Base description which applies to whole site

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.20, tweede lid, wordt «€ 2.400» vervangen door «€ 2.100».

B

Artikel 3.42a, derde lid, komt te luiden:

  • 3. De milieu-investeringsaftrek bedraagt voor milieu-investeringen die behoren tot categorie I 45 percent, voor milieu-investeringen die behoren tot categorie II 36 percent en voor milieu-investeringen die behoren tot categorie III 27 percent.

C

In artikel 8.11, tweede lid, onderdeel d, wordt «6%» vervangen door «5,86%».

D

Artikel 8.14a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het in het tweede lid als laatste vermelde bedrag wordt verlaagd met € 395.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Voor de toepassing van dit artikel wordt met een partner gelijkgesteld degene die uitsluitend vanwege de toepassing van artikel 1.2, vierde lid, onderdeel b, niet als partner wordt aangemerkt.

Licence