Base description which applies to whole site

11.2. Budgettaire gevolgen wetsvoorstel Belastingplan 2019

In tabel 8 is het budgettaire effect van het wetsvoorstel Belastingplan 2019 weergegeven. In tabel 8 zijn alleen de kosten van het huidige wetsvoorstel opgenomen. Een volledig overzicht van het lastenbeeld is opgenomen in de Miljoenennota 2019. Het totaal van tabel 8 komt niet overeen met het IB-pakket uit de financiële bijlage van het regeerakkoord. Een deel van de maatregelen is al bij nota van wijziging bij het Belastingplan 2018 ingediend. Naast de regeerakkoordmaatregelen wordt een aantal andere maatregelen in dit wetsvoorstel geregeld, zoals de structurele verlaging van de tarieven algemene bestedingsbelasting Saba en Sint Eustatius.

Een nadere toelichting op de budgettaire effecten van de afzonderlijke maatregelen is te vinden in de bijlage met de ramingstoelichtingen36. In deze bijlage zijn ook de mutaties ten opzichte van het regeerakkoord opgenomen.

Tabel 8: Budgettaire gevolgen in euro miljoen (+/+ = saldo verbeterend/lastenverzwarend)

Budgettaire tabel Belastingplan in € miljoen

2018

2019

2020

2021

structureel

Invoering tweeschijvenstelsel1

0

– 4.029

– 4.108

– 5.614

– 5.614

Bevriezen beginpunt hoogste tariefschijf voor de kabinetsperiode

0

403

858

1.365

1.365

Verminderen beleidsmatige verhoging beginpunt hoogste tariefschijf na 2021

0

0

0

0

668

Tariefmaatregel grondslagverminderende posten

0

0

382

685

588

Verlagen eigenwoningforfait

0

0

– 204

– 432

– 862

Versoberen voorwaartse verliesverrekening box 2

       

5

Verhogen maximum algemene heffingskorting

0

– 1.721

– 2.778

– 3.276

– 3.276

Arbeidskorting verhogen en sneller afbouwen

0

766

563

370

370

Maximale arbeidskorting bij afbouwpunt verhogen

0

0

– 966

– 1.571

– 1.571

IACK vanaf 0 euro en verhoogd opbouwpercentage

0

193

193

193

193

Correctie box 2-tarief2

0

0

212

212

170

Toepassing heffingskortingen in de inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen

0

3

3

3

3

ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting en IACK voor zieken zonder werk

0

0

66

140

165

Conserverende aanslag lijfrente en pensioen

 

0

0

0

0

Verkorten maximale looptijd 30%-regeling

0

369

337

273

241

Doorwerking wijziging 30%-regeling naar ETK-regeling

 

5

5

4

3

Doorwerking wijziging 30%-regeling naar keuzeregeling partiële buitenlandse belastingplicht

 

19

17

14

13

Overgangsregeling schoolgelden voor internationale scholen i.v.m. wijziging 30%-regeling

 

– 1

     

Verhogen maxima vrijwilligersregeling

0

– 5

– 5

– 5

– 5

Verhogen verlaagd btw-tarief

0

2.987

2.987

2.987

2.987

Verruimen Nederlandse btw-sportvrijstelling

 

225

225

225

225

Aanpassing van de regeling belastingrente in de inkomstenbelasting en de erfbelasting

 

0

0

0

0

Structureel verlagen tarieven algemene bestedingsbelasting Saba en Sint Eustatius

0

– 2

– 2

– 2

– 2

Totaal

0

– 788

– 2.215

– 4.429

– 4.334

1

Deze lastenverlichting is structureel. Voor € 5,578 miljard zat deze echter al in het basispad als gevolg van de terugsluis uit de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. Structureel zijn de kosten van invoering van het tweeschijvenstelsel ten opzichte van dat basispad derhalve lager.

2

Bij de correctie van het box 2-tarief is de lastenrelevante mutatie opgenomen. In de ramingstoelichting is de kasreeks opgenomen.

Naast bovenstaande budgettaire gevolgen heeft de maatregel compensatie (ex-) ondernemers Besluit bijstandverlening zelfstandigen budgettaire gevolgen voor de toeslagen. De uitgaven als gevolg van deze maatregel aan kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget (€ 3 miljoen) zijn gedekt binnen de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de uitgaven aan huurtoeslag (€ 5 miljoen) binnen de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De zorgtoeslag (€ 8 miljoen) valt onder het inkomstenkader en is binnen het totale lastenbeeld gedekt.

Licence