Base description which applies to whole site

ARTIKEL VIII

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt artikel 67ca als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van het eerste lid, onderdeel e, wordt «, of» vervangen door een puntkomma.

2. In het eerste lid wordt, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • g. artikel 13, derde lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;.

Licence