Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Screeningsautoriteit Justis screent om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van personen en organisaties. Justis doet dit in het belang van het functioneren van de rechtsstaat en de veiligheid in en van de samenleving.

Justis screent op terreinen waarvan politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is. Justis maakt hierbij gebruik van unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Daar waar het bedrijfsleven screent, wil Justis dat dit betrouwbaar gebeurt en daarom screent ze deze organisaties ook. Justis draagt bij aan de veiligheid in en van de samenleving en doet recht aan de beginselen van de rechtsstaat, aangezien de rechtsstaat alleen goed kan functioneren als de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gewaarborgd.

Bij het screenen van personen en organisaties stelt Justis de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy weegt Justis, vanuit een wettelijke basis, individuele belangen van personen en organisaties af tegen het collectieve belang, met als doel kwetsbare belangen te beschermen en risico’s te verminderen.

Niet alle dossiers zijn meegenomen in voorliggende paragraaf. Zaken die in en na 2023 zeker een rol gaan spelen, maar nog niet definitief konden worden geraamd, zijn kosten van het invoeren van de wet kwaliteit incassodienstverlening (WKI) en het invoeren van de VOG op basis van politiegegevens.

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Tabel 73 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

Omzet

49.493

52.578

58.031

57.646

57.721

58.050

57.810

waarvan omzet moederdepartement

‒ 2.818

1.994

53.464

53.079

53.154

53.483

53.243

waarvan omzet overige departementen

4.510

3.485

3.477

3.477

3.477

3.477

3.477

waarvan omzet derden

47.801

47.099

1.090

1.090

1.090

1.090

1.090

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

49.493

52.578

58.031

57.646

57.721

58.050

57.810

        

Lasten

       

Apparaatskosten

       

- Personele kosten

27.778

31.633

32.082

32.082

32.082

32.082

32.082

waarvan eigen personeel

22.789

28.109

28.724

28.724

28.724

28.724

28.724

waarvan inhuur externen

4.989

3.524

3.358

3.358

3.358

3.358

3.358

waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

- Materiële kosten

22.624

20.945

25.949

25.564

25.639

25.968

25.728

waarvan apparaat ICT

1.440

738

1.144

1.144

1.144

1.144

1.144

waarvan bijdrage aan SSO's

10.479

9.630

10.046

10.046

10.046

10.046

10.046

waarvan overige materiële kosten

10.705

10.577

14.759

14.374

14.449

14.778

14.538

Materiële programmakosten

 

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Materieel

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiele kosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

 

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

 

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

50.402

52.578

58.031

57.646

57.721

58.050

57.810

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 909

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 909

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet Moederdepartement

Vanaf 2023 wordt een nieuwe financieringssystematiek ingevoerd. De omzet moederdepartement bestaat uit een bijdrage voor de totale uitvoeringskosten voor de producten van de opdrachtgevers binnen het ministerie van JenV. Daarnaast is de bijdrage opgenomen voor het invoeren van de Wet Open Overheid, de consequenties van het rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire (POK-WAU) en het project Toekomstvaste Informatievoorziening. In 2022 en jaren ervoor bestond de omzet moederdepartement alleen uit een bijdrage van het Ministerie van JenV voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende, tarieven (konden) worden geheven aan de eindgebruiker en het financieringsresultaat.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing van de omzet moeder­departement voor 2022 en 2023 weergegeven.

Tabel 74 Overzicht omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)

Product

2022

2023

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

  

Omzet: Risicomeldingen, TIV, BIBOB,VOG

‒ 5.822

39.120

Omzet: Gratie, Naamswijziging

1.848

4.495

Omzet: GSR

1.145

1.236

Omzet: WPBR, WWM, BOA

4.443

6.495

Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

  

Wet open overheid

381

476

POK-WAU

0

642

Toekomstvast IV

0

1.000

Totaal

1.994

53.464

Omzet overige departementen

In de omzet overige departementen is de bijdrage opgenomen van overige departementen voor producten waarvoor geen tarieven aan de eindge­bruiker worden geheven. Het betreft bijdragen vanuit de Ministeries van SZW en IenW voor de continue screening van de Kinderopvang en Taxibranche.

Daarnaast is de bijdrage vanuit het Ministerie van VWS voor de VOG-vrijwilligers (200.000) van € 3,3 mln. opgenomen.

Omzet derden

Deze geraamde omzet betreft de bij derden (bedrijven) in rekening te brengen tarieven voor het product GVA (Gedragsverklaring aanbesteding). Met de nieuwe financeringsafspraken worden vanaf 2023 de tarief inkomsten van de VOG NP, VOG RP, Naamswijziging, BIBOB, WPBR en WWM ontheffingen bij de opdrachgevers verantwoord.

Tabel 75 Overzicht omzet derden

Product

Betaalde Aantallen

Tarief

PxQ (x € 1.000)

Gedragsverklaring Aanbesteding1

14.000

75

1090

Totaal

  

1.090

1

Opbrengst derden GVA is inclusief 40.000 extra exemplaren ad. € 1,-

Lasten

Personele kosten

De personele kosten in 2023 en verder blijven stabiel ten opzichte van het jaar 2022.

Tabel 76 Personele kosten
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Eigen personeel

       

Kosten (x € 1.000)

22.789

28.109

28.724

28.724

28.724

28.724

28.724

Aantal Fte's

300

358

368

368

368

368

368

        

Extern personeel

       

Kosten (x € 1.000)

4.989

3.524

3.358

3.358

3.358

3.358

3.358

        

Overige P-kosten

       

Kosten (x € 1.000)

0

0

0

0

0

0

0

        

Totale kosten (x € 1.000)

27.778

31.633

32.082

32.082

32.082

32.082

32.082

Materiële kosten

De materiële kosten in 2023 en verder stijgen ten opzichte van het jaar 2022. Dit heeft te maken met indexatie van beheerkosten, kosten van kantoorautomatisering en porto kosten. Daarnaast stijgen de materiële kosten door de beheerskosten van digitaal afgeven VOG, UBO-register bronkopie, de inrichting van BIBOB register, het invoeren van Wet Open Overheid, consequenties van het rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire (POK-WAU) en het project Toekomstvaste Informatievoorziening.

Tabel 77 Kasstroomoverzicht (Bedragen x €1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

11.943

17.610

13.977

13.977

13.977

13.977

13.977

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

56.882

67.865

58.031

57.646

57.721

58.050

57.810

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 51.818

‒ 72.231

‒ 58.031

‒ 57.646

‒ 57.721

‒ 58.050

‒ 57.810

Totaal operationele kasstroom

5.064

‒ 4.366

0

0

0

0

0

3

– /– totaal investeringen

0

0

0

0

0

0

0

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

0

0

0

0

0

0

0

4

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

603

733

0

0

0

0

0

– /– aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

603

733

0

0

0

0

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

17.610

13.977

13.977

13.977

13.977

13.977

13.977

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De gepresenteerde eenmalige storting in 2021 (4) heeft te maken met het aanvullen op het negatieve Eigen Vermogen van € 427.000 (als gevolg van een negatief exploitatieresultaat in het jaar 2020) en een corona-bijdrage van € 176.000. De eenmalige storting in 2022 (4) heeft te maken met het aanvullen op het negatieve Eigen Vermogen van € 733.000 (als gevolg van een negatief exploitatieresultaat in het jaar 2021).

Doelmatigheid

Tabel 78 Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Risicomeldingen

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

2.190

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Omzet (x €1.000)1

Doorlooptijd

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

        

TIV

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

781

800

800

800

800

800

800

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

71%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

97%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 4 maanden

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

GSR

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

700

700

700

700

700

700

700

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 weken

93%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 12 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BIBOB

       

Tarief

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

Volume

418

430

430

430

430

430

430

Omzet* (x €1.000)

€ 217

€ 246

€ 246

€ 246

€ 246

€ 246

€ 246

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

54%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

82%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Gratie

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

801

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

80%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

        

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

       

Tarief (via gemeenten)

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

Tarief (elektronisch)

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

Volume

1.276.084

1.170.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Omzet* (x €1.000)

€ 43.195

€ 39.605

€ 42.313

€ 42.313

€ 42.313

€ 42.313

€ 42.313

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

100%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

75%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

        
        

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

       

Tarief

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

Volume

6.112

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

Omzet* (x €1.000)

€ 1.265

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

56%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Gratis VOG

       

Volume

156.161

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Omzet overige departementen (x €1.000)

€ 3.279

€ 3.228

€ 3.270

€ 3.270

€ 3.270

€ 3.270

€ 3.270

        

GVA

       

Tarief

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

Volume

12.983

12.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Omzet* (x €1.000)

€ 974

€ 940

€ 1.050

€ 940

€ 940

€ 940

€ 940

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

77%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW

n.v.t

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Naamswijziging

       

Tarief

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

Volume

2.749

2.700

3.500

3.500

3.500

3.500

2.700

Omzet* (x €1.000)

€ 1.594

€ 1.578

€ 2.041

€ 2.041

€ 2.041

€ 2.041

€ 2.041

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

85%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

        

WWM beroepen

       

Tarief

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

151

150

150

150

150

150

150

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

97%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WWM ontheffingen

       

Tarief

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

Volume

308

360

360

360

360

360

360

Omzet* (x €1.000)

€ 23

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

84%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BOA (Buitengewone opsporingsambtenaren)

       

Tarief

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

9.560

8.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % verzoek art. 142 binnen 16 weken

88%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BOD (Bijzondere opsporingsdienst)

       

Tarief

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

509

560

560

560

560

560

560

Omzet* (x €1.000)

      

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

96%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WPBR ondernemingen

       

Tarief

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

Volume

849

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Omzet* (x €1.000)

€ 401

€ 4502

€ 4502

€ 450

€ 450

€ 450

€ 450

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

90%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WPBR leidinggevenden

       

Tarief

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

Volume

964

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Omzet* (x €1.000)

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

89%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Screening WKI ondernemingen

       

Tarief

n.v.t

€ 2.712,17

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Volume

n.v.t

550

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Omzet* (x €1.000)

n.v.t

€ 1.492

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Doorlooptijd

n.v.t

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

        

Screening WKI zeggenschapshebbende

       

Tarief

n.v.t

€ 2.015,73

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Volume

n.v.t

150

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Omzet* (x €1.000)

n.v.t

€ 302

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Doorlooptijd

n.v.t

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

        

Continue screening

       

Volume Taxi en Kinderopvang

290.537

270.000

309.000

309.000

309.000

309.000

309.000

Omzet (x €1.000)

€ 521

€ 495

€ 561

€ 561

€ 561

€ 561

€ 561

        

Dienst Justis - totaal

       

Fte- totaal (intern personeel)

300

358

363

363

363

363

363

Saldo baten en lasten in % van totale baten

‒ 2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

omzet is tariefinkomsten van het aantaal betaalde producten

2

inclusief bestuurlijke boete van €30.000

Licence