Base description which applies to whole site

Monitor Brede Welvaart

Het CBS publiceert sinds 2017 de Monitor Brede Welvaart. Brede welvaart gaat  over de kwaliteit van leven in het hier en nu, en de mate waarin dit invloed op de kwaliteit van leven later en van mensen elders op de wereld. 

Op Prinsjesdag 2023 publiceerde het CBS aanvullend factsheets brede welvaart, in opdracht van het Ministerie van Financiën. Dat was naar aanleiding van een Kamerbrief, die onder andere motie Hammelburg c.s.  beantwoordde. Die motie vroeg om de brede welvaart te integreren in de begrotingssystematiek, zoals in de Miljoenennota, begrotingen en jaarverslagen. In de brief gaf het kabinet aan drie stappen te zetten:

  1. Brede welvaart zal worden geïntegreerd in de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR). In het FJR 2022 en in de Miljoenennota voor 2024 heeft dit inmiddels vorm gekregen.
  2. Ontwikkeling van een analyse-instrumentarium door de planbureaus om brede welvaart verder in kaart te brengen, en op termijn ook effecten van beleid op brede welvaart te meten.
  3. De verdere ontwikkeling van departementale factsheets Brede Welvaart.

Het CBS publiceerde op Prinsjesdag 2023 de factsheets. Die zijn te vinden op de website van het CBS . Deze pagina geeft een overzicht van alle factsheets en de toelichting van de ministeries daarop. De link naar de specifieke factsheets staat ook bij de relevante departementale begrotingen in de box gerelateerde informatie.

Factsheet brede welvaart en stukken Algemene Zaken

Factsheet brede welvaart en stukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Factsheet brede welvaart en stukken Buitenlandse Zaken

Factsheet brede welvaart en stukken Defensie

Factsheet brede welvaart en stukken Economische Zaken en Klimaat

Factsheet brede welvaart en stukken Financiën

Factsheet brede welvaart en stukken Infrastructuur en Waterstaat

Factsheet brede welvaart en stukken Justitie en Veiligheid

Factsheet brede welvaart en stukken Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Factsheet brede welvaart en stukken Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Factsheet brede welvaart en stukken Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Factsheet brede welvaart en stukken Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Licence