Base description which applies to whole site

X Defensie

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

7.583,6

7.444,9

7.475,8

7.474,8

7.426,0

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Behoud 45 pantserinfanteriebataljon

5,6

24,7

37,6

38,9

43,4

 

Bijstelling investeringen (incl chinook simulator)

1,3

37,0

16,2

8,0

– 0,1

 

Doorwerking eindejaarsmarge defensie

– 31,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Doorwerking ontvangsten

– 30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Doorwerking ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst

15,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Doorwerking verkoopopbrengst jss

0,0

0,0

– 56,0

– 44,8

– 44,8

 

Intensivering defensie

– 50,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

 

Inzet regionale werkgelegenheid

0,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

 

Kasschuif sociaal beleidskader (sbk)

– 35,0

35,0

0,0

0,0

0,0

 

Omvorming 13e gemechaniseerde brigade naar gemotoriseerd

– 8,5

– 18,7

– 23,3

– 23,7

– 25,0

 

Reservering prijsbijstelling 2014

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

 

Uitdelen allocatie gelden

– 16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Vliegbasis leeuwarden

0,4

9,2

13,8

14,5

16,7

 

Diversen

28,5

28,5

34,7

36,0

35,0

 

– 71,2

59,7

– 33,0

– 27,1

– 30,8

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013)

50,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 

Diversen

2,4

0,9

– 4,2

– 4,1

– 4,9

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Diversen

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

 

52,6

91,1

85,9

86,1

85,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 18,7

150,8

53,0

59,0

54,5

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

7.565,0

7.595,6

7.528,7

7.533,8

7.480,4

Totaal Internationale samenwerking

322,1

16,9

15,5

14,2

14,2

Stand Voorjaarsnota 2014

7.887,1

7.612,5

7.544,3

7.548,0

7.494,6

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

325,4

287,3

310,4

299,9

314,9

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Aanpassing verkoopopbrengst jss

0,0

0,0

– 56,0

– 44,8

– 44,8

 

Bijstellen ontvangsten

– 30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Bijstelling ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst

15,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

– 5,2

0,0

– 56,0

– 44,8

– 44,8

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 5,3

0,0

– 56,0

– 44,8

– 44,8

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

320,1

287,3

254,4

255,1

270,1

Totaal Internationale samenwerking

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Stand Voorjaarsnota 2014

321,5

288,7

255,8

256,5

271,5

Behoud 45 pantserinfanteriebataljon

Dit is de toevoeging van budget voor het behoud van het 45ePantserinfanteriebataljon zoals is afgesproken in de begrotingsafspraken.

Bijstelling investeringen (incl chinook simulator)

Dit betreft voornamelijk de extra investering in een simulator voor de Chinook-helikopter.

Doorwerking eindejaarsmarge defensie

Door een overschrijding van de uitgaven over 2013 wordt de uitgavenruimte voor 2014 met 31,2 mln. verlaagd.

Doorwerking ontvangsten

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (30 mln.) van materieel naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt. Hierdoor worden ook de uitgavenruimte voor 2014 met 30 mln. verlaagd.

Doorwerking ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst

Dit betreft de doorwerking aan de uitgavenkant van hogere ontvangsten als gevolg van restitutie van de belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten.

Doorwerking verkoopopbrengst JSS

Doordat als gevolg van de begrotingsafspraken het Joint Support Schip (JSS) niet wordt verkocht, nemen de verkoopopbrengsten af. Hierdoor wordt aan de uitgavenkant ook de investeringsruimte met hetzelfde bedrag verlaagd.

Intensivering defensie

Dit betreft de doorverdeling van de intensivering voor Defensie uit de begrotingsafspraken, deze bedraagt 50mln. voor 2014, oplopend tot 90mln. vanaf 2015.

Inzet regionale werkgelegenheid

Dit bedrag wordt conform de begrotingsafspraken ingezet om de Johan Willem Frisokazerne in Assen open te houden.

Kasschuif Sociaal Beleidskader (SBK)

Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2015 omdat dan naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.

Omvorming 13e gemechaniseerde brigade naar gemotoriseerd

Deze reeks betreft de aanpassing van de budgetten voor het omvormen van de 13eGemechaniseerde Brigade in Oirschot naar een gemotoriseerde brigade. Deze maatregel vloeit voort uit de begrotingsafspraken van eind 2013.

Reservering prijsbijstelling 2014

Een deel van de extra middelen die defensie ontvangt naar aanleiding van de begrotingsafspraken, dient om het niet volledig uitkeren van de prijscompensatie in 2014 op te vangen. Hiervoor wordt 49 mln. gereserveerd.

Uitdelen allocatie gelden

Vanuit het artikel nominaal zijn tekorten bij de budgetten voor het Nationaal Militair Museum (4,6 mln.), de Patriots (3,8 mln.), de personeelsbudgetten van de CLAS (3 mln.) en het Marinemuseum (1,6 mln.) aangevuld.

Vliegbasis Leeuwarden

Deze reeks betreft het terugdraaien van de maatregel om de vliegbasis Leeuwarden vooruitlopend op de invoering van de F-35 al om te vormen van Main Operating Base (MOB) naar een kleinere Deployable Operating Base (DOB).

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Dit betreft verschillende maatregelen uit de nota «in het belang van Nederland» die naar aanleiding van het extra geld uit de begrotingsafspraken zijn teruggedraaid. Al deze keuzes zijn opgenomen in de Nota van wijziging bij de begroting 2014. Onder dit kopje vallen voornamelijk; het behoud van de marinierscompagnie op Aruba (8,4 mln.), het aanhouden van het JSS (7 mln.) en de gebruiksvergoeding voor de infrastructuur van Assen (5,5 mln.). Daarnaast is er bij CZSK, CLAS, Kmar en CDC voor in totaal 10 mln. aan budget toegevoegd aan de exploitatiebudgetten om de operationele capaciteiten te versterken.

Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013)

Dit betreft de intensiveringsreeks voor Defensie uit de begrotingsafspraken, deze bedraagt 50mln. voor 2014, oplopend tot 90mln. vanaf 2015.

Aanpassen verkoopopbrengst JSS

Doordat als gevolg van de begrotingsafspraken het Joint Support Schip (JSS) niet wordt verkocht, nemen de verkoopopbrengsten af.

Bijstelling ontvangsten

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (30 mln.) van materieel naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt.

Bijstelling ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst

Dit betreft hogere ontvangsten als gevolg van restitutie van de belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten.

Licence