Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8 BELEIDSMATIGE MUTATIES NA NAJAARSNOTA

Om het budgetrecht van de Kamer te borgen, dienen beleidsmatige mutaties die na Najaarsnota leiden tot een overschrijding van het budget op artikelniveau te worden gemeld aan de beide Kamers. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van deze beleidsmatige mutaties na Najaarsnota. Hierbij is een ondergrens gehanteerd van 2 mln. euro. De specifieke verantwoording over de mutaties is opgenomen in de Kamerstukken van de departementen. Voor de volledigheid van informatie wordt vermeld in welk Kamerstuk de betreffende mutatie aan de Tweede Kamer is gemeld. Ook wordt weergegeven of het een uitgavenverplichting (U) of een verplichtingenmutatie (V) betreft.

Tabel 8.1

Begrotingshoofdstuk

Art. nr

Omschrijving

Bedrag (mln.)

Kamerstuk

U

V

6 Justitie en Veiligheid

37 Migratie

Akkoord VNG Landelijke Vreemdelingen voorzieningen

12

19 637 nr. 2445

x

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1 Openbaar bestuur en democratie

Interbestuurlijk programma

3,2

35 000 VII nr. 92

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Subsidies

5

35 000 VII nr. 81

x

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verplichtingen subsidies

85

35 000 VII nr. 81

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Opdracht RVO

21

35 000 VII nr. 81

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Diverse hogere uitgaven

7

35 000 VII nr. 81

x

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8 Kwaliteit Rijksdienst

Verplichtingen ICT arbeidsmarktcampagne

5,5

35 000 VII nr. 81

x

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1 Primair onderwijs

Ontvangsten Participatiefonds

2,8

35 000 VIII nr. 146

x

x

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1 Primair onderwijs

Verplichtingen bekostiging

437,2

35 000 VIII nr. 146

x

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14 Cultuur

Garantieverplichtingen verleend

49,1

35 000 VIII nr. 146

x

9B Financiën

1 Belastingen

ICT-programma

17,8

35 000 IX nr. 13

x

x

9B Financiën

1 Belastingen

ICT-programma

14,8

35 000 IX nr. 13

x

9B Financiën

1 Belastingen

Inhuur externen

133

35000 IX nr. 17

x

9B Financiën

1 Belastingen

Dienstverlening Logius

90

35000 IX nr. 13

x

9B Financiën

4 Internationale financiële betrekkingen

Wereldbankbijdrage

145

35 000 IX nr. 17

x

x

10 Defensie

2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Eenmalige uitkering personeel

7,4

35 000 X nr. 77

x

x

10 Defensie

3 Taakuitvoering landstrijdkrachten

Eenmalige uitkering personeel

13,8

35 000 X nr. 77

x

x

10 Defensie

4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Eenmalige uitkering personeel

5,6

35 000 X nr. 77

x

x

10 Defensie

4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Instandhouding luchtwapensystemen

7,5

35 000 X nr. 77

x

x

10 Defensie

5 Marechaussee

Eenmalige uitkering personeel

5,1

35 000 X nr. 77

x

x

10 Defensie

7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Eenmalige uitkering personeel

3,2

35 000 X nr. 77

x

x

10 Defensie

7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Uitgaven informatievoorziening

10

35 000 X nr. 77

x

x

10 Defensie

8 Ondersteuning krijgsmacht door het Defensie Ondersteuningscommando

Eenmalige uitkering personeel

6,4

35 000 X nr. 77

x

x

10 Defensie

8 Ondersteuning krijgsmacht door het Defensie Ondersteuningscommando

Transport, veteranen en juridische diensten

5

35 000 X nr. 77

x

x

10 Defensie

8 Ondersteuning krijgsmacht door het Defensie Ondersteuningscommando

Defensiebrede koersverschillen

24

35 000 X nr. 77

x

x

12 Infrastructuur en Waterstaat

25 Brede Doeluitkering

Snelfietsroutes

5,7

35 000 XII nr. 69

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreedbeleid

Verplichtingen subsidies

9,5

35 000 XVI nr. 115

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreedbeleid

Verplichtingen subsidies

26

35 000 XVI nr. 115

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreedbeleid

Verplichtingen programma ZonMw

54

35 000 XVI nr. 115

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Verplichtingen inkomensoverdrachten

223,5

35 000 XVI nr. 115

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Verplichtingen bijdragen aan ZBO's/RWT's

10,8

35 000 XVI nr. 115

x

17 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3 Sociale vooruitgang

Uitgaven partnerschappen

2,6

35 000 XVII nr. 56

x

x

50 Gemeentefonds

Akkoord VNG Landelijke Vreemdelingen voorzieningen

12

35 000 VII nr. 81

x

x

Toelichting

Akkoord VNG Landelijke Vreemdelingen voorzieningen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft donderdag 29 november 2018 een akkoord bereikt met de VNG over de ontwikkeling van landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Dit betekent dat het ministerie, de ketenpartners, de VNG en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen begin 2019 gezamenlijk aan de slag gaan met de ontwikkeling van de LVV’s. Deze mutatie betreft de middelen die binnen de begroting van JenV zijn vrijgemaakt voor dit akkoord en vanaf het artikel migratie zijn geboekt.

Interbestuurlijk programma

In 2018 is de bijdrage aan ICTU (circa 4,5 mln. euro) voor het interbestuurlijk programma voor de jaren 2018 ‒ 2020 in zijn geheel verplicht. Hierdoor is per saldo een overschrijding op de verplichtingen van 3,2 mln. euro ontstaan.

Subsidies

Het uitgavenbudget voor Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is in 2018 met 4 mln. euro overschreden, dit in verband met meer uitbetaalde aanvragen. De overschrijding wordt in mindering gebracht op het beschikbare budget voor 2019. In totaal heeft een overschrijding plaats gevonden van 5 mln. euro. De resterende overschrijding van 1 mln. euro komt door de projectsubsidie voor de nieuwe energiepresatiemethode van gebouwen aan het Nederlandse Normalisatie Instituut en een subsidie aan het Bouwwerk Informatie Model Loket.

Verplichtingen subsidies

In 2018 zijn de laatste verplichtingen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) vastgelegd in de administratie. Met het verlengen van de regeling naar 2018 is nu het gehele beschikbare budget van circa 400 mln. euro tot en met 2020 verplicht. Dit vastleggen heeft geleid tot een overschrijding op de verplichtingen.

Opdracht RVO

Dit betreft een overschrijding op verplichtingen voor een opdracht aan de RVO voor het beleidsprogramma woningen. Deze overschrijding wordt veroorzaakt omdat in de jaaropdracht 2019 afspraken zijn gemaakt over vier woonregelingen (Bevordering Eigenwoningbezit, Tijdelijke Regeling Stimulering Huisvesting, Regeling Vermindering Verhuurderheffing en Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming) voor de komende vijf jaar, in plaats van voor één jaar.

Diverse hogere uitgaven

De administratieve nasleep van de conversie van het voormalige baten-lastenonderdeel Aan De Slag, correcties op instrumentniveau voor bijdrage medeoverheden op dit onderdeel en kruising van late facturering en bevoorschotting 2019 aan onder andere RWS, Geonovum en UBR/KOOP heeft geleid tot onderschrijding op opdrachten en een overschrijding van de andere instrumenten en hiermee van geheel van artikel 5.

Verplichtingen A&O-fonds en ICT-arbeidsmarktcampagne

De verplichting voor de bijdrage aan het A&O-fonds 2019 is vlak voor de jaargrens aangegaan en leidt daarom in 2018 tot overschrijding van het verplichtingenbudget. Voor de ICT-arbeidsmarktcampagne zijn meerjarige verplichtingen aangegaan.

Ontvangsten Participatiefonds

Op artikel 1 Primair onderwijs gaan zowel de ontvangsten als de uitgaven onder bijdrage aan ZBO’s/RWT’s met 2,8 mln. euro omhoog als gevolg van een desaldering. Dit betreft teruggevorderd wachtgeld van leraren bij de ontvangsten dat wordt gestort in het Participatiefonds. Als een leraar wachtgeld toegekend krijgt, maakt het participatiefonds dit over naar de school. Later wordt gecontroleerd of deze leraar terecht wachtgeld heeft ontvangen. Indien dat onterecht was, dan worden de gelden teruggevorderd en komt het binnen op artikel 1 Primair Onderwijs als ontvangst. Vervolgens wordt dit weer teruggeboekt naar het Participatiefonds.

Verplichtingen bekostiging

Op het instrument bekostiging is 437,2 mln. euro meer verplicht. Daarvan is 286,7 mln. euro beleidsmatig (verplichtingen samenhangend met de aan artikel 1 toegevoegde Regeerakkoordmiddelen voor werkdruk en voor de modernisering van arbeidsvoorwaarden) en daarvan is 150,5 mln. euro technisch (verplichtingen samenhangend met de loon- en prijsbijstelling). In 2018 is voor deze doelen niet alleen het in 2018 uitbetaalde bedrag verplicht, maar vanwege de schooljaarsystematiek zijn in dat jaar ook de in 2019 vallende uitgaven van schooljaar 2018-2019 verplicht. Met dat laatste was bij de oorspronkelijke verplichtingenmutaties bij eerdere suppletoire wetten nog geen rekening gehouden.

Garantieverplichtingen verleend

De garantstellingen worden in de begrotingsstukken geboekt als garantieverplichtingen. Alleen indien de risico’s waarvoor de overheid zich garant stelt zich voordoen zijn er kaseffecten. Gedurende het jaar, dus ook na Najaarsnota, worden volgens de geldende regels en afspraken garantieverplichtingen aangegaan en vervallen eerder aangegane garantieverplichtingen. De uiteindelijke mutaties ten opzichte van de stand in de tweede suppletoire begroting worden bij Slotwet opgemaakt en geboekt. Per saldo is voor 49,1 mln. euro aan garantieverplichtingen verleend. Het gaat om 7,4 mln. euro op de achterborgstellingen van het Nationaal Restauratiefonds en 31,7 mln. euro op de indemniteitsregeling. De plafonds voor beide regelingen zijn niet overschreden. Ook zijn er voor 10 mln. euro garantieverplichtingen op schatkistleningen aangegaan.

ICT-programma

De Belastingdienst staat voor een grote opgave op het gebied van ICT. Het proces om de (reguliere) ICT in den brede te verbeteren wordt voortvarend opgepakt. De hiermee samenhangende investeringen in ICT die in 2018 worden verricht, leiden tot 17,8 mln. euro meer ICT-uitgaven dan waar in de tweede suppletoire begroting rekening mee was gehouden. Ook zijn voor 14,8 mln. euro additionele verplichtingen aangegaan op het gebied van ICT.

Inhuur externen

Dit betreft verplichtingen die eind 2018 zijn aangegaan voor contracten voor capaciteit bij de IV-organisatie (133 mln. euro) die in 2019 tot betaling kunnen komen.

Dienstverlening Logius

In december 2018 zijn voor 90 mln. euro verplichtingen aangegaan voor de dienstverlening van Logius in 2019. Ten tijde van het opstellen van de tweede suppletoire begroting 2018 was de verwachting nog dat zowel de verplichting voor als de betaling van de Logius-dienstverlening in 2019 zouden plaatsvinden. Omdat echter de opdrachtverlening aan Logius voor dienstverlening 2019 reeds in december 2018 tot stand is gekomen, beïnvloedt dit de verplichtingenstand in 2018. Gezien deze ontwikkeling kon deze verplichting niet meer verwerkt worden in de tweede suppletoire begroting 2018. De daadwerkelijke betalingen voor de Logius-dienstverlening 2019 worden zoals gepland in 2019 verricht.

Wereldbankbijdrage

De helft van de bijdrage van Nederland aan de International Development Association (IDA) van de Wereldbank voor 2019 is in afwijking van het afgesproken ritme reeds in 2018 betaald. Deze eerdere uitbetaling heeft geen gevolgen voor de betalingsverplichting; deze is al in voorgaande jaren aangegaan.

Eenmalige uitkering personeel

In het onderhandelaarsresultaat voor de nieuwe CAO was voor dit jaar geld gereserveerd voor een eenmalige uitkering. Gezien het uitblijven van een akkoord heeft Defensie besloten om haar personeel in december 2018 een eenmalige uitkering van 750 euro bruto over te maken.

Instandhouding luchtwapensystemen

Het budget van de tweede suppletoire begroting is met 7,5 mln. euro overschreden door onvoorziene instandhoudingsuitgaven aan de luchtwapensystemen.

Extra uitgaven voor informatievoorziening

Als gevolg van onverwachte meer betalingen voor informatievoorziening, welke zijn overgenomen met de opheffing van het agentschap DTO, zal de overschrijding ten opzichte van de tweede suppletoire begroting van dit artikel 10 mln. euro bedragen. Vanwege het opheffen van het agentschap komen deze uitgaven nu op artikel 7 terecht.

Transport, veteranen en juridische diensten

De uitgaven voor onder meer transport (3 mln. euro), veteranenclaims (3 mln. euro) en rechtspositie & juridische dienstverlening (3 mln. euro) zijn hoger uitgevallen. Hiertegenover staan lagere uitgaven voor energie en water (4 mln. euro). De hogere uitgaven voor transport worden veroorzaakt door het betalen van facturen die betrekking hebben op in het vierde kwartaal gedane oefeningen. De hogere uitgaven voor veteranenclaims en rechtspositie & juridische dienstverlening worden veroorzaakt door het afdoen van meer dossiers dan ingeschat bij de tweede suppletoire begroting.

Defensiebrede koersverschillen

Door een Defensiebrede herwaardering van 24 mln. euro van de koers van termijndollars voor grote betalingen, is een overschrijding bij DOSCO zichtbaar. De wisselkoersrisico’s worden voor alle Defensieonderdelen verantwoord bij het DOSCO en kunnen pas aan het einde van het jaar technische worden verwerkt.

Snelfietsroutes

Volgens de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019 wordt eind 2018 afgegeven aan de twee vervoersregio’s. Bij het opstellen van de tweede suppletoire begroting was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2019 moeten worden vastgelegd. Om voor het programma Beter Benutten en Snelfietsroutes de bijdrage aan BDU regio’s te kunnen verstrekken in 2019, wordt in 2018 een verplichting van €12,5 miljoen aangegaan. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit artikel 12 Hoofdwegennet. Bij slotwet bedraagt de uiteindelijke verplichtingenoverschrijding 5,7 mln. euro.

Verplichtingen subsidies

Voor 2018 is het verplichtingenbudget op het instrument Subsidies met 35,5 mln. euro verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2019, en heeft geen kaseffecten. De mutatie hangt samen met het eerder aangaan van verplichtingen van subsidies voor het Stagefonds Zorg en de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant.

Verplichtingen programma ZonMw

Het verplichtingenbudget op het instrument Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s is met 54 mln. euro verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van de verplichtingenbudgetten 2019 ‒ 2023 en heeft geen kaseffecten. De mutatie hangt samen met de toezegging aan ZonMw voor het meerjarige programma Expertisecentrum zintuigelijk gehandicapten.

Verplichtingen inkomensoverdrachten

Het verplichtingenbudget van het instrument inkomensoverdrachten is met 223,5 mln. euro verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2019 en heeft geen kaseffecten. De mutatie hangt samen met het vastleggen van uitkeringen voor 2019.

Verplichtingen bijdragen aan ZBO's/RWT's

Het verplichtingenbudget van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s is met 10,8 mln. euro verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2019 en heeft geen kaseffecten. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de bijdragen aan de PUR en de SVB voor 2019.

Uitgaven partnerschappen

De uitgaven op artikel 3.3 ‘Versterkt maatschappelijk middenveld’ zijn met 2,6 mln. euro verhoogd. Dit heeft te maken met het feit dat enkele partnerschappen, zoals het Nederlandse Rode Kruis en de International Union for Conservation of Nature (IUCN), meer liquiditeit nodig hadden dan was voorzien.

Akkoord VNG Landelijke Vreemdelingen voorzieningen

Vanaf de begroting van Justitie en Veiligheid wordt 12 mln. euro overgeheveld naar het Gemeentefonds. Dit is bestemd voor een tegemoetkoming in de onkosten van gemeenten met een lokale bed, bad broodvoorziening in 2018. Dit is conform de op 29 november 2018 door het Rijk en de VNG ondertekende samenwerkingsafspraken Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV).

Licence