Base description which applies to whole site

Begrotingsvisualisaties

De cijfers uit de Rijksbegroting kennen verschillende basispresentaties. Op Rijksfinancien.nl presenteren we sinds Prinsjesdag 2024 nu twee versies: de versie met enkel de cijfers uit de begrotingsstaten (nieuw!) uit de Rijksbegroting, en de rijksbegroting inclusief premies. 

De begrotingsstaten zijn de cijfers zoals het parlement ze krijgt voorgelegd in de voorstellen van wet en waarop het parlement zijn budgetrecht uitoefent. De premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten vallen niet onder het formele budgetrecht; een aanzienlijk deel van de inkomsten en uitgaven voor belangrijke thema's als zorg en sociale zekerheid vallen in deze categorie. Het gaat dan om zaken als werknemer-, werkgever- en zorgpremies, die het parlement vaststelt in andere wetten dan begrotingswetten. Daarom presenteren we nu twee donuts: één met enkel de begrotingsstaten en één met ook nog de premies. 

 

Begrotingsstaten

Inclusief premies

De inkomsten en uitgaven voor de premies staan apart van de begrotingen van SZW en VWS . Voor SZW op het artikel Sociale Zekerheid, voor VWS op de artikelen Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. De premies worden voor de dataset en visualisaties inclusief premies apart toegevoegd. Om te voorkomen dat de bijdragen vanuit de Rijksbegroting op deze artikelen niet dubbel telt worden er ook enkele posten uit de begrotingen verwijderd: 

  • SZW: Artikel 12 - Rijksbijdragen
  • VWS: Artikel 8 - Tegemoetkoming specifieke kosten
  • De bekostiging uit Artikel 2 Curatieve Zorg en Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Achtergrond

Om recht te doen aan het budgettair belang van de uitgaven voor de Zorg en Sociale Zekerheid kregen de premies een plek in de open data. Rijksfinancien.nl is in 2017 opgezet om de open data achter de rijksbegroting te visualiseren en publiceren. Bij het ontwerp van de begrotingsvisualisaties werden daarom de begrotingscijfers inclusief premies gevisualiseerd. Ten behoeve van de consistentie in de cijfers bleef dit in stand na de integratie van de sites Rijksbegroting.nl en Rijksfinancien.nl. Zo zijn deze twee dwarsdoorsnedes tot stand gekomen. Omdat dit soms leidde tot onduidelijkheid bij het vergelijken van de stukken met de visualisaties, hebben we besloten de cijfers splitsbaar te maken. We onderzoeken de mogelijkheden om de uitsplitsing ook voor eerdere jaren op te zetten.

 

Licence