Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXXIV

In de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie wordt artikel 3 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «tweede lid» vervangen door «tweede en derde lid».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Voor elektriciteit die wordt geleverd aan een walstroominstallatie als bedoeld in artikel 60b van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt geen tarief vastgesteld.

Licence