Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren en dat de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Deltafonds met inachtneming van de artikelen 7.22a tot en met 7.22d van de Waterwet en artikel III van de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening geschiedt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Deltafonds, genoemd in artikel 7.22a van de Waterwet, voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vastgestelde begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

1

Investeren in waterveiligheid

1.018.861

568.377

166.404

2

Investeren in zoetwatervoorziening

54.922

62.989

 

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

230.593

232.337

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

23.791

21.842

 

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

339.212

339.405

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

1.161.419

7

Investeren in waterkwaliteit

74.384

103.475

602

     
 

Totaal

1.741.763

1.328.425

1.328.425

     
Licence