Base description which applies to whole site

ARTIKEL X

In de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 wordt hoofdstuk 2, artikel I, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel O, tweede lid, wordt «verstrekkingen voorzover» vervangen door «verstrekkingen indien» en vervalt «, of voorzover de daarvoor betaalde premies voldoen aan het eerste lid, onderdeel d». Voorts wordt aan dat lid een zin toegevoegd, luidende: De eerste zin is niet van toepassing op uitkeringen ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdelen c en d, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

2. In onderdeel Q, tweede lid, wordt «Voorzover» vervangen door «Indien» en vervalt «of het premies betreft als bedoeld in de overgangsregeling van onderdeel O, eerste lid, onderdeel d,». Voorts vervalt «inzoverre» en wordt een zin toegevoegd, luidende: De eerste zin is niet van toepassing op uitkeringen ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdelen c en d, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Licence