Base description which applies to whole site
+

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

In deze bijlage wordt per artikel de opbouw gegeven van de uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2022 tot de stand van de ontwerpbegroting 2023. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn.

31. Politie

Tabel 105 Uitgaven beleidsartikel 31 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

6.695.742

6.510.020

6.515.421

6.502.680

6.560.221

6.637.640

Mutatie NvW 2022

1.575

3.150

3.150

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

244.687

223.529

217.692

231.869

162.007

87.269

       

Nieuwe mutaties:

      

Hermansmiddelen

156.661

163.885

154.375

143.801

140.570

140.417

Middelen ondermijning politie

48.530

62.990

62.690

61.590

61.590

61.590

Grenzen en veiligheid

0

0

864

994

4.164

9.121

CA middelen: versterken politieorganisatie

50.000

100.000

150.000

200.000

200.000

200.000

Cameratoezicht

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Grenzen en veiligheid en motie drones

4.100

0

0

0

0

0

Middelen informatiehuishouding politie

3.362

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Overboeking middelen piu/iru

‒ 5.223

0

0

0

0

0

Bijdrage CAO politie

95.633

100.978

100.956

5.838

5.838

5.838

Diversen

7.215

5.638

3.363

3.442

3.442

3.442

       

Stand ontwerpbegroting 2023

7.306.282

7.177.190

7.215.511

7.157.214

7.144.832

7.152.317

HermansmiddelenDe middelen voortvloeiend uit de motie-Hermans zijn bestemd voor het vergroten van veiligheid en voor versterking van de handhaving. Deze middelen worden onder andere ingezet voor de noodzakelijke versterking van het politieonderwijs; vernieuwing van basis ICT-voorzieningen om de druk op de Gebiedsgebonden Politie (GGP) te ontzien; versterking opsporing landelijke eenheid; versterken van de politie in de wijk, digitale wijkagenten en agenten die in en voor de wijk werken met 700 fte’s volledig inzetbaar vanaf het jaar 2027; middelen voor PTSS en de uitvoering van de wet straffen en beschermen om slachtoffers beter te informeren en te beschermen.

Middelen ondermijning politieTen behoeve van het tegengaan van ondermijning ontvangt de politie extra middelen voor AI/datascience en realtime intelligence, interceptie en informatiedeling, aanpak criminele geldstromen, forensische opsporing en internationale aanpak.

Grenzen en veiligheid In 2021 zijn middelen verdeeld naar organisaties voor de implementatie van de Europese verordeningen voor Grenzen en Veiligheid. Deze middelen waren bestemd voor de afdekking van de implementatie kosten en de structurele kosten voor 2021-2026. Daarbij is rekening gehouden met de inzet van Europese subsidies in deze periode. Nu wordt het restant van de dekking voor de structurele kosten overgeboekt.

CA-middelen: versterken politieorganisaties In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor het versterken van de politieorganisatie. Zo zijn er onder andere middelen vrijgemaakt voor politiemedewerkers die tijdens hun dienstverband PTSS oplopen en recht hebben op een uitkering; investeringen in mensen en middelen die bijdragen aan de realisatie van de verbetering van de basisvoorzieningen van de bedrijfsvoeringssytemen; versterken van de operationele centra Meldkamers; versterken en het continueren van de interceptiedesk (ID) die onderdeel is van de specialistische opsporing en investering in capaciteit en middelen om deze te laten aansluiten op de hogere eisen aan de politieorganisatie en voldoende capaciteit te hebben voor werving van nieuwe medewerkers.

Middelen piu/iru Vanwege onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen Passenger Information Unit (PIU, € 2,917 mln. en Internet Referral Unit IRU, €2,306 mln.) wordt het geld teruggevorderd. De werkzaamheden die politie zou uitvoeren worden nu uitgevoerd door andere organisaties.

Bijdrage CAO politie Naar aanleiding van het akkoord CAO politie wordt een verdere overheveling van de aanvullende middelen tbv CAO Politie gedaan naar artikel 31.

Tabel 106 Ontvangsten beleidsartikel 31 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

500

500

500

500

500

500

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

2.580

0

0

0

0

0

       

Nieuwe mutaties:

      

Desaldering bb piu/iru

5.223

0

0

0

0

0

Desaldering bijzondere bijdragen

4.100

0

0

0

0

0

Diversen

0

0

0

0

0

500

       

Stand ontwerpbegroting 2023

12.403

500

500

500

500

500

Desaldering piu/iru Vanwege onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen Passenger Information Unit (PIU, € 2,917 mln. en Internet Referral Unit IRU, € 2,306 mln.) wordt het geld teruggevorderd. Zie ook de uitgaven.

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Tabel 107 Uitgaven beleidsartikel 32 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.868.858

1.844.279

1.796.941

1.712.750

1.709.371

1.709.371

Mutatie NvW 2022

2.876

1.888

726

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

13.105

‒ 1.632

18.295

34.153

36.288

35.754

       

Nieuwe mutaties:

      

Basisbudget informatiehuishouding

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

CA middelen: algoritme waakhond bij de ap

0

1.000

2.000

3.000

3.600

3.600

Hermansmiddelen

6.070

6.070

6.205

6.398

6.398

6.398

CA middelen: versterken justitële keten (om/zm)

17.488

57.388

73.534

113.812

113.812

113.812

WAU middelen

0

15.410

15.410

15.410

15.410

15.410

Wet toekomst pensioenen

0

500

1.200

2.600

3.500

2.000

CA middelen: sociale advocatuur

0

10.000

30.000

90.000

90.000

90.000

IV legacy problematiek RvdR

16.200

20.200

18.200

0

0

0

Ondermijning tbv de rechtspraak

14.880

13.280

13.280

12.800

12.800

12.800

Ondermijningsmiddelen juridische beroepen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

RvdR prijsakkoord 2023-2025

0

4.800

2.600

2.600

2.600

2.600

Diversen

5.893

5.535

5.484

4.575

4.326

4.333

       

Stand ontwerpbegroting 2023

1.950.370

1.983.718

1.988.875

2.003.098

2.003.105

2.001.078

HermansmiddelenDe middelen voortvloeiend uit de motie-Hermans die bestemd zijn voor het vergroten van veiligheid en om de handhaving te versterken zijn onder andere ingezet voor de zedenwetgeving en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren).

CA-middelen: versterken justitiële keten (OM/ZM) De justitiële keten wordt versterkt door investeringen in met name het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Doel hiervan is de organisaties toekomstbestendig te maken, onder meer in termen van capaciteit, wendbaarheid (ook gelet op nieuwe ontwikkelingen in criminaliteit), kwaliteit van de informatievoorziening, digitalisering en innovatie en verbetering van de ketensamenwerking.

WAU-middelen Het traject Werk aan Uitvoering (WAU) richt zich op versterking van de publieke dienstverlening. Hiervoor zijn middelen toegekend voor diverse onderwerpen zoals voor verbeteringen in de dienstverlening; middelen voor kwantitatieve en kwalitatieve personeelscapaciteit en voor het opleiden van personeel naar aanleiding van benchmarking.

CA-middelen: sociale advocatuur In het coalitieakkoord zijn middelen toegekend om de sociale advocatuur te versterken. Daarbij is de ingeboekte besparing van de stelselvernieuwing rechtsbijstand geschrapt.

IV legacy problematiek RvdR Dit betreft additionele middelen ten behoeve van de informatievoorziening (IV) legacy problematiek bij de rechtspraak. Hiermee komen middelen beschikbaar voor bestrijding ondermijning voor datadienstverlening, publicatieproces en vernieuwing procesondersteuning.

Ondermijning tbv de rechtspraak Voor de rechtspraak zijn ondermijningsmiddelen ten behoeve van de rechtspraak overgeheveld voor versterking van de keten, beschermen en veiligheid, planningstool en megazaken.

Tabel 108 Ontvangsten beleidsartikel 32 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

198.130

195.193

184.688

182.068

180.523

180.523

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

‒ 18.758

‒ 27.762

‒ 67.194

‒ 62.330

‒ 59.616

‒ 58.689

       
       

Stand ontwerpbegroting 2023

179.372

167.431

117.494

119.738

120.907

121.834

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Tabel 109 Uitgaven beleidsartikel 33 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.470.556

1.387.827

1.348.390

1.284.409

1.280.677

1.277.297

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

‒ 96.819

42.839

53.600

86.790

78.745

77.789

       

Nieuwe mutaties:

      

Aanpak ondermijning bijzondere opsporingsdiensten

‒ 8.146

‒ 23.073

‒ 33.231

‒ 32.122

‒ 32.272

‒ 32.272

Autoriteit online terroristisch en kinderpornografisch materiaal

0

5.000

5.300

5.700

5.700

5.700

Beschermen en veiligheid: versterken (naar bzk)

‒ 6.500

‒ 6.500

‒ 6.500

‒ 6.500

‒ 6.500

‒ 6.500

Budget voor dgo apparaat

‒ 3.096

‒ 3.096

‒ 3.096

‒ 3.096

‒ 3.096

‒ 3.096

CA middelen: modernisering wetboek van strafvordering

11.000

139.000

150.000

150.000

0

0

CA middelen: OM -ict en opsporing

4.000

8.000

12.000

12.000

12.000

12.000

CA middelen: tegengaan ondermijning

0

40.000

80.000

100.000

100.000

100.000

CA middelen: versterken justitiele keten (om/zm)

26.812

38.912

52.766

82.488

82.488

82.488

Citydeal zicht op ondermijning (naar bzk)

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

CJIB middelen iv legacy security roadmap

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

0

0

0

Dienstverlening Justis

0

24.738

24.738

24.738

24.738

24.738

Hermansmiddelen

4.489

4.439

5.271

5.982

6.880

6.027

Informatievoorziening (IV) legacy rechtspraak

‒ 16.200

‒ 20.200

‒ 18.200

0

0

0

Toekomstvaste iv NFI en Justid

9.950

10.000

7.000

5.900

4.900

3.900

uitstapprogramma's voor prostituees (naar gf)

0

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

Wijkgerichte aanpak - preventie met gezag rvdr

‒ 3.500

0

0

0

0

0

Verdeling middelen ondermijning

‒ 128.340

‒ 127.720

‒ 106.510

‒ 104.610

‒ 104.610

‒ 104.610

Kasschuif Platform veilig ondernemen

‒ 1.500

1.500

0

0

0

0

Kasschuif RIEC

‒ 5.000

5.000

0

0

0

0

Kasschuif vertraging Beslag Informatie Systeem

‒ 16.500

16.500

0

0

0

0

Kasschuif wetgeving psychoactieve stoffen (NPS)

‒ 2.000

2.000

0

0

0

0

Kasschuif versterking keten (OM-deel)

‒ 2.500

1.000

1.000

500

  

Kasschuif verkeer 2022

‒ 10.465

2.075

8.390

0

0

0

Diversen

‒ 22.993

951

‒ 13.768

‒ 9.276

‒ 7.578

‒ 7.005

       

Stand ontwerpbegroting 2023

1.197.248

1.540.192

1.558.150

1.596.403

1.435.572

1.429.956

Aanpak ondermijning bijzondere opsporingsdiensten Betreft structurele middelen voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen voor de Belastingdienst, douane, Fiod en Kmar betreffende de bijzondere opsporingsdienst. De toekenning volgt uit de verdeling van vorig jaar reeds toegevoegde structurele middelen (€ 434 mln.) voor aanpak ondermijning.

Autoriteit online terroristische en kinderpornografisch materiaal De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) vloeit voort uit nationale en Europese wetgeving. De ATKM start op 7 juni 2022 en geeft uitvoering aan de EU-verordening inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud, de uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud en de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal.

Beschermen en veiligheid versterken In de bestrijding van ondermijning worden voor de uitvoering van Beschermen en Veiligheid, het versterken van bestuurlijke weerbaarheid, middelen structureel overgeheveld van de begroting JenV naar de begroting BZK. Het betreft middelen die in het kader van ondermijning beschikbaar zijn gekomen.

CA-middelen: modernisering wetboek van strafvordering In het coalitieakkoord zijn additionle middelen voorzien voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering is techniek onafhankelijk en helpt zo de keten klaar te maken voor de toekomst. De strafrechtketen kan dan beter inspelen op de technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen in een samenleving die steeds verder digitaliseert. Met het nieuwe wetboek krijgt de rechter meer mogelijkheden om te sturen in het onderzoek voordat een strafzaak op zitting komt. Bovendien brengt het nieuwe wetboek de basis weer op orde om het strafrecht toe te passen op een manier die in evenwicht is met de grond- en mensen­rechten van een ieder.

CA-middelen: OM -ict en opsporing In het coalitieakkoord is een structureel bedrag van € 12 mln. vrijgemaakt voor een versterking van de ICT en de opsporing bij het OM ten behoeve van de bestrijding van cybercrime en digitale criminaliteit.

CA middelen: tegengaan ondermijning In het coalitieakkoord zijn er middelen vrijgemaakt voor versterking en verbreding van de meerjarige structurele aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, om de georganiseerde drugscriminaliteit te reduceren en de ondermijnende effecten van deze criminaliteit terug te dringen. Er wordt onder andere geïnvesteerd in de volgende maatregelen: verdere versterking opsporing en vervolging, kroongetuigenregeling, versterking internationale samenwerking, versterking aanpak van logistieke knooppunten, versterking aanpak van criminele geldstromen, berechtiging en detentie.

CA middelen: versterken justitiële keten (OM/ZM) De justitiële keten wordt versterkt door investeringen in met name het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Doel hiervan is de organisaties toekomstbestendig te maken, onder meer in termen van capaciteit, wendbaarheid (ook gelet op nieuwe ontwikkelingen in criminaliteit), kwaliteit van de informatievoorziening, digitalisering en innovatie en verbetering van de ketensamenwerking.

Dienstverlening Justis Dit betreft een technische mutatie die samenhangt met de implementatie van een nieuwe wijze van financieren van Justis. De inkomsten voor de producten die Justis levert komen voortaan binnen op de JenV- begroting. Vanuit deze ontvangsten worden uitgavenbudgetten gecreëerd voor de opdrachtgevers van Justis binnen JenV.

Hermansmiddelen De middelen voortvloeiend uit de motie-Hermans zijn onder andere ingezet voor de zedenwetgeving, boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren), aanpak online seksuele misdrijven en het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).

Informatievoorziening (IV) legacy rechtspraak Er zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de informatievoorziening (IV) legacy problematiek bij de rechtspraak. Betreft middelen ondermijning voor datadienstverlening publicatieproces en vernieuwing procesondersteuning.

Toekomstvaste iv NFI en Justid Vervangen Legacy en Toekomstvast maken van de IV systemen van Justid en NFI.

Verdeling middelen ondermijning Het kabinet heeft in het coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld voor ondermijning. Een deel van deze middelen worden nu verder verdeeld naar de uitvoerende organisaties.

Kasschuif RIEC Niet alle RIEC's kunnen garanderen dat de eerder gereserveerde middelen volledig in 2022 tot besteding zullen komen. Een deel van de gereserveerde middelen wordt om die reden in 2023 bevoorschot. Door middel van deze kasschuif worden de nog te besteden middelen overgeheveld naar 2023.

Kasschuif vertraging Beslag Informatie Systeem (BIS)De bouw van het Beslag Informatie systeem (BIS) is vertraagd omdat het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) een voorlopig advies aan het OM heeft gegeven over de plannen voor de bouw van dit systeem die het OM noodzaakt om de plannen te heroverwegen. Hierdoor komen de middelen pas in 2023 tot besteding.

Kasschuif verkeer 2022Het programmabudget verkeer voor de vervanging van de digitale flitspalen komt later tot besteding doordat er sprake is van vertraging bij de aanbesteding. Door middel van een kasschuif worden de middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023 en 2024 wanneer deze middelen tot besteding komen.

Tabel 110 Ontvangsten beleidsartikel 33 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.280.049

1.301.569

1.322.710

1.318.113

1.344.473

1.344.473

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

‒ 29.200

‒ 16.800

‒ 13.900

2.000

2.900

17.000

       

Nieuwe mutaties:

      

Regeling ex-partners slachtoffers toeslagenaffaire

0

‒ 3000

0

0

0

0

diversen

0

772

772

772

772

772

       

Stand ontwerpbegroting 2023

1.250.849

1.282.541

1.309.582

1.320.885

1.348.145

1.362.245

34. Straffen en Beschermen

Tabel 111 Uitgaven beleidsartikel 34 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Stand ontwerpbegroting 2022

3.241.763

3.212.266

3.208.694

3.219.247

3.208.726

3.203.526

 

Mutatie NvW 2022

9.703

9.561

9.543

9.514

9.514

9.514

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

193.744

253.494

265.448

332.074

403.708

435.745

 
        

Nieuwe mutaties:

       

CA middelen: veiligheid overig

5.400

7.900

28.400

28.400

28.400

28.400

 

CA middelen: versterken justitiele keten (om/zm)

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

CA middelen: versterken preventieaanpak

49.000

99.000

149.000

149.000

149.300

149.300

 

CJIB middelen iv legacy security roadmap

2.500

2.500

2.500

0

0

0

 

Dienstverlening justis opdrachtgever dgsenb

0

19.570

19.570

19.570

19.570

19.570

 

Doorontwikkeling CRI (van szw)

4.529

5.795

5.670

5.671

3.171

0

 

Hermansmiddelen

12.700

6.200

9.645

14.771

16.994

17.988

 

Middelen iv legacy-dji

1.800

2.100

2.600

600

600

0

 

Ondermijningsmiddelen CJIB, DJI en reclassering

62.730

47.060

26.450

26.450

26.450

26.450

 

SGM budget tegemoetkomingsregeling (de winter) (van vws)

19.550

8.030

0

0

0

0

 

Toekomstvaste informatievoorziening RvdK, Justis en CJIB

6.000

6.500

7.000

6.000

6.000

6.000

 

WAU middelen

4.700

30.672

30.672

30.672

30.672

30.672

 

Regeling ex-partners slachtoffers toeslagenaffaire

0

4.600

0

0

0

0

0

Diversen

1.385

3.205

4.017

4.104

3.376

3.407

 
        

Stand ontwerpbegroting 2023

3.620.504

3.721.453

3.772.209

3.849.073

3.909.481

3.933.572

 

CA-middelen: Veiligheid overig In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten, het introduceren van JD Actief (een werkwijze waarbij slachtoffers van met name 'high impactzaken'(HIC) actief door Slachtofferhulp Nederland (SHN) worden benaderd), het tegengaan van mensensmokkel, en het financieel gezond maken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

CA-middelen: versterken justitiële keten (OM/ZM)De middelen voor de justitiële keten zijn onder andere ingezet voor het informeren en raadplegen van slachtoffers (fase tenuitvoerlegging).

CA-middelen: versterken preventieaanpak In het kader van preventie wordt middels een domein overstijgende wijkaanpak ingezet op het voorkomen van jeugdcriminaliteit, wordt ingezet op de aanpak van personen met verward gedrag, en op het voorkomen van recidive.

Doorontwikkeling CRIVoor de doorontwikkeling van de Clustering Rijksincasso (uitgevoerd door het CJIB) ontvangt JenV een meerjarige bijdrage van SZW uit de envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden.

HermansmiddelenDe middelen voortvloeiend uit de motie-Hermans zijn onder andere ingezet voor de zedenwetgeving en voor de uitvoering van de wet Straffen en Beschermen.

Ondermijningsmiddelen CJIB, DJI en reclassering In het kader van ondermijning zijn middelen beschikbaar gekomen voor de vermogensmonitor CJIB, DJI voor versterking van de keten en de Reclassering voor de uitvoering van reclasseringsactiviteiten in de Penitentiaire Inrichtingen. Deze middelen zijn nu toebedeeld aan deze activiteiten.

SGM-budget tegemoetkomingsregeling (de winter)  De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (regeling De Winter) wordt door SGM uitgevoerd. De kosten van de uitkeringen worden 2/3e door VWS en 1/3e door JenV gedekt. De uitvoeringskosten worden 50/50 gedragen.

Toekomstvaste informatievoorziening RvdK, Justis en CJIB Vervangen Legacy en Toekomstvast maken van de IV systemen van de Raad voor de Kinderbescherming, Justis en van het CJIB.

WAU-middelen Het traject Werk aan Uitvoering (WAU) richt zich op versterking van de publieke dienstverlening. Hiervoor zijn middelen toegekend voor diverse onderwerpen zoals voor verbeteringen in de dienstverlening; middelen voor kwantitatieve en kwalitatieve personeelscapaciteit en voor het opleiden van personeel.

Tabel 112 Ontvangsten beleidsartikel 34 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

82.382

83.448

84.501

85.537

86.564

86.564

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

18.010

2.800

2.800

‒ 200

‒ 1.200

‒ 1.200

       

Nieuwe mutaties:

      

Leges Justis producten

0

46.739

46.739

46.739

46.739

46.739

       

Stand ontwerpbegroting 2023

100.392

132.987

134.040

132.076

132.103

132.103

Leges Justis producten  Dit betreft een technische mutatie die samenhangt met de implementatie van een nieuwe wijze van financieren van Justis. De inkomsten voor de producten die Justis levert, komen voortaan binnen op de JenV- begroting. Vanuit deze ontvangsten worden uitgavenbudgetten gecreëerd voor de opdrachtgevers van Justis binnen JenV. Zie ook de uitgaven.

36. Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Tabel 113 Uitgaven beleidsartikel 36 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

291.752

294.568

294.155

294.155

294.305

294.305

Mutatie NvW 2022

269.000

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

104.029

23.416

88.467

139.491

140.497

146.997

       

Nieuwe mutaties:

      

Herschikking programmabudget naar apparaat

‒ 20.550

0

0

0

0

0

CA middelen cybersecurity 2022

‒ 2.130

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

CA middelen: Inlichtingendiensten

0

24.108

58.417

58.417

58.417

72.200

inlichtingendiensten: overboeking departementen

‒ 757

‒ 25.205

‒ 53.053

‒ 52.043

‒ 52.043

‒ 64.465

Overboeking middelen piu/iru

5.223

0

0

0

0

0

Cameratoezicht

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

Middelen tbv cybersecurity (naar bzk)

‒ 1.475

0

0

0

0

0

Ontwikkeling van het flexibel reactieconcept

‒ 1.500

0

0

0

0

0

BDUR doorontwikkeling crisisbeheersing

0

46.000

57.000

73.000

83.000

83.000

Diversen

‒ 5.959

‒ 1.292

‒ 1.161

‒ 911

989

979

       

Stand ontwerpbegroting 2023

633.633

357.095

439.325

507.609

520.665

528.516

Herschikking programmabudget naar apparaat De benodigde budgetplaatsen voor 2022 wijken af van de actueel beschikbare plaatsen. Deze mutatie zet het programmabudget om in apparaatsbudget en zorgt dat de verwachte kosten overeenkomen met het budget.

CA-middelen: InlichtingendienstenIn het coalitieakkoord zijn additonele middelen voorzien voor de Inlichtingendiensten. Het eerste deel hiervan is vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting reeds bij de eerste suppletoire begroting overgeheveld naar de begroting van JenV. Middels deze boeking wordt het restant van de middelen overgeheveld naar de begroting van JenV.

Inlichtingendiensten: overboeking departementenDoor middel van deze mutatie wordt het restant bedrag van de middelen Inlichtingendiensten toebedeeld aan de departementen (OCW, EZK, IenW, VWS, LNV, Defensie en BZ) door JenV overgeheveld.

Middelen piu/iru Vanwege onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen Passenger Information Unit (PIU, € 2,917 mln. en Internet Referral Unit IRU, € 2,306 mln) wordt het geld teruggevorderd en overgemaakt naar NCTV. De werkzaamheden die politie zou uitvoeren worden nu uitgevoerd door andee organisaties.

BDUR doorontwikkeling crisisbeheersing Om de aanpak van incidenten en crises in Nederland te verbeteren wordt geïnvesteerd in het fundament van de crisisbeheersing. Hierbij wordt ingezet op effectieve sturing door crisispartners, professioneel informatiemanagement, een landelijke ondersteuningsfaciliteit en het structureel innoveren en borgen van kennis en kunde. De meerjarige reeks wordt voor de jaren 2023 en 2024 voor € 15 mln. gefinancierd uit het lopende begrotingsjaar 2022 (uit artikel 92: nog onverdeeld).

Tabel 114 Ontvangsten beleidsartikel 36 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

4.800

2.000

2.000

1.000

0

0

       

Nieuwe mutaties:

      

kennisopbouw onderzoek tno: deel 2

2.795

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

9.595

4.000

4.000

3.000

2.000

2.000

37. Migratie

Tabel 115 Uitgaven beleidsartikel 37 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.202.839

1.069.720

1.055.805

1.052.753

1.065.294

1.053.553

Mutatie NvW 2022

234.525

1.157.950

1.050

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

718.211

813.432

830.611

846.066

863.334

889.204

       

Nieuwe mutaties:

      

CA middelen: veiligheid overig mensensmokkel

4.600

10.600

15.000

15.000

15.000

15.000

Gemeentelijke en particuliere opvang

30.500

‒ 30.500

0

0

0

0

Grenzen en veiligheid

0

0

‒ 1.256

‒ 3.003

‒ 12.381

‒ 24.030

Nationaal programma oekraïense vluchtelingen

0

122.700

0

0

0

0

Opvang ontheemden oekraïne

0

995.000

0

0

0

 

Subsidies ngo’ tbv inzet oekraïne

25.912

0

0

0

0

0

WAU middelen

0

8.080

7.830

7.830

7.830

7.830

Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne

99.000

0

0

0

0

0

Middelen doorstroom migratie

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Diversen

2.503

‒ 2.864

‒ 3.458

‒ 3.422

‒ 3.407

‒ 3.407

       

Stand ontwerpbegroting 2023

2.318.090

4.214.118

1.975.582

1.985.224

2.005.670

2.008.150

CA-middelen: veiligheid overig mensensmokkel Een deel van de middelen uit de envelop veiligheid overig uit het coalitieakkoord wordt ingezet voor maatregelen tegen mensensmokkel. Doel is het vergroten van de mogelijkheden om niet-Nederlandse daders van internationale georganiseerde mensensmokkel in Nederland strafrechtelijk te vervolgen. Daarmee kan georganiseerde mensensmokkel effectiever worden aangepakt. Anderzijds wordt de kwetsbaarheid van kleine luchthavens voor ondermijnende criminaliteit aangepakt. Deze luchthavens kunnen gebruikt worden voor criminele activiteiten zoals drugs- en mensensmokkel, geldtransport en het vervoer van illegale goederen. Door het ontbreken van systematische grenscontrole bestaat een gebrekkig zicht hierop. Deze kwetsbaarheid is ook uit het Inspectieonderzoek naar Mensensmokkel gebleken. Met de inzet van KMar capaciteit kunnen op de kleine luchthavens grenscontroles systematisch uitgevoerd worden en wordt de kwetsbaarheid en potentie van oneigenlijk inreizen en grensoverschrijdende criminaliteit verlaagd.

Gemeentelijke en particuliere opvang Een kasschuif op de middelen gemeentelijke en particuliere opvang voor gemeenten voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden waarbij € 30,5 mln. van het jaar 2023 naar het jaar 2022 wordt verschoven waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

Grenzen en veiligheid In 2021 zijn middelen verdeeld naar de implementerende partners voor de implementatie van de Europese verordeningen voor Grenzen en Veiligheid. Deze middelen waren bestemd voor de afdekking van de implementatie kosten en de structurele kosten voor 2021-2026. Daarbij is rekening gehouden met de inzet van Europese subsidies in deze periode. Nu wordt het restant van de dekking van de structurele kosten bij de implementerende partner KMar en JenV overgeboekt.

Nationaal programma Oekraïense vluchtelingenIn deze begroting van JenV zijn de kosten gerelateerd aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne doorgetrokken tot en met het tweede kwartaal 2023.

Opvang ontheemden Oekraïne  De gereserveerde middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor het opvangen van Oekraïense ontheemden voor het realiseren van de 75.000 opvangplekken wordt met deze mutatie overgeheveld naar de begroting van JenV.

Subsidies ngo's (non gouvernementele organisaties) tbv inzet Oekraïne In aanvulling op de middelen voor subsidies, € 8,1 mln., uit de ISB3, zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning gedurende 2022. Voor de ondersteuning van de opvang van Oekraïense ontheemden is de samenwerking aangegaan met verschillende NGO’s, ook verenigd in een samenwerking. Om particuliere opvang zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid met het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, TakeCareBNB en het Leger des Heils afgesproken dat deze organisaties de particuliere opvang coördineren en faciliteren. Deze organisaties opereren onder de naam RefugeeHomeNL. De geraamde kosten voor deze ondersteuning bedragen in 2022 € 13,1 mln. Daarnaast ondersteunt het Rode Kruis de gemeentelijke opvanglocaties met uiteenlopende dienstverlening zoals Humanitaire Servicepunten, ondersteuning bij de organisatie en inrichting van (crisisnood)opvanglocaties, gespecialiseerd vervoer, hygiëne kits. De geraamde kosten voor laatstgenoemde dienstverlening bedragen € 12,8 mln.

WAU-middelen Het traject Werk aan Uitvoering (WAU) richt zich op versterking van de publieke dienstverlening. Hiervoor zijn middelen toegekend voor diverse onderwerpen zoals voor verbeteringen in de dienstverlening; middelen voor kwantitatieve en kwalitatieve personeelscapaciteit en voor het opleiden van personeel naar aanleiding van benchmarking.

Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne Per 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) uit Oekraïne in werking getreden. Om de RMO te bekostigen heeft het Kabinet ingestemd met een begroting voor de dekking van de medische kosten en de verwerkingskosten voor het tweede halfjaar van 2022. De medische kosten van de eerste maanden van 202 zijn gefinancierd via de Subsidieregeling voor Onverzekerden (SOV). Middels deze boeking wordt 99 mln. aan de begroting van JenV voor het jaar 2022 toegevoegd.

Middelen doorstroom migratie Het kabinet heeft besloten de aanpak van overlast te intensiveren. Samen met organisaties in de migratieketen, gemeenten, politie en het OM wordt continu ingezet om de effectieve, integrale aanpak te versterken. Het projectteam voor het aanpakken van de grootste overlastgevers is gestart en hiervoor wordt structureel € 15 miljoen vrijgemaakt. Daarnaast is € 15 mln. bestemd voor de aparte opvanglocaties voor kansarme asielaanvragers. Er komen verschillende opvanglocaties voor asielzoekers met een kansarme aanvraag met als doel deze aanvragen versneld af te handelen en de instroom van kansarme asielzoekers en Dublinners te ontmoedigen. De DT&V gaat doelgericht aan de slag met een gespecialiseerd team (15 mln) om de terugkeer van overlastgevers te bevorderen. Dit is het sluitstuk van de geïntensiveerde aanpak van overlastgevers.↵Daarnaast worden er middelen vrijgemaakt (40 mln) voor de verlenging t/m 21 van de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV18+). Zie ook artikel 91.

Tabel 116 Ontvangsten beleidsartikel 37 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

3.000

5.000

5.000

5.000

6.000

6.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

116.808

2.000

2.000

1.000

0

0

       

Nieuwe mutaties:

      

Desaldering eurostar

2.122

4.181

4.181

4.181

4.181

4.181

       

Stand ontwerpbegroting 2023

121.930

11.181

11.181

10.181

10.181

10.181

91. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Tabel 117 Uitgaven niet-beleidsartikel 91 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

461.461

461.195

458.563

458.380

457.819

457.819

Mutatie NvW 2022

7.966

1.066

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

40.350

16.175

25.709

24.673

23.233

24.884

       

Nieuwe mutaties:

      

Bijdrage centrale financiering gdi (naar bzk)

0

‒ 4.214

‒ 4.214

‒ 4.214

‒ 4.214

‒ 4.214

Budget voor dgo apparaat

3.096

3.096

3.096

3.096

3.096

3.096

CA middelen: versterken preventieaanpak

1.000

1.000

1.000

1.000

700

700

Cloud-readiness leonardo

4.603

2.304

2.754

2.304

1.579

1.354

Herschikking programmabudget naar apparaat

20.550

0

0

0

0

0

IHH incidentele bijdrage

15.446

9.900

0

0

0

0

Jenv datalab/datastrategie

0

2.750

2.550

2.550

2.550

2.550

Nationaal programma oekraïense vluchtelingen

2.175

6.900

0

0

0

0

Plan van aanpak ib 2.0

4.400

19.467

20.291

20.169

18.569

15.869

Programma toekomstscenario

1.176

0

0

0

0

0

WAU middelen

565

1.775

1.775

1.775

1.775

1.775

Middelen doorstroom migratie

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Diversen

3.025

2.860

2.042

1.687

1.695

1.695

       

Stand ontwerpbegroting 2023

565.813

539.274

528.566

526.420

521.802

520.528

Herschikking programmabudget naar apparaatDe benodigde budgetplaatsen voor 2022 wijken af van de actueel beschikbare plaatsen. Deze mutatie zet het programmabudget om in apparaatsbudget en zorgt dat de verwachte kosten overeenkomen met het budget, zie ook artikel 36.

IHH incidentele bijdrage Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gekomen voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Met deze mutatie wordt een deel van de middelen overgeheveld naar de directie Informatievoorziening en Inkoop.

Nationaal programma Oekraïense vluchtelingenEr is besloten om de kosten gerelateerd aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne door te trekken tot en met het tweede kwartaal 2023.

Plan van aanpak Informatiebeveiliging (IB) Versterken van de digitale veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bijbehorende onderdelen. Betreft de kosten inrichting van het plan van aanpak informatiebeveiliging.

Middelen doorstroom migratie Het kabinet heeft besloten de aanpak van overlast te intensiveren. Samen met organisaties in de migratieketen, gemeenten, politie en het OM wordt continu ingezet om de effectieve, integrale aanpak te versterken. Het projectteam voor het aanpakken van de grootste overlastgevers is gestart en hiervoor wordt structureel € 15 mln. vrijgemaakt. Daarnaast komen er meerprocesbeschikbaarheidslocaties (PBL) (€ 15 mln) voor asielzoekers met een kansarme asielaanvraag, zoals asielzoekers uit veilige landen van herkomst. De DT&V gaat doelgericht aan de slag met een gespecialiseerd team (€ 15 mln) om de terugkeer van overlastgevers te bevorderen. Dit is het sluitstuk van de geïntensiveerde aanpak van overlastgevers.↵Daarnaast worden er middelen vrijgemaakt (40 mln) voor de verlenging t/m 21 van de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV18+). Zie ook artikel 37.

Tabel 118 Ontvangsten niet-beleidsartikel 91 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

4.406

4.406

4.406

4.406

4.406

4.406

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

2.000

2.000

2.000

1.000

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2023

6.406

6.406

6.406

5.406

4.406

4.406

92. Nog onverdeeld

Tabel 119 Uitgaven niet-beleidsartikel 92 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

37.817

72.726

74.938

117.286

120.685

252.764

Mutatie NvW 2022

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

103.134

72.513

56.370

‒ 108.970

‒ 115.100

‒ 190.948

       

Nieuwe mutaties:

      

autoriteit online terroristisch en kinderpornografisch materiaal

0

‒ 5.000

‒ 5.300

‒ 5.700

‒ 5.700

‒ 5.700

Middelen informatiehuishouding

‒ 21.808

‒ 12.002

‒ 6.000

‒ 6.000

‒ 6.000

‒ 6.000

Bijdrage cao politie (meldkamer)

‒ 95.872

‒ 101.227

‒ 101.205

‒ 5.838

‒ 5.838

‒ 5.838

cloud-readiness leonardo

‒ 4.603

‒ 2.304

‒ 2.754

‒ 2.304

‒ 1.579

‒ 1.354

Verdeling hermansmiddelen

‒ 182.002

‒ 184.250

‒ 178.728

‒ 174.393

‒ 174.392

‒ 174.391

JenV datalab/datastrategie

0

‒ 2.750

‒ 2.550

‒ 2.550

‒ 2.550

‒ 2.550

LPO middelen

1.403

4.577

7.831

9.072

7.460

0

Plan van aanpak ib 2.0

‒ 4.400

‒ 19.467

‒ 20.291

‒ 20.169

‒ 18.569

‒ 15.869

RvdR prijsakkoord

0

‒ 4.800

‒ 2.600

‒ 2.600

‒ 2.600

‒ 2.600

Toekomstvaste iv - CJIB, Justid, justis, NFI en rvdK

‒ 15.950

‒ 16.500

‒ 14.000

‒ 11.900

‒ 10.900

‒ 9.900

WAU middelen

36.737

69.474

69.474

69.474

69.474

69.474

BDUR doorontwikkeling crisibeheersing

‒ 30.000

0

0

0

0

0

Diversen

69

‒ 384

‒ 1.000

‒ 950

‒ 150

‒ 150

       

Stand ontwerpbegroting 2023

24.525

70.606

74.185

54.458

54.241

106.938

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen of bij de tabel belangrijkste mutaties toegelicht.

93. Geheim

Tabel 120 Uitgaven niet-beleidsartikel 93 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

3.113

3.114

3.114

3.114

3.114

3.114

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

127

127

127

127

127

127

       
       

Stand ontwerpbegroting 2023

3.240

3.241

3.241

3.241

3.241

3.241

Licence