Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 9: Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota

Om het budgetrecht van de Kamer te borgen, dienen beleidsmatige mutaties die na Najaarsnota leiden tot een overschrijding van het budget op artikelniveau te worden gemeld aan de beide Kamers. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van deze beleidsmatige mutaties na Najaarsnota. Hierbij is een ondergrens gehanteerd van 2 mln.

In tabel 1 zijn de aan de Kamers gemelde beleidsmatige mutaties, die hebben geleid tot een overschrijding op artikelniveau, weergegeven. Er is inzichtelijk gemaakt middels welke Kamerstukken deze mutaties aan de Tweede Kamer zijn gemeld en of het uitgaven- (U) of verplichtingenmutaties (V) betreft. Alle mutaties die aan de Tweede Kamer zijn gemeld zijn ook aan de Eerste Kamer gemeld.

Er zijn twee beleidsmatige mutaties na Najaarsnota per abuis niet aan de Kamers gemeld: zij zijn zichtbaar gemaakt in tabel 2. Deze tellen op tot een uitgaventotaal van 2,4 mln. en een verplichtingentotaal van 5,5 mln. euro.

Tabel 9.1 Beleidsmatige mutaties die zijn gemeld aan de Kamers

Begrotings-hoofdstuk

Art. nr

Omschrijving

Bedrag (mln.)

Kamerstuk

U

V

2A Staten-Generaal

2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

Voorlopige realisatie

2,139

34 775-IIA nr. 5

 

x

2A Staten-Generaal

3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

Voorlopige realisatie

2,913

34 775-IIA nr. 5

 

x

4 Koninkrijksrelaties

5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Lopende inschrijving Curaçao

28,449

34 775-IV nr. 33

x

x

4 Koninkrijksrelaties

7 Nominaal en onvoorzien

Wisselkoers slotwet

3,337

34 775-IV nr. 33

x

x

5 Buitenlandse Zaken

41 Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

Mensenrechten

2,593

34 775-XVII nr. 48

x

 

5 Buitenlandse Zaken

41 Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

Mensenrechten

12,064

34 775-XVII nr. 48

 

x

6 Veiligheid en Justitie

34 Straffen en Beschermen

Opdrachten

7,625

34 775-VI nr. 93

 

x

6 Veiligheid en Justitie

34 Straffen en Beschermen

Slotwet: bijdrage ZBO’s/RWT’s

12,917

34 775-VI nr. 93

 

x

6 Veiligheid en Justitie

34 Straffen en Beschermen

Slotwet: ICT

7,150

34 775-VI nr. 93

 

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Voorlopige realisatie

9,997

34 775-VII nr. 56

 

x

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1 Primair onderwijs

Garantieverplichtingen verleend

18,109

34 775 VIII nr. 116

 

x

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

6 Hoger beroepsonderwijs

Garantieverplichtingen verleend

60,000

34 775 VIII, nr. 116

 

x

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14 Cultuur

Garantieverplichtingen verleend

144,071

34 775 VIII nr. 116

 

x

9B Financiën

5 Exportkrediet- en investeringsverzekering

Storting begrotingsreserve

14,500

34 775-IX nr. 12

x

x

9B Financiën

5 Exportkrediet- en investeringsverzekering

Storting begrotingsreserve

10,012

34 775-IX nr. 16

x

x

10 Defensie

2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Hogere formatieuitgaven kustwacht Carib

13,000

34 775-X nr. 65

x

x

10 Defensie

3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Hogere uitgaven voor instandhouding

20,000

34 775-X nr. 65

x

x

10 Defensie

3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Hogere verplichtingen instandhouding

140,000

34 775-X nr. 65

 

x

10 Defensie

4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Hogere uitgaven voor instandhouding

5,000

34 775-X nr. 65

x

x

10 Defensie

8 Ondersteuning krijgsmacht door Cdo Dienstencentra

Geneeskundige logistiek en niet operationeel dienstvervoer

3,000

34 775-X nr. 65

x

x

10 Defensie

8 Ondersteuning krijgsmacht door Cdo Dienstencentra

Defensiebrede koersverschillen

8,000

34 775-X nr. 65

x

x

12 Infrastructuur en Milieu

25 Bijdrage BDU

BDU

47,538

34 775-XII nr. 72

 

x

12 Infrastructuur en Milieu

98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Hogere materiële uitgaven

5,534

34 775-XII nr. 72

x

 

12 Infrastructuur en Milieu

98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Hogere materiële uitgaven

6,137

34 775-XII nr.72

 

x

12 Infrastructuur en Milieu

98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Verplichtingenschuif apparaat

2,020

34 775-XII nr. 64

 

x

12 Infrastructuur en Milieu

98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Verplichtingenschuif

7,680

34 775-XII nr. 64

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Curatieve zorg

Verplichtingen VIPP2 en DICTU (BKZ)

25,000

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Curatieve zorg

Verplichtingen VIPP2 en DICTU (kader R)

3,500

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Curatieve zorg

Verplichtingen opdrachten en agentschappen

5,400

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Curatieve zorg

Verplichtingen subsidies art.2

4,865

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Curatieve zorg

Verplichtingen rijksbijdrage zorgverzekeringsfonds

77,500

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingen subsidies art.3.1

3,800

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingen opdrachten art.3

15,200

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingenschuif BIKK

48,100

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingen subsidies art.3.2

15,200

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingenschuif opdrachten aan ZBO’s en RWT’s

36,800

34 775-XVI nr. 125

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Terugbetaling beheerskosten CAK

16,064

34 775-XVI nr. 113

x

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingenschuif sectorplanPlus (kader R)

47,000

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingenschuif sectorplanPlus (BKZ)

270,000

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingenschuif CAK

22,572

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

Verplichtingen uitkeringen oorlogsgetroffenen

235,786

34 775-XVI nr. 113

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

Verplichtingenschuif PUR en SVB

10,185

34 775-XVI nr. 113

 

x

Voorlopige realisatie (artikel 2)

Ten behoeve van leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement, zijn meer verplichtingen aangegaan dan geraamd bij de Najaarsnota 2017. Dit is het gevolg van meer uitgaven en daarmee samenhangende verplichtingen voor de schadeloosstelling. Voornaamste oorzaak hiervan is de eindheffing van de werkkostenregeling.

Voorlopige realisatie (artikel 3)

Er zijn meer verplichtingen aangegaan dan geraamd bij de Najaarsnota 2017 voor wetgeving en controle Tweede Kamer. Dit is het gevolg van enerzijds meer uitgaven en daarmee samenhangende verplichtingen voor fractiekosten en anderzijds door verplichtingen in de bedrijfsvoering aan het einde van het jaar.

Lopende inschrijving Curaçao

Dit zijn de gevolgen van een lopende inschrijving aan Curaçao eind november 2017. Deze is gemeld in de brief van 21 december 2017.

Wisselkoers slotwet

Bij Slotwet is de definitieve omvang van de wisselkoersreserve vastgesteld na verrekening met de onderdelen van de begroting van Koninkrijksrelaties die wisselkoersgevoelig zijn.

Mensenrechten (uitgaven)

Het kasbudget voor de bescherming en bevordering van mensenrechten stijgt 2,6 mln. euro. De additionele middelen worden mede ingezet voor de eerste tranchebetalingen van de nieuwe activiteiten voortkomend uit de in 2017 gehouden call for proposals met name op het gebied van de prioritaire thema’s LHBTI, vrijheid van journalisten en vrijheid van religie en levensovertuiging.

Mensenrechten (verplichtingen)

Het verplichtingenbudget van artikel bescherming en bevordering van mensenrechten stijgt. Deze additionele verplichtingenruimte was nodig voor de nieuwe activiteiten voortkomend uit de call for proposals 2017 binnen het mensenrechtenfonds.

Opdrachten (CJIB)

In 2015 zijn diverse betaalvoorzieningen gekocht en zijn er onderhoudscontracten afgesloten. Het contract loopt tot en met 2023. Jaarlijks wordt nader bepaald welke voorzieningen wordt afgenomen en hoe met de onderhoudscontracten om te gaan. Tot op heden is dit contract jaarlijks ten laste van geraamde verplichtingenruimte gebracht. Omdat hier de facto sprake is van een langjarig contract moeten de verplichtingen hiervan niet jaarlijks genomen worden, maar op het moment van het sluiten van het contract. Omdat dit in voorgaande jaren niet gedaan is, moet dat nu gedaan worden voor de nog resterende periode van 2018 t/m 2023. Dat leidt in 2017 tot een extra belasting van de verplichtingenruimte 2017 met 7,6 miljoen.

Slotwet: bijdrage ZBO’s/RWt’s

De subsidiebrief 2018 voor stichting Halt is per abuis al in 2017 verzonden. Hierdoor wordt de verplichtingenruimte in 2017 overschreden.

Slotwet: ICT

De Raad voor de Kinderbescherming is extra ICT-verplichtingen aangegaan in 2017.

Voorlopige realisatie

Bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn er meer verplichtingen aangegaan dan geraamd bij Najaarsnota 2017. Dit is het gevolg van meeruitgaven de groei van de organisatie de komende jaren waarvoor gedurende 2017 meerjarige verplichtingen zijn vastgelegd ten behoeve van de reguliere bedrijfsvoering als de taakuitvoering.

Garantieverplichtingen verleend (artikel 1)

Het gaat hier om garantieverplichtingen aan onderwijsinstellingen in het primair onderwijs, aangegaan in het laatste kwartaal van 2017. Dit gebeurt in het kader van schatkistbankieren. Onderwijsinstellingen kunnen voor huisvesting lenen bij de schatkist. OCW staat garant voor deze leningen.

Garantieverplichtingen verleend (artikel 6)

Dit betreft verleende garanties in het kader van schatkistbankieren. In het hoger beroepsonderwijs is er in het vierde kwartaal van 2017 60 mln. aan garanties verleend.

Garantieverplichtingen verleend (artikel 14)

Dit is het totaal aan verleende garanties in het vierde kwartaal die onder het artikel cultuur vallen. Het gaat hier vooral om de indemniteitsregeling bruikleen collecties en de achterborgovereenkomst van het Nationaal Restauratiefonds waar OCW garant voor staat. Daarnaast zijn er een aantal garanties op leningen van rijksmusea verleend (Naturalis en Paleis het Loo).

Storting begrotingsreserve

De schade-uitkeringen van de exportkredietverzekering vielen bij eerste inschatting in december 14,5 mln. euro lager uit dan verwacht. Deze eerste inschatting van de meevaller werd gestort in de risicovoorziening. Hierover is de Kamer met kamerbrief 34 775-IX nr. 12 geïnformeerd.

Storting begrotingsreserve

Na goedkeuring van de accountantsverklaring van Atradius Dutch State Business (ADSB) eind februari werd de definitieve meevaller bij de exportkredietverzekering bekend. Bovenop op de eerdere inschatting van 14,5 mln. euro was sprake van een aanvullende meevaller bij de schade-uitkeringen van 5,1 mln. euro en een meevaller van 4,9 mln. euro bij de premieontvangsten (totaal 10,1 mln.). Over deze aanvullende meevaller zijn de Kamers middels een separate brief (34 775-IX nr. 16) geïnformeerd.

Hogere formatieuitgaven kustwacht Carib

Deze mutatie is tweeledig. Enerzijds is dit een aanpassing van de raming van kosten voor personeel. Anderzijds is er een overschrijding op het artikel omdat de begroting van de Kustwacht Caribisch gebied per 1 december is overgeheveld naar de begroting van Defensie. Dit is al gebeurd in 2017 omdat het boekjaar van de KWCARIB van december tot december loopt.

Hogere uitgaven voor instandhouding (artikel 3)

Het Commando Landstrijdkrachten kon beter dan eerder voorzien achterstanden op instandhouding inlopen.

Hogere verplichtingen voor instandhouding

Extra contracten voor de logistieke ondersteuning van de Landmacht. Verplichtingen in 2018 dalen navenant.

Hogere uitgaven voor instandhouding (artikel 4)

Leveringen van materieel voor instandhouding die waren gepland voor 2018 zijn al in 2017 ontvangen.

Geneeskundige logistiek en niet operationeel dienstvervoer

De uitgaven voor geneeskundige logistiek en niet operationeel dienstvervoer zijn hoger door meer activiteiten.

Defensiebrede koersverschillen

Er is sprake van een Defensiebreed koersverlies van vreemde valuta gedurende 2017 van 8 mln. euro.

BDU

Volgens de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2018 wordt eind 2017 afgegeven aan de decentrale overheden. In de Decemberbrief is een verhoging van de verplichtingen van 33,3 mln. euro aangekondigd. In de Februaribrief is aanvullend 14,2 mln. euro aan extra verplichtingenruimte vastgelegd voor de beschikking 2017. Dit telt op tot de totale mutatie in de tabel van 47,5 mln. euro.

Hogere materiële uitgaven (uitgaven en verplichtingen)

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat er onvoorziene uitgaven zijn gedaan voor verrekening met de Baten-Lastendiensten van IenM en verrekening van het ICT systeem met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit kwam doordat ontvangsten waarmee deze uitgaven zouden worden verrekend niet meer in 2017 zijn ontvangen.

Verplichtingenschuif apparaat

Ten behoeve van het Standaard Platform zijn inhuurcontracten aangegaan met een kaseffect in 2018. Om deze vast te kunnen leggen is een verplichtingenschuif nodig van 2018 naar 2017.

Verplichtingenschuif

Voor de contractverlenging voor het beheer van een SAP-systeem voor 2018 tot en met 2020 was een verplichtingenschuif van 7,7 mln. naar 2017 noodzakelijk.

Verplichtingen VIPP2 en Dictu (BKZ en kader R)

De mutaties hangen samen met het vastleggen van subsidies met betrekking tot VIPP2 en DICTU. Het betreft verplichtingen op het begrotingsgefinancierde BKZ en het kader RBG-eng en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018 en 2019.

Verplichtingen opdrachten en agentschappen

De mutatie hangt samen met het vastleggen van opdrachten aan agentschappen en komt ten laste van het verplichtingenbudget in 2018 (2,7 mln.) en 2019 (2,7 mln.).

Verplichtingen subsidies art.2

De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor 2018 en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018.

Verplichtingen rijksbijdrage zorgverzekeringsfonds

Het verplichtingenbudget op het instrument Bekostiging is met 77,5 mln. verhoogd. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- voor 2018 en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018.

Verplichtingen subsidies art.3.1

De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies t.b.v. maatschappelijke ondersteuning voor 2018.

Verplichtingen opdrachten art.3

Het verplichtingenbudget op het instrument opdrachten is met 15,2 mln. verhoogd i.v.m. overgenomen overeenkomsten voor doventolkvoorzieningen (11,8 mln.) en anonieme hulplijn € (3,4 mln.) van de VNG.

Verplichtingenschuif BIKK

De mutatie hangt samen met het vastleggen van de BIKK voor 2018.

Verplichtingen subsidies art.3.2

Het verplichtingenbudget op het instrument Subsidies is met 15,2 mln. verhoogd. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies voor de langdurige zorg in 2018.

Verplichtingenschuif opdrachten aan ZBO’s en RWT’s

De mutatie betreft alleen verplichtingen en hangt samen met het vastleggen van opdrachten m.b.t. de uitvoeringskosten van de PGB trekkingsrechten door de SVB.

Terugbetaling beheerskosten CAK

Bij het CAK is gebleken dat over een lange periode van jaren de beheerskosten per saldo ongemerkt hoger zijn geweest dan het toegekende budget. Per saldo had het CAK hierdoor een nog openstaande verplichting van 16,1 mln. aan het Algemeen fonds bijzondere ziektekosten. VWS heeft deze schuld van het CAK aan het fonds overgenomen, het CAK zal in de jaren 2019 t/m 2025 het bedrag van 16,1 mln. aan VWS terugbetalen.

Verplichtingenschuif sectorplanPlus (BKZ en kader R)

De mutaties hangen samen met het vastleggen van subsidies voor met name SectorplanPlus 2017–2022. Deze mutaties komen ten laste van het verplichtingenbudget 2018 tot en met 2021 op het BKZ en het kader RBG-eng.

Verplichtingenschuif CAK

De mutatie hangt samen met het vastleggen van de bijdrage aan het CAK voor 2018 en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018.

Verplichtingen uitkeringen oorlogsgetroffenen

Het betreft het vastleggen van de bijdragen aan de SVB voor de uitkeringen en de uitvoeringskosten 2018 plus het verplichtingenbudget voor het restant de comoto uitkeringen 2017. Deze mutatie komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018.

Verplichtingenschuif PUR en SVB

De mutatie hangt samen met het vastleggen van de bijdragen aan de PUR en de SVB voor 2018 en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018.

Tabel 9.2 Beleidsmatige mutaties die niet zijn gemeld aan de Kamers

Begrotingshoofdstuk

Art. nr

Omschrijving

Bedrag (mln.)

U

V

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Realisatie extra uitgaven Sint Maarten

2,445

x

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2Curatieve zorg

Verplichtingenschuif ZBO’s en RWT’s

3,100

 

x

Realisatie extra uitgaven Sint Maarten

Dit betreffen extra uitgaven aan Sint Maarten na de orkaan Irma. Deze mutatie is per abuis niet opgenomen in de kamerbrief met beleidsmatige mutaties na de Najaarsnota (34 775 VIII, nr. 116).

Verplichtingenschuif ZBO’s en RWT’s

De mutatie betreft alleen verplichtingen en hangt samen met het vastleggen van opdrachten aan ZBO’s/RWT’s voor 2018.

Licence