Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXI

In de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 wordt aan artikel 1, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. nettopensioen:

het nettopensioen, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

Licence