Base description which applies to whole site
+

ARTIKEL XX

Het Belastingplan 2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A, onder 1, wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 34.712

9,70%

€ 34.712

€ 68.507

€ 3.367

37,35%

€ 68.507

€ 15.989

49,50%

2. In onderdeel A, onder 2, wordt «4,5%» vervangen door «3,5%».

3. In onderdeel B, onder 1, wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 35.375

9,70%

€ 35.375

€ 68.507

€ 3.431

37,35%

€ 68.507

€ 15.805

49,50%

4. In onderdeel B, onder 2, wordt «4,5%» vervangen door «3,5%».

5. Na onderdeel E wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 6.19, eerste en tweede lid, wordt «de tweede regel van de tweede kolom» vervangen door «de eerste regel van de tweede kolom».

6. Onderdeel G komt te luiden:

G

Het in artikel 8.10, tweede lid, vermelde bedrag wordt verhoogd met € 194. Voorts wordt «het in de tabel van artikel 2.10, eerste lid, in de tweede kolom als eerste vermelde bedrag» vervangen door «€ 20.384».

7. Onderdeel H komt te luiden:

H

Artikel 8.11, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het in de eerste zin, onderdeel a, vermelde bedrag wordt verhoogd met € 106.

2. Het in de eerste zin, onderdeel b, als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 141. Voorts wordt «en verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met» vervangen door «alsmede vermeerderd met».

3. In de eerste zin wordt, onder verlettering van onderdeel c tot d, een onderdeel ingevoegd, luidende:

c. 1,601% van het arbeidsinkomen voor zover dat meer bedraagt dan € 20.450, waarbij de som van de bedragen berekend op de voet van de onderdelen a, b en c niet meer bedraagt dan € 3.764, en verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met:.

4. In de tweede zin wordt «onderdeel b» vervangen door «onderdeel c».

8. Na onderdeel K wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka

In artikel 10.6b wordt «het in artikel 8.10, tweede lid, vermelde bedrag» vervangen door «het in artikel 8.10, tweede lid, eerstvermelde bedrag». Voorts wordt «het in die kolom als eerste vermelde bedrag» vervangen door «het in artikel 8.10, tweede lid, laatstvermelde bedrag».

B

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 34.712

9,45%

€ 34.712

€ 68.507

€ 3.280

37,10%

€ 68.507

€ 15.817

49,50%

2. In onderdeel B wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 35.375

9,45%

€ 35.375

€ 68.507

€ 3.342

37,10%

€ 68.507

€ 15.633

49,50%

3. Onderdeel G komt te luiden:

G

Het in artikel 8.10, tweede lid, vermelde bedrag wordt verhoogd met € 60.

4. Onderdeel H komt te luiden:

H

Artikel 8.11, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het in de eerste zin, onderdeel a, vermelde bedrag wordt verhoogd met € 106.

2. Het in de eerste zin, onderdeel b, als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 141.

3. Het in de eerste zin, onderdeel c, als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 281.

5. Onderdeel K vervalt.

C

Artikel IV komt te luiden:

ARTIKEL IV

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2022 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8.11, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het in de eerste zin, onderdeel a, vermelde bedrag wordt verhoogd met € 73.

2. Het in de eerste zin, onderdeel b, als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 73.

3. Het in de eerste zin, onderdeel c, als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 73.

B

Artikel 10.1, derde lid, vervalt.

D

In artikel XIV wordt «zevende lid» vervangen door «achtste lid».

E

Artikel XV wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 34.712

9,70%

€ 34.712

€ 68.507

€ 3.367

37,35%

€ 68.507

€ 15.989

49,50%

2. In onderdeel B wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 35.375

9,70%

€ 35.375

€ 68.507

€ 3.431

37,35%

€ 68.507

€ 15.805

49,50%

3. Onderdeel C komt te luiden:

C

Het in artikel 22, tweede lid, vermelde bedrag wordt verhoogd met € 194. Voorts wordt «het in de tabel van artikel 20a, eerste lid, in de tweede kolom als eerste vermelde bedrag» vervangen door «€ 20.384».

4. Onderdeel D wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van de onderdelen 1 tot en met 3 tot 2 tot en met 4 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

1. Het in het tweede lid, onderdeel a, vermelde bedrag wordt verhoogd met € 106.

2. Onderdeel 2 (nieuw) komt te luiden:

2. Het in het tweede lid, onderdeel b, als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 141. Voorts wordt «en verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met» vervangen door «alsmede vermeerderd met».

3. Onderdeel 3 (nieuw) komt te luiden:

3. In het tweede lid wordt, onder verlettering van onderdeel c tot d, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. 1,601% van het arbeidsinkomen voor zover dat meer bedraagt dan € 20.450, waarbij de som van de bedragen berekend op de voet van de onderdelen a, b en c niet meer bedraagt dan € 3.764, en verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met:.

F

Artikel XVI wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A komt de tarieftabel te luiden:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 34.712

9,45%

€ 34.712

€ 68.507

€ 3.280

37,10%

€ 68.507

€ 15.817

49,50%

2. In onderdeel B komt de tarieftabel te luiden:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 35.375

9,45%

€ 35.375

€ 68.507

€ 3.342

37,10%

€ 68.507

€ 15.633

49,50%

3. Onderdeel C komt te luiden:

C

Het in artikel 22, tweede lid, vermelde bedrag wordt verhoogd met € 60.

4. Onderdeel D komt te luiden:

D

Artikel 22a, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het in onderdeel a vermelde bedrag wordt verhoogd met € 106.

2. Het in onderdeel b als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 141.

3. Het in onderdeel c als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 281.

G

Na artikel XVI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIA

In de Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2022 artikel 22a, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. Het in onderdeel a vermelde bedrag wordt verhoogd met € 73.

2. Het in onderdeel b als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 73.

3. Het in onderdeel c als tweede vermelde bedrag wordt verhoogd met € 73.

H

Artikel XXXIX komt te luiden:

ARTIKEL XXXIX

Indien artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2020 worden toegepast, wordt:

  • a. het in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22a, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 vermelde bedrag berekend door het vóór toepassing van artikel II, onderdeel H, onder 1, in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens te verhogen met het in artikel II, onderdeel H, onder 1, vermelde bedrag;

  • b. het in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22a, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964 als tweede vermelde bedrag berekend door het vóór toepassing van artikel II, onderdeel H, onder 2, in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 als tweede vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens te verhogen met het in artikel II, onderdeel H, onder 2, vermelde bedrag;

  • c. het in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22a, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 als tweede vermelde bedrag berekend door het in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 als tweede vermelde bedrag met € 365 te verminderen en vervolgens te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, waarna dat bedrag wordt verhoogd met € 365.

I

Artikel XL vervalt.

J

Artikel XLI komt te luiden:

ARTIKEL XLI

Indien artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2021 worden toegepast, wordt:

  • a. het in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22a, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 vermelde bedrag berekend door het vóór toepassing van artikel III, onderdeel H, onder 1, in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens te verhogen met het in artikel III, onderdeel H, onder 1, vermelde bedrag.

  • b. het in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22a, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964 als tweede vermelde bedrag berekend door het vóór toepassing van artikel III, onderdeel H, onder 2, in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 als tweede vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens te verhogen met het in artikel III, onderdeel H, onder 2, vermelde bedrag.

  • c. het in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22a, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 als tweede vermelde bedrag berekend door het vóór toepassing van artikel III, onderdeel H, onder 3, in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 als tweede vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens te verhogen met het in artikel III, onderdeel H, onder 3, vermelde bedrag.

K

Na artikel XLI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLIA

Indien artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2022 worden toegepast, wordt:

  • a. het in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22a, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 vermelde bedrag berekend door het vóór toepassing van artikel IV, onderdeel A, onder 1, in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens te verhogen met het in artikel IV, onderdeel A, onder 1, vermelde bedrag.

  • b. het in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22a, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964 als tweede vermelde bedrag berekend door het vóór toepassing van artikel IV, onderdeel A, onder 2, in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 als tweede vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens te verhogen met het in artikel IV, onderdeel A, onder 2, vermelde bedrag.

  • c. het in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 22a, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 als tweede vermelde bedrag berekend door het vóór toepassing van artikel IV, onderdeel A, onder 3, in artikel 8.11, tweede lid, eerste zin, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 als tweede vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens te verhogen met het in artikel IV, onderdeel A, onder 3, vermelde bedrag.

L

In artikel XLIV, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel IIII, onderdeel G» vervangen door «artikel II, onderdelen A, B en G».

Licence