Base description which applies to whole site

ARTIKEL VII

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2016 als volgt gewijzigd:

0A

Artikel 13bis, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op kalenderjaarbasis verlaagd met:

  • a. 21% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is;

  • b. 10% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 0 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 50 gram per kilometer, en

  • c. 4% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 50 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 106 gram per kilometer.

A

In artikel 22, tweede lid, wordt «2,32%» vervangen door: 3,32%.

B

In artikel 22b, tweede lid, worden het als eerste en het als derde genoemde bedrag verlaagd met € 83.

C

Artikel 39d wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Het eerste lid is voor de werknemer niet van toepassing ingeval:

  • a. het tweede lid, zoals dat op 31 december 2013 luidde, is toegepast; of

  • b. het vierde lid, zoals dat op 31 december 2015 luidde, is toegepast.

2. Het vierde lid vervalt.

Licence