Base description which applies to whole site

3.2.2 Fouten en onzekerheden

De rechtmatigheid van de begrotingshoofdstukken afzonderlijk is in 2018 binnen de gestelde rapporteringstoleranties gebleven, met uitzondering van de volgende begrotingshoofdstukken31:

  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • Financiën en Nationale Schuld;

  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ook zijn bij een aantal begrotingsartikelen de rapporteringstoleranties overschreden. De bedrijfsvoeringsparagrafen in de departementale jaarverslagen lichten deze overschrijdingen toe.

Daarnaast is bij het volgende begrotingshoofdstuk een overschrijding geweest in de samenvattende staat baten-lastenagentschappen:

  • Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De oorzaken van de belangrijkste fouten en onzekerheden in 2018 waren:

  • het niet geheel voldoen aan aanbestedingsregels en (contract-)voorwaarden;

  • de administratie en/of het beheer van verplichtingen, voorschotten en vorderingen;

  • staatssteuntoetsen ontbraken of waren van onvoldoende kwaliteit.

Licence