Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXIV

De Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel IV, tweede zin, komt te luiden:

Voorts wordt «€ 1.800» vervangen door «€ 1.500».

2. Artikel VIII, tweede zin, komt te luiden:

Voorts wordt «€ 1.800» vervangen door «€ 1.500».

ARTIKEL XXV

Ingeval de samenloop van wetten die in 2021 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in een of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

ARTIKEL XXVI

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat:

  • a. artikel XXIII terugwerkt tot en met 1 januari 2020;

  • b. de artikelen III en VII terugwerken tot en met 1 januari 2021;

  • c. artikel XXII, onderdeel C, terugwerkt tot en met 1 april 2021;

  • d. artikel IX voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022;

  • e. artikel VI, onderdeel D, toepassing vindt voordat artikel 35o, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 met ingang van 1 januari 2022 wordt toegepast;

  • f. artikel I, onderdeel D, onder 1, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2022 is toegepast;

  • g. het in artikel VI, onderdeel C, opgenomen artikel 31a, dertiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor het eerst toepassing vindt met ingang van 1 januari 2023.

ARTIKEL XXVII

Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2022.

Licence