Base description which applies to whole site

10 REGEERAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

In deze bijlage zijn de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post algemeen opgenomen. Het betreft de mutaties die na Najaarsnota 2020 zijn verwerkt voor het jaar 2020. De mutaties betreffen overhevelingen naar begrotingen en kasschuiven.

Daarnaast bevat deze bijlage de nieuwe stand bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 (tabel 10.2). Daar waar een 0 in de reeksen staat, is de mutatie en/of de stand kleiner dan 0,5 miljoen euro. De reserveringen Regeerakkoord die volledig zijn uitgeput, worden niet meer in tabel 10.2 weergegeven. De toelichtingen bij de mutaties staan in de verticale toelichting aanvullende post algemeen.

Tabel 10.1. Mutaties Regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ontvangende begroting

 

Overige uitgaven

       

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

‒ 20

     

Onderuitputting doorgeschoven naar 2021

L108

Gasfonds Groningen

‒ 20

     

Onderuitputting doorgeschoven naar 2021

Tabel 10.2. Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post bij Miljoenennota 2020 (in mln. euro)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Openbaar bestuur

      

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

 

200

150

150

150

200

 

Veiligheid

      

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

  

24

24

24

24

 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

 

4

43

34

41

31

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

      

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

    

41

97

 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

 

20

    

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

10

65

   

L108

Gasfonds Groningen

 

50

50

10

9

3

Licence