Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ACBGAgentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen
ADAuditdienst
AZ(Ministerie van) Algemene Zaken
BAPGBesluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten
BuiZa(Ministerie van) Buitenlandse Zaken
BZK(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CWComptabiliteitswet
DADDepartementale Auditdienst
EUEuropese Unie
EZ(Ministerie van) Economische Zaken
FESFonds economische structuurversterking
FEZFinancieel-economische Zaken
FTEFulltime Equivalent
GAVIGlobal Alliance for Vaccines and Immunisation
HocostaHoge Colleges van Staat
HRMhumanresourcesmanagement
ICInterne Controle
ICTInformatie- en communicatietechnologie
ITInformatie technologie
LNV(Ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
M&OMisbruik en oneigenlijk gebruik
NVINederlands vaccininstituut
OCW(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OMOpenbaar Ministerie
OSOntwikkelingssamenwerking
sisaSingle information, single audit
SZW(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VBTBVan beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
VenW(Ministerie van) Verkeer en Waterstaat
VIRVoorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst
VROM(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VWS(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WMOWet maatschappelijke ondersteuning
WWI(Programmaminister voor) Wonen, Wijk en Integratie
Licence