Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.12 Jeugd en Gezin (XVII)

Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin is opgeheven. De middelen worden verdeeld over drie andere ministeries en voor 2011 is er geen begroting JenG meer.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011

Taken

  

Kindgebonden budget en andere kindgerelateerde inkomensregelingen

JenG

SZW

Jeugdzorg, inclusief gesloten jeugdzorg, tenzij strafrechtelijk karakter*

JenG

VWS

Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdbescherming

JenG

VenJ

Uitgaven totaal JenG (€ x 1 000)

6 775 914

0

Kindgebonden budget en andere kindgerelateerde inkomensregelingen

4 484 224

4 484 224

Jeugdzorg, inclusief gesloten jeugdzorg, tenzij strafrechtelijk karakter 1

1 846 375

1 851 678

Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdbescherming

446 455

446 455

1

Bij het Ministerie van VWS is intern ook € 5 303 aan apparaatskosten overgeboekt naar het beleidsartikel voor jeugdzorg. Het totaalbedrag voor jeugdzorg wordt daarmee € 1 851 678 (€ 1 846 375 van JenG plus € 5 303 apparaatskosten).

Licence