Base description which applies to whole site

5.7 Justitiële ICT Organisatie

De Justitiële ICT Organisatie is de ICT-dienstverlener voor het gehele ministerie van Justitie en Veiligheid, werkzaam voor ondermeer de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Reclassering Nederland en Justis. De Justitiële ICT Organisatie staat voor veilige, betrouwbare en vernieuwende ICT en investeert in kennis en expertise van medewerkers en een moderne infrastructuur.

Baten en lasten

In onderstaand overzicht wordt de meerjarenbegroting weergegeven en toegelicht.

Tabel 84 Meerjarige begroting van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

Omzet

 

145.376

156.316

155.189

153.464

150.856

148.715

waarvan omzet moederdepartement

 

140.049

151.048

149.959

148.292

145.772

143.704

waarvan omzet overige departementen

 

5.327

5.268

5.230

5.172

5.084

5.012

waarvan omzet derden

 

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

 

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

 

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

 

145.376

156.316

155.189

153.464

150.856

148.715

        

Lasten

       

Apparaatskosten

 

131.756

141.678

140.457

138.646

136.039

133.898

- Personele kosten

 

74.384

78.562

76.931

74.745

72.137

69.996

waarvan eigen personeel

 

45.908

46.446

48.465

50.484

52.503

54.522

waarvan inhuur externen

 

26.833

30.504

26.784

22.509

17.812

13.582

waarvan overige personele kosten

 

1.643

1.612

1.682

1.752

1.822

1.892

- Materiële kosten

 

57.372

63.115

63.526

63.901

63.901

63.901

waarvan apparaat ICT

 

43.104

45.107

45.400

45.668

45.668

45.668

waarvan bijdrage aan SSO's

 

‒ 88

‒ 101

‒ 102

‒ 102

‒ 102

‒ 102

waarvan overige materiële kosten

 

14.355

18.110

18.228

18.335

18.335

18.335

Materiële programmakosten

 

198

255

255

255

255

255

Rentelasten

 

198

255

255

255

255

255

Afschrijvingskosten

 

13.422

14.384

14.477

14.563

14.563

14.563

- Materieel

 

13.422

12.989

13.074

13.151

13.151

13.151

waarvan apparaat ICT

 

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiele kosten

 

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

 

0

1.394

1.403

1.412

1.412

1.412

Overige lasten

 

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

 

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

 

145.376

156.316

155.189

153.464

150.856

148.715

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

 

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet

De omzet moederdepartement bevat alle JenV onderdelen, waarvan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de grootste bijdrage (~70%) levert aan de omzet. De niet-JenV onderdelen vertegenwoordigen 3,2% van de omzet.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Voor eigen personeel is 552,1 fte’s begroot. Verder zijn er open posities (84,1 fte’s) die door externe inhuur worden ingevuld, omdat deze posities moeilijk in te vullen zijn. De Justitiële ICT Organisatie spant zich in om deze posities zo snel mogelijk in te vullen met eigen personeel.

De overige personeelkosten bestaan uit vergoeding woon-werkverkeer, opleidingskosten en reis-en verblijfskosten.

Tabel 85 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Eigen personeel

       

Kosten

 

45.908

46.446

48.465

50.484

52.503

54.522

Aantal fte's

 

566,6

552,1

576,1

600,1

624,1

648,1

        

Externe inhuur

       

Kosten

 

26.933

30.504

26.784

22.509

17.812

13.582

Aantal fte's

 

125,7

140,7

119,5

98,4

77,2

56,1

        

Overige personele kosten

 

1.643

1.612

1.682

1.752

1.822

1.892

        

Totale kosten (x € 1.000)

 

74.484

78.562

76.931

74.745

72.137

69.996

Materiële kostenDe ICT kosten bestaan uit contracten met externe leveranciers voor o.a. onderhoud van ICT apparatuur (zoals servers en netwerk), ICT middelen (zoals opslagruimtes en multifunctionals) en jaarlijkse licentiekosten voor software. De bijdrage aan SSO heeft te maken met detachering en uitwisseling van medewerkers. De overige materiële apparaatskosten bevatten o.a. telefoonkosten, overige exploitatiekosten, dienstkleding, cateringkosten en bureaukosten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen op hardware en software. De investeringen zijn gerelateerd aan onderhoud zoals vervanging van laptops en telefoons, uitbreiding van netwerk-, server- en opslagcapaciteit en vernieuwing van werkplekken voor videovergadering.

Rentekosten

De rentelasten zijn begroot op 0,5% over de lening bij het ministerie van Financiën.

Het kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht worden de geldstromen inzichtelijk gemaakt. Op basis van de beginbalans is de rekening courant op 1 januari 2023 € 2.000.

Tabel 86 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

2

2

2

2

2

2

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

145.376

156.316

155.189

153.464

150.856

148.715

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 131.954

‒ 141.933

‒ 140.712

‒ 138.901

‒ 136.294

‒ 134.153

Totaal operationele kasstroom

13.422

14.384

14.477

14.563

14.563

14.563

3

-/- totaal investeringen

‒ 63.372

‒ 27.858

‒ 28.326

‒ 28.753

‒ 28.753

‒ 28.753

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

‒ 63.372

‒ 27.858

‒ 28.326

‒ 28.753

‒ 28.753

‒ 28.753

4

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 13.422

‒ 14.384

‒ 14.477

‒ 14.563

‒ 14.563

‒ 14.563

+/+ beroep op leenfaciliteit

63.372

27.858

28.326

28.753

28.753

28.753

Totaal financieringskasstroom

49.949

13.474

13.849

14.190

14.190

14.190

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

2

2

2

2

2

2

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit opbrengsten uit PDC-A, PDC-B en PDC-C diensten. De operationele uitgaven bestaan uit directe en indirecte kosten exclusief afschrijvingen.

Investeringskasstroom

De investeringen die in 2023 nodig zijn bevatten de kosten voor aanschaf van hard- en software en de overige vaste activa op de balans. Voor 2024 en verder is rekening gehouden met vervangingsinvesteringen van DJI voor de jaren 2024 en 2025.

Financieringskasstroom

Voor de financiering van de investeringen wordt een lening afgesloten bij het ministerie van Financiën.

Doelmatigheid

Overhead

Als overhead zijn de kosten van Bedrijfsvoering en Staven afgezet tegen de totale kosten van de Justitiële ICT Organisatie. De ambitie is om het op zichzelf gezonde percentage overhead de komende jaren stabiel te houden.

Tabel 87 Overhead
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Omzet (x € 1 mln.)

138,1

145,4

156,3

155,2

153,5

150,9

148,7

Kosten BV/staven in (x € 1 mln.)

17,3

23,3

26,2

26,2

26,2

26,2

26,2

Overhead %

12,5%

16,1%

16,8%

16,9%

17,1%

17,4%

17,6%

Kostprijs diensten PDC-A

PDC-A betreft de werkplekdiensten van de Justitiële ICT Organisatie. Omdat het om relatief homogene en stabiele producten gaat, lenen deze zich voor meerjarige sturing op de kostprijs. Het doel is om de aankomende 4 jaar een prijsdaling van 1% per jaar te realiseren. Daarnaast is de verwachting dat de kwalitatieve aard van de producten in de loop van de jaren in positieve zin wijzigt. De kosten van Useraccount en Werkplekken zijn in 2023 toegenomen door hybride/thuis werken. En de kostprijs van de multifunctionals is toegenomen door vernieuwing van het contract met de leverancier.

Tabel 88 Kostprijs diensten
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Useraccount

1.088

1.202

1.327

1.314

1.301

1.288

1.275

Notebook

856

917

811

803

795

787

779

Werkplek

613

754

753

745

738

731

723

Smartphone

710

532

511

506

501

496

491

Multifunctional

2.882

3.232

4.018

3.978

3.938

3.899

3.860

Uurtarief PDC-C

PDC-C betreft de projectenportefeuille van de Justitiële ICT Organisatie. De onderstaande tarieven hebben betrekking op de vijf meest ingezette functieprofielen en zijn gebaseerd op een gemixte inzet van interne medewerkers en externe inhuur (flexibele schil, schaarse kennis). De ambitie is om de tarieven zoveel als mogelijk stabiel te houden. De mate waarin een opdrachtgever in staat is om de behoefte aan dienstverlening vooraf en meerjarig aan te geven, beïnvloedt de mogelijkheid om de uurtarieven te beperken, omdat er dan ingezet kan worden op ambtelijk personeel, waardoor de mix intern/extern gunstiger uitvalt.

Tabel 89 Uurtarief
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Technologie Consultant

118

115

115

115

115

115

115

Applicatie beheerder

98

108

108

108

108

108

108

Projectleider

128

132

135

135

135

135

135

Werkplek beheerder

69

72

85

85

85

85

85

Engineer DevOps

135

147

138

138

138

138

138

Omzet per productgroep

PDC-A betreft de werkplekdiensten. Onder PDC-B valt het beheer van applicatiediensten en PDC-C betreft de projectenportefeuille. De verwachting is dat de omzetverdeling tussen de verschillende productgroepen de komende jaren gelijk blijft.

Tabel 90 Omzet
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

PDC-A

58,6

64,5

69,7

69,2

68,4

67,2

66,3

PDC-B

49,2

58,2

66,7

66,3

65,5

64,4

63,5

PDC-C

30,3

22,7

19,9

19,7

19,5

19,2

18,9

Totaal

138,1

145,4

156,3

155,2

153,5

150,9

148,7

FTE-totaal

De verwachting is dat de formatie de komende jaren gelijk blijft. Een deel van de formatie is momenteel gevuld met externe medewerkers in verband met de behoefte aan specifieke kennis en schaarste. De Justitiële ICT Organisatie heeft de ambitie om alle formatieve plaatsen te gaan vullen met interne medewerkers. Daarnaast wordt een flexibele schil van 20% externe medewerkers ingezet om piekbelasting op te kunnen vangen en bij behoefte aan specifieke kennis.

Tabel 91 FTE
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fte

589,9

566,6

552,1

576,1

600,1

624,1

648,1

Saldo van baten en lasten

Als zelfstandige baten en lasten organisatie is de Justitiële ICT Organisatie gehouden om kostprijsdekkende tarieven in rekening te brengen bij haar opdrachtgevers, waarbij de lasten gelijk zijn aan de baten. De toename van de personeelskosten komt door bijstelling naar beneden van het aantal interne medewerkers. Door krapte in de arbeidsmarkt worden deze posities ingevuld met externe inhuur. De uitbreiding van HRM/werving en selectie moet er voor zorgen dat de personeelkosten gaan dalen door instroom van nieuwe medewerkers.

Tabel 92 Saldo van baten en lasten
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal baten

 

145.376

156.316

155.189

153.464

150.856

148.715

Personele kosten

 

74.384

78.562

76.931

74.745

72.137

69.996

Materiële kosten

 

57.372

63.115

63.526

63.901

63.901

63.901

Afschrijvingskosten

 

13.422

14.384

14.477

14.563

14.563

14.563

Rentelasten

 

198

255

255

255

255

255

Overige kosten

 

Saldo van baten en lasten

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Als % van totale baten

 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Opdrachtgeverstevredenheid

De basiswaarde van de opdrachtgeverstevredenheid is in 2021 vastgesteld op 7. De ambitie is om in een periode van 3 jaar met een half punt te stijgen t.o.v. de basiswaarde.

Tabel 93 Opdrachtgeverstevredenheid

kwaliteitsindicatoren

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Opdrachtgeverstevredenheid

7

7,2

7,3

7,5

7,5

7,5

7,5

Licence