Base description which applies to whole site

12 REGEERAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

In deze bijlage zijn de mutaties opgenomen die sinds Najaarsnota 2018 hebben plaatsgevonden op de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post. Ook bevat deze bijlage een overzicht met de actuele stand van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post. Aanpassingen als gevolg van Nota’s van Wijziging zijn niet opgenomen, deze zullen worden opgenomen in het overzicht bij de Voorjaarsnota. De toelichtingen bij de mutaties op de aanvullende post zijn vermeld in bijlage 13 verticale toelichting bij het Financieel Jaarverslag Rijk.

De mutatie in tabel 1 die betrekking heeft op 2018 is verwerkt bij slotwet. De mutaties die betrekking hebben op 2019 of verder zijn de budgettaire verwerking van nota’s van wijziging en amendementen op de ontwerpbegrotingen voor 2019 die in het najaar van 2018 door de Kamer zijn aangenomen.

Tabel 1: mutaties regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ontvangende begroting

Nr.

Regeerakkoordmaatregel

‒ 30

‒ 519

‒ 85

‒ 64

‒ 48

‒ 48

Hoofdstuk

Artikel

Openbaar bestuur

Veiligheid

B5

Politie

‒ 13

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

JenV

31

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

‒ 30

JenV

33

B7

Extra capaciteit strafrechtketen

‒ 10

‒ 15

‒ 20

‒ 20

‒ 20

JenV

92

B10

Ondermijnende criminaliteit

‒ 7

‒ 7

‒ 7

‒ 7

‒ 7

JenV

33

B12

Ondermijningsbestrijdingsfonds

‒ 100

JenV

33

B14

Experimenten regulering wietteelt

‒ 1

JenV

33

Defensie

Bereikbaarheid

Milieu

E23

Envelop klimaat

‒ 79

BZK

4, 11

E23

Envelop klimaat

‒ 66

IenW

14, 21

E23

Envelop klimaat

‒ 123

EZK

2, 4

E23

Envelop klimaat

‒ 32

LNV

11, 12

Landbouw

Onderwijs, onderzoek en innovatie

G39

Maatschappelijke diensttijd

‒ 15

VWS

4, 10

Zorg

H59

Preventiemaatregelen

‒ 41

‒ 41

‒ 15

VWS

1, 4, 10

H70

Experimenten regulering wietteelt

‒ 1

VWS

1, 10

Sociale Zekerheid

Overdrachten bedrijven

J101

Eigen vermogen Invest-NL (niet saldo relevant)

‒ 30

Internationale samenwerking

Overige uitgaven

L110

Meerjarenprogramma werven en opleiden brandweer- en politie

‒ 1

‒ 1

‒ 1

JenV

36

Tabel 2: Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post (in mln. euro)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nr.

Reserveringen Regeerakkoord

1.371

2.404

2.549

2.369

2.194

Openbaar bestuur

A3

Belastingdienst

202

31

25

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

200

200

200

200

Veiligheid

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

37

61

84

108

108

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

40

70

70

70

B14

Experimenten regulering wietteelt

1

1

1

1

Defensie

C20

Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

110

110

110

110

110

Milieu

E23

Envelop klimaat

300

300

300

300

E24

SDE+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

103

368

290

288

E25

Natuur en waterkwaliteit

40

E26

Invoeren alternatief voor salderingsregeling

213

240

240

240

Landbouw

F28

Capaciteit NVWA

5

15

16

15

15

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij (prioritair voor Noord-Brabant)

66

84

40

10

F30

Fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

50

25

F31

Cofinanciering innovatie visserij

5

5

5

Onderwijs, onderzoek en innovatie

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

81

193

193

G39

Maatschappelijke diensttijd

35

75

100

100

100

G40

Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

2

28

28

29

29

G42

Media/onderzoeksjournalistiek

5

5

5

5

5

G43

Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal restauratiefonds)

39

Zorg

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

4

10

10

5

H59

Preventiemaatregelen

10

9

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

10

10

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

2

2

2

1

H65

Belonen van uitkomsten

3

6

H70

Experimenten regulering wietteelt

1

1

1

1

Sociale Zekerheid

I82

Pilot scholing WGA (voor mensen waarvoor onvoldoende functies te duiden zijn)

10

10

10

I86

Collectiviseren transitievergoeding MKB

100

100

100

100

Overdrachten bedrijven

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

500

500

500

500

470

Overige uitgaven

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

209

342

170

1

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

15

30

30

L108

Gasfonds Groningen

50

50

50

50

10

Licence