Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 8: Beleidsdoorlichtingen

Tabel 8.1 Beleidsdoorlichtingen in departementale begroting 2015 aangekondigd voor het jaar 2015, status per eind 2015

Departement

Onderwerp

Artikel

In 2015 aan Tweede Kamer aangeboden

Vertraagd, oplevering na 2015

V. Buitenlandse Zaken

Bevorderen internationale rechtsorde

1.1 en 2.4

 

X

Publieksdiplomatie

4.4

 

X

Nederlandse cultuur in het buitenland

4.3

 

X

Nederland gastland

4

 

X

Nabuurschap1

3

 

X

VI Veiligheid en Justitie

Nationale politie2

31

 

X

Adequate toegang tot het rechtsbestel (rechtsbijstand)

32.2

 

X

Slagvaardige & kwalitatief goede rechtspleging (rechtspraak)

32.3

 

X

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regeldruk, Informatiebeleid en E-overheid3

6.1, 6.2, 6.3

X

 

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog

1, 3, 4, 6, 7, 9

X

 

Een sterke cultuursector die ondernemend en innovatief is en goed zorgt voor ons erfgoed

14

X

 

IX Financiën en Nationale Schuld

Het genereren van inkomsten voor de financiering van overheidsbeleid

1

X

 

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige international financieel-economische ontwikkeling

4

 

X

Risicomanagement staatsschuld

11

X

 

X Defensie4

Wijziging samenstelling Koninklijke Marine (2005)5

2

 

X

XII Infrastructuur en Milieu

Waterkwaliteit

12

X

 

Geluid6

20

 

X

XIII Economische Zaken

Goed functionerende economie en markten

11

 

X

Bedrijvenbeleid

12, 13

X

 

Natuur en regio

18

X

 

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderopvang

7

X

 

Uitvoeringskosten

11

X

 

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ziektepreventie

1.2

X

 

Bevordering van de werking van het stelsel

2.3

 

X

Versterking positie cliënt7

4.1

 

X

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Humanitaire hulp

4.1

X

 

Rechtsstaatontwikkeling, democratisering en corruptiebestrijding

4.3

 

X

XVIII Wonen en Rijksdienst

Woningmarkt

1.1

X

 
1

In de begroting aangepast van 2014 naar 2015, oplevering vertraagd naar 2016.

2

Deze beleidsdoorlichting wordt meegenomen in het IBO politie.

3

Oorspronkelijk stonden 3 afzonderlijke beleidsdoorlichtingen gepland, die uiteindelijk als 1 integrale beleidsdoorlichting aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

4

Op de programmering stond ook «Defensie materieel proces» aangekondigd. Gezien de aard en omvang van het onderwerp is bij nader inzien besloten tot een beleidsevaluatie in plaats van een beleidsdoorlichting.

5

Oorspronkelijk gepland voor 2014, oplevering in 2016.

6

Beleidsdoorlichting is op 3 februari 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

7

Beleidsdoorlichting is eind januari 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tabel 8.2 Overige beleidsdoorlichtingen die in 2015 aan de Tweede Kamer zijn verstuurd

Departement

Onderwerp

Artikel

Oorspronkelijk gepland voor

V Buitenlandse Zaken

Mensenrechtenbeleid (2008–2013)

1.2

2014

X Defensie

Flexibel personeelssysteem

8

2014

XIII Economische Zaken

IBO Agro-, visserij- en voedselketens1

16

2014

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Laagdrempelige ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

5.1

2014

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Hernieuwbare energie in ontwikkelingssamenwerking

2.3

2014

 

Genderbeleid

3.2

2014

Alle afgeronde beleidsdoorlichtingen zijn te vinden op rijksbegroting.nl.

1

Deze beleidsdoorlichting is opgenomen in het IBO naar dit onderwerp.

Licence