Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1 RIJKSREKENING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Op grond van artikel 2.35, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016, neemt de Minister van Financiën in het Financieel Jaarverslag van het Rijk de rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk op. Deze rekening, de Rijksrekening genoemd, is het overzicht op het totaalniveau van de rijksbegroting van alle uitgaven en ontvangsten van de rijksdienst in een jaar die binnen begrotingsverband zijn gerealiseerd. Voor de departementale en niet-departementale begrotingen zijn in tabellen 1.1, 1.2 en 1.3 de verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten opgenomen In aanvulling op de gegevens onder de begroting voor Nationale schuld vermelden de tabellen 1.4 en 1.5 de voor 2019 onder de begroting van Nationale schuld oorspronkelijk geraamde en de gerealiseerde rentekosten onderscheidenlijk rentebaten. Deze gegevens zijn opgesteld in overeenstemming met het hier toepasselijke transactiestelsel. De tabellen 1.6 t/m 1.9 hebben betrekking op baten-lastenagentschappen die zoals het woord aangeeft het batenlastenstelsel als begrotingsstelsel hanteren. Tabel 1.10 blijft leeg vanwege het in 2019 niet voorkomen van verplichtingen-kasagentschappen.

In de onderstaande tabellen worden de verschillen in de verschillenkolom niet toegelicht. Voor die toelichtingen wordt verwezen naar de betrokken jaarverslagen. Let op! Door afrondingen kunnen er verschillen ontstaan met de cijfers op de Rijkssaldibalans.

Tabel 1.1 Verplichtingen 2019 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x € 1.000)
     
 

Onderdeel

Oorspronkelijk

Realisatie

Verschil

  

vastgestelde

  
  

begroting

  
     
     

I

Koning

43.252

43.900

648

IIA

Staten-Generaal

145.530

180.193

34.663

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

121.353

140.007

18.654

III

Algemene Zaken

67.346

66.433

‒ 913

IV

Koninkrijksrelaties

80.239

168.546

88.307

V

Buitenlandse Zaken

9.742.702

10.518.235

775.533

VI

Justitie en Veiligheid

12.891.256

13.691.839

800.583

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5.421.259

5.632.895

211.636

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

41.611.603

44.552.015

2.940.412

IXA

Nationale Schuld1

31.340.308

36.372.027

5.031.719

IXB

Financiën

19.022.542

14.928.647

‒ 4.093.895

X

Defensie

12.724.903

12.750.654

25.751

XII

Infrastructuur en Waterstaat

9.524.800

8.105.024

‒ 1.419.776

XIII

Economische Zaken en Klimaat

13.582.971

14.028.147

445.176

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

999.569

1.646.883

647.314

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

36.096.842

39.062.522

2.965.680

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16.235.749

20.987.808

4.752.059

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

1.921.265

4.043.528

2.122.263

A

Infrastructuurfonds

6.762.581

6.132.835

‒ 629.746

B

Gemeentefonds

30.147.959

31.075.999

928.040

C

Provinciefonds

2.407.659

2.499.097

91.438

F

Diergezondheidsfonds

34.585

30.401

‒ 4.184

H

BES-fonds

38.279

43.176

4.897

J

Deltafonds

897.616

834.221

‒ 63.395

     
     
 

Totalen

251.862.168

267.535.032

15.672.864

1

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de verplichtingen opgenomen, exclusief de renteverplichtingen. Voor de renteuitgaven, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

Tabel 1.2 Kasuitgaven 2019 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x € 1.000)
     
 

Onderdeel

Oorspronkelijk

Realisatie

Verschil

  

vastgestelde

  
  

begroting

  
     
     

I

Koning

43.252

43.900

648

IIA

Staten-Generaal

145.530

173.466

27.936

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

121.353

134.038

12.685

III

Algemene Zaken

67.346

66.433

‒ 913

IV

Koninkrijksrelaties

108.756

196.440

87.684

V

Buitenlandse Zaken

9.976.656

10.552.429

575.773

VI

Justitie en Veiligheid

12.899.909

13.662.272

762.363

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5.560.406

5.616.794

56.388

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

42.024.208

43.075.430

1.051.222

IXA

Nationale Schuld1

31.340.308

36.372.027

5.031.719

IXB

Financiën

7.534.228

9.434.461

1.900.233

X

Defensie

10.477.053

10.719.469

242.416

XII

Infrastructuur en Waterstaat

9.618.660

8.004.956

‒ 1.613.704

XIII

Economische Zaken en Klimaat

4.609.162

5.337.066

727.904

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

914.741

1.534.184

619.443

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

36.132.349

39.075.594

2.943.245

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16.471.358

18.014.003

1.542.645

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.096.124

3.046.803

‒ 49.321

A

Infrastructuurfonds

7.368.034

5.760.760

‒ 1.607.274

B

Gemeentefonds

30.147.959

31.297.982

1.150.023

C

Provinciefonds

2.407.659

2.467.056

59.397

F

Diergezondheidsfonds

34.585

30.401

‒ 4.184

H

BES-fonds

38.279

44.316

6.037

J

Deltafonds

1.042.886

1.075.768

32.882

     
     
 

Totalen

232.180.801

245.736.048

13.555.247

     
1

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de kasuitgaven opgenomen, exclusief de renteuitgaven. Voor de renteuitgaven, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

Tabel 1.3 Kasontvangsten 2019 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x € 1.000)
     
 

Onderdeel

Oorspronkelijk

Realisatie

Verschil

  

vastgestelde

  
  

begroting

  
     
     

I

Koning

0

166

166

IIA

Staten-Generaal

4.215

4.399

184

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

5.865

6.225

360

III

Algemene Zaken

6.931

6.340

‒ 591

IV

Koninkrijksrelaties

38.292

55.740

17.448

V

Buitenlandse Zaken

459.511

805.178

345.667

VI

Justitie en Veiligheid

1.600.564

1.645.512

44.948

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

679.437

753.124

73.687

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.329.157

1.397.629

68.472

IXA

Nationale Schuld1

31.962.341

31.862.542

‒ 99.799

IXB

Financiën

158.920.430

163.660.324

4.739.894

X

Defensie

311.693

406.415

94.722

XII

Infrastructuur en Waterstaat

19.378

51.906

32.528

XIII

Economische Zaken en Klimaat

4.179.847

3.454.550

‒ 725.297

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

88.597

124.064

35.467

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.870.949

1.896.181

25.232

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

87.563

749.048

661.485

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

79.692

59.102

‒ 20.590

A

Infrastructuurfonds

7.368.034

5.809.341

‒ 1.558.693

B

Gemeentefonds

30.147.959

31.297.982

1.150.023

C

Provinciefonds

2.407.659

2.467.056

59.397

F

Diergezondheidsfonds2

34.585

40.205

5.620

H

BES-fonds

38.279

44.316

6.037

J

Deltafonds

1.042.886

1.119.754

76.868

     
     
 

Totalen

242.683.864

247.717.099

5.033.235

     
1

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de ontvangsten opgenomen, exclusief de rentebaten. Voor de rentebaten, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

2

De realisatie is € 166.000 hoger dan de ontvangsten in de verantwoordingsstaat van het Diergezondheidsfonds. Dit is toegelicht in het jaarverslag 2019 van het ministerie van LNV bij de saldibalanspost Ontvangsten ten gunste van de begroting van dit fonds.

Het gerealiseerde saldo van de kasuitgaven en de kasontvangsten over 2019, zoals dat uit de tabellen 1.2 en 1.3 blijkt - het verschil tussen € 245,7 miljard en € 247,7 miljard, zijnde een positief verschil (overschot) van € 2,0 miljard – heeft geen directe relatie met het EMU-saldo 2019 van het Rijk. De saldoberekeningen van beide opstellingen verschillen daartoe teveel van elkaar. Een belangrijk verschil vormen de uitgaven en ontvangsten van Nationale Schuld (IXA) die betrekking hebben op de financieringstransacties (de aflossingen en de aangetrokken leningen in verband met de tekortfinanciering en herfinanciering). Deze zijn wel in de tabellen 1.2 en 1.3 meegenomen, maar tellen niet mee in de berekening van het EMU-saldo. Ook wordt het EMU-saldo opgesteld op transactiebasis, terwijl hier de gepresenteerde opstelling op kasbasis is. Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) 2010 schrijft voor welke uitgaven en ontvangsten als relevant voor het EMU-saldo worden aangemerkt.

Tabel 1.4 Rentekosten 2019 (op transactiebasis) van de begroting Nationale Schuld ( x € 1.000)
     
 

Onderdeel

Oorspronkelijk

Realisatie

Verschil

  

vastgestelde

  
  

begroting

  
     
     

IXA

Nationale Schuld

5.846.675

5.650.162

‒ 196.513

     
     
 

Totalen

5.846.675

5.650.162

‒ 196.513

Tabel 1.5 Rentebaten 2019 (op transactiebasis) van de begroting Nationale Schuld ( x € 1.000)
     
 

Onderdeel

Oorspronkelijk

Realisatie

Verschil

  

vastgestelde

  
  

begroting

  
     
     

IXA

Nationale Schuld

1.709.625

1.350.182

‒ 359.443

     
     
 

Totalen

1.709.625

1.350.182

‒ 359.443

Tabel 1.6 Lasten 2019 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
     
 

Onderdeel

Oorspronkelijk

Realisatie

Verschil

  

vastgestelde

  
  

begroting

  
     
     

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

92.012

126.896

34.884

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

93.691

107.804

14.113

BZK

Logius

228.779

207.565

‒ 21.214

BZK

P-Direkt

98.656

100.244

1.588

BZK

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

235.286

273.524

38.238

BZK

FM Haaglanden

122.438

134.725

12.287

BZK

SSC-ICT Haaglanden

318.791

272.421

‒ 46.370

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

1.185.175

1.221.561

36.386

BZK

Dienst Huurcommissie

12.630

12.210

‒ 420

J&V

Centraal Justitieel Incassobureau

140.288

140.861

573

J&V

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.155.063

2.385.545

230.482

J&V

Immigratie- en naturalisatiedienst

370.508

481.548

111.040

J&V

Justis

41.250

41.351

101

J&V

Nederlandse Forensisch Instituut

77.483

82.431

4.948

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

281.363

336.125

54.762

OCW

Nationaal Archief

39.662

43.124

3.462

DEF

Paresto

66.376

71.027

4.651

I&W

Rijkswaterstaat

2.448.832

2.743.242

294.410

I&W

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

83.042

86.000

2.958

I&W

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.629

156.869

11.240

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

514.005

703.243

189.238

EZK

Agentschap Telecom

48.713

50.700

1.987

EZK

Dienst ICT Uitvoering

284.200

304.591

20.391

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

10.116

9.101

‒ 1.015

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

365.932

395.382

29.450

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

345.100

383.161

38.061

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

73.671

87.414

13.743

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

53.000

51.050

‒ 1.950

     
     
 

Totalen

9.931.691

11.009.715

1.078.024

Tabel 1.7 Baten 2019 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
     
 

Onderdeel

Oorspronkelijk

Realisatie

Verschil

  

vastgestelde

  
  

begroting

  
     
     

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

92.012

126.403

34.391

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

93.691

106.448

12.757

BZK

Logius

228.779

207.518

‒ 21.261

BZK

P-Direkt

98.656

101.099

2.443

BZK

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

235.286

280.824

45.538

BZK

FM Haaglanden

122.438

135.286

12.848

BZK

SSC-ICT Haaglanden

318.791

293.742

‒ 25.049

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

1.185.175

1.235.494

50.319

BZK

Dienst Huurcommissie

12.630

11.878

‒ 752

J&V

Centraal Justitieel Incassobureau

140.288

141.883

1.595

J&V

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.155.063

2.343.710

188.647

J&V

Immigratie- en naturalisatiedienst

370.508

459.066

88.558

J&V

Justis

41.250

43.549

2.299

J&V

Nederlandse Forensisch Instituut

77.483

84.368

6.885

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

281.363

337.010

55.647

OCW

Nationaal Archief

39.662

43.325

3.663

DEF

Paresto

66.376

69.258

2.882

I&W

Rijkswaterstaat

2.457.832

2.764.979

307.147

I&W

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

83.042

85.248

2.206

I&W

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.629

157.174

11.545

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

514.005

703.664

189.659

EZK

Agentschap Telecom

48.713

49.480

767

EZK

Dienst ICT Uitvoering

284.200

309.923

25.723

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

10.116

9.506

‒ 610

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

365.932

342.295

‒ 23.637

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

345.100

379.419

34.319

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

73.671

95.063

21.392

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

53.000

54.494

1.494

     
     
 

Totalen

9.940.691

10.972.106

1.031.415

Tabel 1.8 Kapitaaluitgaven 2019 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
     
 

Onderdeel

Oorspronkelijk

Realisatie

Verschil

  

vastgestelde

  
  

begroting

  
     
     

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

4.000

15.110

11.110

BZK

Logius

400

410

10

BZK

P-Direkt

18.317

12.493

‒ 5.824

BZK

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

1.727

1.603

‒ 124

BZK

FM Haaglanden

16.062

13.112

‒ 2.950

BZK

SSC-ICT Haaglanden

116.833

92.886

‒ 23.947

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

1.032.105

872.691

‒ 159.414

BZK

Dienst Huurcommissie

0

2.380

2.380

J&V

Centraal Justitieel Incassobureau

6.923

15.030

8.107

J&V

Dienst Justitiële Inrichtingen

44.535

23.125

‒ 21.410

J&V

Immigratie- en naturalisatiedienst

24.200

43.355

19.155

J&V

Justis

0

2.007

2.007

J&V

Nederlandse Forensisch Instituut

10.613

6.663

‒ 3.950

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

‒ 10.794

‒ 34.219

‒ 23.425

OCW

Nationaal Archief

‒ 7.751

‒ 769

6.982

DEF

Paresto

235

‒ 66

‒ 301

I&W

Rijkswaterstaat

127.796

37.951

‒ 89.845

I&W

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.402

2.706

‒ 1.696

I&W

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

9

‒ 191

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

20.499

13.247

‒ 7.252

EZK

Agentschap Telecom

7.113

6.043

‒ 1.070

EZK

Dienst ICT Uitvoering

52.200

43.386

‒ 8.814

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

1.700

140

‒ 1.560

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

31.761

23.871

‒ 7.890

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

4.000

7.937

3.937

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

13.134

23.401

10.267

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

1.500

119

‒ 1.381

     
     
 

Totalen

1.521.710

1.224.621

‒ 297.089

Tabel 1.9 Kapitaalontvangsten 2019 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
     
 

Onderdeel

Oorspronkelijk

Realisatie

Verschil

  

vastgestelde

  
  

begroting

  
     
     

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

2.000

0

‒ 2.000

BZK

Logius

0

0

0

BZK

P-Direkt

8.000

5.110

‒ 2.890

BZK

Uitvoeringsorganistie bedrijfsvoering Rijk

1.000

318

‒ 682

BZK

FM Haaglanden

9.100

4.369

‒ 4.731

BZK

SSC-ICT Haaglanden

47.118

49.392

2.274

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

701.000

594.964

‒ 106.036

BZK

Dienst Huurcommissie

0

3.545

3.545

J&V

Centraal Justitieel Incassobureau

2.971

1.790

‒ 1.181

J&V

Dienst Justitiële Inrichtingen

10.000

3.159

‒ 6.841

J&V

Immigratie- en naturalisatiedienst

10.800

7.126

‒ 3.674

J&V

Justis

0

0

0

J&V

Nederlandse Forensisch Instituut

6.763

7.099

336

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

1.248

22.125

20.877

OCW

Nationaal Archief

0

600

600

DEF

Paresto

0

0

0

I&W

Rijkswaterstaat

79.981

26.796

‒ 53.185

I&W

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

2.673

1.282

‒ 1.391

I&W

Inspectie Leefomgeving en Transport

0

18

18

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

12.500

8.239

‒ 4.261

EZK

Agentschap Telecom

6.000

3.535

‒ 2.465

EZK

Dienst ICT Uitvoering

23.000

15.955

‒ 7.045

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

1.300

31

‒ 1.269

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

18.723

52.155

33.432

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0

6

6

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

6.567

3.201

‒ 3.366

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

0

30

30

     
     
 

Totalen

950.744

810.845

‒ 139.899

Tabel 1.10 Verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten 2019 van de verplichtingen-kasagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

     

In 2019 waren er geen verplichtingen-kasagentschappen.

    
     
Licence