Base description which applies to whole site

ARTIKEL XVI

In de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt tabel I, onderdeel b, als volgt gewijzigd:

1. Post 2 komt te luiden:

  • 2. het uitlenen van goederen als bedoeld in post a 30;.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van post 20 door een puntkomma, wordt een post toegevoegd, luidende:

  • 21. het langs elektronische weg leveren of uitlenen van uitgaven als bedoeld in post a 30 of het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften, mits deze uitgaven, onderscheidenlijk nieuwswebsites niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal, of uit video-inhoud of beluisterbare muziek.

Licence