Base description which applies to whole site

Bijlage 10 Belangrijkste conclusies & aanbevelingen doorlichtingen agentschappen

Afgerond in 2012 Agentschap

Conclusies & aanbevelingen Sturing

Doelmatigheid

Admin. stelsel

50 mln omvangscriterium

Kern aanbevelingen

FMHaaglanden

Tussen de opdrachtgevers bestaan nog verschillende beelden over hun eigen rolinvulling als opdrachtgevend beraad en over de taakinvulling van FMH. Hierdoor ontstaat spanning tussen de eisen aan de kwaliteit en service enerzijds en de wens tot standaardisatie anderzijds

Doelmatigheidstaakstelling op personeel (25%) en inkoop (5%) gehaald. Opdrachtnemer en -gevers zien de te ontwikkelen benchmarks als een belangrijk instrument om op doelmatigheid te sturen.

Geen aandachtspunt gezien afschrijvingen van 5%.

Geen aandachtspunt gezien omvang +/- EUR 90 mln.

Rolverdeling (opdrachtgevers, opdrachtnemer en eigenaar) moet helder vastgelegd worden. Het kostprijsmodel dient verder vereenvoudigd te worden tbv transparantie naar de opdrachtgevers en om effectiever te kunnen sturen op efficiency en doelmatigheid.

           

CIBG

Er bestaat onvrede tussen de partijen in de driehoek opdrachtgever-opdrachtnemer-eigenaar. Samengevat hangt dit samen met een in sommige gevallen onzuivere en soms niet voldoende zakelijke rolinvulling, een gebrek aan transparantie en communicatie en het elkaar plaatsen voor voldongen feiten in bepaalde situaties.

Het vele maatwerk op productniveau zorgt ervoor dat het moeilijk is om doelmatigheidswinst CIBG-breed te realiseren. Doelmatigheidswinst daardoor vooral op productniveau behaald.

Geen aandachtspunt gezien afschrijvingen van 7%.

Is een issue gezien omvang van +/- EUR 38 mln. Zie aanbeveling.

Maak een keuze tussen:

– uithuizen taken die niet binnen de focus als registerautoriteit vallen; of

– het CIBG wordt dé uitvoerder van VWS.

           

IVW/ILT

Werking van het sturingsmodel kan worden verbeterd. Kern is een verdere verduidelijking van rollen en verantwoordelijk-heden op basis van:

– gelijkwaardigheid tussen Inspectie en BeleidsDG

– de noodzaak rolvastheid te creëren voor Inspectie, BeleidsDG en SG vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Onvoldoende mogelijk op basis van de huidige sturingsgegevens een goede relatie te leggen tussen middelen en productie. Zodoende weinig zicht doelmatigheid. De reeds ingezette uniformering van de processen is een belangrijke aanzet hiervoor ter verbetering.

Geen uitspraak:

over 2 jaar toetsing aan agentschaps-criteria.

Geen uitspraak:

over 2 jaar toetsing aan agentschapscriteria.

Noodzakelijk elkaar aan te spreken op de invulling van rollen en verantwoordelijkheden. Meer zakelijkheid en elkaar aanspreken op doelmatigheid en effectiviteit. Meer transparantie nodig om scherp inzicht te krijgen in waar de inspectie staat dan wel moet staan op het gebied van doelmatigheid en effectiviteit. Afgesproken dat IVW/ILT over 2 jaar opnieuw wordt getoetst aan agentschapscriteria.

Lopende doorlichtingen

LOGIUS, DRZ, JUSTIS

   
           

Geplande doorlichtingen 2013

Agentschap Telecom, DPC, RIVM, NEa, DHC, BPR, IND

   

Voorzien na 2013

Resterende agentschappen

   
Licence