Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

24. Uitvoeringsgevolgen Belastingdienst, Douane en Toeslagen

De maatregelen van dit wetsvoorstel zijn door de Belastingdienst beoordeeld met de uitvoeringstoets. Voor alle maatregelen geldt dat de Belastingdienst die uitvoerbaar acht per de voorgestelde data van inwerkingtreding. De gevolgen voor de uitvoering zijn beschreven in de uitvoeringstoetsen die als bijlagen zijn bijgevoegd. Een aantal maatregelen uit dit wetsvoorstel leidt tot uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Deze maatregelen zijn opgenomen in de hierna opgenomen tabel. De uitvoeringskosten worden gedekt op begroting IX.

Tabel 10: Overzicht uitvoeringskosten Belastingdienst (bedragen x € 1.000)

Maatregelen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Uitzondering fiscaal partnerbegrip voor toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

80

320

210

210

10

0

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

50

2.820

2.960

2.960

2.960

2.960

Temporele beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting (Sofina)

150

1.810

790

330

270

270

Verhoging leeftijdsgrens status kind van vergunninghouder

80

0

0

0

0

0

Huurtoeslag bij grensoverschrijding

60

0

0

0

0

0

Totaal

420

4.950

3.960

3.500

3.240

1.960

Verhogen steunpercentages in de milieu-investeringsaftrek

De MIA wordt uitgevoerd door RVO en de Belastingdienst. Deze maatregel heeft geen gevolgen voor de uitvoering voor RVO. Aan de (her)indeling van de Milieulijst naar de nieuwe steunpercentages zijn voor RVO geen extra kosten verbonden, omdat dit past binnen de gebruikelijke jaarlijkse indeling van de Milieulijst naar steuncategorieën. In het controlesysteem van MIA/Vamil wordt rekening gehouden met de hoogte van het voordeel. Er hoeft geen aanpassing te komen in het uitvoeringsplan van de MIA/Vamil. Wel moeten de parameters voor het controlesysteem van RVO en van de Belastingdienst worden aangepast. RVO zal deze inregeling van de systemen tijdig aanpassen, gelijk met de afstemming van codes en bijbehorende steunpercentages in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de Milieulijst.

Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

De notaris voldoet de overdrachtsbelasting bij de registratie van de akte van levering nadat hij de overdrachtsbelasting bij de koper in rekening heeft gebracht. Het is voor de heffing van de overdrachtsbelasting cruciaal dat de notaris zijn werk op efficiënte wijze kan blijven uitvoeren. De verwachting is dat met de voorgestelde maatregel het voor VoV-aanbieders en notarissen duidelijk is hoe de regelgeving moet worden toegepast bij terugkoop van een VoV-woning. Het voorstel heeft naar verwachting geen impact op de uitbreiding van het aangiftebericht, die thans in ontwikkeling is. Met het voorstel kan zonder extra inspanning rekening worden gehouden bij de ontwikkeling van het toezichtsysteem.

Licence