Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 21 Algemeen Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

54.606

3.456

58.062

    

Uitgaven

66.046

2.795

68.841

    

1 Algemeen departement

61.610

2.795

64.405

Opdrachten

41.415

2.673

44.088

van A naar Beter

1.525

0

1.525

Ext. juridische adv.

1.876

224

2.100

Onderzoeken PBL

5.332

410

5.742

Onderzoeken ANVS

4.187

‒ 550

3.637

DCC

9.360

‒ 350

9.010

Regeringsvliegtuig

14.723

2.891

17.614

Overige opdrachten

4.412

48

4.460

Subsidies

30

116

146

Bijdragen aan agentschappen

15.465

1.536

17.001

Waarvan bijdragen aan agentschap RWS

3.164

0

3.164

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

2.457

0

2.457

Dienstverlening RIVM

9.844

1.536

11.380

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

170

170

Bijdragen aan medeoverheden

4.700

‒ 1.700

3.000

HGIS ODA

4.700

‒ 1.700

3.000

    

3 COVID-19 Testen reizen

4.436

0

4.436

Opdrachten

4.436

0

4.436

Opdrachten COVID-19

4.436

0

4.436

    

Ontvangsten

1.501

2.016

3.517

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 3,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil betreft diverse kleine vertragingen op uitgaven waarvoor verplichtingen reeds in 2023 zijn aangegaan.

Uitgaven

1 Algemeen departement

Opdrachten

De ophoging van het opdrachtenbudget met € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een ophoging van het budget voor de hogere uitgaven voor het Regeringsvliegtuig door stijgende brandstofkosten en aanvullende onderhoudskosten en onvoorziene reparaties (€ 2,9 miljoen).

Bijdragen aan agentschappen

De ophoging van het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 1,5 miljoen betreft de dekking van de meerkosten om het huidige radionuclidenlaboratorium weer compliant te maken aan de huidige wet- en regelgeving tot de verhuizing van RIVM naar een nieuw gebouw. Daarnaast is het een bijstelling van nucleaire adviesdiensten ten behoeve van RIVM n.a.v. de eindafrekening 2021.

Bijdragen aan medeoverheden

De verlaging van het budget voor bijdragen aan medeoverheden met € 1,7 miljoen komt door een overboeking naar het opdrachtenbudget en het budget voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties om de middelen voor de noodhulp aan Oekraïne op het juiste instrument te zetten. Voor het 2e hulpdossier wordt strooizout geregeld zodat Oekraïne de winter door kan komen.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt opgehoogd met € 2,0 miljoen. Dit betreft:

  • de ontvangsten van Boeing voor het Regeringsvliegtuig (€ 1,5 miljoen)

  • de onvoorziene ontvangsten van de Europese Commissie voor onderzoeksopdrachten PBL (€ 0,3 miljoen).

  • de onvoorziene retourontvangst van een eerder verstrekte subsidie (€ 0,3 miljoen).

Licence