Base description which applies to whole site

3.4.1 Onderbouwing beoogde besparingen kabinet-Rutte/Verhagen

De minister van BZK heeft in zijn eerste voortgangsrapportage over het programma Compacte Rijksdienst van 7 juni 2011 nadrukkelijk vermeld dat projecten pas in uitvoering worden genomen nadat de haalbaarheid van de besparingen door middel van een business case is aangetoond.

Vorig jaar hebben wij in de Staat van de rijksverantwoording 2011 geïnventariseerd in hoeverre de beoogde besparingen voor de projecten van het programma Compacte Rijksdienst waren onderbouwd door middel van een business case. Dit jaar hebben wij deze inventarisatie opnieuw uitgevoerd.11

De volgende tabel geeft per project een overzicht van de oorspronkelijk beoogde besparingen van het programma Compacte Rijksdienst, de besparingen die zijn onderbouwd door middel van een business case, besparingen die op een andere wijze zijn onderbouwd, en de resterende besparingen waarvan de haalbaarheid nog moet worden aangetoond door middel van een business case.

Onderbouwing besparingen per project

Projectnaam

Beoogde besparing (in miljoenen euro’s)

Besparing volgens business case (in miljoenen euro’s)

Besparing op andere wijze onderbouwd

Nog te onderbouwen besparing

1. Eén administratieve werkgever rijksdienst

10

Nog niet bekend

 

10

2. Bundeling P&O dienstverlening

24

Nog niet bekend

 

24

3. Huisvesting rijkskantoren

132

62

 

70

4. ICT infrastructuur

90

77

 

13

5. Vermindering rijksinkooppunten en vraagbundeling

180

180

 

6. Eén facilitaire dienstverlener Haagsche kantoren

Wordt per aansluiting bepaald

Nog niet bekend

 

7. Eén ICT dienstaanbieder beleidskernen

30

30

 

0

8. Inrichten Haagse inkoopfunctie

Onderdeel van project 5

Onderdeel van project 5

 

NVT

9. Eén dienstverlener voor internationale functie van het Rijk

Wordt per aansluiting bepaald

2

 

10. Clustering rijksincasso

40

131

27

11. Clustering backoffice subsidies

25

Nog niet bekend

 

25

12. Inkomensondersteuning/-voorziening burgers

135

Nog niet bekend

 

135

13. Cluster vastgoed

115

Nog niet bekend

 

115

14. Rijksinspecties / toezicht fysieke veiligheid bedrijven

Onbekend

Nog niet bekend

 

15. Toezichthouder niet financiële markten

7

Nog niet bekend

 

7

16. Beleidsuitvoering minder arbeidsintensief

Onbekend

Nog niet bekend

 

17. Subsidies instellingen

Onbekend

Nog niet bekend

 

Totaal

788 2

171

193

426

1

Raming op basis van een eerdere business case. Het project is inmiddels anders ingericht en een nieuwe business case komt voor de zomer 2013 beschikbaar.

2

De som van 169.193 en 426 bedragen 790 miljoen. Het verschil met de beoogde besparingen van 788 miljoen bedraagt 2 miljoen en wordt verklaard door het ontbreken van een raming van de beoogde besparing bij project 9.

In de tabel is zichtbaar dat in totaal € 171 miljoen aan besparingen zijn onderbouwd door middel van een business case en dat daarnaast de besparingen van de projecten 5 en 10 ad € 193 miljoen op een andere wijze zijn onderbouwd.12 Van de initieel door het kabinet-Rutte/Verhagen beoogde besparing van € 788 miljoen is derhalve in totaal € 364 onderbouwd. De haalbaarheid van de resterende € 426 miljoen aan bezuinigingen moet nog worden aangetoond door middel van een business case.

Vorig jaar concludeerden wij in de Staat van de rijksverantwoording 2011 (Algemene Rekenkamer, 2012a) dat in totaal € 351 miljoen aan besparingen was onderbouwd en dat de haalbaarheid van in totaal € 437 miljoen aan besparingen nog moest worden aangetoond. Dit betekent dat er het afgelopen jaar een geringe vooruitgang is geboekt bij het onderbouwen van de beoogde besparingen van het programma Compacte Rijksdienst.

Licence