Base description which applies to whole site

IXB Financiën

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

9.179,4

8.060,1

7.725,2

7.406,9

7.124,0

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Egalisatiereserve rgd

41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Ict capaciteit

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

21,5

9,3

11,5

8,8

8,8

 

97,9

9,3

11,5

8,8

8,8

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Egalisatievordering rijkshuisvesting

– 41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

47,3

36,7

34,6

34,0

33,7

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Iabf

1.140,5

– 1.575,0

– 1.342,0

– 1.153,0

– 929,0

 

Diversen

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.147,4

– 1.538,3

– 1.307,4

– 1.119,0

– 895,3

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

1.245,2

– 1.529,0

– 1.295,9

– 1.110,2

– 886,5

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

10.424,6

6.531,1

6.429,3

6.296,7

6.237,5

Totaal Internationale samenwerking

83,4

343,0

317,5

209,7

273,8

Stand Voorjaarsnota 2014

10.508,0

6.874,0

6.746,8

6.506,5

6.511,3

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

6.063,2

5.607,0

4.111,7

3.857,3

3.566,5

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Dividend staatsdeelnemingen

137,5

65,1

119,7

144,7

169,7

 

Vrijval senogom en ekv

41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Winstafdracht dnb

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

19,3

8,6

8,6

8,6

8,6

 

276,9

73,7

128,3

153,3

178,3

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Diversen

31,6

17,8

16,1

15,6

15,6

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Fee garantie bancaire leningen

– 55,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Iabf

2.593,9

– 1.576,0

– 1.342,0

– 1.152,0

– 928,0

 

Ing

100,0

– 100,0

0,0

0,0

0,0

 

Winstafdracht dnb

– 126,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.538,6

– 1.658,2

– 1.325,9

– 1.136,4

– 912,4

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

2.815,7

– 1.584,5

– 1.197,6

– 983,1

– 734,1

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

8.878,9

4.022,6

2.914,1

2.874,2

2.832,4

Totaal Internationale samenwerking

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

8.882,6

4.022,6

2.914,1

2.874,2

2.832,4

Egalisatievordering Rijkshuisvestingsstelsel (uitgaven; beleidsmatige en technische mutaties) & vrijval senogom en EKV (ontvangsten)

Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490, nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. Financiën lost bij 1ste suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering af. De technische uitgavenmutatie betreft de overboeking naar het Ministerie van BZK. De egalisatievordering wordt gedekt door vrijval van de senogomreserve en een ramingsbijstelling van de premies bij de exportkredietverzekeringen.

ICT capaciteit

In 2014 wordt 35 mln. beschikbaar gesteld aan de Belastingdienst voor ICT uitgaven om systemen en processen robuuster te maken. Het huidige ICT-landschap is verouderd, waardoor de mogelijkheid veranderingen door te voeren begrensd is.

IABF (uitgaven en ontvangsten)

De ontvangsten in 2014 zijn lager dan geraamd omdat in december 2013 een deel van de Alt-A portefeuille is verkocht. Het restant van de portefeuille is begin 2014 verkocht (vanaf 2015 zijn de ontvangsten en uitgaven daarom naar nul bijgesteld).

Dividend staatsdeelnemingen

Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt dan een hoger dan geraamd dividend bij de staatsdeelnemingen. Op basis van nieuwe businessplannen valt het geraamde dividend voor onder andere Urenco, Gasunie en Schiphol hoger uit.

Winstafdracht DNB (beleidsmatige en technische mutaties)

De winstafdracht DNB voor 2014 (DNB boekjaar 2013) is lager dan geraamd. Dit leidt tot een bijstelling. De winst valt lager uit door minder opbrengsten uit de open market operations (OMO) van de ECB en lagere vermogenswinsten.

Fee garantie bancaire leningen

Als onderdeel van de exit-strategie wordt sinds 1 januari 2011 aan banken die onder de garantieregeling leningen hadden uitgegeven de mogelijkheid geboden gegarandeerde leningen terug te kopen. ABN AMRO, NIBC, Achmea, leaseplan en ING hebben vervroegd een deel van hun lening afgelost. Door het vervroegd aflossen van de garantie interbancaire leningen wordt in 2014 minder fee ontvangen dan geraamd. Voor deze transactie is in eerdere jaren een closing out fee betaald aan de Staat ter compensatie van de naar beneden bijgestelde meerjarige premie-inkomsten.

ING

Op 31 maart 2014 heeft ING weer een tranche terugbetaald van de kapitaalinjectie. Het gaat om een betaling van 1,225 mld., 100 mln. meer dan geraamd, omdat dit deel van de geraamde betaling in 2015 een jaar is vervroegd. In 2015 is er juist sprake van een tegenvaller van 100 mln.

Licence