Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.5.2 Beleidsevaluaties

Beleidsevaluaties beoordelen het (toekomstige) beleid: doet de overheid de goede dingen? En doet de overheid de dingen goed? Dit kan in zowel de fase van beleidsvoorbereiding (ex ante evaluatie), in de beleidsuitvoering (ex durante evaluatie) en na afloop van gevoerd beleid (ex post evaluatie). Ex post evaluaties op instrumentniveau worden door middel van een syntheseonderzoek samengebracht in een beleidsdoorlichting, om de doeltreffendheid en doelmatigheid te beoordelen van het gevoerde beleid. Ministers zijn ervoor verantwoordelijk om met behulp van een beleidsdoorlichting de doeltreffendheid en doelmatigheid van hun beleid periodiek te evalueren. Ieder begrotingsartikel moet ten minste elke zeven jaar worden doorgelicht. De Minister van Financiën is stelselverantwoordelijk. Regels voor beleidsdoorlichtingen staan uitgewerkt in de Regeling periodiek evaluatieonderzoek (RPE)54.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de geplande en gerealiseerde doorlichtingen in 2017 en van vertraagde beleidsdoorlichtingen uit eerdere jaren dan 2017. Verschillende beleidsdoorlichtingen zijn vertraagd in 2017. Dit heeft wisselende oorzaken: in sommige gevallen diende aanvullende informatie te worden afgewacht. In andere gevallen vergde de afstemming met belanghebbenden meer tijd dan voorzien. De Tweede Kamer is door de betreffende bewindspersonen over de reden van vertraging geïnformeerd middels een uitstelbrief.

Tabel 3.5.1 Per departement geplande beleidsdoorlichtingen in 2017

Departement

Totaal aantal geplande beleidsdoorlichtingen voor 2017

In 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden

IV Koninkrijksrelaties

1

1

V Buitenlandse Zaken

2

0

VI Veiligheid en Justitie

2

0

VII Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

1

1

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1

1

IX Financiën en Nationale Schuld

3

3

X Defensie

1

1

XII Infrastructuur en Milieu

2

2

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2

1

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3

2

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3

2

Totaal

21

14

Tabel 3.5.2 Beleidsdoorlichting uit eerdere jaren dan 2017

Departement

Totaal aantal vertraagde beleidsdoorlichting voor 2017

In 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden

VI Veiligheid en Justitie

2

0

X Defensie

1

1

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1

1

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1

1

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

1

1

Totaal

5

3

Op de website rijksbegroting.nl55 is informatie te vinden over de geprogrammeerde en afgeronde evaluaties per departement. Alle afgeronde beleidsdoorlichtingen (en ook interdepartementale beleidsonderzoeken) inclusief kabinetsreactie zijn hier te vinden.

Licence