Base description which applies to whole site

ARTIKEL XVI

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2021 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 20a, eerste lid, komt de tarieftabel te luiden:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 35.286

9,40%

€ 35.286

€ 68.507

€ 3.316

37,05%

€ 68.507

€ 15.624

49,50%

B

In artikel 20b, eerste lid, komt de tarieftabel te luiden:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 36.153

9,40%

€ 36.153

€ 68.507

€ 3.397

37,05%

€ 68.507

€ 15.384

49,50%

C

Het in artikel 22, tweede lid, vermelde bedrag wordt verhoogd met € 58. Voorts wordt «het in de tabel van artikel 20a, eerste lid, in de tweede kolom als eerste vermelde bedrag» vervangen door «€ 20.384».

D

Artikel 22a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het in het tweede lid, onderdeel b, als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 35.

2. Het in het tweede lid, onderdeel c, als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 175.

Licence