Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1 Rijksrekening van uitgaven en ontvangsten

Op grond van artikel 61, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 neemt de Minister van Financiën in het Financieel Jaarverslag van het Rijk de rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk op. Deze rekening, de Rijksrekening genoemd, is het overzicht op het totaalniveau van de rijksbegroting van alle uitgaven en ontvangsten van de rijksdienst in een jaar die binnen begrotingsverband zijn gerealiseerd.

Met ingang van vorig jaar is de opzet van de Rijksrekening gewijzigd ten opzichte van de Rijksrekeningen over voorgaande jaren. De Rijksrekening is sinds 2015 aangevuld met een aantal tabellen. In de jaren tot en met 2014 bestond de Rijksrekening uit slechts twee tabellen, één voor de (kas)uitgaven en één voor de (kas)ontvangsten van de ministeries en de begrotingsfondsen. Die opzet gaf een onvolledig totaalbeeld. Zo bleven alle verplichtingen, die in de jaarverslagen van de rijksdienst worden verantwoord, in de Rijksrekening buiten beeld. Dat gold ook voor de lasten en baten van de baten-lastenagentschappen. Uitgaven en ontvangsten van baten-lastenagentschappen worden op grond van het baten-lastenstelsel in de jaarverslagen verantwoord; dus niet de kasuitgaven en kasontvangsten, maar de lasten en de baten. Verder geldt voor de rentekosten en rentebaten van Nationale Schuld het transactiestelsel. Dus niet de kasuitgaven en kasontvangsten aan rente worden in dat jaarverslag verantwoord, maar de rentekosten en rentebaten. Deze zijn sinds 2015 in de Rijksrekening opgenomen in een afzonderlijke tabel.

De huidige opzet van de Rijksrekening, zoals die hieronder is opgenomen, houdt met de verschillende begrotingsstelsels die gelden, rekening.

In de Comptabiliteitswet 2016, die op 21 maart 2017 door de Eerste Kamer is aangenomen, wordt ook van deze nieuwe opzet uitgegaan (memorie van toelichting bij artikel 2.34, derde lid; Financieel jaarverslag van het Rijk).

In de onderstaande tabellen worden de verschillen in de verschillenkolom niet toegelicht. Voor die toelichtingen wordt verwezen naar de betrokken jaarverslagen.

Tabel 1.1 Verplichtingen 2016 van de departementale en niet departementale begrotingen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

40.584

41.351

767

IIA

Staten-Generaal

139.579

140.972

1.393

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

109.302

118.409

9.107

III

Algemene Zaken

63.166

59.327

– 3.839

IV

Koninkrijksrelaties

107.537

135.128

27.591

V

Buitenlandse Zaken

8.827.392

9.916.672

1.089.280

VI

Veiligheid en Justitie

11.683.587

13.251.325

1.567.738

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

683.228

851.089

167.861

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

38.838.987

40.302.565

1.463.578

IXA

Nationale Schuld1

29.447.983

37.736.029

8.288.046

IXB

Financiën

21.363.819

– 22.047.966

– 43.411.785

X

Defensie

8.267.606

9.802.705

1.535.099

XII

Infrastructuur en Milieu

8.136.661

7.977.415

– 159.246

XIII

Economische Zaken

10.109.867

21.581.231

11.471.364

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

31.695.334

31.613.883

– 81.451

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14.395.464

14.487.963

92.499

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.068.752

2.612.399

543.647

XVIII

Wonen en Rijksdienst

3.839.382

4.273.699

434.317

A

Infrastructuurfonds

6.794.789

6.421.106

– 373.683

B

Gemeentefonds

27.338.731

28.142.671

803.940

C

Provinciefonds

2.160.334

2.493.652

333.318

F

Diergezondheidsfonds

30.620

31.558

938

H

BES-fonds

33.409

42.124

8.715

J

Deltafonds

1.624.643

1.070.253

– 554.390

         
 

Totalen

227.800.756

211.055.560

– 16.745.196

1

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de verplichtingen opgenomen, exclusief de renteverplichtingen. Voor de rente-uitgaven, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4

Tabel 1.2 Kasuitgaven 2016 van de departementale en niet departementale begrotingen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

40.584

41.351

767

IIA

Staten-Generaal

139.579

143.442

3.863

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

109.302

114.725

5.423

III

Algemene Zaken

63.166

59.327

– 3.839

IV

Koninkrijksrelaties

257.466

296.670

39.204

V

Buitenlandse Zaken

9.044.617

10.106.298

1.061.681

VI

Veiligheid en Justitie

11.700.989

13.192.070

1.491.081

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

683.228

903.280

220.052

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

36.863.389

38.695.779

1.832.390

IXA

Nationale Schuld 1

29.447.983

37.736.029

8.288.046

IXB

Financiën

6.843.138

9.967.507

3.124.369

X

Defensie

8.233.930

8.242.420

8.490

XII

Infrastructuur en Milieu

8.175.961

7.890.991

– 284.970

XIII

Economische Zaken

4.894.512

5.055.932

161.420

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

31.867.150

31.664.015

– 203.135

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14.556.514

15.192.599

636.085

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.686.906

2.885.440

198.534

XVIII

Wonen en Rijksdienst

3.760.382

4.208.581

448.199

A

Infrastructuurfonds

5.783.951

5.237.605

– 546.346

B

Gemeentefonds

27.338.731

28.124.902

786.171

C

Provinciefonds

2.160.334

2.493.504

333.170

F

Diergezondheidsfonds

30.620

31.558

938

H

BES-fonds

33.409

42.124

8.715

J

Deltafonds

1.211.461

1.147.374

– 64.087

         
 

Totalen

205.927.302

223.473.523

17.546.221

1

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de kasuitgaven opgenomen, exclusief de rente-uitgaven. Voor de rente-uitgaven, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

Tabel 1.3 Kasontvangsten 2016 van de departementale en niet departementale begrotingen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

0

41

41

IIA

Staten-Generaal

5.154

5.232

78

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

5.695

5.964

269

III

Algemene Zaken

6.768

6.558

– 210

IV

Koninkrijksrelaties

36.475

57.560

21.085

V

Buitenlandse Zaken

2.467.778

1.239.478

– 1.228.300

VI

Veiligheid en Justitie

1.711.185

2.375.412

664.227

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

42.048

205.998

163.950

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.337.192

1.318.371

– 18.821

IXA

Nationale Schuld 1

42.056.342

47.826.834

5.770.492

IXB

Financiën

121.523.987

133.265.184

11.741.197

X

Defensie

268.595

372.718

104.123

XII

Infrastructuur en Milieu

212.479

210.072

– 2.407

XIII

Economische Zaken

6.783.470

3.197.153

– 3.586.317

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.724.007

1.871.965

147.958

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

174.663

1.011.279

836.616

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

188.200

252.475

64.275

XVIII

Wonen en Rijksdienst

629.088

955.233

326.145

A

Infrastructuurfonds

5.783.951

5.580.801

– 203.150

B

Gemeentefonds

27.338.731

28.124.902

786.171

C

Provinciefonds

2.160.334

2.493.504

333.170

F

Diergezondheidsfonds

30.620

29.894

– 726

H

BES-fonds

33.409

42.124

8.715

J

Deltafonds

1.211.461

1.215.025

3.564

         
 

Totalen

215.731.632

231.663.777

15.932.145

1

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de kasontvangsten opgenomen, exclusief de renteontvangsten. Voor de renteontvangsten, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.5.

Het gerealiseerde saldo van de kasuitgaven en de kasontvangsten over 2016, zoals dat uit de tabellen 1.2 en 1.3 blijkt – het verschil tussen € 223,5 miljard en € 231,7 miljard, zijnde een positief verschil (overschot) van € 8,2 miljard – heeft geen directe relatie met het gerealiseerde EMU-saldo 2016 van het Rijk. De saldoberekeningen van beide opstellingen verschillen daartoe teveel van elkaar. Een belangrijk verschil vormen de uitgaven en ontvangsten van Nationale Schuld (IXA) die betrekking hebben op de financieringstransacties (de aflossingen en de aangetrokken leningen in verband met de tekortfinanciering en de herfinanciering). Deze zijn wel in de tabellen 1.2. en 1.3. meegenomen, maar tellen niet mee in de berekening van het EMU-saldo. Ook wordt het EMU-saldo opgesteld op transactiebasis, terwijl de hier gepresenteerde opstelling op kasbasis is. Het Europese Stelsel van Rekeningen (ESR) 2010 schrijft voor welke uitgaven en ontvangsten als relevant voor het EMU-saldo worden aangemerkt.

Tabel 1.4 Rentekosten 2016 (op transactiebasis) van de begroting Nationale Schuld (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

IXA

Nationale Schuld

7.981.437

7.612.869

– 369.575

 

Totalen

7.981.437

7.612.869

– 369.575

Tabel 1.5 Rentebaten 2016 (op transactiebasis) van de begroting Nationale schuld (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

IXA

Nationale Schuld

1.834.709

1.481.324

– 353.385

 

Totalen

1.834.709

1.481.324

– 353.385

Tabel 1.6 Lasten 2016 van de baten-lastenagentschappen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

86.955

94.431

7.476

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

157.160

142.295

– 14.865

DEF

Defensie Telematica Organisatie

258.089

274.490

16.401

DEF

Paresto

70.102

70.292

190

EZ

Agentschap Telecom

33.718

40.843

7.125

EZ

Dienst ICT Uitvoering

203.700

252.711

49.011

EZ

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

300.397

323.106

22.709

EZ

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

445.450

516.195

70.745

I&M

Nederlandse Emissieautoriteit

7.229

7.428

199

I&M

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

61.208

73.827

12.619

I&M

Rijkswaterstaat

2.417.868

2.382.132

– 35.736

I&M

Inspectie Leefomgeving en Transport

146.214

152.166

5.952

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

260.867

322.516

61.649

OCW

Nationaal Archief

41.072

45.050

3.978

SZW

Agentschap SZW

15.000

17.134

2.134

V&J

Dienst Justis

30.218

29.795

– 423

V&J

Immigratie- en naturalisatiedienst

413.260

443.553

30.293

V&J

Centraal Justitieel Incassobureau

140.957

129.353

– 11.604

V&J

Nederlandse Forensisch Instituut

70.916

95.026

24.110

V&J

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.210.742

2.247.238

36.496

VWS

Agentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen

40.000

43.229

3.229

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

317.370

351.595

34.225

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

45.333

58.077

12.744

W&R

SSC-ICT Haaglanden

212.278

254.761

42.483

W&R

Logius

157.166

170.467

13.301

W&R

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

168.381

193.543

25.162

W&R

P-Direkt

86.090

90.480

4.390

W&R

FM Haaglanden

109.363

108.054

– 1.309

W&R

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf

55.835

0

– 55.835

W&R

Dienst Huurcommissie

13.238

13.739

501

W&R

Rijksgebouwendienst

900.208

0

– 900.208

W&R

Rijksvastgoedbedrijf

0

1.247.994

1.247.994

W&R

Dienst Vastgoed Defensie

198.343

0

– 198.343

         
 

Totalen

9.674.727

10.191.520

516.793

Tabel 1.7 Baten 2016 van de baten-lastenagentschappen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

86.955

94.080

7.125

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

157.160

148.634

– 8.526

DEF

Defensie Telematica Organisatie

258.089

289.248

31.159

DEF

Paresto

70.102

71.046

944

EZ

Agentschap Telecom

32.996

38.318

5.322

EZ

Dienst ICT Uitvoering

204.200

253.844

49.644

EZ

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

300.228

333.387

33.159

EZ

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

445.450

515.898

70.448

I&M

Nederlandse Emissieautoriteit

7.229

8.149

920

I&M

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

61.208

73.960

12.752

I&M

Rijkswaterstaat

2.426.868

2.456.489

29.621

I&M

Inspectie Leefomgeving en Transport

146.214

156.957

10.743

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

260.867

321.013

60.146

OCW

Nationaal Archief

41.072

45.659

4.587

SZW

Agentschap SZW

15.000

17.419

2.419

V&J

Dienst Justis

30.218

34.882

4.664

V&J

Immigratie- en naturalisatiedienst

413.260

450.244

36.984

V&J

Centraal Justitieel Incassobureau

140.957

130.920

– 10.037

V&J

Nederlandse Forensisch Instituut

70.916

98.153

27.237

V&J

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.151.742

2.350.249

198.507

VWS

Agentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen

40.000

48.565

8.565

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

317.370

351.806

34.436

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

45.333

57.108

11.775

W&R

SSC-ICT Haaglanden

212.278

238.470

26.192

W&R

Logius

157.166

169.762

12.596

W&R

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

168.381

186.318

17.937

W&R

P-Direkt

86.090

85.793

– 297

W&R

FM Haaglanden

109.363

115.171

5.808

W&R

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf

55.839

0

– 55.839

W&R

Dienst Huurcommissie

13.238

14.557

1.319

W&R

Rijksgebouwendienst

900.208

0

– 900.208

W&R

Rijksvastgoedbedrijf

0

1.325.104

1.325.104

W&R

Dienst Vastgoed Defensie

194.969

0

– 194.969

         
 

Totalen

9.620.966

10.481.203

860.237

Tabel 1.8 Kapitaaluitgaven 2016 van de baten-lastenagentschappen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

237

237

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

10.299

2.822

– 7.477

DEF

Defensie Telematica Organisatie

35.700

46.851

11.151

DEF

Paresto

118

23

– 95

EZ

Agentschap Telecom

5.572

2.421

– 3.151

EZ

Dienst ICT Uitvoering

40.300

60.948

20.648

EZ

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

41.752

33.377

– 8.375

EZ

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

11.950

15.975

4.025

I&M

Nederlandse Emissieautoriteit

680

782

102

I&M

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.230

2.194

– 2.036

I&M

Rijkswaterstaat

64.600

49.382

– 15.218

I&M

Inspectie Leefomgeving en Transport

2.000

1.768

– 232

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

– 7.315

– 10.203

– 2.888

OCW

Nationaal Archief

– 360

– 1.791

– 1.431

SZW

Agentschap SZW

1.000

2.421

1.421

V&J

Dienst Justis

0

0

0

V&J

Immigratie- en naturalisatiedienst

28.900

29.235

335

V&J

Centraal Justitieel Incassobureau

9.324

9.637

313

V&J

Nederlandse Forensisch Instituut

8.981

4.848

– 4.133

V&J

Dienst Justitiële Inrichtingen

46.047

50.330

4.283

VWS

Agentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen

– 1.500

– 5.950

– 4.450

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

– 2.960

– 2.845

115

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

– 7.200

– 10.634

– 3.434

W&R

SSC-ICT Haaglanden

54.787

84.649

29.862

W&R

Logius

10.554

1.624

– 8.930

W&R

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

1.672

2.130

458

W&R

P-Direkt

18.650

15.191

– 3.459

W&R

FM Haaglanden

4.754

2.534

– 2.220

W&R

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf

127.777

0

– 127.777

W&R

Dienst Huurcommissie

3.388

0

– 3.388

W&R

Rijksgebouwendienst

747.747

0

– 747.747

W&R

Rijksvastgoedbedrijf

0

1.282.635

1.282.635

W&R

Dienst Vastgoed Defensie

1.500

0

– 1.500

         
 

Totalen

1.262.947

1.670.591

407.644

Tabel 1.9 Kapitaalontvangsten 2016 van de baten-lastenagentschappen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

0

0

0

DEF

Defensie Telematica Organisatie

25.000

23.056

– 1.944

DEF

Paresto

0

0

0

EZ

Agentschap Telecom

5.000

0

– 5.000

EZ

Dienst ICT Uitvoering

25.000

43.500

18.500

EZ

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

17.715

18.518

803

EZ

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

0

17.405

17.405

I&M

Nederlandse Emissieautoriteit

0

0

0

I&M

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

3.970

232

– 3.738

I&M

Rijkswaterstaat

39.300

38.338

– 962

I&M

Inspectie Leefomgeving en Transport

0

36

36

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

0

0

0

OCW

Nationaal Archief

0

0

0

SZW

Agentschap SZW

0

0

0

V&J

Dienst Justis

0

0

0

V&J

Immigratie- en naturalisatiedienst

10.200

16.605

6.405

V&J

Centraal Justitieel Incassobureau

2.750

525

– 2.225

V&J

Nederlandse Forensisch Instituut

4.495

1.946

– 2.549

V&J

Dienst Justitiële Inrichtingen

15.000

10.921

– 4.079

VWS

Agentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen

0

0

0

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0

333

333

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

6.000

6.000

0

W&R

SSC-ICT Haaglanden

24.370

51.986

27.616

W&R

Logius

8.000

0

– 8.000

W&R

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

0

1.719

1.719

W&R

P-Direkt

10.000

7.700

– 2.300

W&R

FM Haaglanden

0

6.345

6.345

W&R

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf

127.373

0

– 127.373

W&R

Dienst Huurcommissie

0

0

0

W&R

Rijksgebouwendienst

541.056

0

– 541.056

W&R

Rijksvastgoedbedrijf

0

367.054

367.054

W&R

Dienst Vastgoed Defensie

0

0

0

         
 

Totalen

865.229

612.219

– 253.010

Tabel 1.10 Verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten 2016 van de verplichtingen-kasagentschappen (x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

In 2016 waren er geen verplichtingen-kasagentschappen.

     
Licence