Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Vastgestelde begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (bedragen in € 1.000)
   

(1)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

2.888.779

3.079.086

79.288

         
 

Beleidsartikelen

2.888.779

3.079.086

79.288

         

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

524.896

540.518

6.373

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

604.880

753.477

 

3

Sociale vooruitgang

1.366.461

764.679

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

332.742

767.260

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

59.800

253.152

72.915

Uitgaven begroting XVII 2020. In miljoenen euro. Totaal 3.079,1

Uitgaven begroting XVII 2020. In miljoenen euro. Totaal 3.079,1

Ontvangsten begroting XVII 2020. In miljoenen euro. Totaal 79,3

Ontvangsten begroting XVII 2020. In miljoenen euro. Totaal 79,3
Licence