Base description which applies to whole site

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Internationale financiële betrekkingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

2.993.083

415.371

3.408.454

    

Uitgaven

410.226

60.068

470.294

    

Garanties

75.145

0

75.145

EIB pan-Europees garantiefonds

75.145

0

75.145

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

333.200

59.846

393.046

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

19

53.001

53.020

Rentecompensatie ESM

0

0

0

Wereldbank

308.181

6.845

315.026

EBRD

25.000

0

25.000

Kapitaalinleg ESM

0

0

0

Bijdrage EU voor rente Oekraïne

0

0

0

    

Leningen

0

0

0

Teruggave winsten

0

0

0

    

Opdrachten

1.881

222

2.103

Technische assistentie

1.881

122

2.003

Overige opdrachten

0

100

100

    

Ontvangsten

95.284

0

95.284

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

5.144

0

5.144

Ontvangsten IFI's

1.954

0

1.954

Ontvangsten ESM Kapitaal

3.190

0

3.190

    

Leningen

90.140

0

90.140

Aflossing lening Griekenland

0

0

0

Renteontvangsten lening Griekenland

90.140

0

90.140

Aflossing lening Oekraïne

0

0

0

Renteontvangsten lening Oekraïne

0

0

0

Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

2.993.083

415.371

3.408.454

waarvan garantieverplichtingen

2.725.829

359.625

3.085.454

Garantie aan DNB inzake IMF

1.472.384

0

1.472.384

ESM

‒ 24.710

0

‒ 24.710

EFSM

0

‒ 90.265

‒ 90.265

AIIB

96

0

96

Wereldbank

669

0

669

SURE

0

‒ 19.295

‒ 19.295

NGEU

0

469.185

469.185

MFB

215.390

0

215.390

MFB Headroomgarantie

1.062.000

0

1.062.000

    

waarvan overige verplichtingen

267.254

55.746

323.000

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

‒ 37

56.001

55.964

Wereldbank

‒ 333

‒ 477

‒ 810

EBRD

100.000

0

100.000

Kapitaalinleg ESM

0

0

0

Bijdrage EU voor rente Oekraïne

165.743

0

165.743

Technische assistentie kiesgroeplanden

1.881

122

2.003

Overige betalingsverplichtingen

0

100

100

Toelichting

Verplichtingen

Garantieverplichtingen

European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)

Nederland staat voor haar aandeel in het EU-bni inclusief het Verenigd Koninkrijk garant voor de uitstaande leningen van het EFSM inclusief de bijbehorende renteverplichting. De resterende rente van de lening daalt naar gelang de tijd vordert, wat bekent dat het ministerie van Financiën voor een jaar minder aan uitstaande rente garant staan. Daarnaast daalt de garantie verder door een lichte daling in het Nederlandse aandeel in het EU-bni inclusief het Verenigd Koninkrijk.

Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)

Nederland staat voor haar aandeel in het EU-bni garant voor de uitstaande leningen van SURE inclusief de bijbehorende renteverplichting. De uitgifte van leningen voor SURE is gestopt per 21 december 2022. Het uitstaande leningenbedrag blijft daarmee gelijk. De resterende rente van de lening daalt naar gelang de tijd vordert, wat bekent dat we voor een jaar minder aan uitstaande rente garant staan.

Next Generation EU (NGEU)

De NGEU-garantie wordt omhoog bijgesteld naar aanleiding van nieuwe renteverwachtingen en een aanpassing op basis van de renteverplichting bij de uitgifte van een nieuwe leningen.

Overige verplichtingen

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

De EIB heeft alle aandeelhouders verzocht om deel te nemen aan het EU For Ukraine Trust Fund (EU4U). Met het EU4U initiatief van de EIB wordt beoogd om de wederopbouw en het herstel van de kritieke infrastructuur en huisvesting van Oekraïne vanuit de EIB de komende periode (2023/2024) voort te kunnen zetten. De beschikbare middelen vanuit de EU-begroting ten behoeve van de EIB zijn momenteel vrijwel uitgeput en zonder nieuwe garantiedekking kan de Bank geen nieuwe activiteiten ontplooien. EU4U is derhalve bedoeld als een tijdelijke overbrugging totdat financiering wordt gevonden binnen de EU-begroting. Nederland zal € 52 mln. aan dit EIB-initiatief bijdragen.

Uitgaven

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

Zie toelichting onder 'Verplichtingen'.

Wereldbank

De openstaande betaling voor de International Bank for Reconstruction and Development (Wereldbankonderdeel) is berekend in USD, maar wordt betaald in EUR. Daarom wordt deze uitgave met € 6,8 mln. bijgesteld aan de hand van de recente wisselkoers.

Licence