Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 97 Algemeen Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

40.860

13.746

54.606

    

Uitgaven

53.842

12.204

66.046

    

1 Algemeen departement

49.406

12.204

61.610

Opdrachten

37.094

4.321

41.415

van A naar Beter

1.725

‒ 200

1.525

Ext. juridische adv.

1.856

20

1.876

Onderzoeken PBL

2.811

2.521

5.332

Onderzoeken ANVS

3.772

415

4.187

DCC

8.970

390

9.360

Regeringsvliegtuig

13.771

952

14.723

Overige opdrachten

4.189

223

4.412

Subsidies

0

30

30

Bijdragen aan agentschappen

12.312

3.153

15.465

Waarvan bijdrage aan RWS

3.164

0

3.164

Waarvan bijdrage aan KNMI

227

2.230

2.457

Waarvan bijdrage aan ILT

0

0

0

Dienstverlening RIVM

8.921

923

9.844

Bijdragen aan medeoverheden

0

4.700

4.700

    

3 Covid19 Testen reizen

4.436

0

4.436

Opdrachten COVID-19

4.436

0

4.436

    

Ontvangsten

1.501

0

1.501

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2023 wordt met € 13,7 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het resterende verschil wordt met name verklaard door de volgende mutatie:

Verplichtingenschuif Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) (€ 2,1 miljoen)

Er is een verplichtingenschuif nodig naar 2023 uit latere jaren. Deze verplichten waren in de prognose onjuist opgenomen omdat ze over de jaren waarop het contract betrekking heeft waren uitgesmeerd en niet waren toebedeeld aan de jaren waarin de verplichting wordt aangegaan.

Uitgaven

Artikel 97.01 Algemeen departement

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 4,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Werkprogramma Monitoring & Sturing Circulaire Economie 2023 (€ 1,5 miljoen)

De mutatie heeft betrekking op de onderzoekwerkzaamheden die door PBL worden verricht in 2023 in het kader van het werkprogramma Circulaire Economie.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 1,3 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2023.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,1 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022.

Bijdragen aan agentschappen

De verhoging van de bijdragen aan agentschappen met € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

HXII: Maatwerk KNMI - RWS (€ 2,2 miljoen)

Naar aanleiding van de vastgestelde offerte wordt er vanuit Rijkswaterstaat budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 0,4 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2023.

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 4,7 miljoen komt door de volgende mutatie:

Oekraïnemiddelen (€ 4,7 miljoen)

Na de doorbraak van de Kachovkadam in juni van dit jaar heeft Oekraïne het Kabinet verzocht hulpgoederen te leveren om de gevolgen van de doorbraak te bestrijden. Het Kabinet heeft besloten om noodhulp aan te bieden in de vorm van in-kindgoederen. De goederen zijn via de Unie van Waterschappen beschikbaar gesteld, en het ministerie van IenW heeft deze vervolgens overgenomen en gedoneerd aan Oekraïne (Kamerstuk 2022-2023, 36045, nr. 165).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Licence