Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXXIII

In de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II wordt met ingang van 1 januari 2044 na hoofdstuk 7 een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 7A OVERGANGSRECHT STARTERSLENINGEN

Artikel 7a.1 Overgangsrecht startersleningen

Voor leningen als bedoeld in artikel 10bis.1, tweede lid, onderdeel f, van de Wet inkomstenbelasting 2001 zoals dat luidde op 31 december 2043, blijft hoofdstuk 10bis van die wet zoals dat luidde op 31 december 2043, van toepassing voor de belastingjaren 2044 tot en met 2046.

Licence