒ 68.487

Totaal operationele kasstroom

623

1.639

3.482

3.883

4.223

4.435

3

-/- totaal investeringen

‒ 5.900

‒ 2.731

‒ 3.128

‒ 6.105

‒ 3.688

‒ 4.076

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

‒ 5.900

‒ 2.731

‒ 3.128

‒ 6.105

‒ 3.688

‒ 4.076

4

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 623

‒ 1.639

‒ 2.305

‒ 3.154

‒ 3.975

‒ 4.076

+/+ beroep op leenfaciliteit

5.900

2.731

3.128

6.105

3.688

4.076

Totaal financieringskasstroom

5.277

1.092

823

2.951

‒ 287

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

0

0

1.177

1.906

2.154

2.513

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit opbrengsten uit de dienstverlening en uit directe en indirecte kosten exclusief afschrijvingen.

Investeringskasstroom

De investeringen die vanaf 2022 nodig zijn bevatten de kosten voor de aanschaf van hard- en software, alsook inzet ten behoeve van nieuwe, zelfontwikkelde software.

Doelmatigheid

Tabel 82 Omschrijving generiek deel
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Kostprijzen per product (groep) (* € 1.000)

64.931

71.883

70.242

70.571

70.965

71.422

Tarieven/uur

99,50

99,00

98,20

98,20

98,20

98,20

Omzet per productgroep (pxq) (* € 1.000)

66.431

73.383

71.742

72.071

72.465

72.922

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

416

452

470

489

501

511

Saldo van baten en lasten (%)

1,6%

2,4%

2,4%

2,3%

2,3%

2,3%

De inschatting is dat het sturen op de kostprijzen per product/dienst (mede door voor- en nacalculaties) uiteindelijk een besparing van 2,3% (circa € 1,5 mln.).

De opgenomen normen zijn indicatief. Tijdens de eerste periode van de start van het agentschap heeft de focus gelegen op de opstart van de bedrijfsvoering en het optimaliseren van de inrichting hiervan.

De doelmatigheidsindicatoren zijn vastgesteld en er is een nulmeting verricht bij één van de directies in de Operatiën. Parallel aan dit traject is in het eerste tertaal 2022 sturing op de doelmatigheidsindicatoren onderwerp van gesprek is geweest en vertaald in managementcontracten. De uitwerkingen hiervan zijn echter nog niet zichtbaar in resultaten. In de komende periode zullen de doelmatigheidsindicatoren ook onderwerp van gesprek zijn in het gesprek tussen de eigenaar en de opdrachtnemer (Justid), mede in relatie tussen de actuele externe ontwikkelingen op de gebieden verzuim en arbeidsmarkt.

Tabel 83 verklarende indicatoren
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Percentage overhead

42,7%

42,7%

42,7%

42,7%

42,7%

42,7%

Verhouding directe en indirecte kosten

nnb

     

Productiviteit

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Ziekteverzuim

4,9%

4,9%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

% Externe inhuur (t.o.v. intern personeel)

20%

15%

10%

10%

10%

10%

De inschatting is dat het sturen op de kostprijzen per product/dienst (mede door voor- en nacalculaties) uiteindelijk een besparing zal opleveren.

Door te sturen op overhead zal de overhead per productief uur afnemen. In 2022 is meegewerkt aan een benchmark.

De verwachting is dat Justid de dienstverlening uit gaat breiden de komende jaren.

Justid heeft een O&F plan vastgesteld dat meebeweegt met de omvang van de dienstverlening.

Licence