Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXV

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 10a wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. Voor zover de toepassing van het eerste lid met betrekking tot een schuld zou leiden een lagere winst, vindt het eerste lid geen toepassing met betrekking tot die schuld.

B

Aan afdeling 2.2 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 12abis

 • 1. Indien de belastingplichtige daarvoor bij de aangifte kiest, wordt bij het bepalen van de in het jaar 2019 genoten winst een fiscale coronareserve gevormd, aan welke reserve geen hoger bedrag wordt toegevoegd dan:

  • a. het zonder de toepassing van het derde lid voor het jaar 2020 verwachte verlies in de zin van artikel 20, eerste lid, voor zover dat verlies verband houdt met de coronacrisis;

  • b. de zonder de vorming van een fiscale coronareserve voor het jaar 2019 bepaalde winst.

 • 2. Indien de winst wordt bepaald over een niet met het kalenderjaar samenvallend jaar, kan de fiscale coronareserve overeenkomstig het eerste lid gevormd worden in het laatste jaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020.

 • 3. De fiscale coronareserve wordt in het jaar na het jaar waarin de reserve is gevormd, in de winst opgenomen.

 • 4. De in het eerste lid bedoelde vorming van een fiscale coronareserve is slechts mogelijk indien in het jaar waarin de reserve wordt gevormd voor het bepalen van de winst dezelfde bepalingen van toepassing zijn als in het jaar waarin de reserve wordt opgenomen in de winst.

C

In artikel 12b wordt «7/H gedeelte» vervangen door «9/H gedeelte».

D

Artikel 15be wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «8» telkens vervangen door «9» en wordt «de leverage ratio zoals die wordt openbaar gemaakt» telkens vervangen door «de aangepaste leverage ratio». Voorts wordt «de leverage ratio bedraagt» vervangen door «de aangepaste leverage ratio bedraagt».

2. Het tweede en derde lid komen te luiden:

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder aangepaste leverage ratio verstaan het op een decimaal afgeronde percentage dat volgt uit de berekening van de leverage ratio met betrekking tot de belastingplichtige ingevolge deel 7 van de verordening kapitaalvereisten, met dien verstande dat in die berekening bij het bepalen van de kapitaalmaatstaf met betrekking tot de belastingplichtige de kapitaalinstrumenten, genoemd in artikel 51 van de verordening kapitaalvereisten, buiten beschouwing blijven.

 • 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt uitgegaan van de leverage ratio die met betrekking tot de belastingplichtige wordt berekend op basis van de geconsolideerde situatie, bedoeld in deel 1, titel II, hoofdstuk 2 van de verordening kapitaalvereisten, dan wel, indien met betrekking tot de belastingplichtige niet op basis van de geconsolideerde situatie een leverage ratio wordt berekend, van de leverage ratio die met betrekking tot de belastingplichtige wordt berekend op individuele basis, bedoeld in deel 1, titel II, hoofdstuk 1, van de verordening kapitaalvereisten.

E

Artikel 15bf wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «8» telkens vervangen door «9» en wordt «zoals die wordt openbaar gemaakt met betrekking tot» vervangen door «op».

2. In het tweede lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «artikel 69 van de verordening» vervangen door «artikel 69, onderdeel a, van de verordening».

F

Artikel 34d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «7/H gedeelte» vervangen door «9/H gedeelte».

2. In het vijfde lid, derde zin, wordt «7/H gedeelte» vervangen door «9/H gedeelte».

Licence