Base description which applies to whole site

Bijlage 8 Beleidsdoorlichtingen

Voor 2012 geplande beleidsdoorlichtingen, met stand van zaken per 31 maart 2013

Begroting

Artikel

Titel/Onderwerp

Afgerond

Afronding in 2013

Niet gestart

Onderdeel van IBO

Vindplaats

Buitenlandse Zaken

2

De Nederlandse inzet t.b.v. een effectiever en meer politiek functioneren van de NAVO (artikel 2.1)

x

     

28 676, nr 169

 

2

Energievoorzienings-zekerheid (artikel 2.4)

x

     

31 271, nr 7

 

3

OS-beleid van de Unie 1 (artikel 3.2)

 

x

     
 

3

Versterking Europese samenwerking en Nederlandse positie 2

 

x

     
 

4

Begrotingssteun (artikel 4.2)

x

     

31 271, nr 6

 

4

Private sector ontwikkeling 3

 

x

     
 

5

Duurzame toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen (artikel 6.2)

x

     

31 271, nr 5

Koninkrijksrelaties

1

Waarborgfunctie

x

     

33 189, nr 1

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1

Bestuurlijke en financiële verhoudingen: Bestuurskrachtige gemeenten en provincies, die op basis van goede, interbestuurlijke, financiële en informatieverhoudingen, hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren (artikel 1.1)

 

x

   

30 985, nr 7

 

4

Energie en bouwkwaliteit (artikel 4.1) 4

   

x

   
 

5

Integratie en maatschappelijke samenhang 5

   

x

   
 

6

Burgerschap (artikel 6.4)

x

       
 

7

Overheid als werkgever (artikel 7.1)

 

x

     

Defensie

4

Strategische luchttransport capaciteit

x

     

31 516, nr 2

 

5

Mensenhandel/mensensmokkel

x

     

31 516, nr 3

 

6

Actieplan werving en behoud

x

     

31 516, nr 4

Economische Zaken

 

7

         

Financiën

3

Optimaal financieel resultaat bij de realisatie van publieke doelen bij investeren in en verwerven, afstoten en beheren van de financiële en materiële activa van de staat

     

x

 
 

7

Een optimaal financieel resultaat bij het beheren en afstoten van materiële activa (roerende zaken) van/voor het Rijk

 

x

     

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

9

Actieplan leerkrachten

x

     

31 511, nr 10

 

16

Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksstelsel

 

x

     

Infrastructuur en Milieu 8

14

Leefomgeving Hoofdwegen en Spoorwegen

x

     

32 861, nr 3

 

16

Spoor 9

   

x

   
 

18

Zeehavens

x

     

32 861, nr 2

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

44

Verantwoordelijk werken

x

     

25 883, nr 209

 

45

Pensioenbeleid

 

x

     
 

49

Algemene Nabestaandenwet 10

x

     

30 982, nr 9

Veiligheid en Justitie

13

Preventieve maatregelen (artikel 13.1)

 

x

     
 

14

Interlandelijke adoptie en internationale kinderontvoering (artikel 14.1) 10

x

     

33 199, nr 1

 

23

Nationale politie (voorheen veiligheidsregio’s) (artikel 23.1 tm 23.4)

 

x

     
 

25

Veiligheid (ICT) (artikel 25.2)

 

x

     
 

25

Veiligheid en bestuur (artikel 25.1)

 

x

     

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

41

De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten (Screeningbeleid) (artikel 41.3)

 

x

     
 

41

Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek11 (artikel 41.4)

   

x

   
 

42

Zorgaanbieders worden gestimuleerd het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren (artikel 42.2)

     

x

33 278, nr 1

 

43

De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (artikel 43.3)

 

x

     

Toelichting:

Het betreft geplande beleidsdoorlichtingen volgens de begroting 2012, tenzij anders aangegeven. Afgeronde beleidsdoorlichtingen zijn in 2012 of begin 2013 (peildatum 31 maart 2013) naar de Tweede Kamer gestuurd. Een enkele beleidsdoorlichting is onderdeel geworden van een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO).

1

De beleidsdoorlichting is in maart 2013 afgerond en wordt nog aan de Tweede Kamer verstuurd.

2

In de begroting 2013 is aangekondigd dat deze beleidsdoorlichting in 2013 wordt afgerond.

3

Zie noot 2.

4

In verband met het nieuw bouwbesluit start deze beleidsdoorlichting in 2014.

5

Bij de start van het nieuwe kabinet is de verantwoordelijkheid voor het dossier overgegaan naar het ministerie van SZW.

6

Dit betreft een defensiebrede/beleidsartikelbrede beleidsdoorlichting.

7

Geen geplande beleidsdoorlichtingen voor 2012. In de begroting 2012 is een meerjarige planning vanaf 2013 opgenomen, waarin alle artikelen aan bod komen.

8

In de begroting 2012 heeft IenM elf beleidsdoorlichtingen opgenomen, in de loop van 2012 is de planning aangepast omdat dit niet goed werkbaar bleek. Daarom is de begroting 2013 als uitgangspunt genomen in plaats van de begroting 2012.

9

De kabinetsreactie op het parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor, 32 707, nr 16, was in de begroting 2013 ten onrechte een beleidsdoorlichting genoemd.

10

Extra beleidsdoorlichting ten opzichte van de planning in begroting 2012.

11

De beleidsdoorlichting is niet gestart. In plaats van de beleidsdoorlichting zijn twee losse evaluaties gepubliceerd in 2012: ZonMw, 2012, Tweede Evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en ZonMw, 2012,Evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Zie 29 963, nr 5 en 31 086, nr 6.

Licence