Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXIII

In de Wet inkomstenbelasting BES wordt artikel 41b als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c tot b.

2. In het tweede lid wordt «onderdeel c» vervangen door «onderdeel b». Voorts wordt «met niet meer» vervangen door «niet of met niet meer».

3. Het derde lid vervalt.

ARTIKEL XXIV

Ingeval de samenloop van wetten die in 2019 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in een of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

ARTIKEL XXV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat:

  • a. artikel I, onderdeel B, en artikel XI, onderdeel C, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot kosten en lasten, onderscheidenlijk loonbestanddelen, die verband houden met:

    • 1°. geldsommen die zijn betaald in het kader van een na 31 december 2019 uitgevaardigde strafbeschikking of daarmee vergelijkbare buitenlandse wijze van bestraffing die na 31 december 2019 heeft plaatsgevonden;

    • 2°. dwangsommen die zijn verbeurd na 31 december 2019;

  • b. artikel XII voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020;

  • c. artikel XX, onderdelen A en E, toepassing vindt voordat de artikelen II en XV van het Belastingplan 2019 worden toegepast;

  • d. artikel XXI, onderdeel A, toepassing vindt voordat artikel 7.4, onderdeel I, van de Wet bedrijfsleven 2019 wordt toegepast.

ARTIKEL XXVI

Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2020

Licence