Base description which applies to whole site

1 RIJKSREKENING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Op grond van artikel 2.35, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 20161 neemt de Minister van Financiën in het Financieel Jaarverslag van het Rijk de rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk op. Deze rekening, de Rijksrekening genoemd, is het overzicht op het totaalniveau van de rijksbegroting van alle uitgaven en ontvangsten van de rijksdienst in een jaar die binnen begrotingsverband zijn gerealiseerd. Voor de departementale en niet-departementale begrotingen zijn in tabellen 1.1, 1.2 en 1.3 de verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten opgenomen In aanvulling op de gegevens onder de begroting voor Nationale schuld vermelden de tabellen 1.4 en 1.5 de voor 2018 onder de begroting van Nationale schuld oorspronkelijk geraamde en de gerealiseerde rentekosten onderscheidenlijk rentebaten. Deze gegevens zijn opgesteld in overeenstemming met het hier toepasselijke transactiestelsel. De tabellen 1.6 t/m 1.9 hebben betrekking op baten-lastenagentschappen die zoals het woord aangeeft het batenlastenstelsel als begrotingsstelsel hanteren. Tabel 1.10 blijft leeg vanwege het in 2018 niet voorkomen van verplichtingen-kasagentschappen.

In de onderstaande tabellen worden de verschillen in de verschillenkolom niet toegelicht. Voor die toelichtingen wordt verwezen naar de betrokken jaarverslagen. Let op! Door afrondingen kunnen er verschillen ontstaan met de cijfers op de Rijkssaldibalans.

Tabel 1.1 Verplichtingen 2018 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x €1000)

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

42.284

42.813

529

IIA

Staten-Generaal

143.898

154.783

10.885

IIB

Overige Hoge Colleges van

Staat en Kabinetten

113.363

127.843

14.480

III

Algemene Zaken

66.233

64.473

‒ 1.760

IV

Koninkrijksrelaties

73.655

434.458

360.803

V

Buitenlandse Zaken

9.306.640

8.956.155

‒ 350.485

VI

Justitie en Veiligheid

12.208.287

13.268.023

1.059.736

VII

Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties

5.244.722

6.007.089

762.367

VIII

Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

39.879.302

42.675.735

2.796.433

IXA

Nationale Schuld1

41.700.396

42.515.437

815.041

IXB

Financiën

16.471.958

1.878.990

‒ 14.592.968

X

Defensie

9.679.320

11.958.372

2.279.052

XII

Infrastructuur en Waterstaat

8.230.662

8.196.151

‒ 34.511

XIII

Economische Zaken en Klimaat

20.626.281

15.003.507

‒ 5.622.774

XV

Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid

31.935.422

34.327.100

2.391.678

XVI

Volksgezondheid, Welzijn

en Sport

14.683.803

16.202.631

1.518.828

XVII

Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking

1.981.516

2.727.142

745.626

A

Infrastructuurfonds

7.017.285

6.826.356

‒ 190.929

B

Gemeentefonds

28.262.670

29.371.165

1.108.495

C

Provinciefonds

2.187.740

2.454.353

266.613

F

Diergezondheidsfonds

34.507

32.997

‒ 1.510

H

BES-fonds

41.386

38.619

‒ 2.767

J

Deltafonds

1.432.167

2.983.919

1.551.752

Totalen

251.363.497

246.248.111

‒ 5.115.386

1

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de verplichtingen opgenomen, exclusief de renteverplichtingen. Voor de rente-uitgaven, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4

Tabel 1.2 Kasuitgaven 2018 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x €1000)

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

42.284

42.813

529

IIA

Staten-Generaal

143.898

153.855

9.957

IIB

Overige Hoge Colleges van

Staat en Kabinetten

113.363

124.482

11.119

III

Algemene Zaken

66.233

64.473

‒ 1.760

IV

Koninkrijksrelaties

246.086

625.079

378.993

V

Buitenlandse Zaken

9.538.097

9.174.041

‒ 364.056

VI

Justitie en Veiligheid

12.218.217

12.814.046

595.829

VII

Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties

5.455.381

5.951.401

496.020

VIII

Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

40.285.779

42.326.880

2.041.101

IXA

Nationale Schuld1

41.700.396

42.515.437

815.041

IXB

Financiën

7.117.510

7.736.489

618.979

X

Defensie

9.453.631

9.416.887

‒ 36.744

XII

Infrastructuur en Waterstaat

8.287.069

8.198.827

‒ 88.242

XIII

Economische Zaken en Klimaat

4.599.831

5.355.127

755.296

XV

Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid

32.002.648

34.412.240

2.409.592

XVI

Volksgezondheid, Welzijn

en Sport

15.261.447

15.374.412

112.965

XVII

Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking

2.700.199

3.071.130

370.931

A

Infrastructuurfonds

6.241.305

5.809.564

‒ 431.741

B

Gemeentefonds

28.282.670

29.083.134

800.464

C

Provinciefonds

2.187.740

2.454.311

266.571

F

Diergezondheidsfonds

34.507

31.584

‒ 2.923

H

BES-fonds

41.386

39.047

‒ 2.339

J

Deltafonds

1.090.818

1.083.686

‒ 7.132

Totalen

227.110.495

235.858.945

8.748.450

1

van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de kasuitgaven opgenomen exclusief de renteuitgaven. Voor de renteuitgaven, die op transactie basis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

Tabel 1.3 Kasontvangsten 2018 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x €1000)

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

0

8

8

IIA

Staten-Generaal

4.215

3.958

‒ 257

IIB

Overige Hoge Colleges van

Staat en Kabinetten

5.695

6.398

703

III

Algemene Zaken

6.833

6.150

‒ 683

IV

Koninkrijksrelaties

41.670

53.814

12.144

V

Buitenlandse Zaken

751.668

1.200.727

449.059

VI

Justitie en Veiligheid

1.596.196

2.278.540

682.344

VII

Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties

668.894

1.343.470

674.576

VIII

Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

1.380.627

1.368.566

‒ 12.061

IXA

Nationale Schuld1

47.899.073

41.742.763

‒ 6.156.310

IXB

Financiën

144.081.447

149.861.725

5.780.278

X

Defensie

426.415

664.419

238.004

XII

Infrastructuur en Waterstaat

14.678

29.100

14.422

XIII

Economische Zaken en Klimaat

3.764.007

3.560.362

‒ 203.645

XV

Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid

1.885.541

1.845.340

‒ 40.201

XVI

Volksgezondheid, Welzijn

en Sport

99.585

838.072

738.487

XVII

Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking

78.811

84.586

5.775

A

Infrastructuurfonds

6.241.305

6.005.069

‒ 236.236

B

Gemeentefonds

28.282.670

29.083.134

800.464

C

Provinciefonds

2.187.740

2.454.311

266.571

F

Diergezondheidsfonds

34.507

35.305

798

H

BES-fonds

41.386

39.047

‒ 2.339

J

Deltafonds

1.090.818

1.113.623

22.805

Totalen

240.583.781

243.618.487

3.034.706

1

van het begrotingshoofdstuk Nationale schuld zijn in dit overzicht de ontvangsten opgenomen exclusief de rentebaten. Voor de rentebaten die op transactie basis worden verantwoord is een apart overzicht opgenomen.

Tabel 1.4 Rentekosten 2018 (op transactiebasis) van de begroting Nationale Schuld ( x €1000)

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

IXA

Nationale Schuld

6.477.191

6.266.556

‒ 210.635

Totalen

6.477.191

6.266.556

‒ 210.635

Tabel 1.5 Rentebaten 2018 (op transactiebasis) van de begroting Nationale Schuld ( x €1000)

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

IXA

Nationale Schuld

1.944.658

1.543.450

‒ 401.208

Totalen

1.944.658

1.543.450

‒ 401.208

Tabel 1.6 Lasten 2018 van de baten-lastenagentschappen ( x €1000)

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

89.402

108.354

18.952

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

124.918

138.361

13.443

BZK

Logius

206.331

177.611

‒ 28.720

BZK

P-Direkt

91.069

93.164

2.095

BZK

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

204.631

238.647

34.016

BZK

FM Haaglanden

106.452

124.325

17.873

BZK

SSC-ICT Haaglanden

258.681

285.373

26.692

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

1.312.800

1.256.669

‒ 56.131

BZK

Dienst Huurcommissie

13.214

14.630

1.416

J&V

Centraal Justitieel Incassobureau

135.317

126.289

‒ 9.028

J&V

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.042.809

2.286.562

243.753

J&V

Immigratie- en naturalisatiedienst

388.371

394.349

5.978

J&V

Justis

35.979

35.175

‒ 804

J&V

Nederlandse Forensisch Instituut

75.249

82.085

6.836

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

277.585

342.407

64.822

OCW

Nationaal Archief

38.816

40.381

1.565

DEF

Defensie Telematica Organisatie

264.330

252.828

‒ 11.502

DEF

Paresto

59.962

65.786

5.824

I&W

Rijkswaterstaat

2.480.737

2.555.235

74.498

I&W

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

79.312

83.160

3.848

I&W

Inspectie Leefomgeving en Transport

140.338

155.954

15.616

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

466.970

588.361

121.391

EZK

Agentschap Telecom

41.722

46.578

4.856

EZK

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

348.839

359.193

10.354

EZK

Dienst ICT Uitvoering

238.341

283.718

45.377

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

6.973

8.003

1.030

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

360.800

353.350

‒ 7.450

Milieu

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in

46.593

78.929

32.336

Gezondheidszorg

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

43.500

54.100

10.600

Totalen

9.980.041

10.629.577

649.536

Tabel 1.7 Baten 2018 van de baten-lastenagentschappen ( x €1000)

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

89.402

108.178

18.776

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

124.918

146.241

21.323

BZK

Logius

206.331

179.029

‒ 27.302

BZK

P-Direkt

91.069

93.170

2.101

BZK

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

204.631

238.861

34.230

BZK

FM Haaglanden

106.452

127.999

21.547

BZK

SSC-ICT Haaglanden

258.681

260.401

1.720

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

1.312.800

1.267.839

‒ 44.961

BZK

Dienst Huurcommissie

13.214

10.320

‒ 2.894

J&V

Centraal Justitieel Incassobureau

135.317

135.021

‒ 296

J&V

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.042.809

2.303.734

260.925

J&V

Immigratie- en naturalisatiedienst

388.371

418.675

30.304

J&V

Justis

35.979

38.135

2.156

J&V

Nederlandse Forensisch Instituut

75.249

79.367

4.118

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

273.585

342.882

69.297

OCW

Nationaal Archief

38.816

40.311

1.495

DEF

Defensie Telematica Organisatie

258.571

261.726

3.155

DEF

Paresto

59.962

64.378

4.416

I&W

Rijkswaterstaat

2.489.737

2.592.740

103.003

I&W

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

79.312

83.209

3.897

I&W

Inspectie Leefomgeving en Transport

140.338

152.461

12.123

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

466.970

596.381

129.411

EZK

Agentschap Telecom

40.724

46.696

5.972

EZK

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

348.839

352.518

3.679

EZK

Dienst ICT Uitvoering

238.341

285.894

47.553

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

6.973

8.299

1.326

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

360.800

332.850

‒ 27.950

Milieu

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in

46.593

82.937

36.344

Gezondheidszorg

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

43.500

50.062

6.562

Totalen

9.978.284

10.700.314

722.030

Tabel 1.8 Kapitaaluitgaven 2018 van de baten-lastenagentschappen ( x €1000)

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

12.433

1.281

‒ 11.152

BZK

Logius

400

410

10

BZK

P-Direkt

19.982

15.666

‒ 4.316

BZK

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

1.527

1.465

‒ 62

BZK

FM Haaglanden

8.106

9.239

1.133

BZK

SSC-ICT Haaglanden

85.331

107.620

22.289

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

771.043

1.082.787

311.744

BZK

Dienst Huurcommissie

0

0

0

J&V

Centraal Justitieel Incassobureau

7.263

6.246

‒ 1.017

J&V

Dienst Justitiële Inrichtingen

18.865

44.365

25.500

J&V

Immigratie- en naturalisatiedienst

28.200

43.787

15.587

J&V

Justis

0

1.252

1.252

J&V

Nederlandse Forensisch Instituut

6.850

8.025

1.175

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

‒ 9.600

‒ 39.452

‒ 29.852

OCW

Nationaal Archief

‒ 5.322

‒ 6.787

‒ 1.465

DEF

Defensie Telematica Organisatie

50.132

71.380

21.248

DEF

Paresto

385

382

‒ 3

I&W

Rijkswaterstaat

92.000

70.254

‒ 21.746

I&W

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

1.458

2.532

1.074

I&W

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

5

‒ 195

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

20.579

12.800

‒ 7.779

EZK

Agentschap Telecom

4.655

3.675

‒ 980

EZK

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

26.551

36.545

9.994

EZK

Dienst ICT Uitvoering

57.900

55.023

‒ 2.877

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

290

140

‒ 150

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

3.700

4.722

1.022

Milieu

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in

5.000

13.004

8.004

Gezondheidszorg

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

1.500

364

‒ 1.136

Totalen

1.209.428

1.546.730

337.302

Tabel 1.9 Kapitaalontvangsten 2018 van de baten-lastenagentschappen ( x €1000)

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

7.000

0

‒ 7.000

BZK

Logius

0

0

0

BZK

P-Direkt

8.000

0

‒ 8.000

BZK

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

0

3.611

3.611

BZK

FM Haaglanden

4.200

4.373

173

BZK

SSC-ICT Haaglanden

30.000

80.923

50.923

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

575.775

723.653

147.878

BZK

Dienst Huurcommissie

0

6.884

6.884

J&V

Centraal Justitieel Incassobureau

1.320

4.263

2.943

J&V

Dienst Justitiële Inrichtingen

5.000

403

‒ 4.597

J&V

Immigratie- en naturalisatiedienst

12.200

12.459

259

J&V

Justis

0

0

0

J&V

Nederlandse Forensisch Instituut

0

4.605

4.605

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.600

16.800

14.200

OCW

Nationaal Archief

0

0

0

DEF

Defensie Telematica Organisatie

26.000

89.618

63.618

DEF

Paresto

1.800

0

‒ 1.800

I&W

Rijkswaterstaat

40.000

39.278

‒ 722

I&W

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

510

6.698

6.188

I&W

Inspectie Leefomgeving en Transport

0

1.214

1.214

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

15.000

8.526

‒ 6.474

EZK

Agentschap Telecom

4.000

6.653

2.653

EZK

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

13.680

20.817

7.137

EZK

Dienst ICT Uitvoering

35.000

25.457

‒ 9.543

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

0

0

0

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

0

13.800

13.800

Milieu

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in

3.000

28.238

25.238

Gezondheidszorg

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

1.000

3.199

2.199

Totalen

786.085

1.101.472

315.387

Tabel 1.10 Verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten 2018 van de verplichtingen-kasagentschappen ( x €1000)

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

In 2018 waren er geen verplichtingen-kasagentschappen.

Licence