Base description which applies to whole site

ARTIKEL XIX

De Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel p door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

q. burgerservicenummer:

het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

B

In artikel 7a, eerste en vierde lid, wordt «inkomstenbelasting en omzetbelasting» vervangen door: inkomstenbelasting.

C

In artikel 19, vierde lid, wordt «bank» telkens vervangen door «betaaldienstverlener». Voorts wordt «haar» vervangen door: hem.

D

Na artikel 28b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 28c

  • 1. Voor zover de ontvanger op grond van een beschikking van de inspecteur gehouden is belasting terug te geven omdat de desbetreffende belasting in strijd met het Unierecht is geheven, wordt op verzoek aan de belastingschuldige invorderingsrente vergoed.

  • 2. De invorderingsrente, bedoeld in het eerste lid, wordt enkelvoudig berekend over het tijdvak dat aanvangt op de dag na die waarop de belasting is betaald, voldaan of afgedragen en eindigt op de dag voorafgaand aan die van de terugbetaling en heeft als grondslag het aan de belastingschuldige terug te geven of teruggegeven bedrag. In afwijking van de eerste volzin wordt de invorderingsrente, bedoeld in het eerste lid, niet berekend over dagen waarover ingevolge hoofdstuk VA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen belastingrente wordt vergoed of waarover ingevolge artikel 28b invorderingsrente wordt vergoed.

  • 3. De termijn voor het indienen van een verzoek om vergoeding van invorderingsrente op grond van dit artikel eindigt zes weken na dagtekening van de beschikking, bedoeld in het eerste lid.

E

In artikel 43, tweede lid, wordt «de ondernemer bedoeld in het eerste lid» vervangen door «de ondernemer, bedoeld in het eerste lid,». Voorts vervalt «in afwijking in zoverre van artikel 7a, eerste lid, en». Ten slotte wordt «de natuurlijke personen of lichamen bedoeld in het eerste lid» vervangen door: de natuurlijke personen of lichamen, bedoeld in het eerste lid.

F

Na artikel 43 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 43a

Bij toepassing van artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964 is iedere inhoudingsplichtige die ingevolge het eerste lid van dat artikel samen met andere inhoudingsplichtigen als één inhoudingsplichtige wordt beschouwd hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die deze inhoudingsplichtigen ingevolge dat artikel gezamenlijk zijn verschuldigd met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964.

G

In artikel 48a wordt in de eerste volzin «inkomstenbelasting of omzetbelasting» vervangen door «inkomstenbelasting». Voorts wordt «de inkomstenbelasting en de omzetbelasting» vervangen door «de inkomstenbelasting». Ten slotte wordt «verschuldigde belasting» vervangen door: verschuldigde inkomstenbelasting.

H

Na artikel 62 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 62bis

  • 1. Financiële ondernemingen die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mogen uitoefenen zijn gehouden aan de ontvanger kosteloos de volgende gegevens inzake bankrekeningen te verstrekken: het bankrekeningnummer en de naam, het adres, de woonplaats en de geboortedatum van de houder van de bankrekening, voor zover die gegevens van belang zijn voor de uitbetaling van inkomstenbelasting, bedoeld in artikel 7a.

  • 2. De gegevens worden verstrekt binnen een door de ontvanger te stellen termijn.

  • 3. De ontvanger kan bepalen dat bij het verstrekken van de gegevens tevens het burgerservicenummer van degene op wie de gegevens betrekking hebben dient te worden vermeld.

  • 4. Bij het verwerken van de gegevens maken de financiële ondernemingen, bedoeld in het eerste lid, in hun eigen administratie gebruik van het burgerservicenummer.

I

In artikel 70a, onderdeel a, wordt «grondwaterbelasting en afvalstoffenbelasting» vervangen door: grondwaterbelasting.

J

Na artikel 70e wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 70f

Bij toepassing van artikel 28c wordt de invorderingsrente, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, mede niet berekend over dagen waarover heffingsrente of invorderingsrente als bedoeld in artikel XXXIV van het Belastingplan 2012 wordt vergoed.

Licence