Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Moties en Toezeggingen

Tabel 121 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

indieners

Kamerstuknr

Omschrijving/onderwerp

voortgangsinformatie parlement

Staaij, C.G. van der (SGP); Toorenburg, M.M. (CDA)

29 279 nr. 344

Motie over het debat over de levenslange gevangenisstraf. De gewijzigde motie Van Toorenburg/Van der Staaij over een voorstel in plaats van een beleidsregel

Uitgaande brief [08-06-2022] - TK Herbeoordeling levenslang contouren van een vi regeling en beleidsreactie RSJ advies en evaluatierapport (29279, nr. 718)

Graus, D.J.G. (PVV); Futselaar, F.W. (SP)

34 437, nr. 3

Motie over spoedig naar de Kamer zenden van wetsvoorstel voor een houdverbod

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Nader rapport Wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892, nr. 4)

Helder, L.M.J.S. (PVV); Oosten, F. van (VVD)

33 552, nr. 37

Motie over de privacy van slachtoffers

Uitgaande brief [15-11-2021] - TK Eindrapportage Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021 (33552, nr. 87)

Nispen, M. van (SP); Buitenweg, K.M. (Groen links)

34 763, nr. 10

Motie over monitoren van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid

Uitgaande brief [01-12-2021] - TK Beleidsreactie WODC-onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (34763, nr. 14)

Toorenburg, M.M. (CDA); Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

31 015, nr. 169

Motie ingediend over de strafbandbreedte van het OM en de daadwerkelijk opgelegde straffen

Uitgaande brief [16-02-2022] - TK Beleidsreactie onderzoek «Straffen seksueel misbruik minderjarigen» (34843, nr. 242)

Bergkamp, V.A. (D66); Groothuizen, M. (D66)

35000 VI, nr. 89

De regering wordt verzocht om in 2019 met een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te komen om een dubbele achternaam mogelijk te maken, waarbij het rapport van de werkgroep liberalisering naamrecht en de daarin genoemde aanbevelingen en uitgangspunten leidend zijn.

Uitgaande brief [29-06-2022] - TK Wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam) (35 990) (35990, nr. 7)

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 300 VI, nr. 53

Motie ingediend over uitbreiden van taken van boa's op het vlak van verkeershandhaving

Uitgaande brief [23-06-2022] - TK Voortgangsbrief boa's juni 2022 (29628, nr. 1099)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 015, nr. 187

Motie ingediend over de bereikbaarheid van «Stop it Now!» verbeteren

Uitgaande brief [07-12-2021] - TK Voortgangsbrief aanpak (online) seksueel geweld en zeden (31015, nr. 52)

Dam, C.J.L. van (CDA); Groothuizen, M. (D66)

29 936, nr. 56

Motie ingediend over duidelijkheid verschaffen over het systeem van monitoring en de bemensing

Uitgaande brief [22-06-2022] - TK Stand van zaken monitoring tolk- en vertaaldienstverlening (29936, nr. 65)

Groothuizen, M. (D66)

24 587, nr. 779

Motie over vervangende werkstraf bij niet betalen van strafrechtelijke geldboetes

Uitgaande brief [08-07-2021] - TK Beleidsreactie op het WODC-rapport Vervangende taakstraf bij het niet betalen van een geldboete (24587, nr. 804)

Berge, N. van den (Groen links)

31 753, nr. 200

Motie ingediend over crisismaatregelen vóór eventuele verlenging eerst grondig evalueren

Uitgaande brief [19-11-2021] - TK Stand van zaken voorraden strafrechtketen en toepassing tijdelijke maatregelen (29279, nr. 686)

Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 206

Motie ingediend over het faciliteren van een evaluatie van de corona-aanpak

Uitgaande brief [19-11-2021] - TK Stand van zaken voorraden strafrechtketen en toepassing tijdelijke maatregelen (29279, nr. 686)

Bisschop, R. (SGP)

35 164, nr. 11

Motie over inrichten van speciale eenheden voor het aanpakken van antisemitisme

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Toorenburg, M.M. (CDA); Wijngaarden, J. van (VVD)

29 279, nr. 613

Motie ingediend over vrijwillige inzet van werkenden en studenten bij het oplossen van cold cases

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

35 349, nr. 12

Motie ingediend over in het vonnis rekening houden met de verklaring van het slachtoffer

Uitgaande brief [15-11-2021] - TK Eindrapportage Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021 (33552, nr. 87)

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 526, nr. 42

Motie ingediend over herziening van het staatsnoodrecht

Uitgaande brief [14-12-2021] - TK Aanbieding Rapport Evaluatie aanpak Covid-19 deel 1 en quick scan Modernisering staatsnoodrecht (26956, nr. 64)

Toorenburg, M.M. (CDA); Nispen, M. van (SP)

29 911, nr. 289

motie ingediend over een pilot met een multidisciplinair toezichtteam voor intensiever reclasseringstoezicht

Uitgaande brief [06-09-2021] - TK Beleidsreactie op drie WODC-onderzoeken aangaande reclasseringstoezicht en HIC-daders (29911, nr. 146)

Toorenburg, M.M. (CDA); Dam, C.J.L. van (CDA)

35 570 VI, nr. 43

Motie ingediend over een medaille voor hulpverleners die door hun werk uitvallen

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 570 VI, nr. 64

Motie ingediend over een verkenning naar wijziging van artikel 273f met de Kamer delen

Uitgaande brief [01-07-2021] - TK Motie en toezeggingen mensenhandel (28638, nr. 200)

Toorenburg, M.M. (CDA); Becker, B. (VVD)

35 570 VI, nr. 46

Motie ingediend over de regeling voor financiering van lokale maatregelen om overlastgevende asielzoekers aan te pakken opnieuw openstellen

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 2757)

Nispen, M. van (SP); Wijngaarden, J. van (VVD)

35 570 VI, nr. 54

Motie ingediend over een meldpunt voor slachtoffers van sektes

Uitgaande brief [02-07-2021] - Antwoorden Kamervragen over de uitvoering van een motie waarin werd gevraagd om de oprichting van een meldpunt voor sektesignalen (20202021, nr. 3413)

Ojik, B. van (Groen links)

35 570 VI, nr. 88

Motie ingediend over de achterstanden bij de IND volledig zijn weggewerkt

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Stand van zaken en afronding opdracht Taskforce (19637, nr. 2763)

Nispen, M. van (SP); Buitenweg, K.M. (Groen links)

35 447, nr. 17

Motie ingediend over over de verplichting om discriminatie en andere mensenrechtenschendingen te voorkomen

Uitgaande brief [17-12-2021] - TK Reactie op de verzoeken van het Tweede Kamerlid Omtzigt en de commissie Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer naar aanleiding van het nadere advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447, nr. 21)

Berge, N. van den (Groen links)

35 355, nr. 10

Motie ingediend over voorkomen dat etnisch profileren een rol speelt bij de beoordeling van een vog-aanvraag

Uitgaande brief [07-02-2022] - TK Beantwoording feitelijke vragen ontwerpregeling aanwijzing VOG politiegegevens (29628, nr. 56)

Toorenburg, M.M. (CDA); Nispen, M. van (SP)

24 587, nr. 794

Motie ingediend over uitvoering geven aan de motie over marktwerking in de forensische zorg

Uitgaande brief [19-08-2021] - TK Reactie op motie over het terugdringen van marktwerking in de forensische zorg (33628, nr. 82)

Toorenburg, M.M. (CDA); Paternotte, J.M. (D66)

35 228, nr. 29

de motie ingediend over bezien in hoeverre een toezichthouder meerwaarde kan hebben

Uitgaande brief [26-04-2022] - TK Motie leden van Toorenburg en Paternotte Charity Commission (35228, nr. 40)

Groothuizen, M. (D66)

29 628, nr. 999 (gewijzigd)

Motie ingediend over toezicht op verbeterprogramma's van ondernemingen waarmee het OM een transactie overeenkomt

Uitgaande brief [17-06-2022] - TK Voortgang opvolging aanbevelingen OESO Anti-corruptiewerkgroep (29911, nr. 354)

Berge, N. van den (Groen links)

31 265, nr. 82

motie over over bezien hoe ervaringsdeskundigen die zelf zoektochten in landen van herkomst uitvoeren bij hun werk geholpen worden

Uitgaande brief [10-12-2021] - TK Inhoudelijke inrichting expertisecentrum interlandelijke adoptie en vervolgtraject (31265, nr. 100)

Nispen, M. van (SP)

31 265, nr. 84

motie over over inventariseren van de behoefte aan hulp in de zoektocht naar afkomst van geadopteerden

Uitgaande brief [10-12-2021] - TK Inhoudelijke inrichting expertisecentrum interlandelijke adoptie en vervolgtraject (31265, nr. 100)

Paternotte, J.M. (D66); Berge, N. van den (Groen links)

35 483, nr. 71

Motie ingediend over buitenlandse partners die geen inburgeringsexamen kunnen doen – Wib - BZ

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 2757)

Dijk, J.J. van (SP); Kuik, A. (CDA)

19 637, nr. 2709

Motie ingediend over het direct naturaliseren van circa 10.000 pardonners

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 2757)

Piri, K. (PvdA)

19 637, nr. 2718

Motie ingediend over een betere monitoring van EU-steun aan Griekenland

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg (migratiedeel) over de informele iJBZ-raad van 15-16 juli 2021 (32317)

Dijk, J.J. van (SP); Kuik, A. (CDA)

32 317, nr. 689

Motie ingediend over een regeling voor meerderjarige pardonners

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 2757)

Dijk, J.J. van (SP); Ceder, D. (Chr. Unie)

32 317, nr. 690

Motie ingediend over heroverwegen van intrekkingen van asielvergunningen op grond van de Armeense nationaliteit

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 2757)

Michon-Derkzen. I. (VVD)

30 821, nr. 138

Motie ingediend over een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de NCTV

Uitgaande brief [02-11-2021] - TK Werkzaamheden NCTV (30821, nr. 200)

Simons, S. (BIJ1)

30 821, nr. 140

Motie ingediend over het expliciteren van de bevoegdheden van de NCTV

Uitgaande brief [02-11-2021] - TK Werkzaamheden NCTV (30821, nr. 200)

Wiersma, A.D. (VVD)

35 680, nr. 17

Motie ingediend over het tegengaan van misbruik van werkvergunningen en referentschap door statelijke actoren

Uitgaande brief [24-09-2021] - TK Reactie op de vragen, suggesties en motie van voormalig lid Wiersma (VVD) inzake verblijfsregelingen en de nationale veiligheid (35680, nr. 17)

Wiersma, A.D. (VVD)

28 638, nr. 192 (gewijzigd)

Motie ingediend over verplichte leeftijdsidentificatie en meldplicht voor online seksplatforms

Uitgaande brief [17-11-2021] - TK Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (28638, nr. 203)

Wiersma, A.D. (VVD)

28 638, nr. 193

Motie ingediend over een wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van sekswerkers

Uitgaande brief [05-10-2021] - TK Prostitutiezaken (34193, nr. 12)

Bisschop, R. (SGP); Bikker, M. (Chr. Unie)

28 638, nr. 195

Motie ingediend over in het prostitutiebeleid prioriteit geven aan uitstapprogramma's

Uitgaande brief [05-10-2021] - TK Prostitutiezaken (34193, nr. 12)

Palland, H. (CDA); Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1019

Motie ingediend over een overzicht van best practices voor samenwerking tussen boa's en politie

Uitgaande brief [12-11-2021] - TK Voortgangsbrief boa's november 2021 (3553355)

Kuik, A. (CDA); Palland, H. (CDA)

29 628, nr. 1028

Motie ingediend over aandachtspunten voor de nieuwe visie op de boa-functie en het boa-bestel

Uitgaande brief [12-11-2021] - TK Voortgangsbrief boa's november 2021 (3553355)

Nispen, M. van (SP); Palland, H. (CDA)

35 830 VI, nr. 11 (gewijzigd)

Motie ingediend over een serieus voorstel voor compensatie van de pensioenschade van sbf'ers

Uitgaande brief [08-10-2021] - TK Financiële compensatie voor het tekortschieten in de informatievoorziening bij wijziging van de SBF-regeling (31066, nr. 904)

Palland, H. (CDA)

28 684, nr. 663

Motie ingediend over de bevoegdheid voor boa's om te handhaven op bezit van illegaal vuurwerk

Uitgaande brief [12-11-2021] - TK Voortgangsbrief boa's november 2021 (3553355)

Nispen, M. van (SP)

32 317, nr. 696

motie ingediend over onderzoeken hoe justitiële autoriteiten in de EU het kaderbesluit uitvoeren

Uitgaande brief [17-12-2021] - TK Verslag van de JBZ-Raad van 9-10 december 2021 (32317, nr. 734)

Eerdmans, J. (JA21)

29 279, nr. 668

Motie ingediend over zedendelinquenten niet laten terugkeren naar hun oude woonomgeving om confrontatie met hun slachtoffers te voorkomen

Uitgaande brief [27-08-2021] - Reactie op VKC verzoek JA 21, Confrontatie daders en slachtoffers voorkomen (33552, nr. 85)

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 911, nr. 320

motie ingediend over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten

Uitgaande brief [15-09-2021] - TK Instellingsbesluit MIT (29911, nr. 327)

Eerdmans, J. (JA21)

29 911, nr. 323

motie ingediend over het intensiveren van de strijd tegen de georganiseerde misdaad

Uitgaande brief [04-10-2021] - TK Extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 329)

Nispen, M. van (SP); Sneller, J.C. (D66)

24 077, nr. 478

motie ingediend over het benadrukken van maatwerk en proportionaliteit in de uitvoering van de Wet Damocles

Uitgaande brief [01-12-2021] - TK Beleidsreactie WODC-onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (34763, nr. 14)

Kuik, A. (CDA); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 564, nr. 19 (gewijzigd)

Motie ingediend over het wetsvoorstel NPS en het ontwerpbesluit voor 1 september verder brengen in het wetgevingstraject

Uitgaande brief [04-10-2021] - TK Extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 329)

Stoffer, C. (SGP); Eerdmans, J. (JA21)

32 824, nr. 330

Motie ingediend over onderzoek naar een migratiequotum

Uitgaande brief [08-11-2021] - TK Adviesvraag ACVZ beleidsmatige richtgetallen (19637, nr. 2783)

Staaij, C.G. van der (SGP); Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 754, nr. 598

onderzoek naar een alternatieve wijze om het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen

Uitgaande brief [04-11-2021] - TK Uitreizigers - onderzoek naar een (digitale) wijze om het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen (motie Michon-Derkzen/Van der Staaij) (29754, nr. 622)

Werf, H, van der (D66); Koekkoek, M. (Volt)

29 754, nr. 600

een maximale inspanning zodat terrorismeverdachten hun straf niet ontlopen

Uitgaande brief [29-09-2021] - TK Reactie op moties aangenomen nav het debat over repatriëring uitreizigers tevens eerste halfjaarlijkse rapportage uitreizigers. (29754, nr. 619)

Staaij, C.G. van der (SGP)

29 754, nr. 603

maximaal inzetten op het intrekken van het Nederlanderschap van IS-gangers

Uitgaande brief [29-09-2021] - TK Reactie op moties aangenomen nav het debat over repatriëring uitreizigers tevens eerste halfjaarlijkse rapportage uitreizigers. (29754, nr. 619)

Nispen, M. van (SP)

29 754, nr. 608

oog hebben voor de belangen van slachtoffers bij berechting van terugkeerders in Nederland

Uitgaande brief [29-09-2021] - TK Reactie op moties aangenomen nav het debat over repatriëring uitreizigers tevens eerste halfjaarlijkse rapportage uitreizigers. (29754, nr. 619)

Ephraim, O. (Groep-Van Haga); Eerdmans, J. (JA21)

27 925, nr. 799

Motie ingediend over bij de screening van alle Afghaanse asielzoekers de veiligheid van de Nederlandse staat en zijn burgers voorop stellen

Uitgaande brief [14-09-2021] Antwoorden Kamervragen over het bericht Frankrijk ziet Taliban-banden bij gevluchte Afghanen

Baarle, S. van (DENK); Haan, L. den (Fractie den Haan)

32 827, nr. 224

Motie ingediend over het juist classificeren van aangiftes inzake agressie en geweldszaken tegen journalisten

Uitgaande brief [19-11-2021] - TK Agressie en geweld tegen journalisten (31777, nr. 31)

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 1036

Motie ingediend over een halfjaarlijkse rapportage over de door de Proco-app verzamelde gegevens

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Eerdmans, J. (JA21)

35925 nr. 43

Motie ingediend over onderzoek naar het Deense asiel- en terugkeerbeleid

Uitgaande brief [23-11-2021] - TK Het Deense asiel- en terugkeerbeleid (19637, nr. 2785)

Eerdmans, J. (JA21)

35925 nr. 44

Motie ingediend over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren

Uitgaande brief [16-11-2021] - TK Reactie motie Eerdmans (JA21) over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren en motie Valstar (VVD) om mogelijkheden te bezien aan te sluiten bij Franse visummaatregelen tegen enkele Noord-Afrikaanse landen (29344, nr. 148)

Nispen, M. van (SP)

31 015, nr. 231

Motie ingediend over het verminderen van de doorlooptijden in zedenzaken

Uitgaande brief [04-04-2022] - TK VKC-verzoek inzake een nieuwsbericht van de NOS over de doorlooptijden in zedenzaken (29279, nr. 707)

Dijk, J.J. van (SP); Podt, A. (D66)

32317, nr. 711

Motie ingediend over lidstaat Polen oproepen hulp toe te laten tot het grensgebied met Wit-Rusland

Uitgaande brief [25-10-2021] - TK Verslag van de formele JBZ-raad van 7-8 oktober 2021 (32317, nr. 722)

Valstar, P. (VVD)

32317, nr. 716

Motie ingediend over aansluiten bij het Franse initiatief op visummaatregelen

Uitgaande brief [16-11-2021] - TK Reactie motie Eerdmans (JA21) over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren en motie Valstar (VVD) om mogelijkheden te bezien aan te sluiten bij Franse visummaatregelen tegen enkele Noord-Afrikaanse landen (29344, nr. 148)

Ceder, D. (Chr. Unie)

32317, nr. 718

Motie ingediend over het voogdijsysteem voor AMV vluchtelingen in Griekenland

Uitgaande brief [25-10-2021] - TK Verslag van de formele JBZ-raad van 7-8 oktober 2021 (32317, nr. 722)

Helder, L.M.J.S. (PVV); Markuszower, G. (PVV)

35 925 VI, nr. 46

Motie over opening van een volwaardig politiebureau met 24/7-bezetting in Ter Apel

Uitgaande brief [07-12-2021] - TK Uitvoering motie Markuszower/Helder m.b.t. een volwaardig politiebureau in Ter Apel (28684, nr. 1052)

Kuik, A. (CDA); Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 925 VI, nr. 53

Motie over inzicht geven in de toename van structurele operationele capaciteit en programmageld

Uitgaande brief [26-04-2022] - TK Aanpak georganiseerde criminaliteit op hoofdlijnen (29911, nr. 348)

Valstar, P. (VVD)

35 925 VI, nr. 58

Motie over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden

Uitgaande brief [17-12-2021] - TK Aanpak verkenning tot uitvoering motie-Valstar over mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor vreemdelingen met een vertrekplicht (25295, nr. 2809)

Nispen, M. van (SP)

35 925 VI, nr. 61

Motie over slachtoffers beter bijstaan en verdragslanden aanspreken op naleving van het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Uitgaande brief [17-12-2021] - TK Beleidsreactie op VKC-verzoek naleving Haags Kinderontvoeringsverdrag en verjaringstermijn binnenlandse adoptie (31265, nr. 101)

Werf, H, van der (D66); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 925 VI, nr. 67

Motie over een deel van incidenteel vrijgevallen middelen uit de motie-Hermans inzetten om de onderbezetting in de GGP te mitigeren

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Werf, H, van der (D66)

35 925 VI, nr. 68

Motie over bestaande effectieve interventies tegen ondermijning gericht op jongeren ook aan kleinere gemeenten beschikbaar stellen

Uitgaande brief [01-07-2022] - TK Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit (28741, nr. 86)

Kathmann, B. (PvdA)

35 925 VI, nr. 72

Motie over de KNVB bewegen tot lik-op-stukbeleid voor sanctionering van voetbalclubs

Uitgaande brief [14-06-2022] - TK Voortgangsbrief voetbal en veiligheid (30234, nr. 71)

Kuik, A. (CDA)

35 925 VI, nr. 74

Gewijzigde motie over de aanpak van criminele uitbuiting integraal onderdeel laten zijn van een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [01-07-2022] - TK Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit (28741, nr. 86)

Bikker, M. (Chr. Unie)

35 925 VI, nr. 84

Motie over 0,6 miljoen vrijmaken voor initieel onderwijs van executieve politievrijwilligers in 2022

Uitgaande brief [17-06-2022] TK Eerste Halfjaarbericht 2022 (29628, nr. 1098)

Nispen, M. van (SP); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 925 VI, nr. 85

Motie over rapporteren hoe kinderen worden bereikt door gokreclames

Uitgaande brief [30-11-2021] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand (24557, nr. 179)

Ceder, D. (Chr. Unie)

35 925 VI, nr. 86

Motie over landelijke kaders en normen ter verbetering van de begeleiding en sociale veiligheid van kwetsbare groepen in azc's

Uitgaande brief [07-12-2021] - TK Beleidsreactie WODC-Rapport over LHBTI's, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang (19637, nr. 2801)

Bisschop, R. (SGP)

35 925 VI, nr. 94

Motie over de voortzetting van de taskforce «Onze hulpverleners veilig» waarborgen

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Bisschop, R. (SGP)

35 925 VI, nr. 95

Motie over mogelijkheden onderzoeken om betaling van schade ook tijdens detentie af te dwingen

Uitgaande brief [11-02-2022] - TK Motie Bisschop cs over de mogelijkheden om betaling van schadevergoeding af te dwingen (29279, nr. 88)

Plas, C. van der (BBB)

35 925 VI, nr. 106

Nader gewijzigde motie over aandacht besteden aan het op de juiste sterkte brengen en houden van de politie op het platteland

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Dijk, J.J. van (SP)

32 317, nr. 730

Motie over actief met gelijkgestemde lidstaten stappen zetten om tot een gezamenlijk asielbeleid te komen

Uitgaande brief [03-06-2022] - TK Europees Asiel- en Migratiepact (32317, nr. 761)

Dijk, J.J. van (SP)

35 925 VI, nr. 66

Gewijzigde motie over niet langer hanteren van een zinledig formulier zonder rechtswaarde als voorwaarde voor een verblijfsvergunning aan na de asielprocedure geboren kinderen

Uitgaande brief [14-03-2022] - TK Uitvoering Motie Van Dijk (SP) (19637, nr. 2833)

Dijk, G.J. van (PvdA)

19 637, nr. 2802

Motie over Vreemdelingenbeleid constaterende dat er sprake is van te veel incidenten in het openbaar vervoer rondom Ter Apel, Zwolle en Emmen, en ov-personeel zelfs door geweld en intimidatie thuiszit.

Uitgaande brief [24-12-2021] - TK De aanpak van overlast in het openbaar vervoer rondom Ter Apel, Zwolle en Emmen (19637, nr. 109)

Heerema, R.J. (VVD)

24 577, nr. 182

Motie over het onderscheid tussen risicovolle en risicoarme kansspelen verankeren

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Nispen, M. van (SP); Kathmann, B. (PvdA)

24 557, nr. 183

Motie over gepersonaliseerde advertenties na bezoek van gokwebsites tegengaan

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Kathmann, B. (PvdA)

24 577, nr. 184

Motie over onderzoeken in hoeverre jongeren door de coronamaatregelen zijn gaan gokken

Uitgaande brief [17-03-2022] - TK Uitvoering moties kansspelen op afstand over reclame waarschuwende tekst en deelname door jongeren tijdens corona (35788, nr. U)

Nispen, M. van (SP)

24577, nr. 186

Motie over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Nispen, M. van (SP)

24577, nr. 187

Motie over online aanbieders van kansspelen verplichten consumenten te wijzen op verslavingszorg en het bestaan van het Centraal register uitsluiting kansspelen (CRUKS)

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Kuik, A. (CDA)

24577, nr. 189

Motie over instellen van maximale speellimieten bij online kansspelen door deelnemers zelf vastleggen in de wet

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Bikker, M. (Chr. Unie)

24577, nr. 190

Motie over in regelgeving vastleggen dat online gokreclames aan dezelfde venstertijden moeten voldoen als gokreclames op televisie en radio

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Kuik, A. (CDA); Michon-Derkzen. I. (VVD)

34 763, nr. 18

Motie ingediend over het bestuursrechtelijk instrumentarium van burgemeesters bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [31-05-2022] - TK Afdoening motie van de leden Michon-Derkzen en Kuik over de bestuurlijke aanpak (29911, nr. 351)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

29 628, nr. 1056

Motie ingediend over de onafhankelijkheid en rolzuiverheid in een nieuw onderzoek beter borgen

Uitgaande brief [18-02-2022] - TK Motie nr. 1056 (29628) inzake nieuw dan wel aanvullend onderzoek naar zelfdoding undercoveragent (29628, nr. 1070)

Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1060

Motie ingediend over een structurele monitoring van de hervorming van de Landelijke Eenheid

Uitgaande brief [30-06-2022] - TK Beleidsreactie eindadvies commissie Schneiders (29628, nr. 1101)

Nispen, M. van (SP)

36 029, nr. 1

Motie ingediend over over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Heerema, R.J. (VVD)

36 029, nr. 2

Motie ingediend over loterijen toestaan de huidige waarschuwende tekst te hanteren bij hun wervings- en reclameactiviteiten

Uitgaande brief [17-03-2022] - TK Uitvoering moties kansspelen op afstand over reclame waarschuwende tekst en deelname door jongeren tijdens corona (35788, nr. U)

Nijboer, H. (PvdA); Nispen, M. van (SP)

36 029, nr. 3

Motie ingediend over ervoor zorgen dat zelfbeperkende maatregelen daadwerkelijk zelfbeperkend werken

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Klaver, J.F. (Groen links); Piri, K. (PvdA)

36 045, nr. 12

de motie over met spoed ruime opvangcapaciteit in Nederland voorbereiden

Uitgaande brief [08-03-2022] - TK Opvang vluchtelingen uit Oekraïne (36045, nr. 2823)

Bergkamp, V.A. (D66)

28345, nr. 246

Motie ingediend over onafhankelijk onderzoek naar psychisch geweld

Uitgaande brief [03-06-2022] - TK Aanbieding onderzoeksrapport Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten (28345, nr. 257)

Nispen, M. van (SP); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 764, nr. 14 (gewijzigd)

Motie ingediend over tweejaarlijks inzicht in knelpunten waar bestuursorganen die een verminderd beroep doen op bijstand van het Landelijke Bureau Bibob tegenaan lopen

Uitgaande brief [21-06-2022] - TK Uitvoering moties bij wetsvoorstel tweede tranche Wet Bibob (35764) (35764, nr. 19)

Nispen, M. van (SP); Sneller, J.C. (D66)

35 764, nr. 15

Motie ingediend over onderzoeken of betrokkenen voldoende inzage krijgen in de door een bestuursorgaan gebruikte informatie

Uitgaande brief [21-06-2022] - TK Uitvoering moties bij wetsvoorstel tweede tranche Wet Bibob (35764) (35764, nr. 19)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

21501-20-1786

Motie ingediend over in EU verband aandringen op een gecoördineerde aanpak ter voorkomen en bestrijding van mensenhandel en bescherming van vluchtelingen,

Uitgaande brief [04-04-2022] - TK Verslag van de ingelaste JBZ-Raad van 28 maart 2022 (36045, nr. 757)

Sjoerdsma, S.W. (D66)

21501-20-1764

Motie ingediend over een doorbraak forceren op het gezamenlijk Europees asielbeleid

Uitgaande brief [03-06-2022] - TK Europees Asiel- en Migratiepact (32317, nr. 761)

Haga,W.R. van (Groep-Van Haga); Ephraim, O. (Groep-Van Haga)

31 477, nr. 71

Motie ingediend Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Uitgaande brief [26-04-2022] - TK Aanpak georganiseerde criminaliteit op hoofdlijnen (29911, nr. 348)

Michon-Derkzen. I. (VVD); Werf, H, van der (D66)

31 015, nr. 249

Motie ingediend over minimaal tweemaal per jaar informeren over het aantal plankzaken en de afspraken daarover

Uitgaande brief [10-05-2022] - TK Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche (29628, nr. 56)

Molen, H. van der (CDA)

29 398, nr. 991

Motie over een actieplan voor handhaving van het verbod op lachgas in het verkeer

Uitgaande brief [15-06-2022] - TK Handhaving op lachgasgebruik in het verkeer (29398, nr. 1006)

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt)

31 839, nr. 823

Motie ingediend over een mogelijkheid tot herziening bij lopende uithuisplaatsingen

Uitgaande brief [03-06-2022] - TK Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (31066, nr. 1027)

Sjoerdsma, S.W. (D66)

35 570 VI, nr. 127

Motie over waarin de regering verzocht wordt een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de vermeende beïnvloeding van het Koninklijk Huis in de strafzaak Poch, TK 2020-2021, Kamerstukken II, 35 570 VI, nr. 127.

Uitgaande brief [20-06-2022] - TK Rapport Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch (35925 VI, nr. 153)

Dijk, J.J. van (SP); Kuik, A. (CDA); Valstar, P. (VVD)

19637, nr. 2802

Motie over de veiligheid in het OV rond Ter Apel, Zwolle en Emmen te waarborgen

Uitgaande brief [24-12-2021] - TK De aanpak van overlast in het openbaar vervoer rondom Ter Apel, Zwolle en Emmen (19637, nr. 109)

Nispen, M. van (SP); Staaij, C.G. van der (SGP)

35 925-VI, nr. 62

Motie over geen beroep doen op verjaringstermijnen bij rechtszaken rond binnenlandse adopties

Uitgaande brief [10-06-2022] - TK Voortgang interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand en adoptie (31265, nr. 104)

Tabel 122 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Indiener(s)

Kamerstuknr

Omschrijving / onderwerp

Voortgangsformatie parlement

Vroonhoven-Kok, mw. mr. drs. J.N. van (CDA); Heerts, A.J.M. (PvdA)

32021, nr. 12

Motie over het opzetten van een deugdelijk toezichtsysteem

Motie is eerder betrokken bij de verkenning naar de toekomst juridische dienstverlening. Op dat traject wordt op korte termijn vanwege andere prioriteiten niet actief geïnvesteerd. Daarom wordt momenteel nader in kaart gebracht hoe deze motie kan worden afgedaan. Ook een en ander in het licht van de historische context van deze motie.

Berndsen-Jansen, M.A. (D66)

33 685, nr. 14

Motie over het evalueren van de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit

Het onderzoek is opgenomen in de WODC programmering 2022. Dit onderzoek wordt vanaf de tweede helft van 2022 uitgevoerd. Na afronding wordt uw Kamer geïnformeerd over de onderzoeksbevindingen.

Schouw, A.G. (D66); Segers, G.J.M. (Chr. Unie)

33662, nr. 20

Motie over vier jaar na de inwerkingtreding evalueren van de Wet

Het evaluatierapport zal vermoedelijk pas 2e kwartaal 2022 naar de TK gaan. WODC is met het onderzoek bezig en verwacht pas rond februari klaar te zijn.

Oosten, F. van (VVD)

33799, nr. 15

Stemmingen ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering

Deze motie vraagt om het monitoren van de uitwerking van de wet Middelenonderzoek bij Geweldplegers. Het WODC is gevraagd om dit op te pakken. De evaluatie zal bestaan uit 2 fases. Planning: Q1 inwerkingtreding wet (1 januari 2017), Q1 + 6 maanden: afronding van de evaluatie van fase I (1 juli 2017), Q1 + 4 jaar: start evaluatie van de werking van de wet (1 januari 2021) Q1 + 5 jaar: evaluatie van de werking van de wet afgerond (1 januari 2023). De evaluatie van fase I is afgerond en de resultaten zijn bij brief aan de TK aangeboden (Kamerstukken II, 2016-2017, 28 684, nr. 508). De evaluatie van fase II is in 2020 van start gegaan. De plan- en procesevaluatie is op 4 april 2022 aan de TK aangeboden. De effectevaluatie is in 2022 ter hand genomen.

Helder, L.M.J.S. (PVV)

29 279, nr. 303

motie over urgentere problemen dan modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Zal worden afgedaan wanneer het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, waarover de Raad van State advies heeft uitgebracht, bij de Tweede Kamer wordt ingediend

Recourt, J. (PvdA); Oosten, F. van (VVD)

29 279, nr. 305

motie over aandacht voor het slachtoffer bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Zal worden afgedaan wanneer wetsvoorstel vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, dat ter advisering is voorgelegd aan de Raad van State, wordt ingediend.

Recourt, J. (PvdA)

29 279, nr. 307

motie over herstelrecht een structurele basis geven op niveau politie, officier van justitie en rechter

Zal worden afgedaan wanneer wetsvoorstel vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, dat ter advisering is voorgelegd aan de Raad van State, wordt ingediend.

Tellegen, O.C. (VVD)

34 550 VI, nr. 46

Motie over het verschoningsrecht van imams

De Raad van State heeft advies over het wetsvoorstel uitgebracht. Zie voor meer informatie over de planning de zevende voortgangsrapportage nieuw Wetboek van Strafvordering.

Staaij, C.G. van der (SGP)

34 432, nr. 11

Motie over de verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning.

De motie wordt betrokken bij de herziening van de Wet wapens en munitie. Er zal worden verkend of en onder welke voorwaarden de geldigheidsduur van wapenvergunningen kan worden verlengd.

Toorenburg, M.M. (CDA)

33 552, nr. 30

Motie over een langdurig gebiedsverbod voor veroordeelden

De uitvoering van de motie is onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de Wet langdurig toezicht (op basis van jurisprudentie). Het onderzoek is in de zomer van 2019 gestart. De start van de wetsevaluatie heeft door corona wat vertraging opgelopen waardoor de resultaten naar verwachting in september 2022 gepubliceerd worden. De kamer wordt t.z.t. geïnformeerd.

Oosten, F. van (VVD)

33 552, nr. 31

Motie over vormgeven van de rechten en wensen van slachtoffers (bij de evaluatie van de Wet langdurig toezicht grondig bezien op welke wijze de belangenafweging die ziet op het recht op een gezinsleven van de veroordeelde en de rechten en wensen van slachtoffers, in de juridische praktijk vorm wordt gegeven)

De uitvoering van de motie is onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de Wet langdurig toezicht (op basis van jurisprudentie). Het onderzoek is in de zomer van 2019 gestart. De start van de wetsevaluatie heeft door corona wat vertraging opgelopen waardoor de resultaten naar verwachting eind september/oktober 2022 gepubliceerd worden. Daarna volgt een reactie aan de Kamer.

Oosten, F. van (VVD)

34 775 VI, nr. 50

Motie over geen verjaring van straffen

Wordt opgenomen in een nog in ambtelijke voorbereiding zijnde apart wetsvoorstel.

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

34 032, nr. 17

Motie over een evaluatie van de wet

De evaluatie is in behandeling genomen.

Nispen, M. van (SP)

31 015, nr. 138

Motie over het EOKM kinderporno laten opsporen

Deze motie krijgt invulling met de voorgenomen "wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal". Het wetsvoorstel ligt ter consultatie bij de Raad van State.

Toorenburg, M.M. (CDA)

29 270,nr. 127

Motie internetbedrijven die zich niet commiteren aan de notice-and-take-down-procedures

Deze motie krijgt invulling in de voorgenomen "wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal". Het wetsvoorstel ligt ter consultatie bij de Raad van State.

Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 270,nr. 131

Motie over achterliggende oorzaken van niet-vervolgingsbeslissingen

De kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Buitenweg, K.M. (Groen links)

34 231, nr. 16

Motie ingediend over expliciet onderzoek naar het overschrijden van de termijn van vijf jaar (34231, nr. 16)

Komt aan de orde bij de evaluatie 8 jaar na inwerkingtreden van de wet op 1 januari 2020.

Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

29 754, nr. 512

Motie ingediend over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers

De TK heeft de motie aangenomen. De motie heeft geen einddatum en is een voortdurende oproep om geen onomkeerbare stappen te zetten en de Kamer vooraf te betrekken als er voornemens zijn ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers, dan wel hun vrouwen of kinderen.

Sjoerdsma, S.W. (D66); Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 125, nr. 19

Motie over een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten

Er moet enerzijds een digitaal systeem worden ontwikkeld. Hiervoor is inmiddels extern expertise ingehuurd. De ontwikkeling van deze ICT vergt veel tijd. Anderzijds ligt de Wet ligt nu voor behandeling in de EK. De EK heeft de plenaire behandeling van de wet tot een nader te bepalen moment uitgesteld totdat het aanvullende wetsvoorstel (inhoudende een strafuitsluitingsgrond voor journalisten en hulpverleners) ook de EK heeft bereikt. Dit aanvullende wetsvoorstel is thans in voorbereiding, de consultatiereacties worden verwerkt. Daarna volgt advies van de Raad van State. Verzending van dit wetsvoorstel aan de TK is voorzien rond/vlak na de zomer. Pas na aanvaarding door TK komen beide wetsvoorstellen samen in de EK.

Voordewind, J.S. (Chr. Unie); Dam, C.J.L. van (CDA)

24 077, nr. 442

Motie ingediend over maatregelen om normalisering van drugsgebruik tegen te gaan

De Tweede Kamer is geïnformeerd in de Kamerbrief van VWS over ‘Aanpak Drugspreventie’ van 7 juli 2022 (Kamerstuk 24077-498). Met het verschijnen van het modelplan van het Trimbos-instituut in 2023 wordt invulling gegeven aan de motie.

Kuiken, A.H. (PvdA); Toorenburg, M.M. (CDA)

35 300 VI, nr. 49

Motie ingediend over de privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken en strafprocessen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit verzoek van de Kamer in behandeling.

Toorenburg, M.M. (CDA); Groothuizen, M. (D66)

35 300 VI, nr. 63

Motie ingediend over casemanagement in complexe asielzaken

De Kamer wordt geïnformeerd door middel van een Kamerbrief over de voortgang van implementatie EY en de verbetering van het asielproces. Deze brief wordt naar verwachting in september 2022 naar de Kamer gezonden

Staaij, C.G. van der (SGP); Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 300 VI, nr. 73

Motie ingediend over eventuele consequenties van de verwachte doorbraak van virtuele technologie

Het Considerati onderzoeksrapport over immersieve technologieën is reeds aangeboden aan de TK. Uitstel voor de Kabinetsreactie is aangevraagd met de aanbieding van het WODC deepfakesrapport. Het kabinet komt na de zomer 2022 met een kabinetsreactie.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

29 911, nr. 267

Motie over de Bibob-vragenformulieren overzichtelijker, concreter en doeltreffender vormgegeven

Met (een afvaardiging van) gemeenten, provincies, RIEC's en het LBB is bezien op welke wijze de formulieren overzichtelijker, concreter en doeltreffender vormgegeven konden worden. Ten aanzien van een aantal onderdelen in de concept Regeling is nog nadere afstemming noodzakelijk. Het streven is de Kamer in het najaar van 2022 te informeren over de vaststelling van de Regeling.

Dam, C.J.L. van (CDA); Berge, N. van den (Groen links)

35 170, nr. 8

Motie ingediend over het beperken van de regeldruk en de administratieve lasten

In afwachting van advies van de Raad van State. Het advies wordt verwacht in het laatste kwartaal van 2022.

Nispen, M. van (SP)

35 263, nr. 14 (gewijzigd)

Motie ingediend over inzicht in de kosten en werkbelasting van experimenten

Wordt de komende 15 jaar, waarin de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging van toepassing zal zijn, uitgevoerd bij het ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur waarin de experimenten worden vormgegeven.

Nispen, M. van (SP)

35 263, nr. 15 (gewijzigd)

Motie ingediend over betrokkenen tijdig en in begrijpelijke taal informeren bij experimenten

Wordt de komende 15 jaar, waarin de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging van toepassing zal zijn, uitgevoerd bij het ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur waarin de experimenten worden vormgegeven.

Nispen, M. van (SP); Berge, N. van den (Groen links)

35 263, nr. 16 (gewijzigd)

Motie ingediend over uitbreiding van het Juridisch Loket

Deze motie wordt uitgevoerd in het kader van het Programma vernieuwing rechtsbijstand, dat loopt tot 1 januari 2025. Een laagdrempelige toegang van het stelsel is een belangrijk doel van het Programma en het Juridisch Loket speelt daarbij een cruciale rol. Over de voortgang van verbeteracties als onderdeel van de stelselvernieuwing wordt de TK halfjaarlijks schriftelijk geïnformeerd.

Wijngaarden, J. van (VVD); Dam, C.J.L. van (CDA)

35 263, nr. 17

Motie ingediend over rechterlijke expertise borgen in de toetsingscommissie

Wordt meegenomen bij het opstellen van het Tijdelijke besluit toetsingscommissie.

Wijngaarden, J. van (VVD)

31 015, nr. 182 (gewijzigd)

Motie ingediend over wettelijk strafbaar stellen van het bezitten van een pedohandboek

Advies Raad van State is uitgebracht, indiening begin december 2021.

Nispen, M. van (SP); Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 249, nr. 17

Motie ingediend over gronden waarop homologatie kan worden geweigerd

In de volgende voortgangsbrief programma faillissementsrecht wordt de TK geïnformeerd.

Nijboer, H. (PvdA)

35 249, nr. 18

Motie ingediend over beperken van verpanding bij bedrijven

TK wordt in het najaar nader geïnformeerd.

Nijboer, H. (PvdA)

35 249, nr. 19

Motie ingediend over beperken van het gebruik van aandeelhoudersleningen

Er loopt thans een onderzoek hiernaar via het WODC dat deze zomer wordt afgerond. TK is in september 2021 over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd. Inhoudelijke reactie volgt in 2022.

Nispen, M. van (SP)

35 249, nr. 21

Motie ingediend over een rechtvaardiger verdeling van de boedel tussen banken en overige schuldeisers

TK is in september 2021 over de uitkomsten van het WODC onderzoek geïnformeerd. Inhoudelijke reactie volgt in 2022..

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 936, nr. 54

Motie ingediend over een loketfunctie intact houden voor coördinatie van de inzet van tolken en vertalers

Op 30 mei heeft een volgend overleg met de beroepsvertegenwoordigers plaats gevonden, hierbij zijn de ervaringen uit de praktijk gedeeld met het departement. In het najaar zal een vervolgoverleg ingepland worden.

Groothuizen, M. (D66)

29 936, nr. 57

Motie ingediend over de Kamer informeren hoe vaak en waarom B2-tolken worden ingezet

In de brief van 22 juni '22 is de meest recente stand van zaken gegeven over de inzet van B2-tolken. Op dit moment wordt er in 12% van de opdrachten een ander niveau ingezet dan het gevraagde. Specifiek voor de afnameplichtige organisaties geldt dat er in 18% van de gevallen afgeweken wordt van het gevraagde C1-niveau. In minder dan 7% van de afwijking heeft dit te maken met de spoedeisendheid van de opdracht, bij meer dan 11 % heeft het ermee te maken dat er vraag is naar een uitzonderlijke taal. Deze data wijzigt door de inzet van tolken.

Toorenburg, M.M. (CDA); Wijngaarden, J. van (VVD)

24 587, nr. 778

Motie over de administratieve lasten ten gevolge van de Wvggz fors reduceren

In december 2021 is de Kamer geïnformeerd over de wetsevaluatie van de Wvggz. Hierin zijn diverse aanbevelingen gedaan over de administratieve lasten ten gevolge van de Wvggz. Deze aanbevelingen worden de komende periode door VWS en JenV opgepakt met ketenpartners. Een integrale beleidsreactie, waarin ook in gegaan zal worden op de administratieve lasten, wordt eind 2022 verzonden.

Dijk, J.J. van (SP)

35 164, nr. 8 (gewijzigd)

Motie over intensiveren van de aanpak van racisme op internet

Momenteel wordt gewerkt aan een overzicht van mogelijke beleidsintensiveringen met betrekking tot de aanpak van online racisme en antisemitisme. Daarbij wordt ook gekeken naar de bijdrage vanuit andere departementen. De Kamer wordt hierover voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

28 844, nr. 206

Motie ingediend over voorkomen dat het Huis voor Klokkenluiders afgeluisterd kan worden

De mogelijkheden m.b.t. de motie worden verkend en onderzocht. Deze verkenning zal voor het kerstreces worden afgerond waarna ik uw Kamer zal informeren.

Toorenburg, M.M. (CDA); Dam, C.J.L. van (CDA)

35 429, nr. 8

Motie ingediend over waken voor verdere uitbreiding van het EOM-mandaat

Deze motie ziet op de situatie dat de Europese Commissie een voorstel zou doen om het mandaat van het EOM uit te breiden. Dat is thans niet aan de orde, maar in voorkomend geval zal de Tweede Kamer uiteraard tijdig worden betrokken.

Toorenburg, M.M. (CDA); Wijngaarden, J. van (VVD)

35 349, nr. 14

Motie ingediend over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

De voorbereiding loopt samen met het Amendement van Wijngaarden. De kamer is over de stand van zaken geïnformeerd via de MJA. De Kamer wordt naar verwachting in begin 2023 nader geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 74

Motie ingediend over een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade

De Kamer is op 28 juni jl. door de MRb samen met de MinFIN geïnformeerd over de stand van zaken. Wetgeving is in voorbereiding

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 75

Motie ingediend over erotische websites verplichten zich te vergewissen van toestemming en meerderjarigheid bij geüpload materiaal

Motie is in behandeling. De Kamer wordt zsm nader geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 77

Motie ingediend over een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals

De Kamer is op 28 juni jl. door de MRb samen met de MinFIN geïnformeerd over de stand van zaken. Wetgeving is in voorbereiding. De consultatie is gestart in april 2022.

Toorenburg, M.M. (CDA); Yesilgöz-Zegerius (VVD)

29 911, nr. 291

motie ingediend over een integraal plan gericht op versterking van de beveiliging van onze toegangspoorten

In de brief van 26 april 2022 over hoofdlijnen aanpak van georganiseerde criminaliteit is de Kamer geïnformeerd over de invulling van de 13 mln. die voor dit onderwerp beschikbaar is in 2022. In het najaar van 2022 wordt de Kamer geïnformeerd over het integrale plan voor het tegengaan van drugssmokkel via mainports/logistieke knooppunten. Hiervoor is een structureel bedrag oplopend tot 24 mln. per jaar beschikbaar.

Dijk, J.J. van (SP); Berge, N. van den (Groen links)

32 824, nr. 308

Motie ingediend over maatwerk in de naturalisatietoets

Onderdeel van het coalitieakkoord en maatwerk wordt uitgewerkt

Berge, N. van den (Groen links)

35 454, nr. 9

Aangehouden motie ingediend over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen

Vergoedingsregeling video on demand is onderdeel van wetsvoorstel wijziging auteurscontractenrecht. Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting eind van het jaar 2022 ingediend.

Nispen, M. van (SP)

35 349, nr. 16

Aangehouden motie ingediend over een onderzoek naar de LEBZ

Het onderzoek wordt aanbesteed na afronding startnotitie WODC.

Toorenburg, M.M. (CDA)

35 570 VI, nr. 48

Motie ingediend over afdwingbare ondertoezichtstelling van opvoeders

Deze motie wordt opgepakt in relatie met het te ontwikkelen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Toorenburg, M.M. (CDA); Groothuizen, M. (D66)

35 570 VI, nr. 60

Motie ingediend over de capaciteit voor de aanpak van cybercrime bij het OM

De motie wordt uitgevoerd indien intensiveringen voor de politie en het OM zijn voorzien.

Kuik, A. (CDA); Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 570 VI, nr. 49 (gewijzigd)

Motie ingediend over wettelijk regelen dat betaalde seks met 16-minners strafverzwarend is

Dit wordt meegenomen in het wetsvoorstel seksuele misdrijven waarover de Raad van State in juni advies heeft uitgebracht.

Kuik, A. (CDA); Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 570 VI, nr. 50

Motie ingediend over het in beeld krijgen van de minst zichtbare slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting

Stand van zaken is opgenomen in de mensenhandelbrief na het commissiedebat (verzending voor het zomerreces). Motie kan hiermee niet afgedaan worden. Dit kan bij de presentatie van het herijkte Programma Samen tegen Mensenhandel (Q4 2022).

Wijngaarden, J. van (VVD); Yesilgöz-Zegerius (VVD)

24 587, nr. 789

Motie ingediend over het vereenvoudigen van het proces van plaatsing

Continuïteit van zorg na detentie is een belangrijk aandachtspunt in de Wet forensische zorg. Het WODC onderzoek ‘artikel 2.3 Wfz in de praktijk’ en de wetsevaluatie naar de Wvggz/WZD bevatten aanbevelingen om dit proces te verbeteren. De motie zal worden opgepakt in lijn met de opvolging van deze aanbevelingen. Een integrale beleidsreactie, waarin ook in gegaan zal worden op de administratieve lasten, wordt eind 2022 verzonden.

Toorenburg, M.M. (CDA)

35 228, nr. 30

de motie ingediend over informatieuitwisseling tussen de Taskforce Problematisch gedrag en het Financieel Expertise Centrum

Uitwerking van de motie gaat toch in een separate Kamerbrief, omdat afronding van andere moties betreffende de Taskforce naar verwachting meer tijd behoeft. Deze brief gaat naar verwachting na de zomer uit.

Nispen, M. van (SP)

35 528, nr. 17

Motie ingediend over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, beschermen van de samenleving en steun voor het slachtoffer

Motie is in behandeling. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk over de voortgang op de hoogte gebracht.

Wijngaarden, J. van (VVD); Dam, C.J.L. van (CDA)

35 528, nr. 18

Motie ingediend over geweld tegen journalisten

Het onderzoek is geagendeerd bij het WODC, en het onderzoek wordt uitgevoerd.

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 1000

Motie ingediend over extra uitstel van de e-screener voor bestaande verloven

Op 15 juli 2022 is uw Kamer geïnformeerd over de opschorting van de e-screener. Over de voortgang wordt uw Kamer in Q1 2023 nader geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP); Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 1001

Motie ingediend over een basisplan voor een nieuwe Wet wapens en munitie

Eind januari 2022 is de commissie WWM ingesteld. De commissie gaat de mogelijkheden in kaart brengen voor een nieuwe Wwm. De Kamer is op 16 februari 2022 hierover geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP); Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 753, nr. 230

motie over onderzoek naar de rol en werkwijze van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor Rechtsbijstand in de toeslagenaffaire

Motie wordt uitgevoerd met een WODC onderzoek. Rapport wordt na het zomerreces verwacht waarna de TK z.s.m. hierover nader zal worden geïnformeerd.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 753, nr. 233

motie over een onderzoek naar de toepassing en reikwijdte van de zelfredzaamheidstoets

Motie wordt uitgevoerd met een WODC onderzoek. Rapport wordt na het zomerreces verwacht waarna de TK z.s.m. hierover nader zal worden geïnformeerd.

Bergkamp, V.A. (D66); Nispen, M. van (SP)

31 265, nr. 83

motie over verstevigen van de rol van de politie bij het voorkomen van ouderverstoting

Per brief van 4 juli is de Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken. In het najaar wordt de Kamer opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken.

Toorenburg, M.M. (CDA)

31 265, nr. 87

motie over verlagen van de drempel voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken

De Wet drempelverlaging omgang grootouders is op 1 juli 2022 in consultatie gegaan en sluit op 1 september aanstaande. De Kamer zal zo spoedig mogelijk over de uitkomsten hiervan geïnformeerd worden.

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt); Dam, C.J.L. van (CDA)

35 510, nr. 12

motie over een staatscommissie die het functioneren van de rechtsstaat analyseert

Samen met BZK worden de voorbereidingen voor de installatie van de staatscommissie getroffen. Op dit moment wordt het triparte overleg voorbereid (zie ook Kamerbrief 1 juni 2022).

Bisschop, R. (SGP)

19 637, nr. 2720

Motie ingediend over een snellere en efficiëntere afhandeling van asielaanvragen

De Kamer wordt geïnformeerd door middel van een Kamerbrief over de voortgang van implementatie EY en de verbetering van het asielproces. Deze brief wordt naar verwachting in september 2022 naar de Kamer gezonden

Dijk, D.J.H. van (SGP)

34.091, M

Motie ingediend over en nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel

De verkenning naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel wordt betrokken als een expliciet onderdeel binnen de expertsessies rondom technologie & mensenhandel. Eindresultaten nav deze expertsessies wordt meegenomen in voortgangsbrief Programma Samen tegen Mensenhandel (Q4 2022).

Nispen, M. van (SP); Azarkan, F. (DENK)

31 753, nr. 239

Motie ingediend over over het uitvoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer per 1 januari 2022

Vergoedingen rechtsbijstandverleners zijn met een anticiperende beleidsregel per 1 januari 2022 verbeterd conform de motie. Een wetswijziging voor de aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand en het Besluit toevoeging mediation is eind 2021 middels een AMvB in gang gezet. De RvS heeft hierop op 29 juni 2022 blanco advies uitgebracht. Momenteel wordt de aanbieding aan het Kabinet van de Koning voorbereidt. Beoogde inwerkingtredingsdatum van de AMvB is 1 september 2022.

Kuik, A. (CDA); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 564, nr. 17

Motie ingediend over een structurele Noordzeehavenaanpak voor bestrijding van ondermijnende criminaliteit

De Kamer is over de voortgang geïnformeerd met de voortgangsbrief ondermijning in het najaar van 2021 (en daarnaast is er een zin over opgenomen in de Kamerbrief Toekomstagenda Internationaal Offensief van juni 2022 waarbij is medegedeeld dat de Kamer over de uitvoering van de motie in het najaar van 2022 wordt geïnformeerd). De uitvoering van de motie wordt meegenomen in het integrale plan van aanpak gericht op de versterking van de beveiliging van onze logistieke toegangspoorten. In het najaar van 2022 wordt Kamer nader geïnformeerd over uitvoering van de motie in de Kamerbrief over aanpak mainports.

Bikker, M. (Chr. Unie)

35 564, nr. 18

Motie ingediend over de strafmaat als middel om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor drugscriminaliteit

Het WODC-onderzoek naar het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit, waarin ook wordt ingegaan op de factor strafzwaarte, is op 6 juli 2022 aan de TK aangeboden. In de aanbiedingsbrief is de TK toegezegd dat de beleidsreactie op het rapport later in 2022 volgt. Daarbij wordt ook ingegaan op de wijze waarop de motie Bikker wordt uitgevoerd.

Nispen, M. van (SP); Baarle, S. van (DENK)

31 753, nr. 241

de toegankelijkheid van het recht bij online-instrumenten

Deze motie wordt uitgevoerd in het kader van het Programma vernieuwing rechtsbijstand, dat loopt tot 1 januari 2025. Een laagdrempelige toegang van het stelsel is een belangrijk doel van het Programma, waaronder de toegankelijkheid van digitale middelen. Over de voortgang van verbeteracties als onderdeel van de stelselvernieuwing wordt de TK halfjaarlijks schriftelijk geïnformeerd.

Bisschop, R. (SGP)

29 628, nr. 1026

Motie ingediend over voorkomen dat kleinere havens meer overlast ervaren van drugssmokkel en ondermijnende criminaliteit

In de brief van 26 april 2022 over de hoofdlijnen van de aanpak van georganiseerde criminaliteit is de Kamer geïnformeerd over de invulling van de 13 mln. die voor dit onderwerp beschikbaar is in 2022. In het najaar van 2022 wordt de Kamer geïnformeerd over het integrale plan voor het tegengaan van drugssmokkel via mainports/logistieke knooppunten. Hiervoor is een structureel bedrag oplopend tot 24 mln. per jaar beschikbaar. De havens van Zeeland/West-Brabant (North Sea Port wordt expliciet genoemd in de motie) maken onderdeel uit van de plannen en ontvangen ook middelen.

Nispen, M. van (SP)

35 830 VI, nr. 10

Motie ingediend over aspiranten slechts meerekenen voor de realistische operationele inzetbaarheid

29-7-2022 In eerste HJB 2022 over geïnformeerd. Vervolg wordt meegenomen in tweede HJB.

Nispen, M. van (SP)

32 317, nr. 698

motie ingediend over binnen de EU afspraken maken over betaling van parkeerboetes door buitenlandse kentekenhouders

De motie is in behandeling. De Kamer wordt zodra mogelijk hierover geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

29 279, nr. 664

Motie ingediend over een richtlijn voor zelfonderzoek

De motie is uitgevoerd. Het WODC onderzoek is in uitvoering en bevindt zich in een afrondende fase. Na afronding (huidige verwachting: najaar 2022) wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de bevindingen. Het WODC onderzoek zal worden betrokken bij het overleg met het OM.

Nispen, M. van (SP)

29 279, nr. 665

Motie ingediend over een betere weging van draagkracht bij boeteoplegging

Het rapport van de Raad voor de rechtspraak over de toepassing van het draagkrachtbeginsel is op 29 maart 2022 ontvangen. Daarin wordt het OM expliciet om een reactie gevraagd. Het OM verwacht na de zomer per brief op het advies te reageren.

Ellian, U. (VVD)

29 279, nr. 667

Motie ingediend over het eerste wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen

De Raad van State heeft advies over het wetsvoorstel uitgebracht. Zie voor meer informatie over de planning de zevende voortgangsrapportage nieuw Wetboek van Strafvordering.

Ceder, D. (Chr. Unie); Baarle, S. van (DENK)

30 950, nr. 256

motie ingediend over de meldingsbereidheid van discriminatie vaker periodiek meten en uitsplitsen naar discriminatiegrond

Motie is in behandeling. De Kamer wordt zsm nader geïnformeerd.

Michon-Derkzen. I. (VVD); Bikker, M. (Chr. Unie)

24 077, nr. 476

motie ingediend over bezit van voorwerpen voor de productie van synthetische drugs effectiever aanpakken

De TK wordt dit najaar geïnformeerd over de voortgang.

Heerema, R.J. (VVD); Alkaya, M.Ö. (SP)

29 398, nr. 951

motie ingediend over de ondersteuning door motoragenten bij wielerwegwedstrijden

Aan deze motie wordt invulling gegeven. Uw Kamer is over de voortgang geïnformeerd in de Kamerbrief Stand van zaken Verkeersveiligheid van 15 april 2022. Na een mogelijke pilot kan uw Kamer worden geïnformeerd over de resultaten en de mogelijke vervolgstappen.

Kuiken, A.H. (PvdA); Ceder, D. (Chr. Unie)

35 420, nr. 333

Motie ingediend over een plicht tot ouderschapsplan bij echtscheiding in het Burgerlijk Wetboek BES

Motie wordt betrokken bij de verdere modernisering BW BES

Michon-Derkzen. I. (VVD); Bikker, M. (Chr. Unie)

29 754, nr. 597

de Tweede Kamer twee keer per jaar integraal informeren over uitreizigers

Dit is een doorlopende motie. Op 13 april jl. is een rapportage uitreizigers aan de TK verzonden. De eerstvolgende wordt voor circa. oktober voorzien.

Agema, M. (PVV); Maeijer, V. (PVV)

31 839, nr. 792

Motie ingediend over een actiever opsporingsbeleid betreffende besnijdenis bij meisjes

Motie wordt afgedaan met Kamerbief in september 2022.

Raemakers, R. (D66)

31 839, nr. 794

Motie ingediend over het onderzoeken van een fusie van de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis

Deze motie wordt bekeken in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De Kamer wordt voor Prinsjesdag 2022 geïnformeerd over het stappenplan Toekomstscenario.

Kuiken, A.H. (PvdA); Peters, W.P.H.J. (CDA)

31 839, nr. 796

Motie ingediend over een eenduidig minimumtarief en een eenduidige verantwoordingsvorm voor gemeenten

De Kamer zal na het zomerreces geïnformeerd worden over de stand van zaken hieromtrent.

Bisschop, R. (SGP); Eppink, D.J. (JA21)

29 628, nr. 1041

Motie ingediend over het inzetten van burgerwaarnemers bij preventief fouilleren door de politie

Aan deze motie wordt invulling gegeven. Uw Kamer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Eppink, D.J. (JA21)

29 628, nr. 1042

Motie ingediend over onwenselijkheid van burgerwaarnemers bij preventief fouilleren in Amsterdam

Het evaluatierapport n.a.v. onderzoek naar o.a. de wenselijkheid van het inzetten van burgerwaarnemers bij preventief fouilleren door agenten wordt besproken op het LOVP.

Heerma, P.E. (CDA); Hermans, S.T.M. (VVD)

35925 nr. 15

Motie ingediend over de oprichting van een teruggeeffonds

In het Coalitieakkoord is opgenomen dat afgepakt geld of afgepakte zaken zoveel mogelijk een publieke bestemming krijgen. Momenteel wordt onderzocht hoe dit concept het beste vormgegeven kan worden, onder andere door het opzetten van pilots. In dit traject wordt ook de mogelijkheid van een teruggeeffonds onderzocht. De Tweede Kamer wordt eind 2022 per brief geïnformeerd over de voortgang.

Nispen, M. van (SP)

29 279, nr. 676

Motie ingediend over in gesprek gaan over werkdrukverlichting en meer tijd voor reflectie en kwaliteit

Onderwerpen zijn in het kader van de prijsbesprekingen met de Raad voor de rechtspraak besproken. In de prijsbrief komt dit onderwerp terug. De prijsbrief wordt zodra MRb in de gelegenheid is te tekenen aan de Raad verstuurd. Na Prinsjesdag wordt de brief ook aan de Kamer verstuurd, hiermee kan deze motie worden afgedaan.

Palland, H. (CDA)

29 279, nr. 680

Motie ingediend over het kunnen spreken van de Friese taal in de rechtbank

Op dit moment vinden gesprekken plaats met de Provincie Friesland en de rechtspraak en de uitkomsten daarvan laten langer op zich wachten. Het streven is om de TK in oktober 2022 te infomeren over de stand van zaken van de uitvoering van de motie .

Werf, H, van der (D66)

31 015, nr. 230

Motie ingediend over één landelijke entree voor kindermisbruik en seksueel geweld

De motie verzoekt de mogelijkheden voor één multidisciplinaire landelijke centrale entree te onderzoeken, waardoor slachtoffers van seksueel geweld beter kunnen worden geholpen. In de brief wordt een onderzoek toegezegd naar hulpbehoeften van slachtoffers en is na de zomer van 2022 klaar. De TK krijgt daarna een reactie op het onderzoek.

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt); Ceder, D. (Chr. Unie)

35925 nr 23

Motie ingediend over, Verzoekt de regering in gesprek te gaan met de rechtspraak om te komen tot een zichtbare vorm van representatie van de Nederlandse Grondwet in, bij of op alle Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven en bij de gebouwen van de Hoge Raad en de Raad van State

Motie wordt meegenomen in de discussie over constitutionele toetsing.

Bisschop, R. (SGP); Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 925 VI, nr. 54

Motie over de politie voorzien van drones en counterdronesystemen

Aan deze motie wordt invulling gegeven en de Kamer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Palland, H. (CDA); Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 925 VI, nr. 55

Motie over een ten spoedigste onderzoek te starten om wettelijke beperkingen delen relevante informatie voor dreigingsanalyse in beeld te krijgen en voorstel deze beperkingen weg te nemen.

In de vorige voortgangsbrief is hierover een update gegeven. Afdoening volgt naar verwachting na de zomer.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 925 VI, nr. 57

Motie over een wetsvoorstel voor verankering van de innovatieve werkwijze van het MIT

De TK wordt in het najaar hierover geïnformeerd.

Staaij, C.G. van der (SGP); Nispen, M. van (SP)

35 925 VI, nr. 62

Motie over geen beroep doen op verjaringstermijnen bij rechtszaken rond binnenlandse adopties

Vanaf september 2022 zal een onafhankelijke commissie onder leiding van Micha de Winter onderzoek doen naar binnenlandse afstand en adoptie. Indien de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven zal de uitvoering van de motie die de Regering oproept geen beroep te doen op verjaringstermijnen bij rechtszaken omtrent binnenlandse adoptie hier in worden bezien.

Kathmann, B. (PvdA)

35 925 VI, nr. 73

Motie over zo snel mogelijk het wetsvoorstel strafbaarstelling straatintimidatie naar de Kamer sturen

Dit wordt meegenomen in het wetsvoorstel seksuele misdrijven waarover de Raad van State in juni advies heeft uitgebracht.

Kuik, A. (CDA); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 925 VI, nr. 75

Motie over een landelijk juridisch loket gespecialiseerd in de juridische dimensie van de ondermijningsaanpak

In haar brief over Weerbaar bestuur en Zicht op Ondermijning van 8 maart j.l. heeft de minister van BZK mede namens de minister van JenV laten weten dat JenV en BZK naar aanleiding van deze motie zijn gestart met een verkenning of een dergelijk landelijk juridisch steunpunt de (meest) passende oplossing is of dat er alternatieven beter in de behoefte vanuit de praktijk voorzien. In dat kader hebben er in maart t/m juni verschillende (groeps)gesprekken plaatsgevonden met gemeenten, provincies, Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s) en ervaringsdeskundigen in het kader van de verdere verkenning van die behoefte. Op basis van de opbrengst van de verkenning wordt er gewerkt aan verschillende scenario’s over hierin te voorzien. Deze scenario’s zullen in september / oktober getoetst worden bij degenen die in de verkenning zijn bevraagd, relevante (adviserende) bestuurlijke en ambtelijke gremia en de partijen die een rol zouden kunnen krijgen in één of meerdere van de scenario’s. Na eventuele bijstelling zal er ten slotte besluitvorming plaatsvinden om te komen tot (implementatie van) de meest passend geachte oplossingsrichting. Welke vorm deze besluitvorming zal krijgen is afhankelijk van de beoogde oplossing en de daarvoor benodigde middelen en daarbij betrokken partijen. Naar verwachting zal deze besluitvorming dit najaar plaats kunnen vinden.

Kuik, A. (CDA); Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 925 VI, nr. 76

Motie over een pilot voor beveiliging middels cameratoezicht

Invulling van motie heeft vertraging opgelopen. Focus heeft gelegen op doorontwikkeling van platforms veilig ondernemen (PVO’s). In het najaar wordt u over de invulling van de motie geïnformeerd in de voortgangsbrief ondermijnende criminaliteit.

Ellemeet, C.E. (Groen links); Palland, H. (CDA)

35 925 VI, nr. 77

Motie over verkennen of aanhaken bij het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering kan bijdragen aan het opbouwen van kennis en expertise

Aan deze motie wordt invulling gegeven. Uw Kamer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Palland, H. (CDA)

35 925 VI, nr. 78

Motie over bevoegdheden zo organiseren dat zo min mogelijk tijd verloren gaat bij een urgente vermissing

afwachting impactanalyse politie/OM. Hierna wordt uw Kamer zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Ellemeet, C.E. (Groen links); Koekkoek, M. (Volt)

35 925 VI, nr. 80

Motie over het tegengaan van de onterechte veronderstelling dat veroordeelde jongeren geen vog kunnen krijgen

Justis voert al enkele jaren de publiekscampagne «Watdevog» (gericht op jongeren) en heeft de online VOG-check ontwikkeld waar potentiële aanvragen hun kansen op een VOG verklaring kunnen controleren. Ondanks die campagne blijkt de beeldvorming over de VOG niet in overeenstemming te zijn met de feiten en cijfers omtrent weigeringen. In opdracht van JenV wordt daarom de communicatie over de VOG geëvalueerd door een extern bureau. Verwacht opleverdatum: Q1 2023. Eventuele aanbevelingen uit deze evaluatie worden in 2023 door Justis opgepakt.

Koekkoek, M. (Volt)

35 925 VI, nr. 90

Motie over verbetering van de aanpak van georganiseerde criminaliteit naar Italiaans voorbeeld nadrukkelijk toetsen aan de Nederlandse Grondwet en verdragen

Alle nieuwe wetgeving wordt aan de grondwet getoetst.

Azarkan, F. (DENK)

35 925 VI, nr. 101

Motie over een voorlichtingscampagne voor jongeren over aanvragen en verkrijgen van een vog

Justis voert al enkele jaren de publiekscampagne «Watdevog» (gericht op jongeren) en heeft de online VOG-check ontwikkeld waar potentiële aanvragen hun kansen op een VOG verklaring kunnen controleren. Ondanks die campagne blijkt de beeldvorming over de VOG niet in overeenstemming te zijn met de feiten en cijfers omtrent weigeringen. In opdracht van JenV wordt daarom de communicatie over de VOG geëvalueerd door een extern bureau. Verwacht opleverdatum: Q1 2023. Eventuele aanbevelingen uit deze evaluatie worden in 2023 door Justis opgepakt.

Haan, L. den (Fractie den Haan)

35 925 VI, nr. 102

Motie over subsidie voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid om hun huis te beveiligen

Dit onderwerp is in het G8 besproken en het Ministerie gaat hierover verder in gesprek met ten minste de gemeenten Breda en Rotterdam. Daarnaast is hierover ook nog contact met de VNG. Aan hen is gevraagd hoe we best practices kunnen delen/opvragen. De Kamer zal hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

Plas, C. van der (BBB); Eerdmans, J. (JA21)

35 925 VI, nr. 105

Motie over het in kaart brengen van de mogelijkheden voor het opleggen van langdurige detentie na drie ernstige geweldsmisdrijven

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Koekkoek, M. (Volt)

35 934, nr. 14

Gewijzigde motie over een evaluatie na 2,5 jaar om de effecten op rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen

Evaluatievoorstel wordt naar verwachting ingebracht in de WODC-ronde van april 2023, gezien de doorlooptijd van onderzoeken - zodat het onderzoek in september 2024 kan verschijnen.

Palland, H. (CDA); Ellian, U. (VVD)

24 587, nr. 818

Motie over maatregelen nemen om het vervoer vanuit de EBI in Vught veiliger te maken en te beperken

De consultatie van de wijziging van het Besluit Videoconferentie liep tot 15 juni 2022. In het Besluit wordt expliciet tot uitdrukking gebracht dat zonder instemming van de verdachte of diens raadsman van videoconferentie gebruik kan worden gemaakt indien de meervoudige of enkelvoudige kamer bepaalt dat videoconferentie noodzakelijk is, niet alleen in het bijzondere belang van de beveiliging van de zitting, maar ook in het bijzondere belang van de beveiliging van het vervoer naar en van de zitting. De consultatieadviezen zijn verwerkt. Het Besluit wordt geagendeerd voor de eerstvolgende CBJ.

Palland, H. (CDA)

29 279, nr. 697

Motie over de doelstellingen van de stelselherziening tot uitdrukking laten komen in aanbestedingen

Tijdens het overleg van 30 mei met de beroepsvertegenwoordigers is aangekondigd gezamenlijk een collectief kader op te stellen. Aan de vertegenwoordigers is gevraagd of zij dit intern met de besturen willen bespreken, waarna dit nader uitgewerkt zal worden.

Ellemeet, C.E. (Groen links); Kathmann, B. (PvdA)

28 684, nr. 681

Motie over onderzoeken of de taken van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen kunnen worden uitgebreid met aandacht voor geweld tegen vrouwen

Reactie op motie zal worden meegenomen in de beleidsreactie op de 4-jaarlijkse evaluatie van de Nationaal Rapporteur op het WODC. Verzending hiervan is voorzien voor eind september, zodat de nieuwe Nationaal Rapporteur die op 1 september aantreedt hierbij betrokken kan worden.

Plas, C. van der (BBB)

28 684, nr. 685

Motie over onderzoeken welke middelen nodig zijn om de handhaving tegen illegaal vuurwerk en vuurwerkoverlast te verbeteren

Aan deze motie wordt invulling gegeven. Uw Kamer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Segers, G.J.M. (Chr. Unie)

35788, nr. 136

Motie over onderzoek door een breed samengestelde commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie

Op 30 mei jl. heeft BZK de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. Instellingsbesluit in de MR van 15 juli. De Kamer wordt naar verwachting volgende week geïnformeerd over de instelling van de commissie.

Ceder, D. (Chr. Unie)

32 317, nr. 743

Motie ingediend over niet instemmen met toetreding van Kroatië tot de Schengenzone tenzij wordt toegezien op de naleving van fundamentele mensenrechten

NL zet zich bij discussie over toetreding in voor adresseren zorgen t.a.v. naleven fundamentele mensenrechten

Helder, L.M.J.S. (PVV); Markuszower, G. (PVV)

35 925 VI, nr. 43

Motie ingediend over onderzoek naar de invoering van een wetsartikel om verdachten in onbeperkt isolement op te sluiten

Het WODC gaat onderzoek doen naar (werkzame) elementen uit het 41-bis regime die een nuttige aanvulling zouden kunnen vormen op het bestaande EBI-regime. Dit onderzoek zal naar verwachting één jaar duren. Daarna wordt de Kamer geinformeerd.

Nispen, M. van (SP); Sneller, J.C. (D66)

34 763, nr. 19

Motie ingediend over een plan van aanpak om de gevolgen van de Wet Damocles te monitoren

JenV is voornemens om een verkennend onderzoek uit te laten voeren, zodat inzichtelijk wordt op welke wijze monitoring van artikel 13b Opiumwet en de bijeffecten van de wet het meest optimaal inzichtelijk kunnen worden gebracht.

Michon-Derkzen. I. (VVD); Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1059

Motie ingediend over verduidelijking van de wettelijke grondslag voor de inzet van undercoverinfiltratie

fdoening van deze motie is qua planning gekoppeld aan de werkzaamheden van de onafhankelijke onderzoekscommissie Sorgdrager, die naar verwachting in december 2022 zijn rapport zal opleveren. In de beleidsreactie op dat rapport zal de inhoud van deze motie worden meegenomen.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1058

Motie ingediend over uitbreiding van de Centrale Toetsingscommissie voor multidisciplinaire betrokkenheid

Afdoening van deze motie is qua planning gekoppeld aan de werkzaamheden van de onafhankelijke onderzoekscommissie Sorgdrager, die naar verwachting in december 2022 zijn rapport zal opleveren. In de beleidsreactie op dat rapport zal de inhoud van deze motie worden meegenomen.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 764, nr. 13

Motie ingediend over het opstellen van een overzicht van gemeenten die de Wet Bibob niet toepassen

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Ceder, D. (Chr. Unie)

35 925 IV, nr.30

Motie ingediend over over mensenhandel

Evaluatie vindt na de zomer van 2022 plaats. Wordt afgerond eind 2022. Planning is dat motie kan worden afgedaan januari 2023.

Brekelmans, R. (VVD)

19 637, nr. 2851

Motie ingediend over meer terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen realiseren

De Kamer wordt naar verwachting vlak na het zomerreces geïnformeerd

Nispen, M. van (SP); Werf, H, van der (D66)

29 517, nr. 214

Motie ingediend over voorstellen voor het waarborgen van de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio's

Aan deze motie wordt invulling gegeven. Verwachting is dat uw Kamer hierover verder wordt geïnformeerd in december 2022.

Nispen, M. van (SP); Werf, H, van der (D66)

29 517, nr. 216

Motie ingediend over in kaart brengen welke compensatiemogelijkheden er zijn voor Nederlandse slachtoffers van terroristische aanslagen

De Kamer wordt gelijk na het zomerreces geïnformeerd.

Michon-Derkzen. I. (VVD); Werf, H, van der (D66)

29 517, nr. 217

Motie ingediend over de conclusies en aanbevelingen van Onderzoeksraad voor Veiligheid betrekken bij

Komt in contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg van december 2022

Wassenberg, F (PvdD)

29 517, nr. 218

Motie ingediend over om dieren een vaste plaats te geven in crisisdraaiboeken en hier professionele dierenhulpverleners bij te betrekken.

Aan deze motie wordt invulling gegeven. Uw Kamer wordt hierover nader geïnformeerd.

Werf, H, van der (D66)

31 015, nr. 246

Motie ingediend over de capaciteitsproblemen bij de zedenrecherche oplossen

In de Kamerbrief van 10 mei 2022 over de Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche is gerapporteerd over de voortgang van het plan van aanpak bejegening slachtoffers door en taakuitvoering van de zedenrecherche. Capaciteit is een voortdurend onderwerp van aandacht in de kamerbrieven. MJenV heeft toegezegd dat zij zich ook, naast andere betrokken partners, zal inspannen het capaciteitsvraagstuk bij de politie, waaronder zeden, op orde te krijgen.

Kuik, A. (CDA); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 917, nr. 15

Motie over voorwaarden formuleren voor de instandhouding van de vijf in de wet voorliggende maatregelen

Voorstel is om deze mee te nemen in de komende evaluatie.

Koekkoek, M. (Volt)

35 917, nr. 11

Motie over bij verlenging de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding jaarlijks evalueren

Doorlopende motie. Voorbereidingen voor een evaluatie worden gepland.

Ginneken, L. van (D66)

26 643, nr. 843

Motie over het aanjagen van sectorale- en brancheorganisaties om tijdig te patchen (overgenomen met wijzigingen)

Ingediend op 20 april en na mondelinge aanpassingen overgenomen door de MJenV. Gaat naar verwachting mee in de aanbieding van de NLCS.

Kuik, A. (CDA); Bikker, M. (Chr. Unie)

31 015, nr. 248

Motie over de aangiftebereidheid onder minderjarigen vergroten

Motie binnengekregen n.a.v. debat seksueel geweld. Momenteel draait een proeftuin Aangiftebereidheid bij de Politie. Motie kan afgedaan worden wanneer deze is afgerond. Dit zal meegenomen worden in de voortgangsbrief van het Programma Samen tegen mensenhandel in Q4 2022.

Werf, H, van der (D66)

31 015, nr. 247

Motie over de strafmotivering nauwkeuriger in vonnissen opnemen

Dit onderwerp is geagendeerd voor het eerstvolgende Bestuurlijk Overleg met de RvR.

Kuzu, T. (DENK)

35 871, nr. 10

Motie over onderzoek naar de sociale en maatschappelijke gevolgen van lange gevangenisstraffen voor veroordeelden

Momenteel wordt er gewerkt aan een onderzoeksaanvraag voor het WODC ten behoeve van het onderzoeksprogramma van 2023. Indien dit onderzoek in de onderzoeksprogrammering belandt, zal het onderzoek op zijn vroegst in Q3 2023 worden opgeleverd. Daarna zal zo spoedig mogelijk de beleidsreactie aan de Kamer volgen.

Kröger, S. (Groen Links)

19 637, nr. 2859

Motie over ingebruikname van rijksvastgoed voor de opvang van Oekraïense ontheemden

Motie is overgedragen aan BZK.

Haga,W.R. van (Groep-Van Haga)

19 637, nr. 2860

Motie over scenario’s om te voorkomen dat gebouwen gevorderd worden

12/7 - Kamer is via een verzamelbrief over de uitvoering van de motie geïnformeerd, verzonden op 8 juli 2022.

Haga,W.R. van (Groep-Van Haga)

19 637, nr. 2862

Motie over voorkomen dat huurcontracten van woningen worden opgezegd vanwege opvang van Oekraïense vluchtelingen

Motie is overgedragen aan BZK.

Koekkoek, M. (Volt)

19 637, nr. 2871

De gewijzigde motie over een voorrangspositie voor kinderen bij overplaatsing naar kleinschalige asielopvang

De Kamer wordt naar verwachting vlak na het zomerreces geïnformeerd

Koekkoek, M. (Volt)

19 637, nr. 2872

Motie over gecentraliseerde informatievoorziening over de registratie van onbegeleide vluchtelingenkinderen

12/7 - Kamer is via een verzamelbrief over de uitvoering van de motie geïnformeerd, verzonden op 8 juli 2022.

Kuik, A. (CDA)

19 637, nr. 2874

Motie over coördinatie tussen departementen met het oog op afstemming van de opvang en landelijke regie

28-6 Kamer is via een verzamelbrief over de uitvoering van de motie geïnformeerd, verzonden 24 juni 2022.

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt)

31 839, nr. 821

Motie ingediend over statistieken over «vrijwillige» uithuisplaatsingen.

Samen met het CBS, Veilig Thuis organisaties, de Raad voor de Kinderbescherming en de GI’s wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheden zijn om zicht te krijgen op vrijwillige uithuisplaatsingen. De Kamer zal hier voor het einde van het jaar over worden geïnformeerd.

Raan, L. van (PvdD); Westerveld, E.M. (Groen links)

31 839, nr. 825

Motie ingediend over concrete streefcijfers en doelen vaststellen voor het verminderen van uithuisplaatsingen

Deze motie over het vaststellen van concrete streefcijfers en doelen voor het verminderen van uithuisplaatsingen, wordt na de zomer in het brede overleg betrokken dat gevoerd zal worden met alle bij de jeugdbeschermingsketen betrokken partijen. Dit overleg vindt plaats naar aanleiding van onder meer de evaluatie van de kinderbeschermingswetgeving, de evaluatie van het Actieplan verbetering feitenonderzoek, het inspectie-onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek en de aanbevelingen uit de factsheet van de Universiteit Leiden over uithuisplaatsingen. Mede op basis van dat brede overleg zal de Kamer in november geïnformeerd worden over het totale pakket aan aanbevelingen op het gebied van uithuisplaatsen en rechtsbescherming en hoe daar op samenhangende wijze invulling aan zal worden gegeven.

Arib, K. (PvdA)

31 839, nr. 826

Motie ingediend over bewerkstelligen dat gedupeerde ouders op laagdrempelige wijze alle informatie over hun uit huis geplaatste kind kunnen krijgen

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd.

Maeijer, V. (PVV)

31 839, nr. 829

Motie ingediend over mogelijkheden om de Eigen Kracht Centrale te betrekken bij het opstellen van een familieplan voor gedupeerden

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd

Azarkan, F. (DENK)

31 839, nr. 832

Motie ingediend over de terugkeer van kinderen naar het gezin meer centraal laten staan in de werkwijze

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd.

Peters, W.P.H.J. (CDA)

31 839, nr. 833

Motie ingediend over een stappenplan voor hervorming van de jeugdbeschermingsketen

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd.

Marijnissen, L.M.C. (SP); Ceder, D. (Chr. Unie)

31 839, nr. 838

Motie ingediend over een verplichte procesvertegenwoordiging voor kinderen en ouders bij procedures rond uithuisplaatsingen en gezagsbeëindigende maatregelen

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd.

Staaij, C.G. van der (SGP); Peters, W.P.H.J. (CDA)

31 839, nr. 834

Motie ingediend over hulp van een zelfgekozen steunpersoon voortaan actief aan kinderen aanbieden

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd.

Staaij, C.G. van der (SGP); Peters, W.P.H.J. (CDA)

31 839, nr. 835

Motie ingediend over het ondersteuningsteam en gemeenten gebruik laten maken van de Stichting Eigen Kracht Centrale

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd.

Beukering-Huijbregts, M.J.T.G. van

31 839, nr. 839

Motie ingediend over een vergelijking van beschikbare instrumenten en tijd van kinderrechters in Nederland en kinderrechters in andere Europese landen

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd.

Ceder, D. (Chr. Unie)

31 839, nr. 836

Motie ingediend over het onderzoeken van nut en effectiviteit van een wettelijke waarborging van de voortgang

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd.

Raemakers, R. (D66); Beukering-Huijbregts, M.J.T.G. van

31 839, nr. 840

Motie ingediend over een vervolg op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

Instellingen zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de GI’s investeren in het doen van zorgvuldig en navolgbaar onderzoek en in een goede samenwerking met kinderen en ouders. Daarmee moeten beslissingen op basis van onjuiste informatie en onvrede bij ouders over de inhoud van de rapportages, zoveel mogelijk worden voorkomen. Om het doen van goed feitenonderzoek te ondersteunen is door bovengenoemde instellingen gezamenlijk opdracht gegeven tot het uitvoeren van een Actieplan verbetering feitenonderzoek. De uitvoering van dit Actieplan is inmiddels afgerond en wordt geëvalueerd. Ook de Inspectie heeft onderzoek gedaan naar het feitenonderzoek bij gedwongen uithuisplaatsing. De Kamer heeft op 27 juni jl. het onderzoeksrapport ontvangen. De conclusies van de Inspectie zijn stevig en de aanbevelingen vragen daarom om serieuze opvolging en een stevige aanpak van alle betrokken partijen. Mede ook op basis van de uitkomsten van de eindevaluatie van het Actieplan zal worden bezien welke aanvullende acties nodig zijn voor verdere verbetering van het feitenonderzoek. De Kamer zal in november geïnformeerd worden over de stand van zaken van de vervolgaanpak.

Raan, L. van (PvdD)

31 839, nr. 843 (gewijzigd)

Motie infgediend over gemeentes meer regelruimte geven voor experimenten rond de aanpak van uit huis geplaatste kinderen

Gezamenlijk met de VNG en een aantal gemeentes wordt bekeken hoe invulling gegeven kan worden aan deze motie en wat daarvan de impact is. De Minister onderschrijft de stelling van de motie dat differentiatie in de aanpak nodig is en benadruk dat ook ik wil dat ouders de beste ondersteuning krijgen die bij hen past. Als dit lokaal samen met ouders en kinderen goed vorm kan krijgen, wordt dat vooral ook aangemoedigd. In de voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag in oktober zal de Kamer ook geïnformeerd worden over de uitvoering van de overige moties en de daaruit voortvloeiende resultaten.

Arib, K. (PvdA); Ceder, D. (Chr. Unie)

31 839, nr. 837

Motie ingediend over met de rechtspraak in gesprek gaan over het met voorrang behandelen van zaken van gedupeerde ouders en kinderen

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd.

Helder, L.M.J.S. (PVV); Nispen, M. van (SP)

29 628, nr. 1080

Motie ingediend over het formuleren van een concrete aanpak van verkeershufters

Aan deze motie wordt invulling gegeven. Uw Kamer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

29 628, nr. 1081

Motie ingediend over veiligheidsvereisten zwaarder mee laten wegen bij de aanschaf van door de politie gebruikte apparatuur

Aan deze motie wordt invulling gegeven. Uw Kamer wordt hierover in het Tweede Halfjaarbericht Politie 2022 verder geïnformeerd.

Helder, L.M.J.S. (PVV); Nispen, M. van (SP); Michon-Derkzen. I. (VVD); Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1087

Motie ingediend over voldoende bevoegdheden voor de commissie-Schneiders om de vooruitgang binnen de Landelijke Eenheid actief te monitoren

Aan deze motie wordt invulling gegeven. Uw Kamer wordt hierover nader geïnformeerd.

Michon-Derkzen. I. (VVD); Mutluer, S. (PvdA)

29 628, nr. 1090

Motie ingediend over een samenwerkingsagenda voor politie en groene boa's

Over de voortgang wordt de Kamer eind dit jaar geïnformeerd.

Bisschop, R. (SGP); Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1092

Motie ingediend over bevorderen dat groene boa's veilig kunnen werken

Over de voortgang wordt de Kamer eind dit jaar geïnformeerd.

Bisschop, R. (SGP)

29 628, nr. 1093

Motie ingediend over een plan van aanpak voor het behalen van de norm van 10% politievrijwilligers vóór eind 2027

Voortgang is meegenomen in eerste Halfjaarbericht 2022, in het tweede Halfjaarbericht wordt een update gegeven.

Belhaj,S. (D66); Baarle, S. van (DENK)

30 950, nr. 305

Motie ingediend over een plan van aanpak voor verbetering van de gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen

De uitvoering van deze motie wordt nader uitgewerkt.

Ceder, D. (Chr. Unie)

35 687, nr. 12

Motie ingediend over een externe evaluatie naar de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk

De Kamer wordt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wijzigingen geïnformeerd middels de uitkomsten van een WODC onderzoek over de doeltreffendheid en de effecten van de aanpassingen in de praktijk

Nispen, M. van (SP); Westerveld, E.M. (Groen links)

33 836, nr. 73

Motie ingediend over wettelijk vastleggen dat het uitgangspunt bij uithuisplaatsingen van broers en zussen «samen, tenzij» moet zijn

Het voornemen is dit uitgangspunt op te nemen in de Jeugdwet. De ministeries van JenV en VWS gaan hiervoor de komende tijd in gesprek met gemeenten en andere betrokken partijen. De Kamer zal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

Nispen, M. van (SP); Azarkan, F. (DENK)

31 753, nr. 254

Motie ingediend over het Juridisch Loket compenseren zodat het beltarief kan worden afgeschaft

Stand van zaken wordt gemeld in Voortgangsrapportage t.a.v. de stelselvernieuwing rechtsbijstand die in week 27 aan de kamer wordt verzonden.

Azarkan, F. (DENK)

31 753, nr. 256

Motie ingediend over waarborgen dat burgers te allen tijde toegang hebben tot fysieke juridische loketten

De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in de verdere versterking van eerste lijn in het kader van de stelselvernieuwing rechtsbijstand.

Ceder, D. (Chr. Unie); Mutluer, S. (PvdA)

31 753, nr. 259

Motie ingediend over de gehele advocatuur laten bijdragen aan het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

Op dit moment vinden gesprekken plaats met de beroepsgroep.

Ceder, D. (Chr. Unie)

31 753, nr. 260

Motie ingediend over mogelijk maken dat declarabele werkzaamheden worden verricht door ondersteunend personeel onder toezicht en verantwoordelijkheid van een advocaat

Onderzoek samen met NOvA en RvR wordt na de zomer gestart.

Ellian, U. (VVD)

24 587, nr. 835

Motie ingediend over het gebruik van eMates in de ebi te Vught per direct en definitief stoppen

De kamer wordt hierover zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. Tevens in het licht van de recente ontwikkelingen.

Ellian, U. (VVD)

24 587, nr. 836

Motie ingediend over het gebruik van eMates stoppen bij alle gedetineerden die op de GVM-lijst staan en in alle terroristenafdelingen

De kamer zal z.s.m. hierover worden geïnformeerd.

Ellian, U. (VVD); Knops, R. (CDA)

24 587, nr. 840

Motie ingediend over onderzoeken in hoeverre artificial intelligence kan worden ingezet om berichtenverkeer met gedetineerden te controleren op signalen van VCHD

Dit wordt momenteel onderzocht. De Kamer zal daarna worden geïnformeerd.

Werf, H, van der (D66)

32 761, nr. 227

Motie ingediend over geen eigenstandig onderzoek door de analysetak van de NCTV naar personen of organisaties

Beantwoording wordt naar verwachting betrokken bij nota n.a.v. verslag.

Azarkan, F. (DENK); Baarle, S. van (DENK)

32 761, nr. 231

Motie ingediend over de handelswijze van de NCTV afkeuren

Minister is hier reeds op ingegaan tijdens het debat.

Plas, C. van der (BBB)

32 761, nr. 237

Motie ingediend over onderzoek naar het loskoppelen van de analysefunctie van de NCTV

Opdracht onderzoek ligt bij een ambtelijke werkgroep onder leiding van de SG MinIenW. Na het zomerreces wordt naar verwachting een stand van zaken gegeven.

Mutluer, S. (PvdA)

33 552, nr. 94

Motie ingediend over data beschikbaar stellen aan Slachtofferhulp Nederland om slachtoffers actief te kunnen benaderen

Het departement is in overleg met OM en SHN. De Kamer wordt in de loop van 2023 nader geïnformeerd over de voortgang.

Helder, L.M.J.S. (PVV); Slootweg, E. (CDA)

33 552, nr. 96

Motie ingediend over de uitzonderingsgrond in artikel 184 van de Wegenverkeerswet helemaal schrappen

Uw kamer ontvangt voor het volgende commissiedebat verkeersveiligheid op 6 december een brief met de inhoudelijke uitwerking van deze motie.

Ellian, U. (VVD)

33 552, nr. 97

Motie ingediend over het automatisch ontvangen van een afschrift van een vonnis of arrest

Motie krijgt aandacht in kader van taakoverdracht van OM naar CJIB voor informeren en raadplegen van slachtoffers. De Kamer wordt eerste helft 2023 geïnformeerd.

Ellian, U. (VVD)

33 552, nr. 98

Motie ingediend over onderzoek doen naar kwalijke praktijken van letselschadebehandelaars

In behandeling. De mogelijkheden voor het doen van onderzoek naar kwaliijke praktijken van letselschadebehandelaars worden verkend.

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 99

Motie ingediend over het nader uitwerken van het herstelrecht vanuit het perspectief van het slachtoffer

De Kamer zal in het najaar worden geïnformeerd over de afdoening van deze motie.

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 100

Motie ingediend over het aanpakken van knelpunten in de huidige aanpak van sekten

Aan deze motie wordt invulling gegeven en uw Kamer wordt na het zomerreces middels een tussenbericht geïnformeerd over de voortgang.

Beckerman, S.M. (SP); Esch, E. van (PvdD)

22 343, nr. 326

Motie ingediend over in de Veiligheidsagenda het thema wildlife crime betrekken bij het thema aanpak milieucriminaliteit

Op dit moment lopen de besprekingen voor de Veiligheidsagenda.

Maeijer, V. (PVV)

35 925 XVI, nr. 117

Motie over eerst kijken naar opvang in eigen kring

Er wordt momenteel gekeken hoe op basis van de factsheet uithuisplaatsingen en de eindevaluatie van de herziene Kinderbeschermingswetgeving aan deze motie het beste uitvoering kan worden gegeven.

Peters, W.P.H.J. (CDA); Ceder, D. (Chr. Unie)

35 925 XVI, nr. 120

Motie over de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen. De Kamer heeft dit onderzoek op 27 juni jl. ontvangen. In november 2022 zal de Kamer geïnformeerd worden over over de stand van zaken van het plan van aanpak voor de verbetering van het feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

24 077, nr. 491

Motie ingediend over de huidige regeling aanpassen voor ruimere compensatie van gedupeerden van drugsdumpingen

JenV en IenW zijn conform motie in gesprek met betrokken partners. Brief dient voor november 2022 naar de Kamer te worden verstuurd.

Slootweg, E. (CDA); Bikker, M. (Chr. Unie)

24 077, nr. 494

Motie ingediend over het inrichten van een gespecialiseerd juridisch loket dat kennis beschikbaar stelt voor gemeenten

Deze motie wordt meengenomen in de afdoening van motie Bikker/Kuik (ID 112838; 35 925-VI, nr. 75) over de verkenning naar een landelijk juridisch loket (voor gemeenten) gespecialiseerd in de juridische dimensie van de ondermijningsaanpak.T.a.v. die motie heeft haar brief over Weerbaar bestuur en Zicht op Ondermijning van 8 maart j.l. heeft de minister van BZK mede namens de minister van JenV laten weten dat JenV en BZK naar aanleiding van deze motie zijn gestart met een verkenning of een dergelijk landelijk juridisch steunpunt de (meest) passende oplossing is of dat er alternatieven beter in de behoefte vanuit de praktijk voorzien. In dat kader hebben er in maart t/m juni verschillende (groeps)gesprekken plaatsgevonden met gemeenten, provincies, Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s) en ervaringsdeskundigen in het kader van de verdere verkenning van die behoefte. Op basis van de opbrengst van de verkenning wordt er gewerkt aan verschillende scenario’s over hierin te voorzien. Deze scenario’s zullen in september / oktober getoetst worden bij degenen die in de verkenning zijn bevraagd, relevante (adviserende) bestuurlijke en ambtelijke gremia en de partijen die een rol zouden kunnen krijgen in één of meerdere van de scenario’s. Na eventuele bijstelling zal er ten slotte besluitvorming plaatsvinden om te komen tot (implementatie van) de meest passend geachte oplossingsrichting. Welke vorm deze besluitvorming zal krijgen is afhankelijk van de beoogde oplossing en de daarvoor benodigde middelen en daarbij betrokken partijen. Naar verwachting zal deze besluitvorming dit najaar plaats kunnen vinden.

Slootweg, E. (CDA); Bikker, M. (Chr. Unie)

24 077, nr. 495

Motie ingediend over een plan van aanpak om drugstoerisme in Nederland tegen te gaan

De Kamer wordt zo snel mogelijk geïnformeerd.

Sneller, J.C. (D66)

35 954, nr. 7

Motie ingediend onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden

De kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Ellian, U. (VVD); Michon-Derkzen. I. (VVD)

36 100 VI, nr. 11

Motie ingediend over het oplossen van de knelpunten voor het afpakken van criminele geldstromen

Samen met de partners van de afpakketen wordt bezien hoe invulling kan worden gegeven aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen'. De moties die hieromtrent zijn ingediend tijdens het WGO van 22 juni 2022 worden hierbij ook betrokken. De Tweede Kamer wordt eind 2022 per brief geïnformeerd over de uitkomsten en voortgang.

Ellian, U. (VVD); Mutluer, S. (PvdA)

36 100 VI, nr. 12

Motie ingediend over in gesprek gaan met de strafrechtketen over de te verwachten bottlenecks

Wordt opgepakt ism met DSK. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP); Mutluer, S. (PvdA)

36 100 VI, nr. 13

Motie ingediend over onafhankelijk laten onderzoeken hoe substantieel meer crimineel vermogen kan worden afgepakt

Samen met de partners van de afpakketen wordt bezien hoe invulling kan worden gegeven aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen'. De moties die hieromtrent zijn ingediend tijdens het WGO van 22 juni 2022 worden hierbij ook betrokken. De Tweede Kamer wordt eind 2022 per brief geïnformeerd over de uitkomsten en voortgang.

Nispen, M. van (SP); Michon-Derkzen. I. (VVD)

36 100 VI, nr. 14

Motie ingediend over ambitieuze doelstellingen voor het afpakken van crimineel vermogen

Samen met de partners van de afpakketen wordt bezien hoe invulling kan worden gegeven aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen'. De moties die hieromtrent zijn ingediend tijdens het WGO van 22 juni 2022 worden hierbij ook betrokken. De Tweede Kamer wordt eind 2022 per brief geïnformeerd over de uitkomsten en voortgang.

Nispen, M. van (SP); Mutluer, S. (PvdA)

36 100 VI, nr. 15

Motie ingediend over onderzoeken hoe zo snel mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan het uitgangspunt dat strafzaken waarmee geld is gemoeid ook afpakzaken worden

Samen met de partners van de afpakketen wordt bezien hoe invulling kan worden gegeven aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen'. De moties die hieromtrent zijn ingediend tijdens het WGO van 22 juni 2022 worden hierbij ook betrokken. De Tweede Kamer wordt eind 2022 per brief geïnformeerd over de uitkomsten en voortgang.

Bisschop, R. (SGP)

19637, nr. 2798

Motie over inventariseren welke structurele investeringen noodzakelijk zijn om te komen tot een robuuste en wendbare asielketen

De Kamer wordt geïnformeerd door middel van een Kamerbrief over de voortgang van implementatie EY en de verbetering van het asielproces. Deze brief wordt naar verwachting in september 2022 naar de Kamer gezonden

Klaver, J.F. (Groen links)

28 684, nr. 708

Motie ingediend over het niet tolereren van bedreiging, geweld en intimidatie en het beschikbaar stellen van instrumenten om de openbare orde te handhaven

Motie is in behandeling. Uw Kamer zal hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Koekkoek, M. (Volt)

30 950, nr. 306

Motie ingediend over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Raan, L. van (PvdD); Dijk, I. van (CDA)

31 066, nr. 1073

Motie ingediend over de Kamer informeren hoe de brede hulp aan kinderen ouder dan 18 jaar en de groep die binnen afzienbare tijd 18 jaar wordt verloopt

De motie is in behandeling bij de ministeries van VWS en JenV.

Azarkan, F. (DENK)

31 066, nr. 1075

Motie ingediend over een einde maken aan onvoldoende rechtsbescherming

Deze motie wordt samen met betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties ter hand genomen.

Slootweg, E. (CDA); Brekelmans, R. (VVD)

19 637, nr. 2923

Motie ingediend over bezien of er draagvlak is voor bilaterale afspraken om meer grip te krijgen op de asielinstroom

De Kamer wordt medio oktober geïnformeerd

Podt, A. (D66)

19 637, nr. 2926

Motie ingediend over bezien hoe Oekraïense psychologen zo snel mogelijk aan het werk kunnen

motie is in behandeling.

Piri, K. (PvdA)

19 637, nr. 2929

Motie ingediend over een concreet plan voor de middellange termijn uitwerken voor het beperken van het aantal verhuizingen als onderdeel van de integrale aanpak

De Kamer wordt geïnformeerd rondom de versnelling van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen

Plas, C. van der (BBB)

19 637, nr. 2932

Motie ingediend over in samenspraak met burgers, het AZC Budel en de gemeente Cranendonck tot een pakket aan maatregelen komen om de overlast zo snel mogelijk te verhelpen

De Kamer wordt naar verwachting in september 2022 geïnformeerd in een brief over overlastgevende asielzoekers

El Yassini, Z. (VVD)

29 861, nr. 82

Motie ingediend over niet meewerken aan het plan van de Europese Commissie om arbeidsmigratie uit Marokko, Tunesië en Egypte te bevorderen

Uitvoering motie wordt met SZW bezien

Ceder, D. (Chr. Unie)

19 637, nr. 2938

Motie ingediend met stakeholders en externe experts zo concreet mogelijk invulling geven aan de versterking van expertise om individuele beoordelingen door de IND te verbeteren

De Kamer wordt naar verwachting medio oktober 2022 geïnformeerd

Ceder, D. (Chr. Unie)

19 637, nr. 2939

Motie ingediend over samen met het COA de interne capaciteit zo organiseren dat kleinschalig aanbod van gemeenten serieus wordt gewogen en waar mogelijk gerealiseerd

De Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces geïnformeerd.

Ellian, U. (VVD)

24 587, nr. 844

Motie ingediend over per direct nadere maatregelen invoeren in de ebi in Vught

De kamer wordt hierover zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 1103

Motie ingediend over onderzoeken op welke wijze de klachtenprocedure onafhankelijker gemaakt kan worden

Volgt eerste helft 2023 ivm lopende onderzoeken

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 1104

Motie ingediend over er op toe zien dat de aangenomen motie over een halfjaarlijkse rapportage over de door de Proco-app verzamelde gegevens met prioriteit door de politie wordt uitgevoerd

Kamer wordt hierover geïnformeerd in het HJB najaar 2022.

Sneller, J.C. (D66)

24 587, nr. 850

Motie ingediend over slimmere straffen uitwerken in de aangekondigde plannen voor de oplossing van de financiële problemen bij DJI

In de brief over de maatregelen tbv de financierbaarheid van DJI wordt de Kamer in september geïnformeerd hierover.

Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1105

Motie ingediend over een plan van aanpak om te bewerkstelligen dat iedere agent het handelingskader professioneel controleren kent en de Proco-app gebruikt

Kamer wordt hierover geïnformeerd in het HJB najaar 2022.

Nispen, M. van (SP); Knops, R. (CDA)

24 587, nr. 852

Motie ingediend over onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke pensioenschade die oud-SBF'ers hebben geleden

motie is in behandeling.

Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1106

Motie ingediend over onderzoeken op welke manier meer maatwerk en flexibiliteit gecreëerd kan worden in het personeelsbeleid en het LFNP

Wordt meegenomen in het tweede HJB politie 2022

Mutluer, S. (PvdA)

29 628, nr. 1107

Motie ingediend over in samenspraak met de politieorganisatie de aanbevelingen uit het rapport «Daarom stappen ze op» uitwerken in het plan van aanpak discriminatie

Kamer wordt hierover geïnformeerd in het HJB najaar 2022.

Simons, S. (BIJ1)

29 628, nr. 1110

Gewijzigde motie ingediend over tijdens de transitie binnen de politieorganisatie de kennis van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen mede betrekken

Motie is in behandeling. Uw Kamer zal hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

31 265, nr. 106

Motie ingediend over de uitkomsten van landenanalyses in beginsel leidend laten zijn bij de beoordeling van interlandelijke adoptie

De RSJ werkt aan zijn advies over de gebruikte criteria en bronnen bij de landenanalyse. Mede op basis hiervan zullen de criteria door JenV worden vastgesteld en zal de Ca besluiten welke adoptierelaties worden gecontinueerd of beëindigd. De RSJ heeft te kennen gegeven eind september met het advies te komen. Dit betekent dat de TK in oktober 2022 nader kan worden geïnformeerd over de landenanalyse.

Nispen, M. van (SP)

29 628, nr. 1111

Motie ingediend over met een realistische visie komen over hoe de politie er in 2024 uit zal zien

Motie wordt betrokken bij traject visie politiefunctie dat moet resulteren in een Kamerbrief eind 2023.

Nispen, M. van (SP); Mutluer, S. (PvdA)

29 628, nr. 1117

Gewijzigde motie inegdiend over de weerbaarheidsscan voor decentrale overheden ook uitvoeren bij de politie

TK wordt hierover geïnformeerd, niet eerder dan HJB voorjaar 2023.

Ellian, U. (VVD); Knops, R. (CDA)

29 279, nr. 724

Motie ingediend over het ontwikkelen van één centraal mediatorsregister

In behandeling. De mogelijkheden waarop uitvoering kan worden gegeven aan de motie worden verkend.

Mutluer, S. (PvdA)

29 279, nr. 726

Motie ingediend over middelen om de ambities ten aanzien van herstelrecht waar te maken

De Kamer wordt tijdig voor de begrotingsbehandeling komend najaar 2022 geïnformeerd per brief.

Mutluer, S. (PvdA)

29 279, nr. 727

Motie ingediend over bevorderen dat de politie eenvoudige en veelvoorkomende strafzaken gaat beoordelen op «herstelrechtwaardigheid»

De Kamer wordt nader geïnformeerd in een van de twee brieven over herstelrecht die in het najaar nog uitgaan.

Westerveld, E.M. (Groen links); Haan, L. den (Fractie den Haan)

31 839, nr. 862

Motie ingediend over door het hele land lokale teams met voldoende expertise voor hoogwaardige triage inrichten

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de stand van zaken van deze motie worden geïnformeerd.

Leijten, R.M. (SP); Raan, L. van (PvdD); Weerdenburg, V.D.D. van (PVV); Ginneken, L. van (D66); Baarle, S. van (DENK)

26 643 nr. 885

Motie ingediend over end-to-endencryptie in stand houden

De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitvoering van de motie middels de gevraagde brief (uw kenmerk 2022Z13711) over de uitvoering.

Maeijer, V. (PVV)

31 839, nr. 867

Motie ingediend over geen spoeduithuisplaatsingen op basis van een melding van een derde

Deze motie over het niet overgaan tot spoeduithuisplaatsingen op basis van meldingen van derden wordt momenteel besproken met betrokken ketenpartners. De Kamer zal hier voor het einde van het jaar over worden geïnformeerd.

Westerveld, E.M. (Groen links)

31 015, nr. 261

Motie ingediend over prevalentieonderzoek een grotere rol geven bij het vervolgonderzoek naar veiligheidsbeleving

Op 13 mei jl. is de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving jeugdzorg met verblijf. Eind 2022 zal uw Kamer op de hoogte worden gebracht omtrent de uitvoering van deze motie d.d. 7 juli 2022.

Nispen, M. van (SP)

29 936, nr. 67

Motie ingediend over een aanvullend onderzoek op de vertaalmarkt

Het departement zal de onderzoeksformulering van het onderzoek opstellen, zodat het onderzoek extern uitgevoerd kan gaan worden.

Nispen, M. van (SP)

29 936, nr. 68

Motie ingediend over verhoging van de afname van tolken en vertalers op C1-niveau

Het departement werkt (aanvullende) voorwaarden uit om de inzet van C1-tolken te verhogen. Daarnaast wordt de informatie uit de monitoring gebruikt om te beoordelen waar interventies verricht kunnen worden.

Sneller, J.C. (D66); Ellian, U. (VVD)

29 936, nr. 69

Motie ingediend over aanpassing van de aanbestedingsvoorwaarden voor gerechtstolken om het schrappen van de voorrijkosten te ondervangen

Categoriemanagement en het OM werken de voorwaarden van de aanbesteding nader uit indachtig de motie.

Haga,W.R. van (Groep-Van Haga)

36 081, nr. 8

Motie ingediend over topprioriteit maken van het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen

Reeds aan de orde, de Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd

Haga,W.R. van (Groep-Van Haga)

36 081, nr. 10

Motie ingediend over tweede woningen niet gedwongen tijdelijk afstaan voor asielopvang

Motie is in behandeling.

Stoffer, C. (SGP)

36 081, nr. 11

Motie ingediend over terughoudend omgaan met staatsnoodrecht

In behandeling

Plas, C. van der (BBB)

36 081, nr. 13

Motie ingediend over een maandelijkse analyse van het noodrecht onder de Voortduringswet

In behandeling

Kröger, S. (Groen Links)

36 081, nr. 14

Motie ingediend over de opvang van ontheemde Oekraïners en asielzoekers in samenhang bezien

motie is in behandeling.

Ginneken, L. van (D66)

33 836, nr. 71

Motie ingediend over de mogelijkheid onderzoeken van een naamswijziging tegen beperkte kosten

Als het wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtnaam wet wordt, moet het Besluit geslachtsnaamswijziging worden aangepast. Dan wordt het Besluit geslachtsnaamswijziging breder onder de loep genomen en gekeken naar de gronden en kosten van naamswijziging. Daarbij zal deze motie worden betrokken. Het moment waarop de Kamer wordt geïnformeerd is afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel

Tabel 123 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

indieners

Kamerstuknr

Omschrijving/onderwerp

voortgangsinformatie parlement

Staaij, C.G. van der (SGP); Toorenburg, M.M. (CDA)

29 279 nr. 344

Motie over het debat over de levenslange gevangenisstraf. De gewijzigde motie Van Toorenburg/Van der Staaij over een voorstel in plaats van een beleidsregel

Uitgaande brief [08-06-2022] - TK Herbeoordeling levenslang contouren van een vi regeling en beleidsreactie RSJ advies en evaluatierapport (29279, nr. 718)

Graus, D.J.G. (PVV); Futselaar, F.W. (SP)

34 437, nr. 3

Motie over spoedig naar de Kamer zenden van wetsvoorstel voor een houdverbod

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Nader rapport Wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892, nr. 4)

Helder, L.M.J.S. (PVV); Oosten, F. van (VVD)

33 552, nr. 37

Motie over de privacy van slachtoffers

Uitgaande brief [15-11-2021] - TK Eindrapportage Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021 (33552, nr. 87)

Nispen, M. van (SP); Buitenweg, K.M. (Groen links)

34 763, nr. 10

Motie over monitoren van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid

Uitgaande brief [01-12-2021] - TK Beleidsreactie WODC-onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (34763, nr. 14)

Toorenburg, M.M. (CDA); Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

31 015, nr. 169

Motie ingediend over de strafbandbreedte van het OM en de daadwerkelijk opgelegde straffen

Uitgaande brief [16-02-2022] - TK Beleidsreactie onderzoek «Straffen seksueel misbruik minderjarigen» (34843, nr. 242)

Bergkamp, V.A. (D66); Groothuizen, M. (D66)

35000 VI, nr. 89

De regering wordt verzocht om in 2019 met een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te komen om een dubbele achternaam mogelijk te maken, waarbij het rapport van de werkgroep liberalisering naamrecht en de daarin genoemde aanbevelingen en uitgangspunten leidend zijn.

Uitgaande brief [29-06-2022] - TK Wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam) (35 990) (35990, nr. 7)

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 300 VI, nr. 53

Motie ingediend over uitbreiden van taken van boa's op het vlak van verkeershandhaving

Uitgaande brief [23-06-2022] - TK Voortgangsbrief boa's juni 2022 (29628, nr. 1099)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 015, nr. 187

Motie ingediend over de bereikbaarheid van «Stop it Now!» verbeteren

Uitgaande brief [07-12-2021] - TK Voortgangsbrief aanpak (online) seksueel geweld en zeden (31015, nr. 52)

Dam, C.J.L. van (CDA); Groothuizen, M. (D66)

29 936, nr. 56

Motie ingediend over duidelijkheid verschaffen over het systeem van monitoring en de bemensing

Uitgaande brief [22-06-2022] - TK Stand van zaken monitoring tolk- en vertaaldienstverlening (29936, nr. 65)

Groothuizen, M. (D66)

24 587, nr. 779

Motie over vervangende werkstraf bij niet betalen van strafrechtelijke geldboetes

Uitgaande brief [08-07-2021] - TK Beleidsreactie op het WODC-rapport Vervangende taakstraf bij het niet betalen van een geldboete (24587, nr. 804)

Berge, N. van den (Groen links)

31 753, nr. 200

Motie ingediend over crisismaatregelen vóór eventuele verlenging eerst grondig evalueren

Uitgaande brief [19-11-2021] - TK Stand van zaken voorraden strafrechtketen en toepassing tijdelijke maatregelen (29279, nr. 686)

Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 206

Motie ingediend over het faciliteren van een evaluatie van de corona-aanpak

Uitgaande brief [19-11-2021] - TK Stand van zaken voorraden strafrechtketen en toepassing tijdelijke maatregelen (29279, nr. 686)

Bisschop, R. (SGP)

35 164, nr. 11

Motie over inrichten van speciale eenheden voor het aanpakken van antisemitisme

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Toorenburg, M.M. (CDA); Wijngaarden, J. van (VVD)

29 279, nr. 613

Motie ingediend over vrijwillige inzet van werkenden en studenten bij het oplossen van cold cases

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

35 349, nr. 12

Motie ingediend over in het vonnis rekening houden met de verklaring van het slachtoffer

Uitgaande brief [15-11-2021] - TK Eindrapportage Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021 (33552, nr. 87)

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 526, nr. 42

Motie ingediend over herziening van het staatsnoodrecht

Uitgaande brief [14-12-2021] - TK Aanbieding Rapport Evaluatie aanpak Covid-19 deel 1 en quick scan Modernisering staatsnoodrecht (26956, nr. 64)

Toorenburg, M.M. (CDA); Nispen, M. van (SP)

29 911, nr. 289

motie ingediend over een pilot met een multidisciplinair toezichtteam voor intensiever reclasseringstoezicht

Uitgaande brief [06-09-2021] - TK Beleidsreactie op drie WODC-onderzoeken aangaande reclasseringstoezicht en HIC-daders (29911, nr. 146)

Toorenburg, M.M. (CDA); Dam, C.J.L. van (CDA)

35 570 VI, nr. 43

Motie ingediend over een medaille voor hulpverleners die door hun werk uitvallen

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 570 VI, nr. 64

Motie ingediend over een verkenning naar wijziging van artikel 273f met de Kamer delen

Uitgaande brief [01-07-2021] - TK Motie en toezeggingen mensenhandel (28638, nr. 200)

Toorenburg, M.M. (CDA); Becker, B. (VVD)

35 570 VI, nr. 46

Motie ingediend over de regeling voor financiering van lokale maatregelen om overlastgevende asielzoekers aan te pakken opnieuw openstellen

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 2757)

Nispen, M. van (SP); Wijngaarden, J. van (VVD)

35 570 VI, nr. 54

Motie ingediend over een meldpunt voor slachtoffers van sektes

Uitgaande brief [02-07-2021] - Antwoorden Kamervragen over de uitvoering van een motie waarin werd gevraagd om de oprichting van een meldpunt voor sektesignalen (20202021, nr. 3413)

Ojik, B. van (Groen links)

35 570 VI, nr. 88

Motie ingediend over de achterstanden bij de IND volledig zijn weggewerkt

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Stand van zaken en afronding opdracht Taskforce (19637, nr. 2763)

Nispen, M. van (SP); Buitenweg, K.M. (Groen links)

35 447, nr. 17

Motie ingediend over over de verplichting om discriminatie en andere mensenrechtenschendingen te voorkomen

Uitgaande brief [17-12-2021] - TK Reactie op de verzoeken van het Tweede Kamerlid Omtzigt en de commissie Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer naar aanleiding van het nadere advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447, nr. 21)

Berge, N. van den (Groen links)

35 355, nr. 10

Motie ingediend over voorkomen dat etnisch profileren een rol speelt bij de beoordeling van een vog-aanvraag

Uitgaande brief [07-02-2022] - TK Beantwoording feitelijke vragen ontwerpregeling aanwijzing VOG politiegegevens (29628, nr. 56)

Toorenburg, M.M. (CDA); Nispen, M. van (SP)

24 587, nr. 794

Motie ingediend over uitvoering geven aan de motie over marktwerking in de forensische zorg

Uitgaande brief [19-08-2021] - TK Reactie op motie over het terugdringen van marktwerking in de forensische zorg (33628, nr. 82)

Toorenburg, M.M. (CDA); Paternotte, J.M. (D66)

35 228, nr. 29

de motie ingediend over bezien in hoeverre een toezichthouder meerwaarde kan hebben

Uitgaande brief [26-04-2022] - TK Motie leden van Toorenburg en Paternotte Charity Commission (35228, nr. 40)

Groothuizen, M. (D66)

29 628, nr. 999 (gewijzigd)

Motie ingediend over toezicht op verbeterprogramma's van ondernemingen waarmee het OM een transactie overeenkomt

Uitgaande brief [17-06-2022] - TK Voortgang opvolging aanbevelingen OESO Anti-corruptiewerkgroep (29911, nr. 354)

Berge, N. van den (Groen links)

31 265, nr. 82

motie over over bezien hoe ervaringsdeskundigen die zelf zoektochten in landen van herkomst uitvoeren bij hun werk geholpen worden

Uitgaande brief [10-12-2021] - TK Inhoudelijke inrichting expertisecentrum interlandelijke adoptie en vervolgtraject (31265, nr. 100)

Nispen, M. van (SP)

31 265, nr. 84

motie over over inventariseren van de behoefte aan hulp in de zoektocht naar afkomst van geadopteerden

Uitgaande brief [10-12-2021] - TK Inhoudelijke inrichting expertisecentrum interlandelijke adoptie en vervolgtraject (31265, nr. 100)

Paternotte, J.M. (D66); Berge, N. van den (Groen links)

35 483, nr. 71

Motie ingediend over buitenlandse partners die geen inburgeringsexamen kunnen doen – Wib - BZ

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 2757)

Dijk, J.J. van (SP); Kuik, A. (CDA)

19 637, nr. 2709

Motie ingediend over het direct naturaliseren van circa 10.000 pardonners

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 2757)

Piri, K. (PvdA)

19 637, nr. 2718

Motie ingediend over een betere monitoring van EU-steun aan Griekenland

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg (migratiedeel) over de informele iJBZ-raad van 15-16 juli 2021 (32317)

Dijk, J.J. van (SP); Kuik, A. (CDA)

32 317, nr. 689

Motie ingediend over een regeling voor meerderjarige pardonners

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 2757)

Dijk, J.J. van (SP); Ceder, D. (Chr. Unie)

32 317, nr. 690

Motie ingediend over heroverwegen van intrekkingen van asielvergunningen op grond van de Armeense nationaliteit

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 2757)

Michon-Derkzen. I. (VVD)

30 821, nr. 138

Motie ingediend over een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de NCTV

Uitgaande brief [02-11-2021] - TK Werkzaamheden NCTV (30821, nr. 200)

Simons, S. (BIJ1)

30 821, nr. 140

Motie ingediend over het expliciteren van de bevoegdheden van de NCTV

Uitgaande brief [02-11-2021] - TK Werkzaamheden NCTV (30821, nr. 200)

Wiersma, A.D. (VVD)

35 680, nr. 17

Motie ingediend over het tegengaan van misbruik van werkvergunningen en referentschap door statelijke actoren

Uitgaande brief [24-09-2021] - TK Reactie op de vragen, suggesties en motie van voormalig lid Wiersma (VVD) inzake verblijfsregelingen en de nationale veiligheid (35680, nr. 17)

Wiersma, A.D. (VVD)

28 638, nr. 192 (gewijzigd)

Motie ingediend over verplichte leeftijdsidentificatie en meldplicht voor online seksplatforms

Uitgaande brief [17-11-2021] - TK Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (28638, nr. 203)

Wiersma, A.D. (VVD)

28 638, nr. 193

Motie ingediend over een wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van sekswerkers

Uitgaande brief [05-10-2021] - TK Prostitutiezaken (34193, nr. 12)

Bisschop, R. (SGP); Bikker, M. (Chr. Unie)

28 638, nr. 195

Motie ingediend over in het prostitutiebeleid prioriteit geven aan uitstapprogramma's

Uitgaande brief [05-10-2021] - TK Prostitutiezaken (34193, nr. 12)

Palland, H. (CDA); Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1019

Motie ingediend over een overzicht van best practices voor samenwerking tussen boa's en politie

Uitgaande brief [12-11-2021] - TK Voortgangsbrief boa's november 2021 (3553355)

Kuik, A. (CDA); Palland, H. (CDA)

29 628, nr. 1028

Motie ingediend over aandachtspunten voor de nieuwe visie op de boa-functie en het boa-bestel

Uitgaande brief [12-11-2021] - TK Voortgangsbrief boa's november 2021 (3553355)

Nispen, M. van (SP); Palland, H. (CDA)

35 830 VI, nr. 11 (gewijzigd)

Motie ingediend over een serieus voorstel voor compensatie van de pensioenschade van sbf'ers

Uitgaande brief [08-10-2021] - TK Financiële compensatie voor het tekortschieten in de informatievoorziening bij wijziging van de SBF-regeling (31066, nr. 904)

Palland, H. (CDA)

28 684, nr. 663

Motie ingediend over de bevoegdheid voor boa's om te handhaven op bezit van illegaal vuurwerk

Uitgaande brief [12-11-2021] - TK Voortgangsbrief boa's november 2021 (3553355)

Nispen, M. van (SP)

32 317, nr. 696

motie ingediend over onderzoeken hoe justitiële autoriteiten in de EU het kaderbesluit uitvoeren

Uitgaande brief [17-12-2021] - TK Verslag van de JBZ-Raad van 9-10 december 2021 (32317, nr. 734)

Eerdmans, J. (JA21)

29 279, nr. 668

Motie ingediend over zedendelinquenten niet laten terugkeren naar hun oude woonomgeving om confrontatie met hun slachtoffers te voorkomen

Uitgaande brief [27-08-2021] - Reactie op VKC verzoek JA 21, Confrontatie daders en slachtoffers voorkomen (33552, nr. 85)

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 911, nr. 320

motie ingediend over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten

Uitgaande brief [15-09-2021] - TK Instellingsbesluit MIT (29911, nr. 327)

Eerdmans, J. (JA21)

29 911, nr. 323

motie ingediend over het intensiveren van de strijd tegen de georganiseerde misdaad

Uitgaande brief [04-10-2021] - TK Extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 329)

Nispen, M. van (SP); Sneller, J.C. (D66)

24 077, nr. 478

motie ingediend over het benadrukken van maatwerk en proportionaliteit in de uitvoering van de Wet Damocles

Uitgaande brief [01-12-2021] - TK Beleidsreactie WODC-onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (34763, nr. 14)

Kuik, A. (CDA); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 564, nr. 19 (gewijzigd)

Motie ingediend over het wetsvoorstel NPS en het ontwerpbesluit voor 1 september verder brengen in het wetgevingstraject

Uitgaande brief [04-10-2021] - TK Extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 329)

Stoffer, C. (SGP); Eerdmans, J. (JA21)

32 824, nr. 330

Motie ingediend over onderzoek naar een migratiequotum

Uitgaande brief [08-11-2021] - TK Adviesvraag ACVZ beleidsmatige richtgetallen (19637, nr. 2783)

Staaij, C.G. van der (SGP); Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 754, nr. 598

onderzoek naar een alternatieve wijze om het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen

Uitgaande brief [04-11-2021] - TK Uitreizigers - onderzoek naar een (digitale) wijze om het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen (motie Michon-Derkzen/Van der Staaij) (29754, nr. 622)

Werf, H, van der (D66); Koekkoek, M. (Volt)

29 754, nr. 600

een maximale inspanning zodat terrorismeverdachten hun straf niet ontlopen

Uitgaande brief [29-09-2021] - TK Reactie op moties aangenomen nav het debat over repatriëring uitreizigers tevens eerste halfjaarlijkse rapportage uitreizigers. (29754, nr. 619)

Staaij, C.G. van der (SGP)

29 754, nr. 603

maximaal inzetten op het intrekken van het Nederlanderschap van IS-gangers

Uitgaande brief [29-09-2021] - TK Reactie op moties aangenomen nav het debat over repatriëring uitreizigers tevens eerste halfjaarlijkse rapportage uitreizigers. (29754, nr. 619)

Nispen, M. van (SP)

29 754, nr. 608

oog hebben voor de belangen van slachtoffers bij berechting van terugkeerders in Nederland

Uitgaande brief [29-09-2021] - TK Reactie op moties aangenomen nav het debat over repatriëring uitreizigers tevens eerste halfjaarlijkse rapportage uitreizigers. (29754, nr. 619)

Ephraim, O. (Groep-Van Haga); Eerdmans, J. (JA21)

27 925, nr. 799

Motie ingediend over bij de screening van alle Afghaanse asielzoekers de veiligheid van de Nederlandse staat en zijn burgers voorop stellen

Uitgaande brief [14-09-2021] Antwoorden Kamervragen over het bericht Frankrijk ziet Taliban-banden bij gevluchte Afghanen

Baarle, S. van (DENK); Haan, L. den (Fractie den Haan)

32 827, nr. 224

Motie ingediend over het juist classificeren van aangiftes inzake agressie en geweldszaken tegen journalisten

Uitgaande brief [19-11-2021] - TK Agressie en geweld tegen journalisten (31777, nr. 31)

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 1036

Motie ingediend over een halfjaarlijkse rapportage over de door de Proco-app verzamelde gegevens

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Eerdmans, J. (JA21)

35925 nr. 43

Motie ingediend over onderzoek naar het Deense asiel- en terugkeerbeleid

Uitgaande brief [23-11-2021] - TK Het Deense asiel- en terugkeerbeleid (19637, nr. 2785)

Eerdmans, J. (JA21)

35925 nr. 44

Motie ingediend over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren

Uitgaande brief [16-11-2021] - TK Reactie motie Eerdmans (JA21) over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren en motie Valstar (VVD) om mogelijkheden te bezien aan te sluiten bij Franse visummaatregelen tegen enkele Noord-Afrikaanse landen (29344, nr. 148)

Nispen, M. van (SP)

31 015, nr. 231

Motie ingediend over het verminderen van de doorlooptijden in zedenzaken

Uitgaande brief [04-04-2022] - TK VKC-verzoek inzake een nieuwsbericht van de NOS over de doorlooptijden in zedenzaken (29279, nr. 707)

Dijk, J.J. van (SP); Podt, A. (D66)

32317, nr. 711

Motie ingediend over lidstaat Polen oproepen hulp toe te laten tot het grensgebied met Wit-Rusland

Uitgaande brief [25-10-2021] - TK Verslag van de formele JBZ-raad van 7-8 oktober 2021 (32317, nr. 722)

Valstar, P. (VVD)

32317, nr. 716

Motie ingediend over aansluiten bij het Franse initiatief op visummaatregelen

Uitgaande brief [16-11-2021] - TK Reactie motie Eerdmans (JA21) over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren en motie Valstar (VVD) om mogelijkheden te bezien aan te sluiten bij Franse visummaatregelen tegen enkele Noord-Afrikaanse landen (29344, nr. 148)

Ceder, D. (Chr. Unie)

32317, nr. 718

Motie ingediend over het voogdijsysteem voor AMV vluchtelingen in Griekenland

Uitgaande brief [25-10-2021] - TK Verslag van de formele JBZ-raad van 7-8 oktober 2021 (32317, nr. 722)

Helder, L.M.J.S. (PVV); Markuszower, G. (PVV)

35 925 VI, nr. 46

Motie over opening van een volwaardig politiebureau met 24/7-bezetting in Ter Apel

Uitgaande brief [07-12-2021] - TK Uitvoering motie Markuszower/Helder m.b.t. een volwaardig politiebureau in Ter Apel (28684, nr. 1052)

Kuik, A. (CDA); Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 925 VI, nr. 53

Motie over inzicht geven in de toename van structurele operationele capaciteit en programmageld

Uitgaande brief [26-04-2022] - TK Aanpak georganiseerde criminaliteit op hoofdlijnen (29911, nr. 348)

Valstar, P. (VVD)

35 925 VI, nr. 58

Motie over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden

Uitgaande brief [17-12-2021] - TK Aanpak verkenning tot uitvoering motie-Valstar over mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor vreemdelingen met een vertrekplicht (25295, nr. 2809)

Nispen, M. van (SP)

35 925 VI, nr. 61

Motie over slachtoffers beter bijstaan en verdragslanden aanspreken op naleving van het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Uitgaande brief [17-12-2021] - TK Beleidsreactie op VKC-verzoek naleving Haags Kinderontvoeringsverdrag en verjaringstermijn binnenlandse adoptie (31265, nr. 101)

Werf, H, van der (D66); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 925 VI, nr. 67

Motie over een deel van incidenteel vrijgevallen middelen uit de motie-Hermans inzetten om de onderbezetting in de GGP te mitigeren

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Werf, H, van der (D66)

35 925 VI, nr. 68

Motie over bestaande effectieve interventies tegen ondermijning gericht op jongeren ook aan kleinere gemeenten beschikbaar stellen

Uitgaande brief [01-07-2022] - TK Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit (28741, nr. 86)

Kathmann, B. (PvdA)

35 925 VI, nr. 72

Motie over de KNVB bewegen tot lik-op-stukbeleid voor sanctionering van voetbalclubs

Uitgaande brief [14-06-2022] - TK Voortgangsbrief voetbal en veiligheid (30234, nr. 71)

Kuik, A. (CDA)

35 925 VI, nr. 74

Gewijzigde motie over de aanpak van criminele uitbuiting integraal onderdeel laten zijn van een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [01-07-2022] - TK Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit (28741, nr. 86)

Bikker, M. (Chr. Unie)

35 925 VI, nr. 84

Motie over 0,6 miljoen vrijmaken voor initieel onderwijs van executieve politievrijwilligers in 2022

Uitgaande brief [17-06-2022] TK Eerste Halfjaarbericht 2022 (29628, nr. 1098)

Nispen, M. van (SP); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 925 VI, nr. 85

Motie over rapporteren hoe kinderen worden bereikt door gokreclames

Uitgaande brief [30-11-2021] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand (24557, nr. 179)

Ceder, D. (Chr. Unie)

35 925 VI, nr. 86

Motie over landelijke kaders en normen ter verbetering van de begeleiding en sociale veiligheid van kwetsbare groepen in azc's

Uitgaande brief [07-12-2021] - TK Beleidsreactie WODC-Rapport over LHBTI's, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang (19637, nr. 2801)

Bisschop, R. (SGP)

35 925 VI, nr. 94

Motie over de voortzetting van de taskforce «Onze hulpverleners veilig» waarborgen

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Bisschop, R. (SGP)

35 925 VI, nr. 95

Motie over mogelijkheden onderzoeken om betaling van schade ook tijdens detentie af te dwingen

Uitgaande brief [11-02-2022] - TK Motie Bisschop cs over de mogelijkheden om betaling van schadevergoeding af te dwingen (29279, nr. 88)

Plas, C. van der (BBB)

35 925 VI, nr. 106

Nader gewijzigde motie over aandacht besteden aan het op de juiste sterkte brengen en houden van de politie op het platteland

Uitgaande brief [02-12-2021] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 1053)

Dijk, J.J. van (SP)

32 317, nr. 730

Motie over actief met gelijkgestemde lidstaten stappen zetten om tot een gezamenlijk asielbeleid te komen

Uitgaande brief [03-06-2022] - TK Europees Asiel- en Migratiepact (32317, nr. 761)

Dijk, J.J. van (SP)

35 925 VI, nr. 66

Gewijzigde motie over niet langer hanteren van een zinledig formulier zonder rechtswaarde als voorwaarde voor een verblijfsvergunning aan na de asielprocedure geboren kinderen

Uitgaande brief [14-03-2022] - TK Uitvoering Motie Van Dijk (SP) (19637, nr. 2833)

Dijk, G.J. van (PvdA)

19 637, nr. 2802

Motie over Vreemdelingenbeleid constaterende dat er sprake is van te veel incidenten in het openbaar vervoer rondom Ter Apel, Zwolle en Emmen, en ov-personeel zelfs door geweld en intimidatie thuiszit.

Uitgaande brief [24-12-2021] - TK De aanpak van overlast in het openbaar vervoer rondom Ter Apel, Zwolle en Emmen (19637, nr. 109)

Heerema, R.J. (VVD)

24 577, nr. 182

Motie over het onderscheid tussen risicovolle en risicoarme kansspelen verankeren

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Nispen, M. van (SP); Kathmann, B. (PvdA)

24 557, nr. 183

Motie over gepersonaliseerde advertenties na bezoek van gokwebsites tegengaan

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Kathmann, B. (PvdA)

24 577, nr. 184

Motie over onderzoeken in hoeverre jongeren door de coronamaatregelen zijn gaan gokken

Uitgaande brief [17-03-2022] - TK Uitvoering moties kansspelen op afstand over reclame waarschuwende tekst en deelname door jongeren tijdens corona (35788, nr. U)

Nispen, M. van (SP)

24577, nr. 186

Motie over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Nispen, M. van (SP)

24577, nr. 187

Motie over online aanbieders van kansspelen verplichten consumenten te wijzen op verslavingszorg en het bestaan van het Centraal register uitsluiting kansspelen (CRUKS)

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Kuik, A. (CDA)

24577, nr. 189

Motie over instellen van maximale speellimieten bij online kansspelen door deelnemers zelf vastleggen in de wet

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Bikker, M. (Chr. Unie)

24577, nr. 190

Motie over in regelgeving vastleggen dat online gokreclames aan dezelfde venstertijden moeten voldoen als gokreclames op televisie en radio

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Kuik, A. (CDA); Michon-Derkzen. I. (VVD)

34 763, nr. 18

Motie ingediend over het bestuursrechtelijk instrumentarium van burgemeesters bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [31-05-2022] - TK Afdoening motie van de leden Michon-Derkzen en Kuik over de bestuurlijke aanpak (29911, nr. 351)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

29 628, nr. 1056

Motie ingediend over de onafhankelijkheid en rolzuiverheid in een nieuw onderzoek beter borgen

Uitgaande brief [18-02-2022] - TK Motie nr. 1056 (29628) inzake nieuw dan wel aanvullend onderzoek naar zelfdoding undercoveragent (29628, nr. 1070)

Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1060

Motie ingediend over een structurele monitoring van de hervorming van de Landelijke Eenheid

Uitgaande brief [30-06-2022] - TK Beleidsreactie eindadvies commissie Schneiders (29628, nr. 1101)

Nispen, M. van (SP)

36 029, nr. 1

Motie ingediend over over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Heerema, R.J. (VVD)

36 029, nr. 2

Motie ingediend over loterijen toestaan de huidige waarschuwende tekst te hanteren bij hun wervings- en reclameactiviteiten

Uitgaande brief [17-03-2022] - TK Uitvoering moties kansspelen op afstand over reclame waarschuwende tekst en deelname door jongeren tijdens corona (35788, nr. U)

Nijboer, H. (PvdA); Nispen, M. van (SP)

36 029, nr. 3

Motie ingediend over ervoor zorgen dat zelfbeperkende maatregelen daadwerkelijk zelfbeperkend werken

Uitgaande brief [21-04-2022] - TK Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie moties (24557, nr. 194)

Klaver, J.F. (Groen links); Piri, K. (PvdA)

36 045, nr. 12

de motie over met spoed ruime opvangcapaciteit in Nederland voorbereiden

Uitgaande brief [08-03-2022] - TK Opvang vluchtelingen uit Oekraïne (36045, nr. 2823)

Bergkamp, V.A. (D66)

28345, nr. 246

Motie ingediend over onafhankelijk onderzoek naar psychisch geweld

Uitgaande brief [03-06-2022] - TK Aanbieding onderzoeksrapport Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten (28345, nr. 257)

Nispen, M. van (SP); Bikker, M. (Chr. Unie)

35 764, nr. 14 (gewijzigd)

Motie ingediend over tweejaarlijks inzicht in knelpunten waar bestuursorganen die een verminderd beroep doen op bijstand van het Landelijke Bureau Bibob tegenaan lopen

Uitgaande brief [21-06-2022] - TK Uitvoering moties bij wetsvoorstel tweede tranche Wet Bibob (35764) (35764, nr. 19)

Nispen, M. van (SP); Sneller, J.C. (D66)

35 764, nr. 15

Motie ingediend over onderzoeken of betrokkenen voldoende inzage krijgen in de door een bestuursorgaan gebruikte informatie

Uitgaande brief [21-06-2022] - TK Uitvoering moties bij wetsvoorstel tweede tranche Wet Bibob (35764) (35764, nr. 19)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

21501-20-1786

Motie ingediend over in EU verband aandringen op een gecoördineerde aanpak ter voorkomen en bestrijding van mensenhandel en bescherming van vluchtelingen,

Uitgaande brief [04-04-2022] - TK Verslag van de ingelaste JBZ-Raad van 28 maart 2022 (36045, nr. 757)

Sjoerdsma, S.W. (D66)

21501-20-1764

Motie ingediend over een doorbraak forceren op het gezamenlijk Europees asielbeleid

Uitgaande brief [03-06-2022] - TK Europees Asiel- en Migratiepact (32317, nr. 761)

Haga,W.R. van (Groep-Van Haga); Ephraim, O. (Groep-Van Haga)

31 477, nr. 71

Motie ingediend Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Uitgaande brief [26-04-2022] - TK Aanpak georganiseerde criminaliteit op hoofdlijnen (29911, nr. 348)

Michon-Derkzen. I. (VVD); Werf, H, van der (D66)

31 015, nr. 249

Motie ingediend over minimaal tweemaal per jaar informeren over het aantal plankzaken en de afspraken daarover

Uitgaande brief [10-05-2022] - TK Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche (29628, nr. 56)

Molen, H. van der (CDA)

29 398, nr. 991

Motie over een actieplan voor handhaving van het verbod op lachgas in het verkeer

Uitgaande brief [15-06-2022] - TK Handhaving op lachgasgebruik in het verkeer (29398, nr. 1006)

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt)

31 839, nr. 823

Motie ingediend over een mogelijkheid tot herziening bij lopende uithuisplaatsingen

Uitgaande brief [03-06-2022] - TK Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (31066, nr. 1027)

Sjoerdsma, S.W. (D66)

35 570 VI, nr. 127

Motie over waarin de regering verzocht wordt een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de vermeende beïnvloeding van het Koninklijk Huis in de strafzaak Poch, TK 2020-2021, Kamerstukken II, 35 570 VI, nr. 127.

Uitgaande brief [20-06-2022] - TK Rapport Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch (35925 VI, nr. 153)

Dijk, J.J. van (SP); Kuik, A. (CDA); Valstar, P. (VVD)

19637, nr. 2802

Motie over de veiligheid in het OV rond Ter Apel, Zwolle en Emmen te waarborgen

Uitgaande brief [24-12-2021] - TK De aanpak van overlast in het openbaar vervoer rondom Ter Apel, Zwolle en Emmen (19637, nr. 109)

Nispen, M. van (SP); Staaij, C.G. van der (SGP)

35 925-VI, nr. 62

Motie over geen beroep doen op verjaringstermijnen bij rechtszaken rond binnenlandse adopties

Uitgaande brief [10-06-2022] - TK Voortgang interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand en adoptie (31265, nr. 104)

Tabel 124 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

MVenJ heeft toegezegd de bepaling die de mogelijkheid biedt tot het opheffen van het college van afgevaardigden te schrappen, als na de evaluatie de waarde van het voortbestaan is gebleken. (T01567)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] - Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

De minister voor Rechtsbescherming informeert de Kamer in het najaar van 2022, bij brief over de benoemingen in de rechtspraak.

MVenJ heeft toegezegd om de wet herziening ten nadele vijf jaar na inwerkingtreding te evalueren. (T01696)

Parlementaire Agenda punt [26-03-2013] - Plenair debat Wetsvoorstel 32 044 Wet hierziening ten nadele

Wegens het ontbreken van de toepassing van de regeling in de praktijk, is het niet mogelijk om die toepassing te evalueren.

MVenJ heeft toegezegd dat na de herziening van het Wetboek van Strafvordering het Wetboek van Strafrecht zal worden bezien op de aanwezigheid van obsolete bepalingen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012

Hierover zal de Kamer na de voltooiing van de herziening van het Wetboek van Strafvordering nader worden geinformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren afhandeling Kowsoleea-zaak

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] - Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Sr. en de Wegenveerkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv., De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

De zaak Kowsoleea betreft een langlopend (civiel) juridisch conflict. Op 28 mei 2018 is een stuitingsbrief ontvangen. Vanwege deze brief is van verjaring nog geen sprake, zij het dat een deel van de vordering al eerder verjaard was. Uitgaande van de stuitingsbrief van 28 mei 2018 zou de vordering op 28 mei 2023 verjaren (behoudens hernieuwde stuiting). Na verjaring van de zaak zal de Kamer worden geïnformeerd.

MVJ heeft toegezegd dat hij aan de eisen van de Kamer wil voldoen wat betreft uitgebreide informatievoorziening door elke geannoteerde agenda over de stand van zaken van de richtlijnen te berichten, ook als de richtlijnen niet zijn geagendeerd voor de JBZ-Raad, zodat desgewenst daarover kan worden gesproken in de AO's JBZ-Raad.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] - Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures

Dit is een doorlopend punt van aandacht in de geannoteerde agenda's voor de JBZ-Raad, zo lang de besprekingen over het EU-wetgevingspakket «waarborgen in strafrechtelijke procedures» gaande zijn.

MVenJ zegt toe de wetswijziging na vijf jaar te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] - Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

De evaluatie staat op de onderzoeksprogrammering van het WODC voor 2022. De resultaten worden in Q1 2023 verwacht. De Kamer wordt hierover geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de ontwikkeling van het aantal IVS-en mee te nemen in het kader van de evaluatie van de (wet) raadsman bij het politieverhoor.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] - GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie (Volkskrant, 18 april 2016)

De wetsvoorstellen ter implementatie en inbedding van het recht op toegang tot een raadsman in strafprocedures (34 157 en 34159) zijn op 1 maart 2017 in werking getreden. In het kader van de evaluatie van beide wetten wordt de ontwikkeling van het aantal IVS-en meegenomen. Vooruitlopend op de evaluatie van de wet worden deze aantallen ook in de lange-termijnmonitor Raadsman bij politieverhoor meegenomen. Op 12 juli 2021 heeft de MRb de tweede en meest recente WODC-monitor aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitkomsten van deze monitor zijn inmiddels besproken met de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit deze monitor komt als belangrijkste aandachtspunt naar voren dat de vergoedingen voor verhoorbijstand mogelijk niet in alle gevallen toereikend zijn. Dit punt wordt betrokken bij de lopende stelselvernieuwing rechtsbijstand. Als daar aanleiding toe bestaat zal de Tweede Kamer hierover op de gebruikelijke momenten, zoals in de tweejaarlijkse voortgangsrapportages, worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de Zelhem-casus en daarbij de Kamervragen over dit onderwerp mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Op 27 juni is in antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg de toezegging gespecificeerd (de Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk zodra de stand van het strafrechtelijk onderzoek dat toelaat geïnformeerd, waarbij de beantwoording van de vragen van het lid Van Toorenburg wordt betrokken). De zaak stond in september gepland voor een pro forma (pf) zitting.

MVenJ heeft toegezegd dat de implementatiewetgeving voor de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers in 2019 zal worden geevalueerd.

Uitgaande brief [28-10-2016] - TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid

De Kamer zal hier middels een brief in November over worden geinformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd Artikel 172b gemeentewet mogelijk schrappen twee jaar na inwerkingtreding Jeugdwet (31.467) (T01774)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] - Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn over de resultaten van de tussenevaluatie Jeugdwet geïnformeerd. Mede op basis hiervan is het actieprogramma Zorg voor de Jeugd gelanceerd. Of artikel 172 gemeentewet kan worden geschrapt wordt meegenomen in de gesprekken met BGM’s, daarnaast wordt nagegaan of het mogelijk is om te bezien hoe vaak dit artikel wordt gebruikt. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied zal de Kamer nader geïnformeerd worden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd vier jaar na inwerkingtreding het protocol van de werking van het protocol te evalueren

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] - Plenair debat 34 235 Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (R2053)

Het evaluatie onderzoek is gepland voor het najaar 2022 en voorjaar 2023.

MVenJ zegt toe bij de wetsevaluatie (amendement 34 518, 11) aandacht te besteden aan mogelijke onnodige juridisering.

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] - Plenair debat 34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

Op 1 januari 2018 is de wet in werking getreden. Dit houdt in dat de wet voor 1 januari 2023 dient te worden geëvalueerd. In die evaluatie zal aandacht worden besteed aan mogelijke juridisering als gevolg van deze wet. De Kamer wordt na de wetsevaluatie in 2023 geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe de wet 5 jaar na haar inwerkingtreding te evalueren en daarbij te betrekken 1. de premiestijging van de WA-verzekering t.g.v. de wetswijziging 2. of het passend is om in uitzonderlijke gevallen hogere bedragen voor affectieschade toe te kennen, dan nu voorzien.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] - Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

Conform toezegging zal deze wet geëvalueerd worden 5 jaar na de inwerkingtreding (1/1/2019).

De minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in overleg te treden met de politie en het OM over de uitkomsten van het onderzoek over de toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging in het algemeen en in het bijzonder over de aanbevolen verbeteringen van de huidige praktijk. Voor zover op basis van dat overleg verbeteringen worden geïmplementeerd zal de minister na twee jaar bezien in welke mate de nu voorgestelde verbeteringen hebben bijgedragen aan de optimalisering van de praktijk.

Uitgaande brief [26-07-2017] - TK Aanbieding rapport De toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging

Er wordt invulling gegeven aan deze toezegging. Uw Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Hoekstra (CDA), toe dat hij de bevoegdheid tot insluitingsfouillering zal monitoren en afhankelijk van de aantallen ook evalueren.

Parlementaire Agenda punt [13-05-2014] - Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33 112 Verruiming fouilleerbevoegdheden

de Kamer wordt in het najaar van 2022 geinformeerd.

MRb zegt de Kamer toe in de uitwerking van de resultaten van de commissie Van der Meer, de bijzonder curator mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] - Wetgevingsoverleg Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS/VenJ

De bijzondere curator valt onder de reikwijdte van de Motie-Klaveren en Ploumen, Kamerstukken II, 28362, nr. 44 en de Motie-Van Nispen en Azarkan, Kamerstukken II, 31 753, nr. 239, waarin de regering wordt verzocht voorbereidingen te treffen om uitvoering te geven aan advies commissie-Van der Meer.

MRJ zegt toe DJI te verzoeken om (a) in het jaarverslag van DJI in te gaan op het aantal incidentenmeldingen en de lessen die hieruit getrokken zijn, en (b) in de jaarlijkse publicatie den DJI in getal in te gaan op de incidentmeldingen en de trends die hieruit af te leiden zijn.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] - VAO Gevangeniswezen

In 2018 is deze toezegging gestand gedaan met aandacht voor incidenten in de publicatie van ‘DJI in getal’. Vanaf 2019 verschijnt dit rapport niet meer; er wordt momenteel bezien op welke alternatieve wijze aan de toezegging tegemoet wordt gekomen. De Kamer wordt nader geïnformeerd als er een alternatief is gevonden. Momenteel worden de incidentmeldingen opgenomen in een bijlage van de jaarverslagen van DJI.

MV&J zegt de Kamer toe in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering een procedure op te nemen opdat informatie waarvoor een beroep bronbescherming wordt gedaan, in een strafrechtelijk onderzoek niet beschikbaar komt (verzegeld wordt), voordat de rechter daarover een beslissing heeft genomen

Parlementaire Agenda punt [30-01-2018] - Plenair debat 34 032 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

De versie van dit wetsvoorstel die aan de Raad van State is gezonden is inmiddels openbaar.”

Mrb zegt de Kamer toe bij de evaluatie van de Wfz in ieder geval in te gaan op: - de effectiviteit en mogelijke neveneffecten van de regeling weigerende observandi en - de behandeling van verzoeken om een machtiging onder die regeling door de penitentiaire kamer

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK. d.d. 15 en 16 januari 2018

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. Inwerkingtreding vindt gedeeltelijk plaats op 1-1-2019 en gedeeltelijk op 1-1-2020. De Kamer wordt na de evaluatie van de Wfz in 2024 geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer begin 2020 te berichten over de resultaten van de voorlichting aan politiemedewerkers en officieren van justitie over de (juridische) mogelijkheden om handpalmafdrukken af te nemen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2018] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Het is het streven om de Kamer in het laatste kwartaal van 2022 te informeren.

De minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Van Bijsterveld, toe de Kamer op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het EHRM op het gebied van het overgangsrecht, met gevolgen voor strafzaken waarin wat de verjaringsregeling betreft overgangsperikelen spelen. (T01614)

Parlementaire Agenda punt [06-11-2012] - Plenair debat 32 890 Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

Zodra er zich ontwikkelingen voordoen in de rechtspraak van het EHRM op het gebied van het overgangsrecht, met gevolgen voor strafzaken waarin wat de verjaringsregeling betreft overgangsperikelen spelen, zal uw Kamer worden geïnformeerd.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Bikker en Strik, toe het gebruik en de effectiviteit van de regeling voor weigerende observandi, inclusief de jurisprudentie daaromtrent en de behandeling door de penitentiaire kamer, te evalueren. In aanloop naar de evaluatie van de wet zullen een of twee veelbelovende alternatieve of aanpalende maatregelen worden uitgewerkt, zodat bij de wetsevaluatie een integrale discussie kan worden gevoerd Toezegging Evaluatie Wfz (32398) (T02559)

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] - Gezamenlijke Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 399, 31 996, 32 398

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. De inwerkingtreding vindt gedeeltelijk op 1-1-2019 en gedeeltelijk 1-1-2020 plaats. De Kamer wordt in 2024 (na de evaluatie)geïnformeerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid zegt, naar aanleiding van de vragen van de leden Duthler (VVD) en Postema (PvdA), toe de Kamer tijdig te informe-ren wanneer zich de situatie gaat voordoen dat er een voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het EOM op de JBZ-agenda gaat komen (33.709) (T02568)

Parlementaire Agenda punt [03-04-2018] - Plenair debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM (Europees Openbaar Ministerie)

De Eerste Kamer is onder meer door middel van een BNC-fiche op 19 oktober 2018 ( 22 112, 2707) geïnformeerd over de Mededeling van de Commissie met betrekking tot de mogelijke uitbreiding van het mandaat van het EOM. Op dit moment valt er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe dat hij de situatie in de arrondissementen Gelderland en Overijssel over vijf jaar opnieuw evalueert in het kader van de herziening gerechtelijke kaart T02619

Uitgaande brief [24-09-2018] - Beantwoording vragen naar aanleiding van de Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

Actie is toegezegd in de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart die op 16 april 2018 aan de Tweede Kamer is gezonden. Inventarisatie wordt in 2022 uitgevoerd d.m.v. stellen van vragen aan de rechtbanken Overijssel en Gelderland en het Parket Oost-Nederland.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe dat hij de AMvB met de lijst met misdrijven waarvoor de hackbevoegdheid ook gaat gelden naast de door de wet aangewezen misdrijven, niet zal wijzigen voordat de wetsevaluatie, die na twee jaar uitgevoerd zal worden, heeft plaatsgevonden en is behandeld in de beide Kamers der Staten-Generaal. Wanneer er na de evaluatie een voornemen is om de AMvB te wijzigen, dan wordt dat voornemen gedeeld met beide Kamers.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2016] - Behandeling Wetsvoorstel computercriminaliteit III 34 372

De evaluatie van de Wet Computercriminaliteit III wordt na de zomer aangeboden aan de Kamer.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Sent (PvdA) en Strik (GroenLinks), toe dat bij de evaluatie van de wet over twee jaar bekeken zal worden hoe het systeemtoezicht achteraf door de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft gewerkt.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] - Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank

Hoe het systeemtoezicht achteraf door de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft gewerkt wordt meegenomen in de evaluatie van de wet CCIII. Twee jaar na inwerkingtreding en is nu gaande. De wet CCIII is 1 maart 2019 in werking getreden.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Andriessen (D66), Bikker (ChristenUnie) en Wezel (SP), toe dat hij zal verkennen welke behoefte er bestaat bij andere gerechten, zoals de maritieme kamer bij de rechtbank Rotterdam en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, om volledig Engelstalige procedures te hanteren.T02672

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Wordt meegenomen in het kader van de evaluatie van de wet Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam die medio 2024 zal plaatsvinden.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Andriessen (D66), Duthler (VVD) en Lokin-Sassen (CDA), toe dat financiële meevallers bij de rechtspraak door het NCC(A) besteed zullen worden aan een eventuele verlaging van de griffierechten of aan de rechtspraak, en niet ten bate komen van de Justitie-begroting.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Kamer zal worden geïnformeerd bij de evaluatie van de wet Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam die medio 2024 zal plaatsvinden..

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Duthler (VVD), toe dat hij over vijf jaar de werking van de wet NCC zal evalueren. Daarbij zal de differentiatie van griffierechten worden meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Evaluatie medio 2024.

MRb zegt toe te komen met een wetsvoorstel voor budgetneutrale verlaging van de griffierechten zoals voorgesteld in zijn brief van 15 november 2018.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] - Algemeen overleg Rechtspraak

Wet is gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2021, 507) en in werking getreden op 1 januari 2022.

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de editie van de lange termijn monitor Raadsman bij politieverhoor. De minister heeft toegezegd dat deze in 2020 aan de TK zal worden gestuurd, zo mogelijk al in de eerste helft van 2020.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Op 12 juli 2021 heeft de MRb de tweede en meest recente WODC-monitor aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitkomsten van deze monitor zijn inmiddels besproken met de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit deze monitor komt als belangrijkste aandachtspunt naar voren dat de vergoedingen voor verhoorbijstand mogelijk niet in alle gevallen toereikend zijn. Dit punt wordt betrokken bij de lopende stelselvernieuwing rechtsbijstand. Als daar aanleiding toe bestaat zal de Tweede Kamer hierover op de gebruikelijke momenten, zoals in de tweejaarlijkse voortgangsrapportages, worden geïnformeerd.

De minister van J&V zegt toe een overzicht van de additioneel in private en politielabs uit te voeren forensische onderzoeken aan de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [31-10-2019] - Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

Additioneel onderzoek in private en politielabs is onderdeel van de visie op forensisch onderzoek. Het realiseren van de visie is alleen mogelijk met extra middelen: deze middelen zijn vanaf 2022 beschikbaar (oplopend tot structureel 30 mln. i.h.k.v. ondermijning). De Kamer wordt de komende periode over de voortgang geïnformeerd door middel van de voortgangsbrieven ondermijning (zie brief 26 april jl. bijlage I voor een overzicht van de plannen voor 2022).

SJenV zegt in AO 7/11-2019 toe de Kamer na afloop van de pilot LVV te informeren.

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

De pilot is verlengd tot eind 2022

MRB zegt de Kamer toe dat de hoogte van de eigen bijdrage niet de sluitpost zal worden bij de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als er tegenvallers zijn op andere terreinen zal de eigen bijdrage niet telkens opgehoogd moeten worden

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Deze toezegging heeft de doorlopend aandacht van het programma Stelselvernieuwing Rechtsbijstand.

MRb zegt toe de Kamer voor de zomer te informeren of het mogelijk is om jaarlijks een overzicht kunnen geven over de lopende initiatieven over surveillancetechnieken.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Zou voor de zomer 2022 meegenomen worden in de brief aan de TK over een in te voeren algoritmeregister. In afstemming met DGPenV en het AI-team. BZK is nog bezig met de brief en in het laatste concept is de toezegging verwerkt.

MJenV zegt toe bij de volgende geannoteerde agenda in te gaan op het idee van het lid Van Nispen van een zwarte lijst van bedrijven die veroordeeld zijn voor milieucriminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2019] - Commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

In december 2021 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht gepubliceerd (opvolging huidige Richtlijn 2008/99/EG). Dit is een mogelijk traject om te komen tot regelgeving voor het maken van een zwarte lijst. Deze mogelijkheid wordt in Brussel verkend.

MJenV zal begin 2020 in het kader van de indigo-aanpak in gesprek gaan met de reclassering en het OM en de Kamer daarover informeren

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

De gesprekken met OM, politie en reclassering over de controle op gegevensdragers zijn nog gaande. Over dit thema zal ook een kennistafel worden georganiseerd.

MRb zal naar aanleiding van de motie Buitenweg de resultaten van het onderzoek eind 2020 naar de kamer sturen

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

In het kader van het onderzoeksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis is een onderzoek aanbesteed dat ziet op verbetering van (vroeg-)signalering van kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg. In dit onderzoek wordt specifiek aandacht besteed aan signalering van seksueel misbruik. De Kamer wordt eind 2022 over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd.

De evaluatie van het nieuwe screeningsinstrumentarium komt periodiek terug in het Halfjaarbericht. Er zullen ook audits en steekproeven komen. De MJenV komt in de toekomst in een brief daar op terug.

Parlementaire Agenda punt [27-01-2020] - Wetgevingsoverleg 35 170 Screening ambtenaren van politie en politie-externen + 35 065 Wijzigingswet meldkamers

29-7-2022 van toepassing: De wet is aangenomen in de EK en momenteel wordt gewerkt aan de onderliggende AMvB. Uw Kamer wordt geïnformeerd over de evaluatie wanneer de wet inwerking is getreden en evaluatie mogelijk wordt.

De minister JenV zal het gesprek aangaan met de providers, zoals bijvoorbeeld degenen die Instagram beheren, over de weerbaarheid van jongere gebruikers en de vraag wat deze partijen doen om gebruikers weerbaar te maken en die gebruikers te wijzen op onverwachte en ongewilde effecten.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Aan het CCV is gevraagd een traject te ontwikkelen dat moet leiden tot een beleidsadvies. Dit traject wacht op financiering. De Kamer wordt hierover nader geïnformeerd.

Minister JenV zegt de Kamer een brief toe over het in de praktijk benutten van het afnemen van handpalmafdrukken, waarbij ook wordt gekeken naar de delicten waarbij dat passend is.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Er wordt invulling gegeven aan deze toezegging. Uw Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

MRb zal bestuderen of er vooruitlopend op een meldvoorziening ruimte is om criteria van het arrest van de HR in het BW op te nemen (indien dit niet Europees gebeurt)

Parlementaire Agenda punt [12-02-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief internetpesters aangepakt

Navraag bij andere lidstaten vindt nog plaats.

SJenV zegt toe te trachten met de Kamer na het meireces 2020 de resultaten te delen van de resultaten van de pilot versnellen Nigeriaanse asielzaken en mogelijk af te zien van de Dublinclaim

Uitgaande brief [10-03-2020] - TK Schriftelijke reactie op resterende vragen gesteld tijdens het AO Vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 13 februari 2020

De feitelijke start van de pilot heeft als gevolg van de Corona maatregelen nog niet kunnen plaatsvinden i.v.m. het opschorten van het asiel- en terugkeerproces. Het asielproces is inmiddels weer opgestart, tweemaandelijks wordt bezien of de pilot alsnog kan starten.

De minister van J&V zegt toe dat de beleidsreactie op de rapportage van de procureur-generaal ingaat op de vraag of er minder verzet is tegen strafbeschikkingen louter vanwege de strafmaat

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

De rapportage van PG bij de Hoge Raad zal naar verwachting in augustus 2022 worden uitgebracht en wordt voorzien van een beleidsreactie zo spoedig mogelijk daarna aan de TK gezonden.

MinRb zegt de Kamer toe dat als die regeling rond is en het verwijzingsportaal bankgegevens is opgezet, hij serieus zal kijken naar aansluiting door de deurwaarders.

Parlementaire Agenda punt [11-05-2020] - WGO Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) + Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

In de concept beantwoording van Kamervragen (paminco 111841) is een update opgenomen van hoe het staat met de verkenning en beoordeling of uitbreiding van instanties die het Verwijzingsportaal Banken kunnen bevragen proportioneel en wenselijk is, en die worden betrokken bij de doorontwikkeling van het VB in 2023. Indien de gerechtsdeurwaarders en de overige banken in de toekomst ook worden aangesloten op het portaal, zullen de verzoeken, net zoals bij de Service e-VOI van de SNG, via een centraal loket lopen. Dat betekent dat het nog even zal duren en daarop niet eerder zicht is dan begin 2023. Voorstel om toezegging brief aan te houden tot 21-12-2022

SJenV zegt in uitgaande brief 16/6-2020 toe ernaar te streven de Kamer in het laatste kwartaal van 2020 te informeren over de resultaten van de pilot Terugkeerspoor

Uitgaande brief [16-06-2020] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen

De Kamer wordt naar verwachting in Q3 2022 geïnformeerd

MJenV zegt toe in de tweede helft van het volgende jaar antwoord te zullen geven op de vraag of de bestuurlijke aanpak van providers, die niet zorgen voor het verwijderen van antisemitische content of andere hate speech, waardoor een centrale autoriteit een boete oplegt krijgen, werkt.

Parlementaire Agenda punt [01-07-2020] - Initiatiefnota «Over een effectievere aanpak van antisemitisme»

De toezegging wordt zo geïnterpreteerd dat bezien wordt of de bestuursrechtelijke aanpak van OKM en TI effecten blijkt af te werpen en of het aanbeveling verdient om deze aanpak ook uit te breiden naar andere vormen van content. Op dit moment is een kwartiermaker bezig om een bestuursrechtelijke autoriteit in te richten. Deze zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 gaan werken. De eerste serieuze evaluatie zal niet eerder dan in 2024 geëffectueerd kunnen worden.

SJenV zegt in uitgaande brief 1/7-2020 toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over aanscherping van het openbare ordebeleid

Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning

De Kamer wordt naar verwachting in september 2022 geïnformeerd

SJenV zegt de Kamer toe, naar aanleiding van vragen van de Stienen (D66) en Vos (PvdA), om bij de aan de Tweede Kamer toegezegde inventarisatie van de inspanningen van de andere EU-lidstaten om tijdige beslissingen bij asielzaken te bevorderen ook, voor zo ver het mogelijk is, met de andere EU-lidstaten te vergelijken wat de gevolgen zijn van de tijdelijke verlenging van de beslistermijn op de behandeling van asielzaken. (T02987)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2020] - Plenaire behandeling Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De commissie heeft besloten te status van deze toezegging als openstaand te registreren. Bezien wordt hoe deze toezegging het beste gestand gedaaan kan worden.

SJenV zegt de Kamer in debat op 23/6-2020 , naar aanleiding van vragen van de leden van Doornhof (CDA), Karimi (GroenLinks), Kox (SP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van Rooijen (50PLUS), toe het voorstel voor Rijkswet inperking gevolgen Brexit, zodra aangenomen, te contrasigneren en zal de wet in werking laten treden zodra blijkt dat het terugtredingsakkoord de rechten van de Nederlanders in het VK niet voldoende waarborgt, en zal zodra een motie in de Tweede Kamer wordt aangenomen over de inwerkingtreding hier snel en zorgvuldig over oordelen. (T02983)

Parlementaire Agenda punt [23-06-2020] - Plenair debat iz Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet

Inwerkingtreding van de wet is nog niet aan de orde

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rooijen (50PLUS), toe te kijken of er, naast de huidige informatievoorzieningen, er nog andere mogelijkheden zijn om met name kwetsbare groepen, zoals ouderen, voor te lichten over het voorstel voor Rijkswet inperking gevolgen Brexit (T02984)

Parlementaire Agenda punt [23-06-2020] - Plenair debat iz Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet

Inwerkingtreding van de wet is nog niet aan de orde

MRb zegt de Kamer toe bij de evaluatie van doeltreffendheid en de effect van het tegengaan van huwelijkse gevangenschap ook de positie van kinderen mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [09-11-2020] - Wetgevingsoverleg Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

De Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap ligt nog in de Eerste Kamer. Deze toezegging wordt betrokken bij de evaluatie die binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet aan de Tweede Kamer wordt verzonden.

MRb zegt de Kamer toe om, als bij het onderzoeken of huwelijkse uitbuiting beter kan worden aangepakt door het onder te brengen bij de definitie van mensenhandel de conclusie is dat dit niet gaat helpen, uit te zoeken wat dan wel kan helpen

Parlementaire Agenda punt [09-11-2020] - Wetgevingsoverleg Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

In samenspraak met ketenpartners en wetenschappers wordt verkend of en, zo ja, hoe een wijziging van de strafbaarstelling van mensenhandel (artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht) zou kunnen bijdragen aan de bestrijding van handel in en uitbuiting van mensen, en het profiteren daarvan. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het kabinet een traject zal starten om artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht te moderniseren om vervolging van daders te verbeteren. In dit traject zullen ook de vragen rondom huwelijkse uitbuiting betrokken worden.

MRb zegt de Kamer toe dat 128, lid 6 Wet op de rechterlijke organisatie naar analogie zal worden toegepast als het gaat om aanwijzingen richting het Openbaar Ministerie bij een verbodsverzoek in civielrechtelijke zin (toepassing artikel 2:20 BW).

Parlementaire Agenda punt [05-10-2020] - Wetgevingsoverleg inbreng verslag Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruimingvan de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Dit is een motie voor het geval de MJenV diens bevoegdheid inzet om het Openbaar Ministerie een aanwijzing te geven op basis van de Wet op de rechterlijke organisatie. Dus een motie over een situatie die zich nog niet heeft voorgedaan.

MinSZW zegt in WGO 12/11 toe de Kamer (samen met SJenV) te informeren over de uitkomst van de consultaties naar aanleiding van de taaleis B1 ten behoeve van naturalisatie

WGO 12 november 2020

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar nader geïnformeerd

SJenV zegt toe ook bij andere ministeries in te zetten voor de chatfunctie voor slachtoffers van mensenhandel (n.a.v. rapport NRM)

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Zelfde stavaza als voorheen. Toezegging wordt afgedaan na afronding onderzoek. Naar verwachting is het onderzoek in augustus 2022 afgerond

MJenV zegt toe een brief te sturen over de verruiming van de kroongetuigen-regeling.

Parlementaire Agenda punt [05-11-2020] - Notaoverleg Georganiseerde criminaliteit/Ondermijning/Rechtspraak/Strafrechtketen

Momenteel wordt bezien op welke wijze invulling wordt gegeven aan de volgende passage uit het coalitieakkoord: «Zware criminelen worden effectiever opgespoord en vervolgd, bijvoorbeeld door het verbeteren van de kroongetuigenregeling (...)» Het voorwerk dat hierover in de afgelopen jaren is verricht wordt hierin betrokken. Uiterlijk in oktober 2022 wordt de Kamer geïnformeerd.

SJenV zegt de Eerste Kamer een afschrift toe van haar brief aan de Tweede Kamer inzake eventuele aanscherming van het beleid rondom het intrekken en verlenen van verblijfsvergunningen (35.210 VI) (T02992)

Uitgaande brief [26-10-2020] - Antwoorden vragen inzake mogelijke juridische belemmeringen bij intrekken verblijfsvergunning

De Kamer wordt naar verwachting in september 2022 geïnformeerd

MJenV zegt de Kamer toe bij een eventuele evaluatie van het wetsvoorstel, óók specifiek aandacht te besteden aan de voor de beveiligingsbranche.

Parlementaire Agenda punt [26-01-2021] - Behandeling van de Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

De behandeling van het wetsvoorstel in de EK staat gepland voor het najaar 2022. De toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van het wetsvoorstel.

MJenV zegt de Kamer toe onderzoek te laten verrichten naar geweld tegen journalisten.

Parlementaire Agenda punt [26-01-2021] - Behandeling van de Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

Het onderzoek is geagendeerd bij het WODC, en het onderzoek wordt uitgevoerd.

De MRb zegt toe het specifieke punt van de veroordeelde mensen in DJI echt specifiek mee te nemen in de evaluatie (De ggz-wetgeving bevat ook evaluatiebepalingen).

Parlementaire Agenda punt [10-12-2020] - Notaoverleg Gevangeniswezen en tbs

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, De evaluatie vindt binnen 5 jaar en na 10 jaar plaats. De kamer wordt tzt (2024) geïnformeerd.

De MRb zegt de Eerste Kamer toe dat er in het traject omtrent de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt meegenomen of er in plaats van een limitatieve opsomming met betrekking tot de spreekgerechtigden op een zitting, kan worden volstaan met een algemeen materieel criterium. Dit criterium moet passend zijn binnen het kader van EU-regelgeving.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Dit punt wordt meegenomen in het traject v.d. modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

De MRb zegt de Eerste Kamer toe dat slachtoffers en nabestaanden door het OM goed geïnformeerd worden (met name bij het hoger beroep) over verzoeken tot wijziging van de voorwaarden voor tbs of PIJ-maatregel en worden adequaat opgeroepen voor de TUL-zittingen, zodat zij het spreekrecht dat ze door de Wet uitbreiding slachtofferrechten krijgen, daadwerkelijk kunnen gaan uitoefenen.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Mogelijkerwijs meenemen in implementatie van WUS, dan wel mee laten lopen in het uitwerken van het bestuurlijk akkoord I&R in de tenuitvoerlegging. Voorzien voor eerste helft 2023.

De MRb zegt aan de Eerste Kamer een brief toe, naar aanleiding van de aangehouden motie van de SP (omtrent een onderzoek van de WODC naar een tweefasenproces), in gesprek te gaan met de ketenorganisaties met het oog op een kamerbrief over de vraag of, na het WODC-rapport uit 2013, gewijzigde inzichten zijn ontstaan over een tweefasenproces in het strafrecht. Ook zal onderzocht worden welke implicaties de invoering van een tweefasenproces zou hebben (met het oog op zware delicten).

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

De brief wordt in het najaar van 2022 verzonden.

De MRb zegt de Eerste Kamer toe de verwijzing in de Wet uitbreiding slachtofferrechten naar het artikel inzake minderjarigen (artikel 345, zesde lid, Sv), die worden uitgezonderd van de verschijningsplicht, op te nemen in de Verzamelwet JenV.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel in april 2021 aangenomen. De wet is gepubliceerd. Er is een implementatie-programma gestart in overleg met de ketenpartners. De WUS treedt in drie tranches in werking: op resp. 1 juli '22, 1 januari '23 en in de loop van '23.

De MRb zegt de Eerste Kamer toe dat er een evaluatie van de Wet uitbreiding slachtofferrechten wordt gehouden waarin er onder andere kostenaspecten van de wet aan de orde zullen komen.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Twee jaar na de inwerkingtreding van de wet. Verwacht in 2025.

MRb zegt toe de mogelijkheden voor meer gegevensbescherming in het bestuursrecht te bekijken en zal daarbij ook het artikel van de NTB 2021/62 betrekken (Van Nispen).

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

De artikelen die worden aangehaald worden bestudeerd en in overleg met bestuursrecht specialisten en in afstemming met andere departementen wordt gewerkt aan een antwoordbrief aan de Kamer. Hierbij zal ook de evaluatie van de UAVG, die deze zomer wordt afgerond, moeten worden betrokken.

MRb zegt toe de Kamer te informeren over de in de horizontale privacy agenda lagdrempelige voorziening (Ellian).

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

De inzet om onrechtmatige content aan te pakken is sterk afhankelijk van internationale verplichtingen en de inzet van een nieuw kabinet. In de voortgangsbrief horizontale privacy zal de komst van de laagdrempelige voorziening toegelicht worden.

MRb zegt een Kamerbrief toe na afloop van de gerechtelijke procedures AP (Ellian).

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

De gerechtelijke procedures van VoetbalTV (hoger beroep) en de KNLTB (beroep) zijn nog niet afgerond. Het is daarom nog onduidelijk wanneer een brief hierover kan worden geschreven.

SJenV zegt in uitgaande brief d.d. 15 juni 2021 toe de Kamer op een later moment te informeren over de mogelijkheid van gebruik van ECRIS-TCN (third country nationals) binnen de asielprocedure en in de aanpak van overlastgevers.

Uitgaande brief [15-06-2021] - TK Beleidsreactie Inspectierapport Vervolgonderzoek naar de aanpak van overlastgevende asielzoekers

De Kamer wordt geïnformeerd wanneer er ontwikkelingen zijn

MRb zegt de EK toe om, mocht het initiatiefvoorstel Kuiken uiteindelijk niet kunnen rekenen op een meerderheid in de EK, met de RvdR en het OM in overleg te gaan over een mogelijke versnelling van de nieuwe 2:20-procedure.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2021] - Wetsvoorstel 35366 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

De plenaire behandeling in de EK is op verzoek van de initiatiefnemers is aangehouden

SJenV zegt toe te (laten) onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de kwantitatieve inzet van lichtere toezichtmaatregelen te meten.

Uitgaande brief [08-07-2021] - TK Beleidsreactie ACVZ-advies Samen werken aan terugkeer

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

MJenV zegt de Kamer toe na inwerkingtreding in het regulier overleg met de rechtspraak de publicatie van uitspraken van de RC’s in overweging te geven. De EK wordt daarover geïnformeerd)

Parlementaire Agenda punt [23-03-2021] - Plenaire behandeling Initiatiefvoorstel 35 296 Wet handhaving kraakverbod (Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen)

Deze toezegging is in behandeling.

De MJenV zegt toe dat twee jaar na inwerkingtreding de wet wordt geëvalueerd.

Parlementaire Agenda punt [23-03-2021] - Plenaire behandeling Initiatiefvoorstel 35 296 Wet handhaving kraakverbod (Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen)

Het WODC heeft de taak op zich genomen om een monitoringmechanisme op te zetten, teneinde de evaluatie na twee jaar (na 1 juli 2024, aangezien de wet per 1 juli 2022 in werking zal treden) te vergemakkelijken. Er is een keus gemaakt uit drie offertes. De eerste klankbordgroepvergadering met de onderzoekers vindt op 14 januari a.s. plaats.De kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

SJenV zegt toe een externe auditcommissie op te richten die de totstandkoming van de MPP structureel toetst, vanaf 2022

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Beleidsreactie Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen (MPP)

De Kamer wordt naar verwachting in Q1 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe (onderdelen van) de MPP beschikbaar te stellen voor openbare inzage.

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Beleidsreactie Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen (MPP)

De Kamer wordt naar verwachting in Q1 2023 geïnformeerd

MJenV zegt toe de implementatie van de verbetermaatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen van de ARK nauwlettend te volgen en de Kamer nader te berichten over de verdere voortgang

Uitgaande brief [16-07-2021] - TK Voortgang toezegging en opvolging van de ARK aanbevelingen inzake cybersecurity grenstoezicht Schiphol

De Kamer wordt naar verwachting in september 2022 geïnformeerd

MJenV zegt toe dat de uitkomsten van het onderzoek dat in 2022 zal worden uitgevoerd door de Politieacademie naar de bekendheid van het Handelingskader gerapporteerd zullen worden aan de Kamer. Verder wordt hier jaarlijks een update van verstrekt aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [09-09-2021] - Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie

gaat mee in HJB december 2022

SJenV zegt toe de Kamer medio 2022 nader te informeren over het beleidskader voor de aanpak van mensensmokkel.

Uitgaande brief [20-09-2021] - TK Beleidsreactie Inspectierapport Opsporing Koninklijke Marechaussee; thema Mensensmokkel

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar geïnformeerd

MRb zegt de Kamer toe dat bij de evaluatie van de wet zal worden gekeken of een betere afspiegeling van vrouwen in raden van commissarissen doorwerkt in een betere afspiegeling van vrouwen in raden van bestuur.

Parlementaire Agenda punt [14-09-2021] - Plenaire behandeling 35628 Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen + MinOCW

Aan deze toezegging zal uitvoering worden gegeven bij de evaluatie van de wet, vijf jaar na inwerkingtreding. De wet is op 1 januari 2022 inwerking getreden. De evaluatie vindt plaats in 2027.

MJenV zegt toe de rol van particuliere beveiligers expliciet mee te nemen in de evaluatie van het taakstrafverbod.

Parlementaire Agenda punt [26-01-2021] - Behandeling van de Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

De MRb zegt toe met de KNB in gesprek te gaan over de opzet van een onderzoek naar de ‘staat van het notariaat’ en welke onderwerpen bij dat onderzoek betrokken kunnen worden.

Parlementaire Agenda punt [04-11-2021] - Commissiedebat Juridische Beroepen

Minister is in gesprek gegaan met de KNB over de opzet van een onderzoek naar de staat van het notariaat zoals toegezegd. Belangrijk thema is de toegang tot het notariaat, nader bepaald met een aantal deelonderwerpen. Dit onderzoek is eind juni 2022 aangemeld om door het WODC te worden ingepland en uitgevoerd.

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een opmerking van het lid Frentrop (FVD), om het aantal keren dat de bedenktijd wordt ingeroepen uiteindelijk ook te betrekken bij de tussentijdse evaluatie.

Parlementaire Agenda punt [16-03-2021] - Plenaire behandeling Wetsvoorstel Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35367)

Dit wordt betrokken bij de tussentijdse evaluatie.

De MJenV zegt toe om in het vervolgonderzoek van het WODC naar high impact crimes de volgende twee elementen mee te nemen: 1. inzicht in waarom delinquenten zich op een bepaalde manier ontwikkelen en daarbij aandacht te hebben voor sociaaleconomische en demografische kenmerken en 2. de kwalitatieve component.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2021] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding

Het WODC heeft dit onderzoek opgenomen in de programmering 2022. De verwachting is dat de Kamer eind 2023 over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd zal kunnen worden.

De MJenV zegt toe het projectplan implementatie wetsvoorstel seksuele misdrijven aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2021] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding

De betrokken organisaties zetten op dit moment verdere stappen om het wetsvoorstel binnen de eigen organisatie te implementeren

MJenV zegt toe dat er geen stappen tot samenvoegen van de NCRD en NCAB worden genomen alvorens deze zijn geëvalueerd. De insteek blijft dat het twee gescheiden posities zijn.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2021] - Begrotingsbehandeling MJenV

Voormalig MJenV heeft tijdens de vorige begrotingsbehandeling toegezegd dat er geen stappen tot samenvoegen van de NCRD en NCAB worden genomen alvorens deze zijn geëvalueerd. De insteek blijft dat het twee gescheiden posities zijn. Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Het EMM onderzoek is momenteel in de afrondende fase en zal begin 2022 worden gepubliceerd en tevens met uw Kamer gedeeld worden.

Uitgaande brief [20-12-2021] - TK Uitkomst APM-onderzoek naar asielzoekers die met onbekende bestemming vertrekken uit de opvang

Het EMM onderzoek heeft vertraging opgelopen en zal na de zomer gepubliceerd worden en tevens met uw Kamer gedeeld worden.

MJenV zegt de Kamer toe dat er naar aanleiding van een vraag van de heer Dassen een overzicht komt van de inzet van middelen voor cybersecurity of digitale veiligheid.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2021] - Commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity

Naar verwachting wordt de Kamer hier na de zomer over geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe dat er een antwoord op de vraag van het lid Leijten komt over hoe het precies zit met een onderraad, de verslaglegging daarvan en inzicht daarvan via de Wob.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2021] - Commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity

Naar verwachting wordt de Kamer hier na de zomer over geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe dat de Kamer nadere informatie ontvangt over de implementatie van de aanbeveling over cybersecurity op Schiphol (n.a.v. het ARK-rapport).

Parlementaire Agenda punt [01-12-2021] - Commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity

Conceptbrief wordt opgesteld. De Kamer wordt naar verwachting in september 2022 geïnformeerd

MRB zegt de Kamer toe voor het einde van het jaar een brief te sturen over videoconferentie in de rechtspraak

Parlementaire Agenda punt [30-09-2021] - Commissiedebat Rechtspraak

Op 11 april 2022 is een brief gestuurd over de structurele voorzieningen voor videoconferentie in het civiel recht en het bestuursrecht. N de zomer wordt de Tweede en Eerste Kamer nader bericht.

MRB zegt de Kamer toe voor de begrotingsbehandeling een brief te sturen over een hoogbeveiligde zittingslocatie ten noorden van de grote rivieren.

Parlementaire Agenda punt [30-09-2021] - Commissiedebat Rechtspraak

Bij brief van 7 juni jl. is de Kamer geïnformeerd dat de inzet erop is gericht over te gaan tot realisatie van een hoogbeveiligde rechtbank naast de PI Lelystad en dat de planvorming is gestart. Tevens is aangegeven dat mogelijk binnen de muren van de PI een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) wordt gerealiseerd. Binnen deze AIT wordt een aantal cellen gerealiseerd waar gedetineerden met een verhoogd of extreem vlucht- en maatschappelijk gevaar tijdens meerdaagse aaneengesloten zittingen veilig kunnen overnachten.

MRB zegt de Kamer toe om, als daar behoefte aan bestaat, een gesprek aan te gaan met de Friese rechtbanktolk die zijn werkzaamheden is gestopt

Parlementaire Agenda punt [30-09-2021] - Commissiedebat Rechtspraak

De betreffende Friese tolk is tevens de voorzitter van één van de acht beroepsorganisaties waar het departement minimaal 2x per jaar mee spreekt. Met alle beroepsorganisaties is op 30 mei jl. op ambtelijk niveau gesproken over de monitoring van de stelselherziening en de tarieven van tolken en vertalers.

MRB zegt de Kamer toe om in het najaar van 2022 een brief te sturen over benoemingen bij de rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [30-09-2021] - Commissiedebat Rechtspraak

De rechtspraak voert binnen de eigen gelederen het gesprek over benoemingen van bestuurders en de leden van de Raad voor de rechtspraak. De minister wacht de uitkomst van deze gesprekken af en bericht de Tweede Kamer in het najaar over de uitkomst daarvan.

MRb zegt de Kamer toe om terug te komen op de vragen: - hoe consumenten beter kunnen worden beschermd bij de betaling met persoonsgegevens; - dat hier aandacht voor wordt gevraagd in Europees verband

Parlementaire Agenda punt [26-01-2022] - Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (35 734)

De brief wordt in Q3 2022 verzonden.

MRb zegt de Kamer toe - de gevolgen van de updateverplichting voor de administratieve lastendruk voor ondernemers zorgvuldig te monitoren; - in de uitwerking hiervan mee te nemen dat kleine(re) ondernemers informatie en ook ondersteuning nodig hebben, i.h.b. t.a.v. verhouding t.o.v. fabrikanten/leveranciers; - een evaluatie van de wet (en met de Tweede Kamer overleggen over de evaluatiecriteria)

Parlementaire Agenda punt [26-01-2022] - Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (35 734)

In behandeling

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over facilitatoren van witwassen, zo rond de zomer (wellicht net daarna of daarvoor), en daarbij ook in te gaan op witteboordencriminaliteit (met MFin)

Parlementaire Agenda punt [27-01-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

De TK wordt na de zomer geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe dat dat dit jaar nog een brief volgt over het stelsel in Italië en wat daarvan voor Nederland wordt geleerd

Parlementaire Agenda punt [27-01-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Interne gesprekken lopen over de inhoud van de brief. Eerste concept zal in september worden opgesteld. Verwachting is dat verzending eind 2022 haalbaar is.

MJenV zegt de Kamer toe in maart 2022 een brief te sturen over bewaken en beveiligen en daarin ook mogelijke scenario's van inzet van private beveiligers mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [27-01-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

In de brief van 14 april jl. is er een update gegeven m.b.t. de toezegging. In de brief na de zomer zal hier wederom op ingegaan worden.

MJenV zegt de Kamer toe voor de zomer bij Voorjaarsnota een brief aan de Kamer te sturen over de besteding van de middelen voor het versterken van de strafrechtketen en hoe deze bedragen en de verdeling tot stand zijn gekomen

Parlementaire Agenda punt [10-02-2022] - Commissiedebat Strafrechtketen

De besluitvorming rond de Voorjaarnota zal naar verwachting in de tweede helft van mei 2022 plaatsvinden, waarmee op 1 juni de Voorjaarsnota naar de Kamer kan worden gestuurd. In de Voorjaarsnota zal nog niet de verdeling zijn opgenomen van de coalitie-akkoord middelen voor de strafrechtketen, omdat die middelen pas beschikbaar gesteld kunnen worden nadat concrete en doelmatige bestedingsvoorstellen zijn uitgewerkt en zijn afgestemd met de minister van Financien. Dat proces is in volle gang en vergt nog enige tijd. De TK zal uiterlijk 15 september 2022 worden geinformeerd.

SJenV zegt toe voor de zomer de wet ongewenstverklaring in consultatie te doen, inclusief kostenaspect voor de ketenpartners

Parlementaire Agenda punt [09-03-2022] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in september 2022 geïnformeerd

De minister (MRb) zegt toe de kamer toe het onderzoek te sturen over zelfredzaamheid (t.a.v. gesubsidieerde rechtsbijstand) vóór de zomer aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [10-03-2022] - Debat hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het voornemen is om in de 7e voortgangsrapportage rechtsbijstand die voor eind juni 2022 gepland staat, een eerste reactie op het rapport op te nemen.

De minister zegt de Kamer toe vóór de zomer over de motie v.d Plas/Eerdmans over benodigde wetswijzigingen ten behoeve van invoering van “three strikes, you’re out.

Parlementaire Agenda punt [10-03-2022] - Debat hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is gevraagd om een onderzoek te (laten) doen om na te gaan of en in hoeverre recidive bij ernstige geweldsdelicten leidt tot strafvermeerdering. Eind augustus 2022 verwacht het WODC de onderzoeksplannen en offertes van mogelijke partijen te ontvangen.

MRb stuurt eind dit jaar evaluatie RIO naar de Kamer incl. beleidsreactie. Hierin wordt de vraag meegenomen of RIO ook voor minderjarigen van toegevoegde waarde kan zijn.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2022] - Commissiedebat Justitiële Jeugd

Er wordt verkend wat nodig is om een gedegen evaluatie te laten uitvoeren en op welke manier de toegevoegde waarde van RIO voor minderjarigen kan worden meegenomen in de evaluatie. De Kamer wordt naar verwachting begin 2023 geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie.

De minister stuurt voor het einde van 2022 de uitkomsten van het belevingsonderzoek bij de brandweer naar de Kamer.

Commissiedebat Taakdifferentiatie Brandweer en Crisisbeheersing 24/3

de Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd.

De minister stuurt de contourennota voor het einde van 2022 naar de Kamer.

Commissiedebat Taakdifferentiatie Brandweer en Crisisbeheersing 24/3

de Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd.

De minister stuurt voor de zomer een brief met informatie over de vergelijking met de Belgische wet met betrekking tot slachtoffers.

Commissiedebat Taakdifferentiatie Brandweer en Crisisbeheersing 24/3

De Kamer wordt voor het zomerreces geïnformeerd middels een brief gelijk na het zomerreces.

De minister stuurt voor het einde van dit jaar de opties van het waarschuwings-alarmsysteem naar de Kamer en het plan zelf medio 2023.

Commissiedebat Taakdifferentiatie Brandweer en Crisisbeheersing 24/3

de Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer toe met het COA in overleg te gaan over de opvang van 16 geëvacueerde Afghaanse gezinnen die in de noodopvang verblijven.

Parlementaire Agenda punt [31-03-2022] - Plenair Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (minister BUZA, minister DEF, staatssecretaris JenV)

In afwachting reactie COA

MRB zegt de Kamer toe in het najaar 2022 het IBO met een kabinetsreactie met de Kamer te delen

Justitiële jeugd 17-03-2022

De Kamer zal in het najaar 2022 geïnformeerd worden over het IBO met daarbij een beleidsreactie.

De MRb zegt toe voor het zomerreces de Kamer te informeren over de verkenning naar de vervangende taakstraf.

Parlementaire Agenda punt [23-02-2022] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

In de voortgangsbrief GW is aangegeven dat de Kamer na het reces gelijk wordt geïnformeerd middels een brief.

De MRb zegt de Kamer toe in een brief over straffen een reactie op het voorstel van het lid Sneller over een burgerforum inzake passende straffen mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [23-02-2022] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

Deze toezegging is in behandeling bij JenV. De kamer wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de voortgang.

De MJenV zegt toe binnen drie maanden een planningsbrief over de lopende (WODC) onderzoeken aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [23-02-2022] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

Wordt opgesteld en na het zomerreces aan de Kamer gestuurd

MJenV zegt de Kamer toe dat de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) voor de zomer naar de Kamer wordt verzonden. Daar zullen ook de investeringen in cybersecurity verder worden toegelicht en uitgewerkt. Eventuele stelselwijzigingen zullen ook goed uitgelegd worden, ook schematisch weergegeven.

Parlementaire Agenda punt [07-04-2022] - Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging wordt naar verwachting na de zomer afgedaan in de aanbieding van de NLCS.

SJenV zegt de Kamer toe de leefomstandigheden van kinderen in Ter Apel structureel mee te nemen in de reactie op de Motie Bisschop over een robuuste asielketen

Parlementaire Agenda punt [19-04-2022] - GOEDGEKEURD, 1e IN RIJ: Mondelinge vraag van - het lid PODT (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over het bericht ‘Kinderombudsvrouw: kinderen in Ter Apel verwaarloosd’ (Nos.nl, 15 april 2022)

De Kamer wordt geïnformeerd door middel van een Kamerbrief over de voortgang van implementatie EY en de verbetering van het asielproces. Deze brief wordt naar verwachting in september 2022 naar de Kamer gezonden

MRb zegt toe de TK na de zomer 2022 te informeren over gesprekken met ouders die slachtoffer zijn geworden van een internationale kinderontvoering (nav motie SP op het bieden van betere bijstand aan ouders)

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

De gesprekken met de ouders worden tijdens de zomer 2022 afgerond. Hier wordt de Kamer voor het herfstreces 2022 nader over geïnformeerd.

MRb zegt toe de TK te informeren over WODC-onderzoek naar eenvoudige adoptie

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

Het WODC levert het rapport in oktober 2022 op. De Kamer wordt daarna zo spoedig mogelijk over de uitkomsten geïnformeerd.

MRb zegt toe de TK te informeren nav inventarisatie genderspecifieke termen in BW (o.a. waardering nut, noodzaak, kosten en uitvoeringsgevolgen)

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

In voorbereiding

MRb zegt de Kamer toe oog te hebben voor het toezicht op het bewind over vermogen van minderjarigen en TK over dit vraagstuk te informeren

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

In behandeling.

MRb zegt de Kamer toe met een wetsvoorstel over draagmoederschap te komen na de zomer en daarbij de risico’s uit het rapport van de commissie Joustra te betrekken

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

Het wetsvoorstel is in voorbereiding.

MRb zegt de Kamer toe medio 2024 te komen met concrete resultaten over het expertiment, het digiplein, en professionalisering op het gebied van relatie- en scheidingsproblematiek

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

De Kamer wordt medio 2024 geïnformeerd over concrete resultaten over het experiment, het digiplein, en professionalisering op het gebied van relatie- en scheidingsproblematiek

MRb zegt toe de resultaten van het WODC-onderzoek over de effectiviteit van sanctiemogelijkheden bij omgangsproblematiek te delen met TK

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

De Kamer zal hier in het voorjaar 2023 over worden geïnformeerd.

MRb zegt toe dat TK over de beoogde planning inzake meerouderschap (wettelijke regeling) wordt geïnformeerd via de emancipatienota

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

Samen met het Ministerie van OCW wordt er gewerkt aan de Emancipatienota. De Kamer wordt hier in het najaar 2022 over geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe samen met de MIenW een brief te sturen waarin meer duiding wordt gegeven over het toegenomen aantal mensen dat gepakt wordt voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs en hoe we het CBR meer kunnen faciliteren zodat er meer rijbewijzen worden ingeleverd. En hoe er wordt gekeken naar het creëren van een juridische grondslag om gegevens over bestuurders met een ongeldig verklaard rijbewijs te kunnen delen met de reclassering

Parlementaire Agenda punt [20-04-2022] - Commissiedebat Verkeersveiligheid

Brief wordt opgesteld en zsm na het zomerreces verzonden. Aangehouden motie van het lid Geurts (CDA) tijdens het tweeminutendebat verkeersveiligheid op 22 juni wordt hierin ook meegenomen.

MJenV zegt toe om de evaluatie van de strafvorderingsrichtlijn eind dit jaar te delen met de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [06-04-2022] - Commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik

De Kamer zal voor het einde van het jaar worden bericht over de voortgang van de evaluatie.

MRb zegt de Kamer toe de inrichting van één loket en de hulpbehoeften van slachtoffers in september 2022 in kaart te hebben en de Kamer daarover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [06-04-2022] - Commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik

De kamer wordt in September 2022 geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer toe om zeer binnenkort een brief te sturen over artikel 273F van het Wetboek van Strafrecht.

Parlementaire Agenda punt [24-02-2022] - Commissiedebat mensenhandel en prostitutie

Brief wordt begin september naar de TK gestuurd.

SJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren wanneer de delta tussen de beschikbare en benodigde plekken klein wordt

Parlementaire Agenda punt [21-04-2022] - Plenair debat over de stand van zaken rond coördinatie van de huisvesting, medische zorg, sociale voorzieningen, onderwijs en verdere integratie van Oekraïense vluchtelingen en de effecten hiervan voor de opvang van andere groepen asielzoekers en statushouders.

Beeld m.b.t. bezetting en capaciteit wordt continu gemonitord. De TK wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.

SJenV zegt de Kamer toe dat vorderen (van leegstaande panden) alleen in noodsituaties aan de orde komt; SJenV zegt de Kamer toe dat hij de Kamer op voorhand informeert wanneer het kabinet over wenst te gaan tot vorderen, tenzij er sprake is van een noodsituatie waardoor dit op voorhand niet mogelijk is. Noodwetgeving zal niet worden ingezet voor niet-Oekraïners

Parlementaire Agenda punt [21-04-2022] - Plenair debat over de stand van zaken rond coördinatie van de huisvesting, medische zorg, sociale voorzieningen, onderwijs en verdere integratie van Oekraïense vluchtelingen en de effecten hiervan voor de opvang van andere groepen asielzoekers en statushouders.

Indien dit aan de orde zou komen, wordt deze toezegging gestand gedaan.

MVenJ zegt de Kamer toe dat er een onderzoek volgt naar het effect van de mogelijkheid van het Openbaar Ministerie om een hogere straf te eisen bij Veilige Publieke Taak-delicten op de strafoplegging door de rechter

Parlementaire Agenda punt [17-02-2022] - Commissiedebat Politie

Het onderzoek is ingediend bij het WODC.

MRb zegt de Kamer toe dat de rule of law als leidend principe wordt meegenomen in het tripartite overleg.

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Commissiedebat conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Toezegging wordt betrokken in de triparte voorbereiding staatscommissie rechtsstaat.

MRb zegt de Kamer toe dat in dit tripartite overleg tevens de aspecten samenwerking tussen de staatsmachten, eventueel te nauwe betrokkenheid en de benoemingen in nevenfuncties, zoals ingebracht door rapporteur Omtzigt, zullen worden betrokken.

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Commissiedebat conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Toezegging wordt betrokken in de triparte voorbereiding staatscommissie rechtsstaat.

MRb zegt de Kamer toe dat de begeleidingscommissie ook tripartite wordt samengesteld, dus Tweede Kamer, Eerste Kamer en rechterlijke macht.

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Commissiedebat conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Toezegging wordt betrokken in de triparte voorbereiding staatscommissie rechtsstaat.

MRb zegt de Kamer toe dat de suggestie van een red team rechtsstaat aan de staatscommissie wordt meegegeven. Dit is dan een red team dat input geeft aan de staatscommissie.

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Commissiedebat conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Toezegging wordt betrokken in de triparte voorbereiding staatscommissie rechtsstaat.

Mrb zegt de Kamer toe dat in de opdracht aan het einde van de eerste alinea ook de rechterlijke macht wordt genoemd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hier aan toegevoegd dat dit punt samenhangt met de toezegging

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Commissiedebat conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Toezegging wordt betrokken in de triparte voorbereiding staatscommissie rechtsstaat.

MRb zegt de Kamer toe om na de zomer een brief te sturen naar de Kamer met informatie over de uitkomst van het gesprek met de ketenpartners met betrekking tot de verbetering van de jeugdbeschermingsketen

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

De Kamer zal hier na de zomer over worden geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe om voor de zomer schriftelijk terug te komen met een reflectie op de groepsaansprakelijkheid. Hierin worden de gedragsaspecten meegenomen. In dezelfde brief zal ook uiteengezet worden welke effectieve routes er zijn voor het verhalen van schade op daders.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Commissiedebat Jaarwisseling

De minister is niet akkoord met de brief en heeft aangegeven dat deze na de zomer verder wordt opgepakt.

MRb zegt de kamer toe om met de sector uit te werken dat het perspectiefbesluit in alle gevallen door de kinderrechter getoetst moet gaan worden en in het najaar met een plan te komen. Die toetsing moet binnen 3 maanden, in lijn met aanbevelingen van de RSJ.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

JenV is met de sector gesprekken aan het voeren en het plan aan het uitwerken. De Kamer zal in het najaar 2022 een plan van aanpak ontvangen.

MRb zegt de kamer toe dat er standaard een procesbegeleider komt voor ouders bij een uithuisplaatsing. Dit kan een gedragswetenschapper, mediator of advocaat zijn. De vorm wordt uitgewerkt.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

De vorm dat deze standaard procesbegeleider voor ouders bij een uithuisplaatsing moet krijgen wordt op dit moment uitgewerkt. De kamer wordt naar verwachting voor het einde van het jaar nader geïnformeerd.

MRb zegt de kamer toe om voor de zomer in gesprek te gaan met de keten over wat er geïmplementeerd moet gaan worden om het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming te versnellen. De aanbevelingen van Bruning worden hierbij betrokken. De TK wordt hierover na de zomer geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

Er worden momenteel gesprekken gevoerd met de keten over wat er geïmplementeerd moet gaan worden om het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming te versnellen. De aanbevelingen van Bruning worden hierbij betrokken. De Kamer wordt hierover na de zomer geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe uit te zoeken welke internationale verdragen verbieden dat foto’s van kinderen online worden geplaatst.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

De Kamer zal in het najaar geïnformeerd worden over deze toezegging.

MRb zegt de kamer toe het CBS te vragen om i.p.v. jaarlijks halfjaarlijks een analyse uit te voeren naar het aantal uithuisplaatsingen.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

JenV is in gesprek met het CBS hierover. De kamer wordt in het najaar nader geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe zoveel mogelijk data te verzamelen om inzicht te krijgen in vrijwillige uithuisplaatsingen bij gedupeerden

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

In de voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag in oktober 2022 zal de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang en uitkomsten van acties die in gang zijn gezet.

MRb zegt de kamer toe om te bezien of de werkwijze van het Ondersteuningsteam ook voor andere (niet-gedupeerde) ouders met een uithuisplaatsing kan worden ingezet.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

Deze toezegging wordt uitgewerkt. Dit hangt ook samen met de toezegging om een procesbegeleider aan te stellen voor ouders bij een uithuisplaatsing.

MRb zegt toe de Kamer te informeren binnen 3 en 6 maanden over het aantal terugplaatsingen en het functioneren van het Ondersteuningsteam.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

De Kamer ontvangt voor het herfstreces 2022 de voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag. Hierin zal worden stilgestaan bij het aantal terugplaatsingen en het functioneren van het Ondersteuningsteam.

MRb zegt de Kamer toe om te bespreken met de Gecertificeerde Instellingen dat “niets doen” ook een optie is, vanuit het besef dat we erg risicomijdend zijn geworden.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

De wijze van uitvoering en de consequenties van deze toezegging moet met de ketenpartners nader worden besproken. De kamer wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

MRb zegt de Kamer toe visie op klachtenprocedure te geven zodat ouders de weg kunnen vinden en er daadwerkelijk iets met de klachten gebeurt.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

Er wordt samen met VWS en de betrokken organisaties gewerkt aan het verbeteren en stroomlijnen van klacht- en tuchtrecht om te zorgen dat de cliënt zo goed mogelijk wordt geholpen de juiste procedure te bewandelen. Dit komt zowel de cliënt als de professional ten goede. Voor de klachtafhandeling in de jeugdbeschermingsketen heeft de Kinderombudsman onlangs ook aandacht gevraagd. De verwachting is dat de Kamer hier in het najaar van 2022 over geïnformeerd zal kunnen worden.

MRb zegt de kamer toe eindrapport te sturen van Eindevaluatie kinderbeschermingsmaatregelen en kinderbeschermingswetgeving, o.a. over familiegroepsplan, in juli 2022 naar de Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [18-05-2022] - Commissiedebat Jeugdbeleid + Staatssecretaris VWS

Op dit moment bevindt de eindevaluatie van de herziene kinderbeschermingswetgeving zich in een afrondende fase. In deze evaluatie gaat de aandacht in belangrijke mate uit naar de toepassing van de gewijzigde rechtsgronden van de ondertoezichtstelling en de gezagsbeëindigende maatregel, waar ook de aanvaardbare termijn onderdeel van is. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd over de eindevaluatie van de herziene kinderbeschermingswetgeving en ontvangt dan ook een beleidsreactie.

MJenV zegt de Kamer toe voor de zomer samen met FIN en VWS te informeren over oplossingen mbt banken problematiek.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Commissiedebat Drugsbeleid

De brief wordt opgesteld in afstemming met betrokken ministeries (JenV, Fin en VWS). De brief wordt verwacht voor het zomerreces gereed te zijn en aangeboden aan de TK.

MJenV zegt de Kamer toe voor de zomer mede namens IenW te informeren over de stand van zaken over de gesprekken omtrent de problematiek van drugsdrumpingen.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Commissiedebat Drugsbeleid

Stand van zaken rondom de subsidieregeling drugsdumpingen is tijdens het tweeminutendebat drugsbeleid op 16 juni aan de orde geweest. Kamer wordt conform motie Michon-Derkzen c.s. d.d. 16 juni 2022 per brief voor november 2022 verder geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe met een reactie te komen op de motie Bikker/Michon in het najaar

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Commissiedebat Drugsbeleid

De TK wordt dit najaar geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer een brief toe over de uitvoering van de Motie over meer terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen realiseren (19 637, nr. 2851)

Parlementaire Agenda punt [08-06-2022] - Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 deel migratie

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

SJenV zegt de Kamer toe in het verslag van de JBZ-Raad 9 en 10 juni terug te komen op de juridische verantwoordelijkheid die NL wel of niet heeft ihkv Frontexoperaties en pushbacks (vragen Podt)

Parlementaire Agenda punt [08-06-2022] - Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 deel migratie

De Kamer wordt naar verwachting in september 2022 geïnformeerd

MRb zegt de Kamer toe bij het College van pg’s onder de aandacht te brengen of shunning onder de reikwijdte van het huidig wettelijk instrumentarium kan vallen.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

De Kamer wordt hier na het gesprek met het college geïnformeerd. Naar verwachting is dit in het najaar van 2022.

MRb zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over de reikwijdte en opzet van het onderzoek naar shunning en daarbij ook te informeren over de uitkomst van het gesprek met het College van pg’s in de voortgangrapportage na de zomer.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

De Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe in een gesprek met het College van pg’s het waarborgen van het spreekrecht en de problematiek gegevensuitwisseling OM-SHN te adresseren. Over de uitkomst van het gesprek wordt de Kamer na de zomer geïnformeerd via een aparte brief.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

De Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe te kijken bij de evaluatie van de Wet langdurig toezicht of de verlenging van de proeftijd ook daadwerkelijk in de praktijk goed werkt. MRb zal dit meenemen in de evaluatie Wet langdurig toezicht.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

Dit wordt meegenomen in de brede evaluatie WLT. Dit is naar verwachting in de loop van 2023 afgerond.

MRb zegt de Kamer toe medio 2023 te bezien hoe het staat met het nationaal keurmerk letselschade

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

MRb zegt de Kamer toe medio 2023 te bezien hoe het staat met het nationaal keurmerk letselschade.

MRb zegt de Kamer toe bij de Stas OCW aan te kaarten of zij met hoofdredacteuren van de media in gesprek kan gaan om het publiceren van volledige namen van slachtoffers tegen te gaan. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de voortgangsrapportage.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

De Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe een eenduidig landelijke werkwijze te regelen m.b.t. het reinigen van een plaats delict, wanneer dit een woning betreft, en informeert de Kamer eind 2022 over deze werkwijze.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

De Kamer wordt voor het einde van dit jaar geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe rond de zomer van 2022 te informeren over uitvoering en planning van het WODC-onderzoek naar de "three strikes and you're out"-benadering.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is gevraagd om een onderzoek te (laten) doen om na te gaan of en in hoeverre recidive bij ernstige geweldsdelicten leidt tot strafvermeerdering. Eind augustus 2022 verwacht het WODC de onderzoeksplannen en offertes van mogelijke partijen te ontvangen.

MRB zegt de Kamer toe aan de politie over te brengen dat tot die tijd (totdat de eenduidig landelijke werkwijze schoonmaak plaats delict is geregeld) in voorkomende gevallen de schoonmaak geregeld moet worden.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

Hier worden momenteel met de politie afspraken over gemaakt.

MRb zegt de Kamer toe om na te gaan of de besluitvorming over modernisering van het geweldscriterium naar voren kan worden gehaald, om dit waar mogelijk parallel te laten lopen met de inwerkingtreding van de wet seksuele misdrijven

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

Dit project loopt parallel met de inwerkingtreding van de wet seksuele misdrijven. Naar verwachting is dit begin 2024 gereed. De Kamer zal daarna worden geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe op basis van de doorrekening op uitvoerbaarheid en financiële impact met een integrale inhoudelijke beleidsreactie te komen op de voorstellen van de Commissie Donner, naar verwachting volgt deze eind 2022

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

Eind 2022 wordt de kamer geïnformeerd.

MRb herhaalt de toezegging van MJenV een standpunt in te nemen over de inrichting van een meldpunt gesloten gemeenschappen nadat het rapport van de Commissie Hendriks (1 november) is verschenen, en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

de Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe de zorgen van de Kamer over de positie van het slachtoffer in de procedure van een OM-strafbeschikking te delen met het College van pg’s en ze te vragen naar het innemen van een duidelijk standpunt. Rond het zomerreces komt MRB daar in een aparte brief op terug.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

De Kamer wordt hier na het gesprek met het college geïnformeerd. Naar verwachting is dit in het najaar van 2022.

MRb zegt toe bij de taakoverdracht naar het CJIB in het eerste kwartaal van 2023 aandacht te hebben voor het verstrekken van een afschrift van het vonnis aan het slachtoffer en zal hier in de voortgangsrapportages op terug komen.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

De Kamer wordt in het voorjaar van 2023 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe aan de Raad voor de rechtspraak het signaal over te brengen van de wens van de Kamer dat er een passage in het vonnis komt over wat het slachtoffer heeft ingebracht. Hierover wordt in de voortgangsrapportage gecommuniceerd.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

Is besproken met de Raad voor de rechtspraak. Zij hebben het aangehoord, maar geen concrete acties aan verbonden. Moet nog in een voortgangsrapportage worden gemeld.

MJenV zegt de Kamer toe het verzoek om onderzoek naar het handelen van de NCTV in afgelopen jaren (DENK) mee te nemen in de uitvoering van het verzoek van Omtzigt over verzamelde informatie over politici, als ook het verzoek van BIJ1 naar aanleiding van verzoeken van Kamerlid Omtzigt en DENK. Concreet vraagt het verzoek om nadere duiding van de procedure voor burgers die door NCTV zijn gevolgd om hun recht te halen, en aan te geven of hindernissen zijn weggenomen en welke resultaten dit heeft opgeleverd

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Er wordt in de recente brief van juli kort op ingegaan. In het najaar volgt een communicatie over een makkelijker procedure voor inzageverzoeken.

MJenV zegt toe om gesprek te voeren met bestuurders van moskeeën

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Toezegging uit Debat over de werkwijze van de NCTV. Toegezegd in het derde kwartaal van 2022.

MJenV zegt toe om voor/in het wetsvoorstel algemene termen te specificeren. Mede met oog op het feit dat de discussie op de eigenstandige analysetaak van de NCTV zit.

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Toezegging uit Debat over de werkwijze van de NCTV. Toegezegd in het derde kwartaal van 2022.

MJenV zegt toe om mee te nemen in het proces of verschillende partijen (Tweede Kamer, kritische organisaties, Raad van State) meegenomen kunnen worden in een mogelijke Nota van Wijziging. Een brede consultatie is de wens vanuit de TK

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Toezegging uit Debat over de werkwijze van de NCTV. Toegezegd in het derde kwartaal van 2022.

MJenV zegt toe om in het najaar terug te komen op de kerntaken (analyse en coördinatie) bij de behandeling van het wetsvoorstel. Wat is de toegevoegde waarde NCTV t.o.v. andere actoren

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Toezegging uit Debat over de werkwijze van de NCTV. Toegezegd in het derde kwartaal van 2022.

MJenV zegt toe om in het wetsvoorstel terug te komen op het hoe de toezichtstaken zijn ingevuld en hoe dat in het wetsvoorstel vorm krijgt

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Toezegging uit Debat over de werkwijze van de NCTV. Toegezegd in het derde kwartaal van 2022.

MJenV zegt toe om in het najaar terug te komen op waarborgen die zijn ingebouwd in het wetsvoorstel, zodat personen, organisaties etc. niet onrechtmatig kunnen worden gevolgd

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Toezegging uit Debat over de werkwijze van de NCTV. Toegezegd in het derde kwartaal van 2022.

MJenV zegt toe (in het verlengde van motie 228): Voor degenen die willen weten wat die adressen zijn geweest: die zullen we naar organisatie, dus één niveautje hoger, ter inzage leggen, zodat iedereen die ze wil zien, ze gewoon kan inzien. Dan kunt u dus én het adresbestand inzien, op organisatieniveau natuurlijk, én krijgt iedereen die ooit zo'n weekbericht heeft gehad, althans de mensen op de meest recente lijst, een dergelijk bericht. Alles wat openbaar kan gaat openbaar.

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Toezegging uit Debat over de werkwijze van de NCTV. Toegezegd in het derde kwartaal van 2022.

MRb zegt de Kamer toe dat, voordat hij ingaat op de op het wetsvoorstel ingediende amendementen, hij spoedadvies zal vragen aan de partijen die in de praktijk betrokken zijn bij de buitenrechtelijke en de gerechtelijke schuldhulpverlening over de effecten van de amendementen, en daarover de Kamer zal informeren.

Parlementaire Agenda punt [08-06-2022] - Plenair debat faillissementswet 35915

De brief wordt in de laatste week van september 2022 verzonden.

MRb zegt de kamer toe om kort na het zomerreces maar vóór Prinsjesdag een brief te sturen met daarin de uitgangspunten die hij hanteert t.a.v. het PwC-rapport met de menukaart als onderdeel daarvan en de veranderende gevangenispopulatie

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Gevangeniswezen en tbs

De kamer zal in september twee brieven ontvangen over dit onderwerp. Eerst een procesbrief en als tweede een inhoudelijke brief waarin dit wordt meegenomen.

MRb zegt de kamer toe om in begin november een brief op te sturen over de invoeringstoets naar de Kamer met specifiek het perspectief van lvb’ers in acht genomen.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Gevangeniswezen en tbs

De kamer wordt hierover in november middels een brief over de invoeringstoets over WetSenB geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe om voor het begin van Q4 2022 een brief te sturen met conclusies die hij heeft getrokken n.a.v. van zijn nadere verdieping in de kwestie van de SBF’ers en hij gaat daarbij met de betrokkenen in gesprek

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Gevangeniswezen en tbs

toezegging is in behandeling.

MRb zegt de kamer toe om per brief te laten weten wat hij doet bewaarders te beschermen in de gevangenis en voor het uitzetten van asielzoekers en statushouders in de gevangenis na het uitzitten van hun straf.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Gevangeniswezen en tbs

Na het zomerreces van 2022 wordt de Kamer geïnformeerd middels een bredere DGM brief.

Mrb zegt de kamer toe om vrijwilligersorganisaties uit te nodigen om te praten over de subsidieregeling op het ministerie. De minister stuurt een brief naar TK met het verslag en conclusies van dit gesprek.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Gevangeniswezen en tbs

In november 2022 wordt de Kamer hierover geïnformeerd middels een brief.

MJenV zegt de Kamer toe dat in het najaar zal worden teruggekomen op het nawoord van de algemene rekenkamer in het rapport bestrijden witwassen deel 3.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Wetgevingsoverleg over het Slotwet en Jaarverslag 2021

De TK wordt in het najaar geïnformeerd in een brief van ministers FIN en van JenV.

MJenV zegt de Kamer toe de vraag te geleiden over wat er gebeurd is met de geregistreerde meldingen antisemitisme door aan de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB).

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Wetgevingsoverleg over het Slotwet en Jaarverslag 2021

De vraag is doorgeleid aan de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Naar verwachting kan de vraag in Q3 beantwoord worden.

MRb zegt de Kamer toe dat er in het najaar een Italiëbrief zal komen.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Wetgevingsoverleg over het Slotwet en Jaarverslag 2021

Interne gesprekken lopen over de inhoud van de brief. Eerste concept zal in september worden opgesteld. Verwachting is dat verzending eind 2022 haalbaar is.

MRb zegt de Kamer toe de rechtspraak te vragen waarom het afdoeningspercentage bij bestuurszaken relatief laag is en de Tweede Kamer hierover informeren. Hierin zal ook worden meegenomen het uitvallen van zaken, waardoor capaciteit niet volledig wordt benut.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Wetgevingsoverleg over het Slotwet en Jaarverslag 2021

Vraag is uitgezet bij de Raad voor de rechtspraak, nog geen reactie ontvangen

MJenV zegt de Kamer toe na de zomer een brief te sturen over de TBO (ter beschikking stelling aan het onderwijs)

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

In behandeling genomen.

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen naar de TK wanneer nieuwe jurisprudentie beschikbaar is over hoe de wet uithalers (ex. Art. 138 a SR) werkt in de praktijk

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

Na de zomer wordt geanalyseerd hoeveel nieuwe rechtspraak beschikbaar is en of dat genoeg inhoud biedt om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van de wet, en daarmee of het opstellen en uitsturen van een brief opportuun is op dat moment.

MJenV zegt de Kamer toe na de zomer een brief te sturen naar de TK over aanpak witwassen en facilitators

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

De TK wordt na de zomer geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe rond de zomer een brief te sturen naar de TK over verdeling NSOC-middelen

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

De brief volgt zo spoedig mogelijk na het zomerreces.

MJenV zegt de Kamer toe na de zomer een brief te sturen over het stelsel Bewaken & Beveiligen

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe voor het eind van het jaar een brief te sturen over het idee van een aparte rechtsgang ondermijnende criminaliteit

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

Interne gesprekken lopen en gesprekken met ketenpartners worden in september gevoerd. Eerste concept zal in oktober worden opgesteld. Verwachting is dat verzending eind 2022 haalbaar is.

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het vierde kwartaal 2022 de voortgangsbrief over de proeftuinen en vervolg toekomscenario Kind -en gezinsbescherming toe te sturen.

Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925-XVI-167) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z02785&did=2022D05812

De Kamer wordt voor het Kerstreces 2022 nader geïnformeerd over de proeftuinen en het vervolg Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

MJenV zegt toe de Kamer middels een brief te informeren over de verplichting van service providers en content providers om illegaal materiaal van hun websites te verwijderen

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD 6/4)

De Kamer zal voorafgaande aan het eerstvolgende CD over seksueel geweld en kindermisbruik (nader) worden geïnformeerd.

MJenV geeft aan het aantal terrorismeveroordeelden die uit detentie zullen komen mee te nemen in de halfjaarlijkse rapportage uitreizigers

Uitgaande brief [06-07-2022] - TK Aanbieding rapportage integrale aanpak terrorisme

De Kamer wordt hierover in de halfjaarlijkse brief over uitreizigers geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer een juridische verkenning op asielbeslisstop/instroombeperking o.a. op de voet van artikel 111 VW toe

Parlementaire Agenda punt [30-06-2022] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

SJenV komt voor de begrotingsbehandeling terug op de vraag wat de oorzaak is van de vertraging bij het ophalen van de vreemdeling door DVenO

Parlementaire Agenda punt [06-07-2022] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid - voortzetting

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

SJenV suurt volgende week een brief over de uitwerking van de PKN uitvraag

Parlementaire Agenda punt [06-07-2022] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid - voortzetting

De Kamer wordt naar verwachting voor het einde van het zomerreces geínformeerd

SJenV stuurt na de zomer een update over kinderen in de noodopvang en crisisnoodopvang

Parlementaire Agenda punt [06-07-2022] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid - voortzetting

De Kamer wordt naar verwachting in september 2022 geïnformeerd

SJenV zegt toe voor de begrotingsbehandeling met een langetermijnvisie te komen

Parlementaire Agenda punt [06-07-2022] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid - voortzetting

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2022 geïnformeerd

SJenV zegt een brief toe over wat mogelijk is rondom het vraagstuk grenstoezicht (MTV) en afspraken met BEL / DUI.

Parlementaire Agenda punt [06-07-2022] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid - voortzetting

De Kamer wordt naar verwachting in september 2022 geïnformeerd

MJenV zegt de Kamer toe nader in te gaan op transitieplan LE, de rol van de minister daarin en hoe de gelijkwaardigheid van de 2 Landelijke Eenheden geborgd wordt.

Parlementaire Agenda punt [07-07-2022] - Commissiedebat Politie

Deze toezegging wordt uitgevoerd en uw Kamer wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe te onderzoeken op welke manier flexibiliteit geborgd kan worden in het LFNP naar voorbeeld Bureau Bijzondere Instroom Defensie

Parlementaire Agenda punt [07-07-2022] - Commissiedebat Politie

Wordt meegenomen in het tweede Halfjaarbericht politie 2022

MJenV zegt de Kamer een schriftelijke reactie op brandbrief eenheden Limburg en Oost-Brabant toe

Parlementaire Agenda punt [07-07-2022] - Commissiedebat Politie

Wordt meegenomen in het tweede halfjaarbericht politie 2022

MJenV zegt de Kamer toe een reactie op brief VN-rapporteur waarin ingegaan wordt op het genoemde percentage onderzoeken

Parlementaire Agenda punt [07-07-2022] - Commissiedebat Politie

Reactie op brief VN rapporteur zal zodra gereed naar de TK worden gestuurd met kort begeleidend schrijven.

De Minister zegt toe op dit moment de LTA (landelijk toezichthouder advocatuur) nader uit te werken. Gesprekken met de NOvA zijn nog gaande. Over de verdere inrichting en het vervolgproces wordt de Kamer na de zomer geïnformeerd.

Brief 13 juni Voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting

Er lopen nog enkele gesprekken met dekens, CvT en AR. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe vóór de behandeling van de J&V-begroting een stand van zaken van de realisatie van het budget MiS voor 2022 en het voorziene budget voor 2023

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

Aan de betrokken ketenpartners wordt op korte termijn uitvraag gedaan wat de prognose is voor het gehele jaar 2022 en wat de tekorten hierbij zijn. Ook wordt er uitgevraagd wat de verwachting is voor het jaar 2023 als het gaat om het aantal mediations en het budget wat hiervoor nodig is. Dit zal met een brief worden teruggekoppeld vóór de begrotingsbehandeling.

De MRb zegt de Kamer toe te gaan onderzoeken hoe cultuurverandering m.b.t herstelrecht bij DJI wordt teweeggebracht, in het bijzonder bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. In het najaar wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang hiervan, waarbij nadere invulling later zal volgen

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

Na de zomer zal een gesprek met DJI worden ingepland om te bezien wat mogelijk is om een cultuurverandering teweeg te brengen, zonder dat hier kosten voor worden gemaakt. De kamer wordt hierover per brief vóór de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De MRb zegt de Kamer toe om in de brief over het proces ten aanzien van de verbetering van de toegang tot het recht de kamer te informeren over de vergoeding van strafmediators.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

Op deze motie zal worden gereageerd in de brief over de toegang tot het recht die naar verwachting na de zomer zal worden verzonden.

De MRb zegt de Kamer toe het knelpunt inzake de verstrekking van gegevens door het OM aan Perspectief Herstelbemiddeling nader te onderzoeken en hiervoor in overleg gaat met politie, OM en Perspectief Herstelbemiddeling om te vragen wat er schort en welke afspraken er kunnen worden gemaakt. De uitkomsten worden meegenomen in de brief die vóór de begroting uitgaat.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

Na de zomer zal een gesprek met betrokken organisaties worden gepland om te kunnen inventariseren wat niet goed loopt in de gegevensverstrekking door het OM aan Perspectief Herstelbemiddeling. De Kamer zal in één van de brieven over herstelrecht die voor dit najaar zijn toegezegd aan de TK worden geïnformeerd over de uitkomsten.

De MRb zegt de Kamer toe de Kamer na de zomer te informeren over de 3 elementen: informatieplicht, instructienormen, rechten van slachtoffers en verdachten en of die voldoende zijn meegenomen in het conceptwetsvoorstel WvSv.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

In behandeling

De MRb zegt de Kamer toe om de Kamer vóór de begrotingbehandeling te informeren over de inzet van herstelrecht in de politiefase.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

Na de zomer zullen er gesprekken plaatsvinden met de politie over de inzet van herstelrecht in de politiefase. Een overzicht van de initiatieven die lopen en nog zullen gaan lopen, zal in een stand-van-zakenbrief worden teruggekoppeld aan de Kamer vóór de begrotingsbehandeling.

MJenV zegt toe de kamer na de zomer een brief te sturen over de aangescherpte licentie-eisen bij stadionverboden. in het bijzonder op de handhaving van stadionverboden.

Parlementaire Agenda punt [07-07-2022] - Commissiedebat Politie

Er wordt invulling gegeven aan deze toezegging. Uw Kamer wordt hiervan nader op de hoogte gebracht.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de evaluatie, uitgevoerd door het WODC, inzake de wet drugs in het verkeer.

Parlementaire Agenda punt [02-12-2021] - Commissiedebat Verkeersveiligheid

De evaluatie staat op de onderzoeksprogrammering van het WODC voor 2022. De resultaten worden in Q1 2023 verwacht. De Kamer wordt hierover geïnformeerd.

MRb zegt toe in gesprek te gaan/blijven met betrokkenen en interlandelijk geadopteerden, waaronder de ondertekenaars van de brief van 13 juni van kinderrechtenorganisaties, wetenschappers en geadopteerden.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2022] - Commissiedebat adoptie

Gesprekken worden voorbereid. In de vervolgbrief over interlandelijke adoptie informeert JenV de Kamer na het zomerreces 2022 .

MRb zegt toe een lijst aan de TK te sturen van de organisaties en betrokkenen waarmee is gesproken in aanloop naar het besluit over de toekomst van interlandelijke adoptie.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2022] - Commissiedebat adoptie

Inzicht in met welke organisaties en betrokkenen is gesproken wordt meegenomen in de vervolgbrief over interlandelijke adoptie, na het zomerreces 2022.

MRb zegt toe de TK in september 2022 de defintieve citeria tbv van de landenselectie bij interlandelijke adoptie te sturen. Medio september 2022 wordt TK geïnformeerd over de landenanalyse en het besluit van de Centrale autoriteit.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2022] - Commissiedebat adoptie

RSJ komt eind september met een advies over de criteria en bronnen, mede op basis waarvan vaststelling kan plaatsvinden. De Kamer wordt in het najaar 2022 geïnformeerd.

MRb zegt toe opnieuw te checken of er op het departementen nog verslagen aanwezig zijn tav eerder onderzoek naar binnenlandse adoptie en afstand.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2022] - Commissiedebat adoptie

Na de vernietiging van de persoonsgegevens bij FIOM, Verwey- Jonker Instituut en het Ministerie van Justitie en Veiligheid in maart 2022 onder toezicht van KPMG, is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er nog verslagen of persoonsgegevens aanwezig zijn bij de genoemde organisaties.

MRb zegt toe in gesprek te gaan met betrokkenen bij binnenlandse afstand en adoptie, zoals Verleden in Zicht, over de aansprakelijkstelling naar aanleiding van de privacyschending bij het onderzoek naar binnenlandse adoptie.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2022] - Commissiedebat adoptie

Deze gesprekken met betrokkenen lopen reeds en worden na het zomerreces van 2022 hervat. De kamer wordt na afronding van de gesprekken geïnformeerd over de uitkomsten.

Licence