Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Overzicht interventies financiële sector

Budgettair overzicht interventies kredietcrisis en Europa

Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet interventies gedaan om het financiële stelsel gezond te houden en bij te dragen aan het herstellen van de rust op de financiële markten. Vanaf 2010 heeft de overheid ook aan Europese faciliteiten bijgedragen, in het bijzonder door het verstrekken van garanties. Deze bijlage geeft middels een aantal tabellen een overzicht van de verschillende interventies.

Tabel 5.1 geeft de kasstromen en de garanties die met de interventies gepaard gaan en de vindplaatsen ervan in de begroting IX integraal weer. Daarnaast zijn de effecten van de maatregelen op achtereenvolgens: het EMU-saldo, de EMU-schuld en de staatsschuld per thema becijferd. De kolom «telling» geeft hierbij aan welke posten bij elkaar moeten worden opgeteld. Onderaan de tabel worden de totalen van alle maatregelen opgeteld.

Tabel 5.1 a Budgettair overzicht interventies kredietcrisis (in miljoenen euro)

#

Stand: FJR 2015

Telling

2008–2013

2014

2015

Bron

 

A. ABN AMRO, ASR en RFS

         
             

1

Aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

 

27.955

0

0

IX art.3

2

waarvan relevant voor het EMU saldo

 

3.088

   

CBS/Eurostat

3

IPO ABN AMRO Group N.V.

     

– 3.828

IX art.3

4

Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

 

3.750

– 200

– 1.650

IX art. 11

             

5

Renteontvangsten overbruggingskredieten (voormalig) Fortis

 

– 1.798

– 98

– 84

IX art. 11

6

Dividend ABN Amro Group

 

– 650

– 325

– 625

IX art.3

7

Dividend ASR Verzekeringen

 

– 159

– 99

– 139

IX art.3

8

Dividend RFS Holdings

 

– 6

0

0

IX art.3

9

Dividend financiële instellingen

 

0

0

0

IX art.3

10

Premieontvangsten capital relief instrument

 

– 193

0

0

IX art.3

11

Premieontvangsten counter indemnity

 

– 104

– 12

0

IX art.3

             
 

Verleende garanties

         

12

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

 

32.611

   

IX art.3

13

waarvan vervallen

 

– 32.611

   

IX art.3

14

Counter Indemnity ABN-AMRO

 

950

   

IX art.3

15

waarvan vervallen

   

– 950

 

IX art.3

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

1, 3 t/m 11

28.795

– 734

– 6.326

 
 

Effect op EMU saldo

2, 5 t/m 10

– 178

534

848

 
 

Effect op EMU schuld

1, 3 t/m 11

28.692

– 734

– 6.326

 
 

Effect op staatsschuld

1, 3 t/m 11 *1

28.692

– 734

– 6.326

 
             
 

B. SNS Reaal

         
             

16

Kapitalisatie SNS Reaal Holding N.V.

 

300

0

 

IX art.3

17

Kapitalisatie SNS Reaal Bank N.V.

 

1.900

   

IX art.3

18

Aankoop SNS Bank N.V.

         

19

waarvan vordering SRH Holding N.V.

     

1.598

IX art.3

20

waarvan inbrenging overbruggingskrediet

     

1.100

IX art.3

21

Overbruggingskrediet

 

1.100

0

– 1.100

IX art.3

22

Kapitalisatie Propertize (vastgoedorganisatie)

 

500

0

0

IX art.3

             

23

Renteontvangsten overbruggingskrediet

 

– 7

– 21

– 12

IX art.3

24

Dividend SNS Reaal N.V.

 

0

0

0

IX art.3

25

Premieontvangsten garantie Propertize

 

0

– 2

– 9

IX art.3

26

Resolutieheffing

 

0

– 1.005

0

IX art.1

             
 

Verleende garanties

         

27

Garantieverlening Propertize

 

4.166

   

IX art.3

28

waarvan vervallen

   

– 566

– 977

IX art.3

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

23 en 25

3.793

– 1.028

– 21

 
 

Effect op EMU saldo *2

23 en 25

– 1.123

1.028

21

 
 

Effect op EMU schuld *3

23, 25 en 28

7.848

– 1.594

– 998

 
 

Effect op staatsschuld

23 en 25

3.793

– 1.028

– 21

 
             
 

C. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

         
             

29

Verstrekt kapitaal ING

 

1.500

– 1.500

 

IX art.3

30

Verstrekt kapitaal Aegon

 

0

0

 

IX art.3

31

Verstrekt kapitaal SNS Reaal

 

565

0

 

IX art.3

 

waarvan afgeboekt

 

– 565

   

IX art.3

             

32

Couponrente ING

 

– 749

– 90

 

IX art.3

33

Couponrente Aegon

 

– 177

0

 

IX art.3

34

Couponrente SNS Reaal

 

– 38

0

 

IX art.3

35

Repurchase fee ING

 

– 2.032

– 660

 

IX art.3

36

Repurchase fee Aegon

 

– 910

0

 

IX art.3

37

Repurchase fee SNS Reaal

 

0

0

 

IX art.3

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

29 t/m 37

– 1.841

– 2.250

0

 
 

Effect op EMU saldo

32

964

90

0

 
 

Effect op EMU schuld

29 t/m 37

– 1.841

– 2.250

0

 
 

Effect op staatsschuld

29 t/m 37

– 1.841

– 2.250

0

 
             
 

D. Back-up faciliteit ING

         
             

38

Meerjarenverplichting aan ING

 

2.722

– 2.722

 

IX art.3

39

Alt-A portefeuille

 

4.686

– 4.686

 

IX art.3

40

relevant voor de EMU schuld

 

2.722

– 2.722

 

CBS/Eurostat

             

41

Back-up faciliteit ING totaal:

 

0

– 1.455

 

IX art.3

a

waarvan funding fee (rente + aflossing)

 

18.942

2.778

 

IX art.3

b

waarvan management fee

 

204

0

 

IX art.3

c

waarvan portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

 

– 17.598

– 4.231

 

IX art.3

d

waarvan garantiefee

 

– 448

0

 

IX art.3

e

waarvan additionele garantiefee

 

– 479

0

 

IX art.3

f

waarvan additionele fee

 

– 228

– 1

 

IX art.3

g

waarvan verhandelbaarheidsfee

 

– 33

– 1

 

IX art.3

h

waarvan eenmalige uitkering

 

– 379

   

IX art.4

i

waarvan incidentele uitgave

 

19

   

IX art.3

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

41

0

– 1.455

0

 
 

Effect op EMU saldo

41b, f eb g

57

2

0

 
 

Effect op EMU schuld

40

2.722

– 4.177

0

 
 

Effect op staatsschuld

41

0

– 1.455

0

 
 

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

         
             

42

Premieontvangsten garanties bancaire leningen

 

– 1.279

– 100

 

IX art.2

43

Schade-uitkeringen

 

0

0

 

IX art.2

             

44

Garanties bancaire leningen

 

50.275

   

IX art.2

45

waarvan vervallen

 

– 40.382

– 9.893

 

IX art.2

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

42 en 43

– 1.279

– 100

0

 
 

Effect op EMU saldo

42 en 43

1.279

100

0

 
 

Effect op EMU schuld

42 en 43

– 1.279

– 100

0

 
 

Effect op staatsschuld

42 en 43

– 1.279

– 100

0

 
             
 

F. IJsland

         

46

Vordering op IJsland

 

721

– 562

– 159

IX art.2

47

Tussenrekening «recovery oude topping up»

 

60

46

0

IX art.2

             

48

Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

 

1.428

0

0

IX art.2

49

Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

 

7

– 6

0

IX art.2

50

Renteontvangsten lening IJsland

 

0

0

0

IX art.2

51

Aflossing hoofdsom lening IJsland

 

– 811

– 617

0

IX art.2

52

Schikking Ijsland

     

– 58

IX art.2

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

48 t/m 52

624

– 623

– 58

 
 

Effect op EMU saldo

49

– 7

6

49

 
 

Effect op EMU schuld

48 t/m 52

624

– 623

– 58

 
 

Effect op staatsschuld

48 t/m 52

624

– 623

– 58

 
             
 

Totaal maatregelen «kredietcrisis»:

         
 

Toerekenbare rentelasten

 

7.301

784

636

 
 

Effect op EMU saldo

 

– 5.009

1.760

918

 
 

Effect op EMU schuld

 

36.766

– 9.478

– 7.382

 
 

Effect op staatsschuld

 

29.989

– 6.190

– 6.405

 
  • De conversie van de op de MCN lening opgebouwde rente (103 miljoen) telt wel mee in de uitgaven van 2010 maar niet in de staatsschuld.

  • Het door Eurostat toegerekende effect van de herkapitalisatie van SNS Reaal Holding en SNS Bank van EUR 2.200 miljoen aan het EMU-saldo is EUR 1.130 miljoen.

  • Het effect van de kapitaalinjectie van EUR 500 miljoen en de garantie op de funding fee van EUR 4.166 miljoen van Propertize telt in totaal voor EUR 4.666 miljoen mee in de EMU-schuld van 2013.

Tabel 5.1b Budgettair overzicht interventies eurocrisis (in miljoenen euro)

#

Stand per: FJR 2015

Telling

2008–2013

2014

2015

Bron

 

G. Griekenland

         

53

Vordering op Griekenland

 

3.198

0

0

IX art.4

             

54

Rente lening Griekenland

 

– 212

– 14

– 13

IX art.4

55

Rentevergoeding Griekenland (ANFA)

 

26

13

0

IX art.4

56

Teruggave winsten SMP

 

126

112

0

IX art.4

             

57

Verstrekt kapitaal EFSF

 

2

0

0

IX art.4

58

Verstrekt kapitaal ESM

 

3.658

915

0

IX art.4

             

59

Crisisgerelateerde winst DNB

 

– 905

– 754

– 552

IX art.3

60

waarvan relevant voor het EMU saldo

 

807

658

482

IX art.3

             
 

Garanties

         

61

Garantieplafond Nederland EFSF

 

49.640

0

0

IX art.4

 

effect verstrekte garantie op EMU schuld:

 

10.946

660

– 592

CBS/Eurostat

 

voor Ierland

 

1.122

0

0

CBS/Eurostat

 

voor Portugal

 

1.598

77

0

CBS/Eurostat

 

voor Griekenland

 

8.226

583

– 592

CBS/Eurostat

             

62

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

 

35.445

0

0

IX art.4

63

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

 

13.610

0

0

IX art.4

64

Garantieverlening DNB i.v.m. winstafdracht

 

5.700

0

0

IX art.3

65

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

 

2.790

– 12

39

IX art.4

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

53 t/m 59

5.893

272

– 565

 
 

Effect op EMU saldo

54 t/m 56 en 60

866

547

495

 
 

Effect op EMU schuld

53 t/m 59 en 61

16.839

932

– 1.157

 
 

Effect op staatsschuld

53 t/m 59

5.893

272

– 565

 
             
 

Totaal maatregelen «Europa»:

         
 

Toerekenbare rentelasten (saldorelevant)

 

351

138

108

 
 

Effect op EMU saldo

 

516

409

387

 
 

Effect op EMU schuld

 

16.840

932

– 1.157

 
 

Effect op staatsschuld

 

5.893

272

– 565

 

Balans interventies

In de onderstaande tabel zijn de bezittingen en schulden die vanwege de interventies (kredietcrisis en Europa) zijn ontstaan weergegeven. Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen tegen historische aankoopprijs, conform de bepalingen van de RBV die van toepassing zijn op het onderliggende departementale jaarverslag IX. De bezittingen zijn grotendeels gefinancierd met staatsschuld (zichtbaar in tabel 5.1). Verder is er het cumulatief saldo van kosten en opbrengsten («het resultaat») dat een deel van de bezittingen financiert (vanuit tabel 5.3).

Tabel 5.2 Balans interventies (in miljoenen euro)

Bezittingen

ultimo 2015

Bron:

Schulden

ultimo 2015

Begroting

ABN AMRO, ASR en RFS

         
           

ABN AMRO (na IPO)

16.681

art. 3

staatsschuld

22.994

tabel 1

ASR

3.650

art. 3

cumulatief resultaat

2.873

tabel 3

RFS

2.642

art. 3

vordering SNS Reaal Holding op Staat

1.598

art. 3

Overbruggingskrediet ABN AMRO (voormalig Fortis)

1.900

art. 11

cumulatieve rente

9.318

tabel 3

SNS Reaal en Propertize

   

cumulatieve uitvoeringskosten

58

 
           

Kapitalisatie SNS Reaal Holding N.V.

300

art. 3

     

Kapitalisatie SNS Reaal Bank N.V.

1.900

art. 3

     

Overbruggingskrediet

0

art. 3

     

Aankoop SNS Bank N.V.

1.598

art. 3

     

Propertize

500

art. 3

     
           

IJsland

         
           

lening (incl rente)

0

art. 2

     
           

Griekenland

         
           

lening

3.198

art. 4

     
           

EFSF

         
           

deelneming

2

art. 4

     
           

ESM

         
           

deelneming

4.573

art. 4

     
           
     

technische aansluiting

103

 
           

Totaal:

36.944

 

Totaal:

36.944

 

Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van interventies. Het resultaat betreft het jaarlijkse saldo dat op kasbasis gerealiseerd wordt. Eventuele afwaarderingen van activa (tabel 5.2) worden eveneens in het resultaat meegenomen maar dan pas op het moment dat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Deze behandeling wijkt af van de systematiek van het EMU-saldo.

Tabel 5.3 Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in miljoenen euro)

bedragen in mln. euro

               

Cumulatief

Kosten en opbrengsten

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

ABN AMRO, ASR en RFS

                 
                   

Dividend ABN AMRO, ASR en RFS

0

0

6

200

121

488

424

764

2.003

Premieontvangsten counter indemnity ABN AMRO

0

0

26

26

26

26

12

0

116

Renteontvangsten overbruggingskrediet ABN AMRO

502

705

167

169

152

103

98

84

1.980

Premieontvangsten CRI ABN AMRO

0

28

165

0

0

0

0

0

193

IPO ABN AMRO Group N.V.

             

– 1.154

– 1.154

                   

SNS Reaal

                 
                   

Couponrente SNS Reaal

0

38

0

0

0

0

0

0

38

Repurchase fee SNS Reaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afboeking core-tier-1 securities

       

– 565

0

0

0

– 565

Dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Renteontvangsten overbruggingskrediet

         

7

21

12

40

Resolutieheffing

         

0

1.005

0

1.005

Afboeking overbruggingskrediet

             

– 1.100

– 1.100

Premie ontvangsten garantie Propertize

           

2

9

11

                   

Aegon

                 
                   

Couponrente Aegon

0

166

11

0

0

0

0

0

177

Repurchase fee Aegon

0

108

52

750

0

0

0

0

910

                   

ING

                 
                   

Couponrente ING

0

645

39

0

34

31

90

0

839

Repurchase fee ING

0

295

52

1.000

341

344

660

0

2.692

Resultaat ING Back up faciliteit

0

0

0

0

– 1

1.455

0

1.454

                   

Griekenland

                 
                   

Rente en servicefee

0

0

30

115

41

26

14

13

239

Rentevergoeding Griekenland (ANFA)

0

0

0

0

– 13

– 13

– 13

0

– 39

Teruggave winsten SMP

0

0

0

0

0

– 126

– 112

0

– 238

                   

IJsland

                 
                   

Topping up

 

– 106

           

– 106

Recovery topping up

 

0

0

33

21

6

46

0

106

Aangegroeide rente

 

74

– 23

42

27

23

16

– 159

0

Schikking IJsland

             

58

58

                   

Europese instrumenten

                 
                   

Crisisgerelateerde winst DNB

0

0

0

0

0

905

754

552

2.211

                   

Overige

                 
                   

Premieontvangsten garanties bancaire leningen

0

116

407

361

230

165

100

0

1.379

Uitvoeringskosten crisismaatregelen

– 9

– 31

– 3

2

– 1

– 12

5

– 9

– 58

Toerekenbare rentelasten op staatsschuld

– 684

– 2.062

– 1.375

– 1.223

– 1.177

– 1.131

– 922

– 744

– 9.318

                   

Resultaat

– 191

– 24

– 446

1.475

– 763

841

3.655

– 1.674

2.873

Garantieoverzicht

In onderstaand overzicht staan de uitstaande garanties die in het kader van de kredietcrisis en Europa verstrekt zijn. Het cumulatief saldo geeft de stand van de uitstaande garanties per einde 2015 weer.

Tabel 5.4 Garantieoverzicht (in miljoenen euro)

Garanties «kredietcrisis en europa»

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Som:

Bron:

A. ABN AMRO, ASR en RFS

                   
                     

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

0

32.611

0

0

0

0

0

0

32.611

IX art.3

waarvan vervallen

0

0

– 32.611

0

0

0

0

0

– 32.611

IX art.3

                     

Counter Indemnity ABN-AMRO

0

0

950

0

0

0

0

0

950

IX art.3

waarvan vervallen

           

– 950

0

– 950

IX art.3

                     

B. SNS Reaal

                   
                     

Garantieverlening Propertize

0

0

0

0

0

4.166

0

0

4.166

IX art.3

waarvan vervallen

           

– 566

– 977

– 1.543

IX art.3

                     

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

                   
                     

Garanties bancaire leningen

2.740

47.535

0

0

0

0

0

0

50.275

IX art.2

waarvan vervallen

0

– 3.174

– 8.103

– 5.823

– 15.933

– 7.349

– 9.893

0

– 50.275

IX art.2

                     

H. Europese instrumenten

                   
                     

Garantieplafond Nederland EFSF

0

0

25.872

71.910

0

– 48.142

0

0

49.640

IX art.4

effect verstrekte garantie op EMU schuld:

993

7.601

2.352

660

– 592

11.014

CBS/Eurostat

voor Ierland

495

279

348

0

0

1.122

CBS/Eurostat

voor Portugal

498

695

405

77

0

1.675

CBS/Eurostat

voor Griekenland

0

6.627

1.599

583

– 592

8.217

CBS/Eurostat

                     

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

0

0

0

0

35.445

0

0

0

35.445

IX art.4

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

0

0

0

13.610

0

0

0

0

13.610

IX art.4

Garantieverlening DNB i.v.m. winstafdracht

0

0

0

0

0

5.700

0

0

5.700

IX art.3

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

0

0

2.946

– 120

6

– 42

– 12

39

2.817

IX art.4

                     

Totaal

2.740

76.972

– 10.946

79.577

19.518

– 45.667

– 11.421

– 938

109.835

 
Licence