Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2JAARVERSLAG VAN HET HUIS DER KONINGIN (I)

Aangeboden 19 mei 2004

INHOUDSOPGAVE blz.

A.Algemeen4
1.Voorwoord4
2.Dechargeverlening5
   
BJaarrekening6
3.Verantwoordingsstaat van het Huis der Koningin6
4.Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaat7
5.Saldibalans met toelichting8

A. ALGEMEEN

1. VOORWOORD

Het onderhavige jaarverslag heeft betrekking op de betaling in 2003 van uitkeringen aan leden van het Koninklijk Huis. Deze uitkeringen vinden plaats op grond van de wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis uit 1972 en een aanvulling van dit statuut uit 1980.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Mr. dr. J. P. Balkenende

2. DECHARGEVERLENING

Verzoek tot dechargeverlening van de Minister van Algemene Zaken aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide kamers van de Staten-Generaal de Minister van Algemene Zaken decharge te verlenen over het in het jaar 2003 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Huis der Koningin.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

mr. dr. J. P. Balkenende

B. JAARREKENING

3. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET HUIS DER KONINGIN

Verantwoordingsstaat 2003 van het Huis der Koningin (I) (bedragen x € 1000)

  (1)(2)(3)=(2)–(1)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
  Verplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgaven
 Totaal 8 267 7 414 – 853
        
01Uitkering aan de Koningin3 9663 9663 9283 928– 38– 38
02Uitkering aan Prins Claus7937931313– 780– 780
03Uitkering aan Prins Willem-Alexander949949942942– 7– 7
04Uitkering aan Prinses Juliana1 0711 0711 0591 059– 12– 12
05Uitkering aan Prins Bernard652652643643– 9– 9
06Uitkering aan Prinses Máxima836836829829– 7– 7

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond op € 1 000.

4. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDINGSSTAAT

De toelichting beperkt zich tot verschillen tussen begroting en realisatie die een bedrag van € 50 000,– te boven gaan. De onderschrijding op artikel 2 houdt verband met het overlijden van ZKH Prins Claus. Als gevolg daarvan is er in 2003 geen uitkering meer verstrekt.

5. SALDIBALANS MET TOELICHTING

Saldibalans van het Huis der Koningin (I) per 31 december 2003 Bedragen x € 1000
1)Uitgaven ten laste van de begroting7 4102)Ontvangsten ten gunste van de begroting0
3)Liquide middelen0   
4)rekening-courant RHB KH Begr. I04a)rekening-courant Min v AZ RHB– 7 410
5)Uitgaven buiten begrotingsverband06)Ontvangsten buiten begrotingsverband0
 (=intra-comptabele vorderingen)  ( = intra comptabele schulden) 
7)Openstaande rechten07a)Tegenrekening openstaande rechten0
8)Extra-comptabele vorderingen08a)Tegenrekening extra-comptabele vordering0
9a)Tegenrekening extra-comptabele schulden09)Extra comptabele schulden0
10)Voorschotten010a)Tegenrekening voorschotten0
11a)Tegenrekening garantieverplichtingen011)Garantieverplichtingen0
12a)Tegenrekening openstaande verplichtingen012)Openstaande verplichtingen0
13)Deelnemingen013a)Tegenrekening deelnemingen0
 Totaal7 410 Totaal– 7 410

Toelichting

1) Begrotingsuitgaven

Specificatie van de begrotingsuitgaven per begrotingsartikel:

Art.OmschrijvingRealisatie
01Uitkering aan de Koningin3 928
02Uitkering aan Prins Claus12
03Uitkering aan Prins Willem-Alexander941
04Uitkering aan Prinses Juliana1 058
05Uitkering aan Prins Bernhard643
05Uitkering aan Prinses Máxima828
  7 410
Licence